แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

community_icon_wyquอัญชลี  ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
28  เมษายน 2552

 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคืออะไร
         แผนพัฒนาคุณภาพศึกษาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทที่จะกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะดำเนินงานตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันนั้น

 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำขึ้นเพื่ออะไร

             1) เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
             2) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
             3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
             4) เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้แนวทางในการเรียนรู้และสามารถกำหนดบทบาทของตนเองได้ถูกต้อง

 3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

              1) ชุมชนและผู้ปกครองมั่นใจว่าสถานศึกษามีแผนและดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มใจ
              2) สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
              3) สถานศึกษาจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
              4) ผู้เรียนแสดงบทบาทในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจนมีความรู้ความสามารถ   มีคุณธรรม ตามที่หลักสูตรและสังคมต้องการ

 4. สาระสำคัญในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

              แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

                1) ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยสังเขป เพื่อแสดงความเป็นมา สภาพปัจจุบันเป็นการนำเสนอข้อมูลโดยสังเขป และทิศทางในอนาคตของสถานศึกษา
                      1.1) ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์การศึกษา การประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ฯลฯ
                      1.2) ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
                      1.3) โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา แผนภูมิการบริหาร พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่
                      1.4) โครงการสร้างการจัดการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ และการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการของชุมชน
                      1.5) มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

               2) ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ที่จะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเสิศในการจัดการศึกษาให้แก่ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้
                      2.1) วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นเจตนารมณ์หรือความตั้งใจที่กว้างๆ ครอบคลุมทุกภารกิจของสถานศึกษา มุ่งการคิดไปข้างหน้า แสดงถึงความคาดหวังในอนาคต ข้อความ วิสัยทัศน์ จะสื่อถึงอุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ และอนาคตที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาและชุมชน ข้อความวิสัยทัศน์จะต้องมีความชัดเจน เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา การเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีให้คำนึงว่าจะสามารถสร้างความศรัทธาและจุดประกายความคิดให้แก่ผู้ปฏิบัติได้
                      2.2) ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) เป็นข้อความที่แสดงเจตนารมณ์และวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์
                      2.3) เป้าหมายของสถานศึกษา (School Goals) เป็นข้อความที่ระบุผลลัพธ์ปลายทางที่สถานศึกษาจะดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                การกำหนดเป้าหมายเพื่อให้ภารกิจที่กำหนดมีความเป็นไปได้และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สถานศึกษาจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของสถานศึกษา เช่น ในด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ การจัดองค์กร การพัฒนาวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของชุมชน เป็นต้น
                เป้าหมายที่กำหนดในระดับนี้ เป็นผลลัพธ์ปลายทางที่สถานศึกษาคาดหวังจะบรรลุภายในช่วงเวลาที่กำหนด ลักษณะการเขียนยังเป็นผลลัพธ์กว้างๆ  

                3) แผนปฏิบัติการ   เป็นแผนที่กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในแต่ละปี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระยะที่กำหนด แผนปฏิบัติการประกอบด้วย สังเขป รายละเอียดของกิจกรรม หรือขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติ กรอบเวลา งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ
                 รูปแบบการเขียนนิยมใช้ตารางซึ่งจะช่วยให้เห็นความเชื่อมโยง ตั้งแต่เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ที่เป็นจุดเน้นของการพัฒนา วิธีการประเมินผล ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา งบประมาณในแต่ละกิจกรรม

               4) การระดมทรัพยากร   ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นถึงแหล่งสนับสนุนงบประมาณและสรุปงบประมาณในแผนพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะต้องบอกจำนวนงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละปี และแหล่งที่สถานศึกษาจะสมารถระดมทรัพยากรและสนับสนุนงบประมาณได้

              5) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย
                   การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย และแหล่งวิทยาการภายนอก  เพื่อสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งควรจะต้องเขียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนทราบ
                2. สถานศึกษา ศึกษาทบทวน วิเคราะห์ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน ปัญหา จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
                3. สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา (รวมถึงผู้แทนจากชุมชน) ประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด
                4. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านการยอมรับร่วมกันจากคณะกรรมการสถานศึกษา (ซึ่งมีผู้แทนจากชุมชนร่วมด้วย)
                5. ประกาศแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทั่วไป   (ในชุมชน) ทราบ

                แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มิได้กำหนดตายตัวว่ารอบระยะเวลาของแผนจะครอบคลุมกี่ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานศึกษาหรือนโยบายของต้นสังกัดที่จะกำหนดกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมและวิถีการปฏิบัติของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งอาจจัดทำเป็นแผน 1 ปี หรือ 2-3 ปีก็ได้

