รายงานผลการพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

book_icon3
                                                                  บทคัดย่อ

 

ชื่อ  รายงานผลการพัฒนาการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา

ผู้รายงาน    นายวรวุฒิ   หุนมาตรา

ปี                 พ.ศ. 2549

 

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ) ศึกษาปัญหาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และ  3) ศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

                การดำเนินการวิจัย มี 4  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ขั้นตอนที่ 2  กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนตามแนวทางที่กำหนด  ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนตามแนวทางที่กำหนด  ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

 

                กลุ่มตัวอย่างมีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ที่ลงทะเบียนเรียน  ภาคเรียนที่  1  และภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  วิธีเรียนพบกลุ่มของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนละ  302  คน  รวม  604  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม  จำนวน  3  ฉบับ  คือ ฉบับที่  1  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2549  จำนวน  50  ข้อ  ฉบับที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2549  จำนวน  65  ข้อ  ฉบับที่  3  แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  จำนวน  60  ข้อ     

ผลการวิจัย

                                1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมของพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาใน 7 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความขยัน ความรับผิดชอบ ความเป็นระเบียบวินัย ความเสียสละ และความสามัคคี อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อศึกษาเป็นรายพฤติกรรม จริยธรรม พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมทางจริยธรรม ในระดับน้อย มีอยู่ 3 ด้าน  11  พฤติกรรม คือ ด้านความขยัน ได้แก่ การใช้ความสามารถเต็มศักยภาพ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานที่สาธารณ การทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง การฝึกทักษะด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน   การมีความเชื่อมั่นในตนเอง และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ การส่งการบ้านทันเวลาที่กำหนด การทำงานที่ครูมอบหมายมีคุณภาพ การทำงานร่วมกับเพื่อน การมาพบกลุ่มตรงเวลา  ด้านความเป็นระเบียบ ได้แก่ การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย

                                2. การดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาในหมวดวิชาประสบการณ์   ในลักษณะโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน 7 ด้าน  คือความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที  ความขยัน ความรับผิดชอบ ความเป็นระเบียบวินัย ความเสียสละ และความสามัคคี โดยจัดทำเป็นโครงการชื่อ โครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน

                                มีวัตถุประสงค์  4  ประการ  คือ  1 ) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  2 )  เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมให้กับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  3 ) เพื่อให้นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน กล้าแสดงออกและสามารถพัฒนาตนเองได้ และ  4 ) เพื่อสร้างความตระหนัก ให้นักศึกษาได้นำคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี ต่อชุมชนและสังคม

                                วิธีดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบเข้าค่าย โดยมีกิจกรรมหลัก  4  กิจกรรม  คือ  1 ) จิตอาสาพัฒนาสังคมไทย  2 ) ค่ายอาสาพัฒนาชนบท  3 ) ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และ 4 ) ค่ายพุทธบุตร

                                3. ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน                   ในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

                                      3.1 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลังการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                                      3.2   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านพฤติกรรมคุณธรรม  จริยธรรมหลังการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมสูงกว่าก่อนการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                                        3.3 ผลกระทบจากการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คือ  มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมที่เหมาะสมกับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน   นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ตระหนักถึงประโยชน์ของการมีคุณธรรม  จริยธรรม   นักศึกษามีจิตใจสงบ  มีสมาธิ  มีความคิดที่ดี  เกิดการเรียนรู้ได้ดี  และมีผลการเรียนดีขึ้น  นักศึกษาปฏิบัติตนมีระเบียบวินัย  ตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษามากขึ้น  นักศึกษามีสัมมาคารวะ  มีกิริยา  มารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน  นักศึกษาตั้งใจเรียนเพิ่มขึ้น  นักศึกษาปฏิบัติตนตรงต่อเวลามากขึ้น นักศึกษามีความสามัคคีมากขึ้น นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและเพื่อนได้ นักศึกษารู้จักช่วยเหลือผู้อื่น นักศึกษากล้าแสดงออกมากขึ้น   นักศึกษาเห็นคุณค่าของเงิน และการใช้เงินให้เกิดประโยชน์  และนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                                4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน

                                นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมระหว่างก่อนและหลังพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่  0.05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย  โดยความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านพฤติกรรม  คุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนหลังดำเนินการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมสูงกว่าก่อนดำเนินการพัฒนา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s