รูปแบบการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี

book_icon3

บทคัดย่อ 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ รูปแบบการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี  
ผู้วิจัย นางสาวพิมพ์วรรณ  อินทรังษี  
คณะกรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี  เกสทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส  นวลนิ่ม
 
สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ปีการศึกษา 2550  
                 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี  และ    เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานีวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น  2  ช่วง คือ
                    ช่วงที่  1  ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี
                    ช่วงที่  2  สร้างรูปแบบการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี                     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  สมาชิกห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี  ที่สมัครเป็นสมาชิก  รวมทั้งสิ้น  385  คน   และกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Yamane  ที่ระดับความเชื่อมั่น 96%  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating  Scale)  5  ระดับและวิธีการจัดประชุมสนทนากลุ่ม

                     ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่  ด้านเทคโนโลยี  ด้านการให้บริการ  ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์  ด้านหนังสือ / สื่อการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านบุคลากร 

                     รูปแบบการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี  แบ่งเป็น  6  ด้าน  จำแนกตามด้านบุคลากร  ได้แก่  บุคลากรมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี  ความพอเพียงของจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด  และการให้บริการด้านความสะดวกรวดเร็ว 
                    ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์   ได้แก่   ความเหมาะสมของครุภัณฑ์  (เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้   ชั้นหนังสือ)   ความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม  และการให้บริการภายในอาคารห้องสมุด  และระบบแสงสว่าง  ภายในห้องสมุด 
                    ด้านการให้บริการ  ได้แก่  ระบบการคืนหนังสือและสื่อการเรียนรู้  ความรวดเร็วใน การให้บริการ หรือลดขั้นตอนการดำเนินงาน  และวันเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ 
                    ด้านหนังสือและสื่อการเรียนรู้  ได้แก่  ความเพียงพอของหนังสือ / สื่อการเรียนรู้ หนังสือ / สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  และการจัดหมวดหมู่หนังสือ / สื่อการเรียนรู้  
                  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ได้แก่  การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีความหลากหลาย และทันต่อเหตุการณ์  การจัดกิจกรรมเสวนา ฯ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และมีการแนะนำหนังสือใหม่และบรรณานิทัศน์   
                ด้านเทคโนโลยี   ได้แก่  ความพอเพียงของจำนวนอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี  ที่มีอยู่สำหรับบริการ การบริการอินเตอร์เน็ต และการบริการคอมพิวเตอร์  

       
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s