การติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

book_icon3
 บทคัดย่อ
ชื่อ    การติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชน  สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

ผู้วิจัย      สิบเอก วราวุฒ  พยัคฆพงษ์

ปีที่วิจัย    ปีพ.. 2549

                  การติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชนสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชน ของครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ กลุ่มลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

                 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครูการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ กลุ่มลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดจำนวน 123 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 6 หน่วยการเรียน ซึ่งมีแบบทดสอบก่อนเรียนทุกหน่วยการเรียน หน่วยละ 10 ข้อ รวมจำนวน 60 ข้อ ทดสอบระหว่างเรียนโดยทำกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ท้ายหน่วย การเรียน หน่วยละ 10 ข้อ รวมจำนวน 60 ข้อ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 35 ข้อ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ของการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชา เทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพของเอกสาร ด้านเนื้อหาความเข้าใจ และด้านการนำไปใช้ประโยชน์

                   ผลการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน สามารถสรุปได้ ดังนี้

                   1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชนสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ได้ผลออกมา คือ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้ง 6 หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้มีประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 83.57 – 85.69 /86.09 – 87.80 และมีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 84.34/86.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูการศึกษานอกโรงเรียน ที่ทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จากคะแนน 35 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย 21.65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.81และเมื่อครูการศึกษานอกโรงเรียน เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนด้วยตนเองครบทั้ง 6 หน่วยการเรียนแล้วทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จากคะแนน 35 คะแนน ได้คะแนน 29.35 คิดเป็นร้อยละ 83.87 ผลความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าครูการศึกษานอกโรงเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 7.70

                   3. ความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชนสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ผลจากการศึกษาพบว่า ครูการศึกษานอกโรงเรียนที่เรียนรู้จากชุดการเรียน มีความคิดเห็นต่อชุดการเรียน สรุปโดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุดทุกด้านค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเนื้อหาและความเข้าใจ (μ = 4.58) ด้านกายภาพของเอกสาร (μ = 4.55) และด้านการนำไปใช้ประโยชน์ (μ = 4.52)

                 3.1 ด้านกายภาพของเอกสาร ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด   ค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงลำดับความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุด 3 ข้อ คือ

                            ตัวอักษรชัด อ่านง่าย (μ = 4.79)
                            ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา (μ = 4.63) 
                            รูปแบบการพิมพ์ถูกต้องชัดเจน (μ = 4.54)
                            และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมาก คือ ขนาดรูปเล่ม (μ = 4.24)

                3.2 ด้านเนื้อหาและความเข้าใจ ของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดทุกข้อ ค่าเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงลำดับความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุด คือ เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ (μ = 4.64) ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา (μ = 4.60) ความเหมาะสมของการเรียงลำดับขั้นตอนของเนื้อหา (μ = 4.56) และสำนวนภาษาอ่านเข้าใจง่าย (μ = 4.52)

                3.3 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ ของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานกับชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงลำดับความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุด 3 ข้อ คือ สามารถนำไปค้นคว้าอ้างอิงได้ (μ = 4.60) ใช้ประโยชน์ในการทบทวนการปฏิบัติงานได้ (μ = 4.56) ใช้ประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (μ = 4.54)และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 2 ข้อ คือ สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ (μ = 4.47) และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมความรู้ได้ (μ = 4.45)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s