เอกสารสอบครูผู้ช่วย 2561

1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

3.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

6.พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติ. การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2). พ.ศ. 2556

7.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

9.พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

10.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

12.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

13.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560    เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ     สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560      rajkitja19_2560
 1. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค          ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560   ksj060560_1
 1. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด       ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 ksj070460_2
 1. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ที่ 16/2560      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรับรู้และความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ      สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560  ksj070460_3 
 1. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 17/2560          เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560  ksj070460_4 
 1. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 18/2560          เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค        สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560   ksj070460_5
 1. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด    สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560   ksj110460
 1. หนังสือ ที่ ศธ 02133/1842     เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค    และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด    วันที่ 25 เมษายน 2560   48297-1559
 1. หนังสือ ที่ ศธ 02133/595    เรื่อง การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด      วันที่ 25 เมษายน 2560   48296-4284
 1. หนังสือ ที่ ศธ 0206.5/ว 11      เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น      ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด     วันที่ 28 เมษายน 2560
 1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 598/2560    เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด    สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560   ksj080560_1
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค  ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560   ksj080560_4 

13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560   ksj080560_3

%d bloggers like this: