การประเมินโครงการ(2)

 

atpo-5-the-conceptdraw-proj

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
28 เมษายน 2552

(ตัวอย่าง)รายละเอียดการประเมินโครงการ
การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อสร้างงานอาชีพในชนบท

 

 

1. ตัวโครงการ

ส่วนประกอบคำถามการประเมิน

สภาพความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้

แหล่งข้อมูล

วิธีรวบรวมข้อมูล

1.1 มีการศึกษาประเมินความต้องการและปัญหาหรือไม่ โครงการมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาตรงและครอบคลุมปัญหาและความต้องการของบุคคลในชุมชน ความเห็นของผู้สอนและผู้เรียนหรือบุคคลในชุมชนที่มีต่อวัตถุประสงค์และเนื้อหาการเรียนของโครงการ ครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคคลในชุมชนตามโครงการ แบบสอบถาม
1.2 ปัญหาเป็นปัญหาที่แท้จริงและมีความสำคัญระดับสูงหรือไม่ วัตถุประสงค์หรือเนื้อหาเป็นความจำเป็นอันดับสูงของบุคคลในชุมชน ความเห็นของผู้สอนและผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรในชุมชน แบบสอบถาม
1.3 ทรัพยากรที่ระบุในความต้องการสำหรับโครงการสามารถจัดหาได้ง่าย โครงการมีทรัพยากรที่ระบุในโครงการครบ ไม่มีอุปสรรคในการจัดหา ความเห็นของผู้สอนและเจ้าหน้าที่โครงการ (อาจคำนวณจากปริมาณทรัพยากรต่อผู้เรียน) ผู้สอนและเจ้าหน้าที่โครงการ แบบสอบถาม
1.4 ทรัพยากรที่ระบุในโครงการสอดคล้องเหมาะสมกับวิธีดำเนินการหรือไม่ โครงการมีทรัพยากรสอดคล้องกับวิธีกาดำเนินการ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่โครงการ ผู้สอนและผู้เรียน (อาจวิเคราะห์ว่าวิธีการมีทรัพยากรเพียงพอ) ผู้สอน ผู้เรียน เจ้าหน้าที่โครงการ แบบสอบถาม
1.5 วิธีการดำเนินการหลายทางเลือกหรือไม่ และคัดเลือกมาจากวิธีที่เหมาะสมที่สุดหรือไม่ โครงการมีวิธีการหลายวิธีและวิธีที่เหมาะสมที่สุดได้รับการจัดอันดับไว้ ความเห็นจากผู้สอน เจ้าหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสอบถาม
1.6 วิธีดำเนินการนำไปสู่จุดมุ่งหมายหรือผลผลิตที่ต้องการจริงหรือไม่ โครงการกำหนดวิธีดำเนินการในแต่ละจุดมุ่งหมายหรือกำหนดผลผลิตจำนวนแน่นอน ความเห็นจากผู้สอนเจ้าหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบสอบถาม
1.7 จุดมุ่งหมายของโครงการย่อย สนองต่อเป้าหมายของโครงการ โครงการย่อยมีจุดประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการใหญ่ ความเห็นของเจ้าหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ แบบสอบถาม
1.8 ดรรชนีชี้บ่งความก้าวหน้าของโครงการเที่ยงตรงวัดได้จริงหรือไม่ โครงการกำหนดดรรชนีหรือตังบ่งชี้ไว้ชัดเจนสามารถวัดได้ ความเห็นของเจ้าหน้าที่และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ แบบสอบถาม
1.9 เทคนิควิธีการมีจุดอ่อนอะไรบ้าง โครงการมีเทคนิควิธีการที่ดีเป็นส่วนใหญ่ (80%) ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ แบบสอบถาม
1.10 เป้าหมายจุดประสงค์ของโครงการชัดเจนหรือไม่ โครงการมีเป้าหมาย จุดประสงค์ กล่าวเป็นข้อความไว้ชัดเจน สามารถวัดได้ ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ แบบสอบถาม
1.11 ผลกระทบอันเกิดจากความสำเร็จของโครงการที่จะมีต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศมีอะไรบ้าง โครงการมีเป้าหมายในด้านสังคม เศรษฐกิจไว้ชัดเจน ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ แบบสอบถาม

