การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน

book_icon3บทคัดย่อ


ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน ของประชาชนบ้าน เขาลูกช้าง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ผู้ศึกษา นางสาววรรณรัชต์ สุปัญญา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ สังกัดศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว

ปีที่ทำการศึกษา พ.ศ. 2550

               การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน ของประชาชนบ้านเขาลูกช้าง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียน สำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน ที่ใช้ในการอบรมประชาชนบ้านเขาลูกช้าง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่อบรมด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน และเพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเขาลูกช้าง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 30 คน จาก 226 ครัวเรือน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยวิธีการสมัครเข้ารับการอบรมด้วยความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน ในแต่ละตอน 3 ตอน ๆ ละ 10 ข้อ รวม 30 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการอบรมด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 20 ข้อ แบบวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการอบรม โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 20 ข้อ และแบบประเมินบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 18 ข้อ

               ผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน ของประชาชนบ้านเขาลูกช้าง ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปได้ดังนี้

                 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 80.33/82.17 โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80
                2. ประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน มีค่าดัชนีประสิทธิผล .58 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามที่กำหนดไว้
                3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                4. เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการอบรมด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีเจตคติ ด้านการวัดและประเมินผลเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านกิจกรรมการอบรม ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการอบรม และด้านเนื้อหา ตามลำดับ

 

********************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s