รายงานการติดตามผลการใช้คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน แบบพบกลุ่ม

book_icon3บทคัดย่อ

ชื่อรายงาน  การติดตามผลการใช้คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน แบบพบกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ผู้รายงาน  จ่าสิบเอกพันธ์ศักดิ์   นาคยา
ปีที่รายงาน  มกราคม  2551

รายงานการติดตามผลการใช้คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน แบบพบกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  มีวัตถุประสงค์ของการรายงาน เพื่อพัฒนาเอกสารคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน แบบพบกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูการศึกษานอกโรงเรียนที่ศึกษาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน แบบพบกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  และเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของเอกสารคู่มือ     การจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน แบบพบกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   ประชากรที่ใช้ในการรายงาน คือ ครูการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2550 จำนวน 57 คน  ในการรายงานครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตในการรายงาน ความเหมาะสมของเอกสารคู่มือใน 3 ด้าน คือ ด้านรูปเล่มของเอกสารคู่มือ  ด้านเนื้อหาสาระและประโยชน์ของคู่มือ

                ผลการติดตามผลงาน ครูการศึกษานอกโรงเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของเอกสารคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน แบบพบกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   โดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุดและผลการประเมินรายด้านพบว่า มีความเหมาะสมมากที่สุด  2 ด้าน คือ ด้านประโยชน์ของคู่มือ ด้านเนื้อหาสาระ และด้านลักษณะรูปเล่มของคู่มือมีความเหมาะสมระดับมาก

                ผลการติดตามพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูการศึกษานอกโรงเรียน ก่อนศึกษาเอกสารคู่มือ มีคะแนนเฉลี่ย 15.10  คิดเป็นร้อยละ 37.52 และผลการทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนหลังศึกษาเอกสารคู่มือมีคะแนนเฉลี่ย 35.36 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.40 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 50.88  จึงสรุปได้ว่าครูการศึกษานอกโรงเรียนที่ศึกษาคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน แบบพบกลุ่ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังศึกษาคู่มือสูงกว่าก่อนศึกษาคู่มือ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s