2. สภาพเมื่อเริ่มต้นโครงการปัจจัยเบื้องต้น

ส่วนประกอบคำถามการประเมิน

สภาพความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้

แหล่งข้อมูล

วิธีรวบรวมข้อมูล

2.1 โครงการทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ในระยะเริ่มต้นมากน้อยเพียงใด โครงการกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะมีกำลังคน เงิน วัสดุอุปกรณ์และเวลาพอเพียงแก่การดำเนินงาน ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่โครงการนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่โครงการนักวิชาการ แบบสอบถาม
2.2 โครงการมีทางได้วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมในระยะเวลาต่างๆเพียงใด โครงการกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะมีการเพิ่มเติมวัสดุอุปกรณ์ในระยะเวลาต่างๆ ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่โครงการนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่โครงการนักวิชาการ แบบสอบถาม
2.3 โครงการมีบุคลากรเหมาะสมเพียงพอตามที่ต้องการหรือไม่ โครงการมีบุคลากรในด้านต่างๆตามที่ต้องการ จำนวนบุคลากร เช่น ในอัตราผู้สอน 1 คน ต่อ ผู้เรียน หรือบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ เจ้าหน้าที่โครงการนักวิชาการ แบบสอบถาม
2.4 มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่บุคลากรด้านใดหรือไม่มากน้อยเพียงใด โครงการกำหนดวิธีการฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แกบุคลากรไว้ชัดเจนพร้อมระบุปริมาณผู้เข้ารับการฝึกอบรม ความเห็นของเจ้าหน้าที่โครงการ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่โครงการนักวิชาการ แบบสอบถาม
2.5 ทัศนคติของบุคลากรต่อโครงการเป็นอย่างไร บุคลากรมีทัศนคติต่อโครงการทั้งในด้านเป้าหมาย วิธีการและผลการดำเนินงานสูง ทัศนคติของบุคลากรในโครงการ บุคลากรในโครงการ แบบสอบถาม
2.6 การสนับสนุนของบุคลากรระดับสูงขึ้นไปมีมากน้อยเพียงใด บุคลากรระดับสูง สนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี ความคิดเห็นในการสนับสนุนโครงการของบุคลากรระดับสูง บุคลากรระดับสูง แบบสอบถามวัดเจตคติหรือความคิดเห็น
2.7 ชุมชนมีความรู้สึกต่อโครงการเป็นอย่างไร ชุมชนมีความรู้สึกที่ดีต่อโครงการ ความรู้สึกของชุมชน บุคคลในชุมชน แบบสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ)
2.8 สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างไรมีสิ่งก่อสร้างหรือกิจกรรมใดบ้าง ชุมชนในโครงการมีอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างและกิจกรรมในหมู่บ้านในสภาพที่ดี ความคิดเห็นของชุมชน บุคคลในชุมชน แบบสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ)
2.9 การประกอบอาชีพของชุมชนรวมทั้งรายได้เฉลี่ยค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร ชุมชนมีการประกอบอาชีพด้วยความภาคภูมิใจ มีรายได้เฉลี่ยถึงเกณฑ์ของการครองชีพและมีค่าใช้จ่าที่ประหยัด ลักษณะการประกอบอาชีพรายได้ รายจ่ายของบุคคลในชุมชน บุคคลในชุมชน แบบสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ)
2.10 บรรยากาศทางการปกครองของชุมชน ทัศนคติและปรัชญาของบุคคลระดับผู้บริหาร การปกครองของชุมชนมีความราบรื่น รับผิดชอบ สามัคคี พึ่งตนเอง เสียสละ และขยันหมั่นเพียร ทัศนคติ และปรัชญาของผู้บริหารเอื้ออำนวยต่อการปกครองชุมชน ผู้บริหารหมู่บ้านระดับตำบล อำเภอ แบบทดสอบวัดเจตคติ

