รายงานการพัฒนาคู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

book_icon3บทคัดย่อ

ชื่อ รายงานการพัฒนาคู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน
ผู้ศึกษา นางสาวมณเฑียร  รอดประเสริฐ
ปีที่ศึกษา  2551

 

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
               (1) ศึกษาประสิทธิผลของคู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี โดยกำหนดค่าดัชนีประสิทธิผล(Effectiveness index : E.I.)= 0.5
               (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูการศึกษานอกโรงเรียนที่ศึกษาคู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี ก่อนและหลังศึกษาเอกสารคู่มือ
               (3)ศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี  ใช้คู่มือกับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  จำนวน 61 คน โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชนสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี แบบตรวจสอบคุณภาพของคู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  

                ผลการวิจัยพบว่า
                            (1) ค่าดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 0.50   คือ  E.I =  0.66
                            (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการศึกษาคู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการศึกษาคู่มือสูงขึ้นกว่าก่อนการศึกษาคู่มือคิดเป็นร้อยละ 37.46                         
                            (3) ความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  (m= 4.44)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมาก เมื่อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ด้านรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด  (m= 4.66)   รองลงมาด้านการนำไปใช้  (m= 4.50) และด้านเนื้อหา  (m= 4.48)  สำหรับค่าที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านผลที่เกิดจากการใช้คู่มือ  (m= 4.11)

หมายเหตุ  m= mean

 

*****************************

3 Replies to “รายงานการพัฒนาคู่มือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน”

 1. อยากให้อาจารย์ช่วยหางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูมือครูอาสาสมัครฯ กศน.มาลงเว็ปให้แบบเต็มๆค่ะ

  1. เรียนคุณ Choi
   การจัดทำคู่มือครูอาสาสมัคร ปัจจุบันคงต้องเป็นคู่มือสำหรับพนักงานราชการ การทำคู่มือเรื่องอะไรนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้พนักงานราชการมีความรู้เรื่องอะไรและนำคู่มือไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัตรงานด้านใด เช่น “คู่มือการจัดการความรู้ในชุมชนสำหรับพนักงานราชการ”
   จะพยายามหาคู่มือดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างให้ค่ะ
   อ. ขิง

 2. เรียน อ.อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
  ด้วยดิฉัน..น.ส.สุภาวรรณ อ่อนน่ม ได้มีโอกาสเปิดดูเว๊ป ของท่านอาจารย์ เห็นว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน กศน.มาก พอสมควร จึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคู่มือครูอาสาสมัครฯ กศน. เพราะดิฉันกำลังหาเนื้อหา ที่จะเป็นแนวในการทำ IS หัวข้อ การพัฒนาคู่มือครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาครอบครัว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ช่วยหาผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูอาสาสมัครฯ หรือประวัติความเป็นมาลงในเว็ปของท่าน หรือขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยลงใน e-mail.ของดิฉัน จะได้หรือไม่ ..ถ้าได้ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ค่ะ..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: