รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหมวดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

book_icon3

บทคัดย่อ

 หัวข้อศึกษา    : รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหมวดวิชา
                            คณิตศาสตร์    เรื่องเซต   ระดับมัธยมศึกษา
                            ตอนปลาย

ชื่อผู้ศึกษา             : นางอรวรรณ  ฟังเพราะ

สถานศึกษา           : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแจ้ห่ม

ปีที่ศึกษา                : 2549

 

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหมวดวิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง เซต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (E1/E2)  และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปหมวดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

                ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแจ้ห่ม  ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2549  และไม่เคยลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาคณิตศาสตร์มาก่อน  จำนวน 210 คน   ผู้รายงานได้ดำเนินการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 73 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นการทดลองต้นฉบับ  จำนวน  43  คน แบ่งเป็นขั้นหนึ่งต่อหนึ่ง จำนวน 3 คน  ขั้นกลุ่มเล็กจำนวน 10 คน และขั้นกลุ่มใหญ่ จำนวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นทดลองนำไปใช้จริง  จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูปหมวดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป (E1/E2)  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t (t-dependent)

                   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  1) บทเรียนสำเร็จรูปหมวดวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขั้นทดลองนำไปใช้จริง มีประสิทธิภาพ 85.22/86.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (80/80)  และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปหมวดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

 

Advertisements

One thought on “รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหมวดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s