3. การดำเนินโครงการ

ส่วนประกอบคำถามการประเมิน

สภาพความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้

แหล่งข้อมูล

วิธีรวบรวมข้อมูล

3.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานมีจุดมุ่งหมายปรัชญาในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและแนวดำเนินโครงการหรือไม่ คณะกรรมการทุกระดับมีจุดมุ่งหมาย ปรัชญาในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายโครงการ ความสอดคล้องของจุดมุ่งหมาย ปรัชญาของผู้บริหารและผู้ร่วมงาน ผู้บริหารและผู้ร่วมงาน วิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์
3.2 ผู้มีส่วนสนับสนุนโครงการมีทัศนคติและความรู้สึกต่อโครงการในลักษณะใด บุคคลที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการที่มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อโครงการ ทัศนคติของผู้มีส่วนสนับสนุน เช่น กรรมการระดับอำเภอ จังหวัด ผู้นำเสริมสร้างในหมู่บ้าน กรรมการผู้นำเสริมสร้าง สัมภาษณ์สอบถามหรือแบบวัดเจตคติ
3.3 การปฏิบัติงานตรงกับที่วางไว้ในโครงการหรือไม่ถ้าไม่เพราะความจำเป็น การปฏิบัติงานตรงกับวิธีการที่วางไว้ในโครงการ ความสอดคล้องของการปฏิบัติงานกับเทคนิควิธีหรือกลยุทธศาสตร์ของโครงการ ผู้เรียน ผู้สอน และเจ้าหน้าที่โครงการ สังเกต สัมภาษณ์วิเคราะห์เชิงตารางความสัมพันธ์
3.4 บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ของโครงการ บุคลากรปฏิบัติงาน โดยยึดวัตถุประสงค์ของโครงการมีอิสระในการเลือกวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบุคลากรและความอิสระในการเลือกวิธีปฏิบัติ บุคลากรผู้เรียน สังเกต สัมภาษณ์
3.5 การสื่อความของบุคคลผู้ร่วมงานมีมากน้อยเพียงใด มีความเข้าใจตรงกันเพียงใด บุคคลร่วมงานมีความเข้าใจตรงกันอันเกิดจากการสื่อความ การสื่อความเช่น การประกาศ การประชุม การอ่านจากเอกสาร บุคคลผู้ร่วมงาน สัมภาษณ์(แบบสอบถามประกอบ)
3.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความขัดข้องเพียงใด จำเป็นต้องปรับขยายอย่างไรบ้าง ผู้ปฏิบัติงานดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้เรียบร้อย ไม่เป็นปัญหาในการปรับขยาย การปฏิบัติงานหรือไปตามขั้นตอน บุคลากรผู้ร่วมงาน สัมภาษณ์ (แบบสอบถามประกอบ)
3.7 สาเหตุใดทำให้งานเสร็จสิ้นก่อนกำหนดเวลาและหลังเวลา งานเสร็จสิ้นตรงตามเวลา งานที่เสร็จสิ้นตามเวลา บุคลากรผู้ร่วมงาน สัมภาษณ์ (แบบสอบถามประกอบ)
3.8 การใช้ทรัพยากร เงิน เวลา กำลังงานคุ้มค่าเพียงใด การใช้ทรัพยากรเงิน เวลา กำลังงานคุ้มค่า อัตราการใช้บุคลากรจากการใช้เงิน เวลาต่อผู้เรียน ผู้เรียน บุคลากร สัมภาษณ์
3.9 ระเบียบปฏิบัติที่กำหนดขึ้นได้รับการปฏิบัติตามมากน้อยเพียงใด ระเบียบที่ล้าสมัยขัดต่อการปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม มีการปฏิบัติตามระเบียบในโครงการนี้และมีการแก้ไขระเบียบที่ขัดต่อการปฏิบัติ การปฏิบัติงานสอดคล้องกับระเบียบการปฏิบัติ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโครงการ การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
3.10 ขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานมีมากน้อยเพียงใดสาเหตุใดที่ทำให้ขวัญและกำลังใจตกต่ำ ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจสูง มีการแก้ไขปรับปรุงทำให้ขวัญกำลังใจสูงขึ้น ขวัญกำลังใจของผู้ร่วมงาน บุคลากรผู้ร่วมงาน แบบสอบถามสัมภาษณ์
3.11 มีการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นต่องานเพียงใด บุคลากรทำงานตรงกับทักษะความถนัด ผลผลิตของงานมีมากอันเกิดจากทักษะความถนัดของผู้ร่วมงาน บุคลากรผู้ร่วมงานเจ้าหน้าที่โครงการ แบบสอบถามสัมภาษณ์
3.12 มีการประเมินผลงานเป็นระยะๆโดยผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ประเมินตนเองมากน้อยเพียงใด ผู้ปฏิบัติงานประเมินผลงานตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ แบบการประเมินผลงานและวิธีการประเมินผลงาน ผู้ปฏิบัติงาน สัมภาษณ์ (แบบสอบถามประกอบ)

4. สภาพเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ส่วนประกอบคำถามการประเมิน