************************

อ้างอิงบทความนี้
อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล: https://panchalee.wordpress.com/2009/04/28/education-plan/

 

Advertisement

41 Replies to “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา”

 1. ถึงพี่ขิง หนูขอรบกวนขอเกณฑ์ประเมินลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2

  รองทิพวรรณ

 2. สวัสดีค่ะ…ท่านศึกษานิเทศก์

  เป็นประโยชน์มากเลยนะคะสำหรับตัวอย่าง sar กศน.น้ำหนาว แต่ถ้าจะดีขอตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยนะคะ (ประภารัตน์ บุพศิริ กศน.ท่าอุเทน นครพนม)

  1. สวัสดีค่ะ สาวนครพนม
   ได้ทราบว่า กศน. นครพนม เตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินภายนอก ปี ๒๕๕๓ อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะมีอาจารย์ขวัญที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง การประเมินครั้งนี้ผ่านได้อย่างไม่มีปัญหา พี่มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบันทึกหลังการพบกลุ่มตลอด ๑ ภาคเรียน (๑๘ ครั้ง) ที่สามารถเป็นตัวอย่างได้ จะนำขึ้น Blog เร็ว ๆนี้และขอเป็นกำลังใจให้ กศน.ที่จะรับการประเมินรุ่นแรก ของปี ๒๕๕๓ ทุกแห่งค่ะ
   อาจารย์ขิง

 3. เรียน ท่าน ศน.ที่เคารพ

  บทความที่ท่านเขียนลง Internet มีประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ
  ขอตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองจาก สมศ. รอบที่ 1
  เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนฯ ไม่เข้าใจการดำเนินงานจัดทำแผนแล้วส่งสำนักงาน กศน.
  มีการประเมินโดยหน่วยงานใด ขอคำแนะนำด้วยค่ะ สุภา นานกลาง

  1. เรียน คุณสุภาที่เคารพ
   คุณสุภาPost มาตรงกับความตั้งใจของดิฉัน เพราะตอนนี้ดิฉันมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ กศน.อำเภอที่ประเมินปี 53 ระยะที่ 1 ที่ประเมินเสร็จแล้ว และมีแนวโน้มที่จะผ่าน ดิฉันขอเวลาตรวจเอกสารอีกครั้งก่อนนำเผยแพร่บน Blog เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถานศึกษาที่จะประเมินระยะที่ 2 ต่อไป สำหรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมิน ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ แต่คงไม่นำเผยแพร่บน Blog ถ้าเสร็จแล้วดิฉันจะส่งให้ทาง Mail ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 4. ท่านศ.น. ที่เคารพ หนูอยากรบกวนท่านเกี่ยวกับเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง บทที่2 ที่เกี่ยวกับรายงานการประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอบคุณมากคะ จากเด็กพะเยา

  1. เรียน อาจารย์ กศน.พะเยา
   เอกสารอ้างอิง มี 2 เล่มค่ะ
   1.พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน,กลุ่ม(2547)แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน.กรุงเทพมหานคร:รังษีการพิมพ์
   2.บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน,สำนัก(2548)การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน:แนวทางการตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพการศึกษา.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์องค์การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ)
   อาจารย์ขิง

 5. สวัสดีค่ะอาจารย์ขิง คือหนูมีข้อสังสัยเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอยากรู้ขั้นตอน วิธีทำ

  1. เรียน อาจารย์วนิดา ที่เคารพ
   การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ มีขั้นตอน ดังนี้
   1.กำหนดทิศทางการจัดการศึกษา หรือเรียกว่าแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแผนนำทาง ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย โดยทั่วไปใช้เทคนิค SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา(S=จุดแข็ง,W=จุดอ่อน)และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา(O=โอกาศ,T=อุปสรรค) ปัญหาที่พบ1)สถานศึกษา นำSWOT วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 2)กำหนดกรอบการวิเคราะห์ไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุม 3)กรอบที่ใช้วิเคราะห์ไกลตัวเกินไป เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งกรอบดังกล่าวเหมาะกับการวิเคราะห์ กับระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ
   ตัวอย่างกรอบในการวิเคราะห์ระดับสถานศึกษา
   SW เช่น ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร/กิจกรรม ด้านกลุ่มเป้าหมาย
   ด้านบริหารจัดการ ของสถานศึกษา เป็นต้น
   OT เช่น ด้านนโยบายการจัดการศึก ด้านกลุ่มเป้าหมาย ด้านเครือข่าย ด้านคู่แข่ง เป็นต้น
   2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทั่วไปจะกำหนดระยะเวลา 3 ปี ใน3ปีเราจะพัฒนาสถานศึกษาในด้านใด เพื่อส่งเสริมพันธกิจ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ แผนพัฒนาจะประกอบด้วยโครงการต่าง ๆเช่น ถ้ากำหนดแผนพัฒนา 2553 – 2555 ก็อาจจะมีโครงการ จัดตั้ง กศน.ตำบล โครงการพัฒนาครู ศรช. ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
   การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ เป็นการฝึกทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห็ ให้กับผู้ทำ และทำให้เรารู้จักตัวตนเรามากขึ้น เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ กับการทำงาน กศน. ให้เกิดคุณภาพ ค่ะ
   3. โครงสร้างเอกสาร ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1)ภาพรวมของสถานศึกษา2)ทิศทางการจัดการศึกษา 3)แผนพัฒนา (ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ) 4)การระดมทรัพยากร 5)การประสานความร่วมมือ(ภาคีเครือข่าย) อาจารย์กรุณรอ่านบทความเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ใน Blog อีกครั้งนะคะ
   อาจารย์ขิง

