รายงานผลการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน

book_icon3
บทคัดย่อ

ชื่อ     รายงานผลการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน  สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครพนม

ผู้รายงาน      นางสาวบุศริน   ช่างสลัก

ปี                  พ.ศ. 2549

                      รายงานผลการใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน  สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้คู่มือ   การจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน  สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ครูการศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน  11  แห่ง  ที่สมัครเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรแกนนำ  จำนวน  64  คน  และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ภาคเรียนที่  1 และภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  วิธีเรียนพบกลุ่ม  จำนวน  1,280  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  นำมาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการศึกษา  ได้ดังนี้

                1.   ความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงานไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

                                1.1  ครูการศึกษานอกโรงเรียน สามารถนำคู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน  สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน      ทุกเรื่องอยู่ในระดับมาก

                                1.2  ครูการศึกษานอกโรงเรียน  มีความพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้   โดยการทำโครงงาน  ทุกเรื่องอยู่ในระดับมาก       

                1.3  ครูการศึกษานอกโรงเรียน  มีความคิดเห็นว่า คู่มือการจัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน  สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม   มีประโยชน์โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ  ทำให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการทำโครงงานได้   สามารถให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาในการจัดทำโครงงานได้   เป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้เรียน  สามารถวัดผลงานของผู้เรียนได้  สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและครอบครัวได้

                2. ความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน                         
                                2.1  นักศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำโครงงาน   ทุกเรื่องอยู่ในระดับมาก

                                2.2  นักศึกษา  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้รับจากครูผู้สอนไปใช้ในการจัดทำโครงงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงาน  ทุกเรื่องอยู่ในระดับมาก   โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว  และการพัฒนาอาชีพได้และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม

                3. ข้อเสนอแนะจากการนำเอกสารไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูการศึกษา     นอกโรงเรียนและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  มีดังนี้

                                3.1  ข้อเสนอแนะของครูการศึกษานอกโรงเรียนที่มีต่อผู้บริหาร และผู้จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  คือ  ครูทุกคนควรได้รับการอบรมการจัดการเรียนรู้การทำโครงงาน และควรมีประสบการณ์ในการทำโครงงานเพื่อจะได้แนะนำนักศึกษาได้   และสถานศึกษาควรจัดทำตัวอย่างการทำโครงงานในทุกหมวดวิชา  และจัดให้มีการประกวดโครงงานของแต่ละศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพื่อกระตุ้นความสนใจ  และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา                    
                               3.2  ข้อเสนอแนะของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
                                         3.2.1 ข้อเสนอแนะที่มีต่อครูผู้จัดการเรียนรู้โดยการทำโครงงาน ครูผู้สอนควรอธิบายวิธีการทำโครงงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน และควรมีตัวอย่างโครงงานที่หลากหลายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงาน  มีการแนะนำ  วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  มีการจัดนิทรรศการแสดงโครงงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
                                        3.2.2 ข้อเสนอแนะที่มีต่อนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน นักศึกษาควรมีการศึกษาหาความรู้เรื่องที่สนใจก่อน แล้วจึงตัดสินใจทำโครงงาน  โครงงานที่ทำควรมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและควรบูรณาการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต  การประกอบอาชีพของนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s