สภาพความสำเร็จ

ตัวบ่งชี้

แหล่งข้อมูล

วิธีรวบรวมข้อมูล

4.1 ทรัพยากร เงิน เวลา บุคลากรที่ใช้ไปทั้งหมดในโครงการเป็นจำนวนเท่าใด (ประเมินโดยใช้ข้อ 2.1 ถึง 2.10 และเพิ่มเติมด้วยข้อ 4.1 – 4.6 )การใช้ทรัพยากรเงิน เวลา บุคลากรเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการหรือประหยัดกว่า อัตราต่างๆเช่น Cost per head อัตราผู้เรียนต่อผู้สอน เอกสาร เจ้าหน้าที่ โครงการ ศึกษาเอกสาร(Content analysis)
4.2 ผลผลิตของโครงการตามที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ของโครงการมีอะไรบ้างเป็นจำนวนเท่าใด โครงการได้ผลผลิตตรงหรือมากกว่าที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ของโครงการ อัตราผลผลิตคิดเป็นร้อยละที่กำหนดไว้ในจุดประสงค์ เอกสาร หลักฐานต่างๆ เจ้าหน้าที่โครงการ วิเคราะห์เอกสาร
4.3 ผลผลิตอันเป็นผลพลอยได้เพิ่มเตอมจากที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายมีอะไรบ้างจำนวนเท่าใด โครงการมีผลกระทบในทางดี มีผลพลอยได้ต่างๆตามมา จำนวนผลพลอยได้หรือผลกระทบ เช่น ความพอใจของชุมชน ชุมชน บุคลากรเจ้าหน้าที่โครงการ วิเคราะห์สอบถาม
4.4 ข้อบกพร่องที่จำต้องระวังแก้ไขในการปฏิบัติงานตามโครงการ โครงการไม่มีข้อบกพร่องต้องแก้ไข อัตราข้อบกพร่องเปรียบเทียบกับงานที่มี ชุมชน บุคลากร เจ้าหน้าที่โครงการ สัมภาษณ์สอบถาม
4.5 ผลงานดีเด่นของโครงการและปัจจัยที่ทำให้เกิดผลงานดีเด่น โครงการมีผลงานดีเด่นอันเกิดจากปัจจัยต่างๆ ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลงานดีเด่น ชุมชน บุคลากร เจ้าหน้าที่โครงการ สัมภาษณ์สอบถาม
4.6 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในด้านใดมากน้อยเพียงใดและบุคลากรมั่นใจในการปฏิบัติงานต่อไป บุคลากรมั่นใจในการปฏิบัติงานอันเป็นผลมาจากการพัฒนา ความมั่นใจของบุคลากร บุคลากร แบบสอบถามสัมภาษณ์เพิ่มเติม

 

 

 ปฏิทินแผนการประเมินผล / ติดตามผลโครงการ

กิจกรรม

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

มค

กพ.

มีค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

 • 1. ประเมินตัวโครงการ
 • 2. ประเมินผลปัจจัยเบื้องต้น/สภาพเมื่อเริ่มต้นโครงการ
 • 3. ประเมินผลการดำเนินโครงการ/การจัดอบรมและกิจกรรม
 • 4. ประเมินผลผลิต ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบของโครงการ/เมื่อสิ้นสุดโครงการ

 

 

เอกสารอ้างอิง

กมล สุดประเสริฐ. คู่มือการประเมินผลโครงการการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการสร้างอาชีพ
                                ในชนบท.

**********************

อ้างอิงบทความนี้

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล: https://panchalee.wordpress.com/2009/04/28/project-evaluation2/

Advertisements

2 thoughts on “การประเมินโครงการ(2)

 1. เรียน อ.อัญชลี
  ได้อ่านบทความของอาจารย์แล้วมีประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ ขออนุญาตรบกวนสอบถามหรือขอความรู้เพิ่มเติมได้หรือไม่คะ พอดีหนูกำลังจะทำชำนาญการ โดยจะทำเรื่องภาพรวมการดำเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน (R2R) โดยเก็บข้อมูลจากแบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปีที่นักวิจัยส่งเข้ามา โดยมีข้อมูลดิบแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มเขียนอย่างไร จะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง และเขียนอย่างไรดี อาจารย์พอจะกรุณาแนะนำวิธีการเขียน เนื้อหาที่จะต้องเขียน พอเป็นแนวทางได้หรือไม่คะ

  • สวัสดีค่ะคุณwatna การเขียนรายงานวิจัย ต้องกลับไปดูวัตถุประสงค์ของการวิจัย และกรอบในการศึกษาครั้งนี้ แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และเขียนรายงานวิจัยค่ะ
   อาจารย์ขิงย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s