รายงานการประเมินผลการใช้เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

book_icon3
ชื่อเรื่อง              รายงานการประเมินผลการใช้เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครสวรรค์

ผู้รายงาน           นายชัยยศ ก้อนจันทร์เทศ

ปีที่ศึกษา           ปีการศึกษา  2550

 

บทคัดย่อ

 

            รายงานการประเมินผลการใช้เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครสวรรค์ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียน ประชากร ได้แก่ ครูการศึกษานอกโรงเรียน ที่ปฏิบัติงานใน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอในเมืองนครสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 1/2550 จำนวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 4 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 20 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด 2 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการประเมินการใช้เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่า เอกสารมีความเหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 และผลการประเมินรายด้าน มีความเหมาะสมระดับมากถึงมากที่สุด ดังนี้

            1. ด้านลักษณะรูปเล่มของคู่มือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร ความชัดเจนของภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมของการจัดลำดับวรรคตอนของเนื้อหา การพิสูจน์อักษร ความสอดคล้องของตัวอย่างกับภาพประกอบ คำอธิบายกับเนื้อหา อยู่ในระดับมาก ส่วนเรื่องความเหมาะสมของขนาดรูปเล่มและความน่าสนใจของการออกแบบปกอยู่ในระดับมากที่สุด
            2. ด้านเนื้อหาสาระ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่าความเหมาะสมในการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นระบบ ความครบถ้วนของเนื้อหา ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความเหมาะสมของการเรียงลำดับขั้นตอนของเนื้อหาและความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหาอยู่ในระดับมาก
            3. ด้านการนำไปใช้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน ใช้ประโยชน์ในการทบทวนการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มเติมความรู้และความสามารถนำไปค้นคว้าอ้างอิงได้อยู่ในระดับมาก
            4. ด้านผลจากการใช้คู่มือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า เรื่องความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน คุณภาพการเรียนการสอนตรงกับความต้องการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น อยู่ในระดับมาก
            5. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังใช้เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สรุปได้ว่าเอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน นั้นมีประสิทธิภาพ

Advertisements

One thought on “รายงานการประเมินผลการใช้เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s