การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

book_icon3
 บทคัดย่อ

ชื่อ        รายงานการวิจัย วิจัยปฏิบัติการ: การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์   อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย    สิบเอก  วราวุธ   พยัคฆพงษ์

ปีที่วิจัย  ปีพ.. 2548 – 2549

 

               วิจัยปฏิบัติการ : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์สำหรับกลุ่มพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น3 ประเภท
               1) ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ครูการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังน้ำเขียว โดยศึกษาจากประชากร จำนวน 15 คน
               2) สมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ ที่ขึ้นทะเบียนเรียนรู้ 4 กลุ่ม  จำนวน 79 คน เป็นกลุ่มประชากร
                3) ครูการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ที่สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 6  สถานศึกษา มีประชากรจำนวน 130 คน และกำหนดกลุ่ม ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ 97 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
                1) แบบสัมภาษณ์เพื่อการสนทนากลุ่ม : เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ ไปใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
                2) แบบบันทึกการทดลองจากการสังเกตและการสัมภาษณ์
                3) แบบสังเกตและสัมภาษณ์
                4) แบบสัมภาษณ์ เพื่อสนทนากลุ่มเจาะลึกและสังเกต : เพื่อการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์
                5) แบบสอบถามความเห็นและประเมินคุณภาพเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ สำหรับครู
                6) แบบสอบถามความคิดเห็นและประเมินคุณภาพเนื้อหาสาระการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ สำหรับผู้เรียน

การดำเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังนี้
               1) ออกแบบรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์
               2) ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ไปใช้
               3) การปฏิบัติการทดลองใช้และพัฒนารูปแบบ ดำเนินการทดลอง 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็นการนำรูปแบบไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และข้อจำกัด และปรับปรุงเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ ครั้งที่ 2 เป็นการนำรูปแบบไปทดลองใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาข้อบกพร่องของรูปแบบ แล้วดำเนินการพัฒนา ครั้งที่ 3 เป็นการทดลองซ้ำ เพื่อศึกษาข้อบกพร่องในรายละเอียดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
                4) ประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และลักษณะของเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง มี 9 ขั้นตอน คือ
                1) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
                2) การกำหนดกลยุทธ์ของชุมชน
                3) หลักการในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
                4) ระบบบริหารจัดการศึกษาของชุมชน
                5) การกำหนดหลักสูตรการเรียนรู้
                6) การจัดทำแผนการเรียนรู้
                7) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์
                8 ) การจัดทำแผนควบคุมการเรียนรู้
                9) การประเมิน

ผลการเรียนรู้

               ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติการทดลองใช้และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ การทดลองครั้งที่ 1 ข้อดีที่พบ คือ พื้นที่ในการดำเนินการทดลองมีความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนและชุมชน ผู้เรียนและชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ และมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ครูการศึกษานอกโรงเรียน คือ รูปแบบที่ใช้พัฒนาครูการศึกษานอกโรงเรียนในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่เหมาะสม เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วนำมาทดลองครั้งที่ 2 ซึ่งการทดลองครั้งที่ 2 พบว่าเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนเป็นเอกสารที่มีคุณภาพ กระบวนการฝึกอบรมสามารถพัฒนาครูการศึกษานอกโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ แต่ยังพบปัญหาในการดำเนินงาน คือ ครูการศึกษานอกโรงเรียนยังขาดทักษะในการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะการประเมินผลตามสภาพจริง จึงได้นำข้อบกพร่องดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครู แล้วนำไปใช้ในการทดลองครั้งที่ 3 ผลการทดลองครั้งที่ 3 พบว่าเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ มีคุณภาพทั้งด้านรูปแบบเอกสาร ด้านเนื้อหา และด้านการนำเอกสารไปใช้ รูปแบบการฝึกอบรมครูมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ให้กับผู้เรียนได้ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถนำไปปฏิบัติได้การประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ จากการประเมินระดับความเหมาะสมของเนื้อหาการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า เนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง สามารถเรียงลำดับได้ ดังนี้ แนวทางการจัดกิจกรรมนำเที่ยว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ แนวทางการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ เทคนิคการต้อนรับนักท่องเที่ยว เทคนิคการให้บริการสำหรับผู้ประกอบอาชีพโฮมสเตย์ เทคนิคการประกอบอาหารสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ การศึกษาดูงานในแหล่งประกอบการโฮมสเตย์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์การท่องเที่ยวอดีต ปัจจุบันและอนาคต นโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทย พ.ศ.2546-2549 และความรู้พื้นฐานในการจัดการโฮมสเตย์ ส่วนความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อเอกสาร พบว่าผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าเอกสารมีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน สามารถเรียงลำดับได้ ดังนี้ ด้านการนำเอกสารไปใช้ ด้านรูปแบบเอกสาร และด้านเนื้อหาของเอกสารผลการประเมินคุณภาพ ของเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีความคิดเห็นว่า เอกสารมีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้านซึ่งสามารถเรียงลำดับได้ ดังนี้ ด้านรูปแบบของเอกสาร ด้านเนื้อหาสาระของเอกสาร และด้านการนำเอกสารไปใช้ส่วนการประเมินระดับความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียน ที่มีต่อเนื้อหาสาระในเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ พบว่าครูการศึกษานอกโรงเรียน มีความคิดเห็นว่าเนื้อหาสาระมีความเหมาะสมในระดับมากทุกเรื่อง สามารถเรียงลำดับได้ ดังนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ การพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์ และการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์

Advertisements

4 thoughts on “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 1. อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโฮมสเตย์ที่วังนำเขียวไปทำวิทยานิพนธ์ค่ะช่วยส่งข้อมูลกลับมาให้ได้มั้ยค่ะ

  • เรียนคุณ jaaew
   1. ให้ไปศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพโฮมเสตย์อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จากwebsite กศน.ปากช่อง และ Download ข้อมูลทั้งหมดได้
   2. ให้ไปศึกษาข้อมูลจากwebsite การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (กองวางแผนโครงการ) มีเรื่องเกี่ยวกับอาชีพโฮมเสตย์
   3. ให้ศึกษาจาก website อำเภอวังน้ำเขียว จะมีบริบทเกี่ยวกับโฮมเสตย์วังน้ำเขียว
   อาจารย์ขิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s