การสร้างคู่มือการทำนาด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษโดยการมีส่วนร่วม

book_icon3
บทคัดย่อ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การสร้างคู่มือการทำนาด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษโดยการมีส่วนร่วม
กรณีศึกษาบ้านโพธิ์ส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี
ผู้วิจัย นางสาวอนงค์   ชูชัยมงคล
คณะกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ดร.ธานี  เกสทอง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัศ   มีศรีสวัสดิ์  
สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปีการศึกษา 2550
                      การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการทำนาด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษโดยการมีส่วนร่วมและเพื่อสร้างคู่มือการทำนาด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษโดยการมีส่วนร่วมวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ                                   ตอน  1  ศึกษาสภาพการทำนาด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษโดยการมีส่วนร่วม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาบ้านโพธิ์ส้ม หมู่ 5 ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  จำนวน 20 ครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการทำนาด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษโดยการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
                   ตอน 2  ขั้นสร้างคู่มือการทำนาด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษ  โดยการมีส่วนร่วม จากการประชุมระดม     พลังสมองสร้างคู่มือการทำนาด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษโดยการมีส่วนร่วม  สร้างคู่มือการทำนาโดยจัดกิจกรรม    การเรียนรู้ 15 แผนการจัดการเรียนรู้ คือ  

1. ชี้แจงโครงการกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการทำนาด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษโดยการมีส่วนร่วม  
2. จุดประกายความคิด  
3. การเตรียมการไปศึกษาดูงาน  
4. การไปศึกษาดูงาน
5. การวางแผนการจัดกิจกรรม  
6. การเตรียมดินเพื่อการปลูกข้าว  
7. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก  
8. สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  
9. การจัดการน้ำ 
10. การใช้ปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ยอินทรีย์  
11. การใช้ฮอร์โมนไข่หอยเชอรี่  
12. การจัดลำดับขั้นตอนของกระบวนการทำนา ด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษโดยการมีส่วนร่วม  
13. การทดลองปฏิบัติจริง 
14.การประเมินผลการจัดกิจกรรม  
15. การทบทวนโครงการและปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม

                   ตอน 3 ขั้นประเมินคู่มือการทำนาด้วยวิธีเกษตรปลอดสารพิษโดยการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ทรงวุฒิในการพิจารณาประเมินความเหมาะสมของเอกสารคู่มือด้านด้านต่าง ๆ จำนวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า

                   ความเหมาะสมของคู่มือ ด้านเนื้อหาของคู่มือการทำนาด้วยวิธีตามธรรมชาติ พบว่า โดยภาพรวมมีเนื้อหาของคู่มือการทำนาด้วยวิธีตามธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
                   ความเหมาะสมของคู่มือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า  โดยภาพรวมมีกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
                   ความเหมาะสมของคู่มือ ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่า  การนำไปใช้ประโยชน์  โดยภาพรวมการนำ ไปใช้ประโยชน์มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s