เอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย กศน. ปี 2556 (2)

25. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

26. พรบ. การศึกษาภาคบังคับ

เอกสารเตรียมสอบครูผู้ช่วย กศน. ปี 2556

17445_O-NET53

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

2. คำแถลงนโยบายรัฐบาลทางด้านการศึกษา

3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

4. พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

5. พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553

6 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง

7 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ 2546

8. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

9. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553

10. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2547

11. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2551

12. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2553

13. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

14. พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

15. พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

16. มาตรฐานวิชาชีพ กศ

17 .ใบสมัคร

18.กฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ

19.กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

20.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับ

21.กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

22.กฎกระทรวงกำหนดเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ

23.กฏ กคศ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ

24.กฏ กคศ ว่าด้วยโรค