   1. เรียนท่าน ศึกษานิเทศน์
    ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆ ค่ะที่ได้ทำบล็อกนี้ขึ้นมา เป็นประโยชน์อย่างมากกับครูศรช.ตัวเล็กๆ คนนี้…แต่ต้องขอรบกวนอาจารย์อีกนิดค่ะ ว่าจะสามารถโหลดดูตัวอย่างแผนการพัฒนาการศึกษาที่ถูกต้อง หรือที่มีคุณภาพได้จากที่ไหนคะ เพราะตอนนี้แม้จะมองเห็นภาพรวมขั้นตอนแล้ว แต่พอลงมือปฏิบัติจริงก็ยังไม่กระจ่าง (ไม่เคยทำมาก่อนค่ะ) เช่นการระดมทรัพยากร คืออะไร ต้องเขียนอย่างไร ฯลฯ ลองดูแผนของอำเภออื่นๆ ก็ไม่เหมือนกันเลย หลากหลายมาก ไม่รู้ว่าอันไหนถูกผิด ดีไม่ดีอย่างไร บางแห่งก็ใช้ชื่อว่าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จะเหมือนกันหรือไม่คะ
    ต้องขอโทษนะคะที่ส่งข้อความมายาวเกินไป แต่ทั้งนี้ก็ด้วยความรู้สึกอัดอั้นที่อยากทำงานให้ดีมีคุณภาพ แต่ความรู้ความสามารถยังไปไม่ถึง ขณะเดียวกันก็รู้สึกเป็นบุญสำหรับตัวเองมากที่ได้เจอบล็อกของอาจารย์ เหมือนได้พบกับคุณครูใจดี ที่จะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการจัดการศึกษาของ กศน.ได้ ขอเป็นสมาชิกด้วยคนนะคะ และคงต้องขอเข้ามารบกวนบ่อยๆ ด้วยค่ะ
    ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

   2. เรียน อาจารย์นวพร ที่เคารพ
    เมื่อ ปี 2545 ได้มีการอบรมสถานศึกษา กศน. ทั่วประเทศในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่หลังจากอบรมแล้วบางเห่งก็ทำบางแห่งก็ไม่ได้ทำ บางแห่งใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา บางแห่งนำแผน 4 ปีมาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปแล้วไม่มีหลัก ทั้งๆ ที่แผนพัฒนาคุณภาพเป็นจุดเริ่มต้นของการประกันคุณภาพการศึกษา ดิฉันจะหาตัวอย่างสถานศึกษาที่ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องนำมาเป็นตัวอย่าง ใน Panchalee Blog ค่ะ
    อาจารย์ขิง

   3. เรียน อาจารย์ขิง
    ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยค่ะ
    ดิฉันเองเพิ่งเข้ามาทำงาน กศน.เมื่อปี 2549 ตอนแรกเป็นบรรณารักษ์ เพิ่งเปลี่ยนบทบาทเป็นครู ศรช.เมือ มิ.ย.52 ยังไม่มีโอกาสได้อบรมเรื่องนี้ และรู้สึกว่าตัวเองยังอ่อนด้อยประสบการณ์มาก
    แต่เนื่องจากมีความสนใจในเรื่องการศึกษามาก่อนหน้าที่จะมาอยู่ กศน.แล้ว
    และตระหนักดีว่า การศึกษาไม่ว่าจะในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย ล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน และมีความสำคัญยิ่งยวดต่อการพัฒนาประเทศชาติ
    ด้วยเหตุนี้ค่ะ ที่ทำให้อยากจะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
    แม้จะเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆ ก็ยังรู้สึกภูมิใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
    ดิฉันจะคอยติดตามบล็อกของอาจารย์ต่อไป เพราะเชื่อมั่นว่าจะได้ความรู้ที่สามารถนำมาพัฒนางานได้อย่างมาก และยังรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นด้วยค่ะ

   4. เรียน อาจารย์นวพร ที่เคารพ
    ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยม Panchalee Blog ขอแสดงความชื่นชมในการเรียนรู้ และความตั้งใจในการทำงาน กศน.ค่ะ
    อาจารย์ขิง

 6. l;สวัสดีครับท่านศน.อัญชลี ที่เคารพอย่างสูง ท่านคงสบายดีนะครับ เพราะคนทำดี จะมีความสุข และความสุขจะส่งผลให้สุขภาพดีครับ
  วันนี้ผมได้รับหนังสือจากสนง.กศน.อุตรดิตถ์ แจ้งว่าได้ส่งรายชื่อผมและผอ.บุญชับ พุกใหญ่เป็นวิทยากรหลักสูตรใหม่51ของกลุ่ม5ขุนศึกครับ ใช่ที่จักเข้าอบรมที่อยุธยา15-19กพ.นี้หรือไม่ครับท่าน และผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับ

  1. เรียน ผอ.อำนาจ ที่เคารพ
   รายชื่อที่กลุ่มศุนย์ส่งมาอบรม เป็นการอบรมวิทยากรแม่ไก่ หลักสูตร 51 คิดว่าเป็นโครงการเดียวกัน เพราะผู้ผ่านการอบรมจะต้องไปเป็นวิทยากรอบรมในกลุ่มศูนย์ คงไม่ต้องเตรียมตัวอะไร เพราะทางโครงการได้เตรียมเอกสารประกอบการอบรมไว้ให้พร้อมแล้ว พี่คงได้พบ ผอ.ในการประชุมครั้งนี้
   อาจารย์ขิง

 7. เรียนท่าน ศน.ขิง
  หนู ครูอาสาฯ กศน.อำเภอดงเจริญ ขอความอนุเคราะห์ท่าน ศน.ขิง ให้คำแนะนำเรื่องการทำแผนพัฒนาคุณภาพ และตัวอย่างการทำแผนพัฒนาคุรภาพสถานศึกษา 3 ปี เพราะ ปี กศน.ดงเจริญ จะต้องทำใหม่แล่ว ค่ะ

  ขอบพระคุณค่ะ

  1. อาจารย์ ประพาพร ที่รัก
   ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พี่ได้ให้หลายอำเภอ ทำส่งมาให้ แต่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะนำมาเผยแพร่ได้ ขณะนี้มีตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพ ของ กศน. อำเภอพาน ที่จะเป็นแนวทางได้ ลองเข้าไปที่ เว็ปไซด์ กศน.อำเภอพาน นะคะ
   อาจารย์ขิง

 8. ถึงท่าน ศน. ที่เคารพรัก….
  กำลังอยากได้เรื่องนี้พอดีเลยค่ะ เพราะแผนพัฒนาของทรายทองจะสิ้นสุดปี 54 นี้ กะจะทำใหม่จากการอ่านเนื้อหานี้แล้ว รู้ตัวว่าขาดส่วนประกอบสำคัญไปหลายอย่างเลย

 9. ผมขอตัวอย่างแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนแผนด้วยคับ

  1. เรียน อาจารย์สุพจน์ ที่เคารพ
   แผนพัฒนา 3 ปี ไม่ทราบว่า เป็นของ กศน.อำเภอ หรือ กศน. ตำบล ถ้าเป็นของ กศน.ตำบล ดิฉันและทีม กศน.อำเภอชนแดน และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์จะร่วมกันอบรม หัวหน้า กศน. ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา กศน. ตำบล และจะนำเสนอใน Panchalee blog ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 10. เรียนท่าน ศน.
  ผมครูโรงเรียนบ้านแสนกาง จังหวัดสุรินทร์ อ่านแล้วเข้าใจมากขอบคุณครับ
  แ่ต่ไม่รู้รูปแบบของแผน ผมขอตัวอย่างแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนแผนด้วยคับ

  1. เรียน อาจารย์ kiattisak ที่เคารพ
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ กศน. ก็ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ขณะนี้ดิฉันได้ร่วมกับ กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ กศน. ตำบล แล้วนำแผนพัฒนา กศน.ตำบลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนา กศน.อำเภอ ขณะนี้กำลังอยูระหว่างจัดทำฐานข้อมูลชุมชน และเก็บข้อมูลความต้องการศึกษา กศน.รายบุคลของ ประกรในแต่ละตำบล เสร็จแล้วจะนำขึ้นเผยแพร่ ใน Panchalee blog แต่คิดว่าแผนพัฒนาการศึกษา ของสถานในระบบโรงเรียน รูปแบบคงไมม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างในรายละเอียด และสาระสำคัญ ต่าง ๆ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 11. ขอบพระคูณอาจารย์มากๆนะคะที่ได้ทำบล็อกนี้ขึ้นมา มีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ
  ได้นำความรู้เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาฯ มาใช้ ในงานได้เยอะมาก

  รักและเคารพเสมอ
  คิดฮอดนะค่ะ…..

  1. รองฯหลิงฟ้า ที่รัก
   ดีใจมากๆที่เข้ามาทักทาย พี่คิดถึงอาจารย์เสมอ เห็นเครื่องจักสานที่ให้มาทีไรยิ่งคิดถึงมากขึ้น จ๊ะ
   อาจารย์ขิง

 12. เรียน ท่าน ศน.
  ผม ครู กศน.ตำบลผาทอง อำเภอ ท่าวังผา จังหวัดน่าน มีเรื่องเรียนถามท่านเรื่อง SAR ของ กศน.ตำบลเราควรใช้มาตรฐานเดียวกัีบ ของ กศน.อำเภอหรือว่า
  ใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ของ กศน.ตำบล ถ้าใช้มาตรฐานของ กศน.ตำบลจะไม่ตรงกับ ทางมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ กศน.อำเภอ เราควรใช้อันใหน จึงจะเหมาะ
  สมกับการประเมินภายในของ กศน.อำเภอและต้องทำ SAR ของ กศน.อำเภอด้วย

  1. สวัสดีค่ะ ครู กศน.ตำบลผาทอง
   กศน. ตำบล ไม่พบว่ามีแนวปฏิบัติให้ทำ SAR แต่ถ้าต้องการทำก็เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เพราะสามรถทำให้เห็นระดับคุณภาพของ กศน.ตำบล ขอแนะนำให้ใช้มาตรฐานของ กศน.อำเภอเบางมาตรฐานหรือตัวชี้วัดบางตัวมาใช้ ส่วนมาตรฐานกศน.ตำบล มีไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและประเมินผลการดำเนินงานของ กศน.ตำบล โดยนำมาตรฐาน กศน.ตำบลมาจัดทำเครื่องมือประเมิน ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 13. ขอบคุณ ท่าน ศน.มากครับ Blog ของท่านมีประโยชน์มากครับและจะเข้ามาหาความรู้บ่อย ๆ ครับ

 14. บทนำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ควรกล่าวถึง หลักการและหตุผล นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ นั้น น่าจะกล่าวอย่างไร น่าจะถูกต้องและเหมาะสม

  1. สวัสดีค่ะคุณสุทัศน์
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ในส่วนของบทนำ หลักการและแหตุผล จะพูดถึง (1)สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน(2) ทิศทางใหม่ในการจัดการศึกษา(สังคมฐานความรู้ที่การเรียนรู้ ความรู้และนวัตกรรม) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทิศทางการพัฒนาประเทศ(ร่าง แผน 11)
   อาจารย์ขิง

 15. เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพ การเขียนบทความของอาจารย์ดีมากเลยครับ ถ้าหากผมจะขอคำแนะนำในภายภาคหน้า เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน คงไม่เป็นการรบกวนน่ะครับ

  1. สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ คุณประวิตร
   ขอบคุณที่มาเยี่ยม Panchalee blog ถ้าคุณประวิตรต้องการให้ดิฉันช่วยอะไรด้านวิชาการ ไม่ต้องเกรงใจนะคะ ดิฉันเป็นข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งที่มีความตั้งใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง(เล็ก ๆ)ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 16. เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพครับ
  ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะครับ โอกาสหน้าผมจะเข้ามาขอคำแนะนำต่าง ๆ ในการจัดการด้านการศึกษาครับ

 17. สวัสดีค่ะ อาจารย์ค่ะ พอดีหนูได้มอบหมายหาข้อมูลเกี่ยวกับ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  หนูรู้ว่า แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คืออันเดียวกันหรือเปล่าค่ะ

  1. สวัสดีพ่อคุณ Vean
   ใช่ค่ะ
   1. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
   ใช้คำว่า”แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา”
   2 กฎกระทรวง พ.ศ. 2546 (ยกเลิกไปแล้ว) ใช้คำวา”แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา”
   อาจารย์ขิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: