การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education)

kumpee1อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
17 พฤษภาคม 2552

ความนำ
ในปัจจุบันวิถีการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอันเป็นผลสืบเนื่องมา จากความก้าวหน้าขององค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ตลอดจนพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based Economy) ทำให้เกิดความต้องการการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในแทบทุกกิจกรรมของสังคมวิถีการเรียนรู้ของคนจึงขยายขอบเขตจากการศึกษาในระบบ ไปสู่การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยทำให้เกิดกิจกรรมการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การศึกษานอกระบบจึงมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์

ความหมาย
         การศึกษานอกระบบหรือ Non-formal Education (NFE)ได้เกิดขึ้นครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 1967 ในการประชุมของ UNESCO เรื่องThe World Educational Crisis ซึ่งได้นิยามการศึกษานอกระบบ หมายถึง “การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ แต่นอกกรอบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ โดยมุ่งบริการให้คนกลุ่มต่างๆ ของประชากร ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก” โดยเน้นการเรียนรู้ (Learning) แต่ในปัจจุบันการศึกษานอกระบบคือ กระบวนการจัดการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งที่เป็นทัศนคติ ทักษะ และความรู้ซึ่งทำได้ยืดหยุ่นกว่าการเรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป สมรรถนะที่เกิดจากการศึกษานอกระบบมีตั้งแต่ทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ไข ความขัดแย้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเป็นผู้นำ การแก้ปัญหาร่วมกัน การสร้างความเชื่อมั่น ความรับผิดชอบและความมีวินัย การศึกษานอกระบบยุคใหม่จึงเน้นการเรียนรู้และสมรรถนะ (Learning and Competency) (จรวยพร  ธรณินทร์, 2550)

         การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non – Formal Education) เป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาซึ่งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเอง ให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะอ่อนตัวให้ผู้เรียนมีความสะดวกเลือกเรียนได้หลายวิธีจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง การศึกษานอกโรงเรียนมีความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณ์การเรียนรู้ทุกชนิดที่บุคคลได้รับจากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติการเรียนรู้จากสังคม และการเรียนรู้ที่ได้รับจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มิได้อยู่ในระบบโรงเรียนปกติ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อมุ่งแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ฝึกฝนอาชีพ หรือการพัฒนาความรู้เฉพาะเรื่องตามที่ตนสนใจ (อาชัญญา รัตนอุบล 2542 : 1)

         การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาที่มุ่งจัดให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาชีวิตและสังคม โดยมีหลักการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสพลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะ ปลูกฝังเจตคติที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ อีกทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการต่าง ๆ ที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุขตามควร แก่อัตภาพ (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538 อ้างถึงในอาชัญญา รัตนอุบล, 2542 : 3) งานด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนหมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ชัดเจน กิจกรรมการศึกษาดังกล่าว มีทั้งที่จัดกิจกรรมโดยเอกเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอื่น หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนนั้น เป็นทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยตรง และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนที่อาศัย การศึกษาเป็นเครื่องมือนำไปสู่วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ในทางทฤษฎีจึงได้นับเนื่องเอาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นระบบหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีส่วนเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นและต่อเนื่องกับการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ทำให้การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นความหวังของวงการศึกษา และเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐในการพัฒนาคุณภาพของคนส่วนใหญ่ในประเทศได้ (รณรงค์ เมฆานุวัฒน์, 2543 : 6 – 7) การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงถือเป็นกระบวนการของการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งมีภารกิจสำคัญที่จะต้องให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามมาตรฐานของสังคมที่เป็นสิทธิที่คนทุกคนพึงได้รับการศึกษา นอกจากนั้นยังจะต้องได้รับการศึกษาที่ต่อเนื่องจากการศึกษาขั้นพื้นฐานของชีวิต เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพของตน (กองส่งเสริมปฏิบัติการ , 2541 : 1 )

         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15  การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาซึ่งจัดขึ้นนอกระบบปกติ ที่จัดให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัย ไม่มีการจำกัดพื้นฐานการศึกษาอาชีพประสบการณ์หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในด้านพื้นฐานแก่การดำรงชีวิต ความรู้ทางด้านทักษะ การประกอบอาชีพและความรู้ด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การจัดการศึกษามีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเงื่อนไข การสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร จะต้องมีตามเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน

         มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ระบุว่าการศึกษานอกระบบ หมายถึงกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้

         ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การศึกษานอกระบบหมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มหรือพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในด้านความรู้ ความชำนาญ หรืองานอดิเรกต่างๆ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาจได้รับหรือไม่ได้รับเกียรติบัตรก็ได้ ซึ่งเกียรติบัตรนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการปรับเทียบเงินเดือนหรือศึกษาต่อ ยกเว้นการศึกษาสายสามัญของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีการมอบวุฒิบัตรที่สามารถปรับเทียบเงินเดือนหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

         การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุและสถานที่โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพมนุษย์ มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจแบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทความรู้พื้นฐานสายสามัญประเภทความรู้และทักษะอาชีพ และประเภทข้อมูลความรู้ ทั่วไป

หลักการของการศึกษานอกระบบ

         1. เน้นความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง
         2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่นในเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ
         3. จัดการศึกษาให้สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้เรียนรู้ในสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิต
         4. จัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนมิได้จำกัดเฉพาะครู อาจจะเป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือจากท้องถิ่น

สรุป

          การศึกษานอกระบบ เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้ผู้พลาดโอกาสเรียนจากระบบการศึกษาปกติ หรือผู้ต้องการพัฒนาตนเอง ได้รับการเรียนรู้ โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงได้รับดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางและเป็นไปในอัตราที่รวดเร็ว อันจะส่งผลให้ประเทศมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเป็นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้คนมีคุณธรรมนำความรู้ อันจะเป็นสะพานทอดนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาต่อไป

เอกสารและแหล่งอ้างอิง

http://dit.dru.ac.th/home/005/Exellent/Thawatchai-2.doc
http://esan.nfe.go.th/nernec/news1_old.php?page=87
http://asdf.dek-d.com/board/view.php?id=893698
http://cmi.nfe.go.th/nfe/reform.doc

http://www.northnfe.net/download/nfe51_paper2.pdf
http://www.moe.go.th/webpr/wichit/news/m091150/edu1.html

********************************

โฆษณา

483 thoughts on “การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education)

 1. มีความจำเป็นต้องทำรายงานเรื่อง การศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทนในปัจจุบัน
  อยากขอคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้รายงานมีเนื้อหาที่สมบูรณ์

   • อยากเรียนค่ะ เเต่เเม่เปลี่ยนนาสกุล ติดต่อก้อไม่ได้ จะมีโอกาศได้เรียหรือป่าวค่ะ

   • สวัสดีค่ะคุณธนัชพร ฝอยทอง
    ดิฉันขอแนะนำให้ไปขอคำปรึกษาที่ฝ่ายปกครองค่ะ ที่อำเภอ/หรือเขต เพราะปัจจุบันระบบทะเบียนราษฎร์นำเทคโนโลยีมาสารสนเทศมาใช้ แจ้งชื่อและนามสกุลของคุณแม่ ถ้ามีเลขประจำตัวประชาชน จะทำให้ตรวจสอบง่ายขึ้นค่ะ ถ้ายังมีปัญหาให้ถามมาใหม่นะคะ เผื่อจะมีวิธีใดที่จะทำให้คุณได้เรียนตามตั้งใจไว้ค่ะ
    อาจารย์ขิง

  • เรียน นักศึกษาลาดกระบ้ง
   คุณสามารถสืบค้นข้อมูล จาก nfe.go.th ซึ่งจะมีข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบในปัจจุบัน และจะมี e-book มีหนังสือ ชื่อ พระมิ่งขวัญการศึกษานอกโรงเรียน,คัมภีร์ กศน.,เอกสารสาระหลักการและแนวคิดประกอบการดำเนินงาน กศน. ค่ะ ถ้ายังขาดข้อมูลอะไรอีก ถามมาใหม่ได้นะคะ
   อาจารย์ขิง

   • หนูไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อทำไงดีคะ หนูอยู่ที่สกลนครอยากทราบว่าการศึกษานอกระบบอยู่ที่ไหนคะ

   • เรียน คุณธีรนันท์ ที่เคารพ
    การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย จัดได้ครอบคลุมทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล และจังหวัดสกลนครก็เช่นเดียวกัน คุณธีรนันท์สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.จังหวัดสกนนคร โทร. 042-711629 ค่ะ ถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามมาใหม่ได้นะค่ะ
    อาจารย์ขิง

  • อยากรู้ว่าถ้าเรียนจบแล้วแต่เราม่ได้ไปรับวุฒิแล้วเค้าจะเก็บวุฒิเราที่ไนค่ะ

   • สวัสดีค่ะคุณไพลิน
    สถานศึกจะเก็บวุฒิไว้ที่สถานศึกษา ขอแนะนำให้ไปรับวุฒิการศึกษาค่ะ
    อาจารย์ขิง

 2. อยากทราบสถานที่เรียนของเขต สายไหม

  ว่าสามารถสมัคได้ที่ไหน

  การศึกษาเป็นของรัฐบาลคอยดูแลหรือไม่

  • เรียน 0023
   1 กศน. เขตสายไหม เป็นสถานศึกษาของทางราชการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการสึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงสึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
   2. สามารถสมัครเรียนได้ที่ กศน.เขตสายไหม ที่ตั้ง 16/13 หมู่1 ถนนเฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม ปณ. 1022 เบอร์โทรศัพท์ 0-2563-4438-9
   และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก htt://saimai. bknowledge.org
   3. สถานที่เรียนของ กศน.เขตสายไหม มีหลายแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน คือ วัดหนองใหญ่ วัดเจริญธรรมาราม แฟตออเงิน วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ วัดเกาะสุวรรณาราม วัดราษฎร์นิยมธรรม(หนองผักชี) โรงเรียนวัดหนองใหญ่ โรงเรียนพระร่วง รายละเอียดสามารถสอบถามได้จาก กศน. เขตสายไหม ค่ะ
   ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามมาได้อีกนะคะ
   อาจารย์ขิง

 3. การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายรูปแบบ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุและสถานที่โดยมุ่งหมายให้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพมนุษย์ มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจแบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทความรู้พื้นฐานสายสามัญประเภทความรู้และทักษะอาชีพ และประเภทข้อมูลความรู้ ทั่วไป

  • เรียน คุณ ใหม่ ที่เคารพ
   1. สามารถทำงานในหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ
   2. มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน สาขาการศึกษาผู้ใหญ่
   3. หน่วยงานที่รับวุฒิ ป.โท ที่ไม่ระบุสาขาวิชา
   อาจารย์ขิง

 4. เรียน อ.ขิง
  ปัจจุบันผมเป็นพนักงานราชการทำงานสังกัดกศน.(ครูอาสาฯ)อยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ ขณะนี้ผมได้สมัครและสอบสัมภาษณ์เรียนปริญญาโทสาขา “การศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เรียน เสาร์ – อาทิตย์ เป้นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังกังวลใจอยู่ว่า ถ้าเรียนจบแล้วสามารถที่จะเลื่อนระดับการทำงานได้อย่างไรบ้าง มีตำแหน่งอะไรที่สามารถรองรับวุฒิป.โทสาขานี่บ้าง อีกประการหนึ่ง คือผมยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู เป็นห่วงว่า จะไม่ได้รับการจ้างต่อ(หมดสัญญา กันยา 55) อยากทราบว่า ถ้าไม่มีวุฒิครูแล้วจะเป็นเงื่อนไขสำหรับการประเมินต่อสัญญาพนักงานราชการครูอาสาฯหรือไม่

  หวังว่าจะได้รับคำตอบพร้อมทั้งคำแนะนำจากอาจารย์ขิงในเร็ววันนะครับ
  ขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับ

  อาลี ครูอาสาฯจชต.

  • เรียน อาจารย์อาลี ที่เคารพ
   1. ถ้าอาจารย์จบปริญญาโท และยังอยู่ในตำแหน่งพนักงานราชการคงจะเลื่อนระดับไม่ได้ เพราะพนักงานราชการรับวุฒิปริญญาตรี
   2. เรียนปริญญาโทขาสาการศึกษานอกระบบ สามารถนำวุฒิมาสมัครสอบข้าราชการครู สังกัด กศน. ได้
   3. ใบประกอบวิชาชีพครู จำเป็นมากในการต่อสัญญาและเป็นหลักฐานในการสมัครสอบข้าราชการครู ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตรวิชาชีพครู เพื่อควบคุมคุณภาพ อาจารย์ต้องคอยติดตามว่าจะมีการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพครูอีกเมื่อไร ต้องรีบไปสมัครเรียนทันที
   ถ้ามีอะไรสงสัยถามมาได้อีกนะคะ ไม่ต้องเกรงใจ
   อาจารย์ขิง

   • ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ที่กรุณาตอบคำถามพร้อมคำแนะนำดีๆ ขออนุญาตถามเพิ่มเติมเพื่อความกระจ่างนะครับ ข้อ 2 ที่อาจารย์ตอบมานะครับ หมายความว่า ถ้ามีวุฒิปริญญาโทสาขาการศึกษานอกระบบแล้วไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครูก็สามารถสอบบรรจุข้าราชการครูได้( คือสามารถแทนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ได้เลย ใช่ไหมครับ)…
    เรื่อง ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ผมได้สอบถามคณะบดี(คุยทางเฟสบุ๊ค)คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา แล้วครับ อาจารย์เขาบอกว่า อ.ไม่กล้ารับครูกศน.มาเรียน เพราะเกรงว่าจะมีปัญหา เพราะ 1.ไม่มีที่สอนเป็นหลักแหล่ง 2.ไม่รู้ว่าสอนระดับไหน และ สาระวิชาอะไร เพราะ ครูกศน.ต้องรับผิดชอบทุกสาระวิชา และทุกระดับชั้น ซึ่งมันขัดแย้งกับป.บัณฑิตหลักสูตรใหม่ที่ต้องระบุว่าสอนระดับไหน และสาระวิชาอะไร(กรณี ม.ต้น และ ม.ปลาย) ปัญหาอีกประการหนึ่ง ของการเรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู ในม.ราชภัฎยะลา และ มอ.ปัตตานีที่ผ่านมา คือ จะบล็อคกลุ่มให้กับครูสอนศาสนา หรือ สามัญ ที่ไม่ได้จบสายครู ที่กำลังสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก ศอบต. กับ ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ ที่12 ยะลา) ทำให้บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งสองได้ ส่วนใหญ่เค้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มาเปิดสอนเป็นครังคราว เช่น ม.รัชภาค ม.เทคโนโลยีภาคใต้ เป็นต้น ทำให้ผมไม่กล้าตัดสินใจไปเรียนเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นหลักสูตรที่ ผ่านการรับรองจากกพ.แล้วหรือยัง

    อาลี

   • เรียน คุณอาลี ที่เคารพ
    ขอให้อาจารย์เข้าไปที่ website คุรุสภา จะมีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่คุรุสภารับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต และการที่จะมีใบประกอบวิชาชีพครูมีอีกแนวทางหนึ่งคือการสมัครทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ค่ะ
    อาจารย์ขิง

 5. สวัสดี
  อยากเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม และการเรียน ให้อยู่ในระบบตามอัธยาศัย มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง(เดิมนักเรียนอยู่ในระบบมัธยม)
  ใครรู้ขั้นตอนช่วยตอบด้วย ขอบคุณค่ะ

 6. Pingback: การศึกษานอกระบบโรงเรียน « fonja

 7. กศน.จังหวัด ประกาศสอบ ครู กศน. ตำบล หนูเลยอยากเรียนถามท่านว่าหนูสามารถสมัครสอบได้มัยค่ะ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จบคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ขอความกรุณาให้คำตอบด้วยค่ะ สงสัยมาก

 8. เรียน อาจารย์ขิง
  ผมจะทำผลงานทางวิชาการ (เชี่ยวชาญ) เชิงประจักษ์ (ว 5) โครงการที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส (กรณีออกกลางคัน,และปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้เด็กเรียนไม่จบตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้มีโอกาสเรียนจนจบ)ซึ่งเป็นผลงานโรงเรียนได้รางวัล ผมจะนำมาเขียนรายงาน 50 หน้า ขอความกรุณาชี้แนะด้วย
  เกริกเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • เรียน รอง ฯเกริกเกรียติ ที่เคารพ
   1. การทำผลงานดีเด่น ว. 5 มี 2 ประเภทแรกที่เป็นผลงานดีเด่นที่ได้รับการรับรองสูงสุดระดับชาติ ซึ่งต้องคอยติดตามว่า ก.ค.ศ ประกาศว่า มีรางวัลอะไรบ้าง ส่วนประเภทที่ 2 เป็นผลงานดีเด่นที่ส่วนราชการ(ต้นสังกัด) พิจารณาว่าเป็นผลงานดีเด่นคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป ( ของ กศน. กำลังทำรายละเอียด เสนอ ก.ค.ศ)
   2. ผู้ขอประเมินต้องไดัรับรางวัลไม่น้อยกว่า 3 รางวัล ภายในระยะเวลา 3 ปี ถ้าเกิด3 ปีต้องมีการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่าต่อเนื่อง
   ข้อแนะนำสำหรับผู้ขอประเมิน
   1) ให้นำแบบ ก.ค.ศ. 3/2(ดีเด่น) สายงานบริหารสถานศึกษา มาศึกษา
   2) ให้พิจารณาว่ารางวัลที่ได้นั้นสอดคล้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบหรือไม่
   3) รวบรวม เครื่องมือประเมิน และเอกสารนรายงาน ที่เคยเขียนเสนอขอรางวัลที่ได้รับมาวิเคราะห็
   4) รองเขียนสรุปผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์(ไม่เกิน 50 หน้า) หัวข้อที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
   (1) สภาพปัญหา แนวคิด หรือแรงจูงใจในการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
   (2) วิธีดำเนินการจัดทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
   (3) ผลที่เกิดจากการทำผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ไปใช้
   (4) แนวคิดในการพัฒนาเรื่องต่อไป
   สำหรับรางวัลที่ท่านรองฯ ได้รับดิฉันว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นนวตกรรม และสอดคล้องกับ กฏหมายและนโยบายในการจัดการศึกษา ค่ะ ถ้ามีอะไรสงสัยถามมาใหม่ได้นะคะ
   อาจารย์ขิง

 9. เรียน อาจารย์ขิง ที่เคารพ
  ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ขาดโอกาสเรียนครับ เรื่องมีอยู่ว่า ปี 2538-2539 ผมได้สมัครเรียน กศน. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3 (ร.ร.ปทุมคงคาพระโขนง) เข้าสอบตามเวลา พบกลุ่ม ครบ แต่ว่าสอบไม่ผาน (แต่ว่านั้นไม่ใช้ปัญหา) ปัญหามีอยู่ว่าผมไม่สบายต้องเข้าผ่าตัด และกับไปพักฟื้น ก็เลยไม่ได้ตีดตามการเรียนอีกเลย ตอนนั้นผมอายุ 22 และตอนนี้ผมอายุ 38 ผมยากจะเรียน กศน. อีกครั้ง แต่ (ใบประกาศนียบัตร) ป 6 ที่เป็นตัวจริง ได้ไห้ กศน. 3 (ปทุมคงคาสมัยนั้น) ไปแล้ว ผมได้โทรเข้าไปสอบถาม ทาง กศน. 3 แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ ก็ได้ชี้แจงว่า มันนานเกินไปทาง กศน. 3 จะไม่เก็บเอกสารไว้ และยิ่งสอบไม่ผ่านด้วยแล้ว ก็จะไม่มีการบันทึกข้อมูลอะไรเลย และผมก็ได้ไปต้นสังกัต ร.ร. ป6 ที่ผมเรียนจบมา ทางคุณครูก็บอกว่ายุ่งยากมากการออก(ใบประกาศนียบัตร) ให้ใหม่ ผมจะถามอาจารย์ว่า 1 ผมจะสมัคร เรียน กศน. ใหม่ โดยไช้ (สำเนา)ใบประกาศนียบัตร,ได้หรือไม่ครับ ผมได้ถ่ายเอกสารไว้บ้าง 2 ถ้าไม่ได้ผมต้องทำอย่างไรครับ ผมอยากจะลงทะเบียนเรียนให้ทัน ภาคเรียนที่ 2 ตุลาคม 2554 นี้ รบกวนอาจารย์ ช้วยเนะแนวทางด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ สาธิท แก้วสำรี

  • เรียน คุณสาธิท ที่เคารพ
   ดิฉันขอแสดงความชื่นชมที่คุณสาธิท มีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ให้กับตนเอง ดิฉันจะเป็นกำลังใจและหาข้อมูลต่าง ๆเพื่อให้ท่านได้มีโอกาส ศึกษาต่อ และดิฉันมีข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะ
   1. ให้ท่านไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ(ที่เป็นที่ตั้งของ กศน. กทม. 3) เรื่องใบประกาศนียบัตรหาย แล้วนำใบแจ้งความไปยังสถานศึกษาที่ท่านจบ ป.6 เพื่อให้ออกใบประกาศนียบัตรให้ใหม่
   2. เรื่องสมัครเรียนในภาคเรียนที่ 2/2554 ดิฉันได้สอบถามสถานศึกษา กศน.บางแห่ง ทราบว่า การไปสมัครสามารถใช้ใบสำเนาใบประกาศนียบัตรได้ ซึ่งสถานศึกษาจะดำเนินการตรวจสอบวุฒิจากสถานศึกษาที่ผู้สมัครจบมาอีกครั้ง
   ถ้าสงสัยอะไรถามมาใหม่ได้นะคะ ไม่ต้องเกรงใจ
   อาจารย์ขิง

   • เรียน อาจารย์ขิง ที่เคารพ
    ผมต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อย่างสูง ที่ได้เปิดประตูแห่งความรู้ไห้ผม ถึงแม้ว่านี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้น แต่ผมก็ดีใจมากที่พอมีหนทางในการเรียนรอบนี้้ ข้อ 1.ผมพอเข้าใจและเข้าใจที่อาจารย์ตอบกลับมา ผมก็จะทำตามที่อาจารย์เนะนำ แต่ผมสนใจ ข้อ 2. กศน.บางแห่งการไปสมัครสามารถใช้ใบสำเนาใบประกาศนียบัตรได้ ข้อนี้ทำไห้ผมหา กศน.หลายที่ ทางเน็ต (และได้ไปเจอ) กศน.เอกชน แห่งหนึ่ง ชื้อ โรงเรียนบางขุนนนท์ธุรกิจ ว่า เปิดสอน”ติว” ทุกวันอาทิตย์ 08.30-12.30 ซึ่งเป็นเวลาที่ผมวางพอดี ผมรบกวนถามอารย์อีกครั้งครับ ถ้าผมสมัครเรียนกับทางโรงเรียนนบางขุนนนท์ธุรกิจ (วุฒิที่จะได้เป็นของจริงไหมครับ) และอีกอย่าง ที่นี้เก็บค่าเรียน 3,500 บาท ภายใน 2 ปีไม่จบ ไม่คิดค่าสอน “ติว” เพิ่ม และคิดเป็ดภาคเรียนๆ ละ 875 ค่าหนังสือ,ค่าเอกสารประกอบการสอนติวและค่าบริการต่างๆ ตลอดภาคเรียน 700 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ผมผมยินดีจ่าย(ผมก็ไม่ได้มีเงินมากมายยนะครับ)สำหรับผมความรู้กำหนดค่าไม่ได้มันมหาศาล มาก สิ่งที่ผมยากได้คือวุฒิของจริง (ไม่ไช้ของปลอมที่เข้าไช้เงินซื้อกัน) และที่ผมคิดจะเรียนตรงนี้ก็เพราะมีการติวไห้ทุกอาทิตย์ ผมยากจบจริงไห้แร็ว ม.3และ ม6.เพือที่จะต่อเข้ามหาลัย ได้ ตามตั้งใจไว้ครับ ” หรือถ้าผมเรียน “กศน.ของรัฐ 2ปี ผ่านไป แล้วผมสอบไม่ผ่านอีกผมจะเสียเวลาไป 2ปีอีกหรือไม้ครับ สรุปเลยนะครับผมยากไห้อาจารย์ช้วยอธิบายการที่ผมจะเรียน กศน.เอกชน แห่งนี้สมควรหรือไม่ครับ เป็นของจริงหรือไม่ครับ จบได้จรีงอยางที่เขาโฆษณาไหมครับ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ ไว้หล้วงหน้าครับผม

    สาธิท แก้วสำรี

   • เรียน คุณสาธิท ที่เคารพ
    1. ตามระเบียบการสมัครต้องนำใบประกาศนียบัตรฉบับจริง แต่ถ้าผู้สมัครนำฉบับสำเนามา เพื่อให้โอกาส ผู้สมัครได้สมัครไปก่อน แล้วสถานศึกษาจะตรวจสอบวุฒิทีหลัง ซึ่ง กศน.บางแห่ง(ส่วนใหญ่) จะให้โอกาสผู้สมัครค่ะ
    2. “กศน.บางแห่ง” หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. คือ กศน.อำเภอ ที่มีอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศ(ในต่างจังหวัด) และ กศน.เขต (อยู่ใน กทม.) ส่วนโรงเรียน กศน.ที่เป็นเอกชนไม่ขอแนะนำค่ะ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีการเก็บเงินมากมาย และเคยมีข่าววุฒิปลอม ถ้าต้องการหาข้อมูลสืบค้นจาก อินเทอร์เน็ต ใช้คำค้นว่า ศบข.ตอ่ท้ายด้วยชื่อเขต เช่น ศบฃ.บางเขน
    3. การเรียน กศน.ที่เป็นของรัฐบาล จะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และมีหนังสือให้เรียนฟรี มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่นสอนปรับพื้นฐานความรู้ สอนเสริม เข้าค่ายวิชาการ ในวิชาที่ยากเช่นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันการเรียนมีคะแนนระหว่างภาคเรียน 60% และคะแนนปลายภาค 40% ถ้าผู้เรียนตั้งใจเรียนไปพบกลุ่มทุกครั้ง ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ผู้สอนกำหนด ก็สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ไม่ต้องกังวลใจ นะคะ
    ถ้ายังสงสัยอะไรถามมาใหม่ได้นะคะ ไม่ต้องเกรงใจ
    อาจารย์ขิง
    อาจารย์ขิง

 10. เรียน อาจารย์ขิง ที่เคารพ
  ผมต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงอีกครั้งครับ
  ผมจะทำตามที่อาจารย์ไห้แนวทางครับผม เรียน กศน.ที่เป็นของรัฐบาล อีกครั้ง แล้วจะตั้งใจเรียนไห้เต็มที่ ครับ ผมเชื่ออาจารย์ครับ เพราะถ้าจบแล้ว ได้วุฒิปลอม น่าจะเสียเวลามากกว่า ขอบคุณอาจารย์ขิงมากๆครับ สุดท้ายขอไห้อาจารย์มีแต่ความสุขความเจริญ สิ่งศักด์สิทธิ์คุ้มครองครับ สวัสดี ครับ สาธิท แก้วสำรี

  • เรียน คุณสาธิท ที่เคารพ
   ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณสาธิท ได้เรียนจนสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ระหว่างเรียนถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาคุยใหม่ได้นะคะ
   อาจารย์ขิง

 11. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพ

  หนูอยากทราบว่าถ้าต้องการเรียนต่อตอนนี้ยังทันไหม และจบแค่ ปวช. เองและมีสาขาให้เลือกหรือเปล่าบ้านอยู่แถวถนน 345 ต้องเรียนที่ไหน เสียค่าใช้จ่ายเยอะไหม และถ้าช่วงนี้ไม่ทันต้องไปสมัครได้ช่วงไหนค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณโอ๋
   กศน.จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา – ม.ปลาย คุณโอ๋จบ ปวช.ต้องเรียนต่อ ปวส.หรือปริญญาตรี การเรียนต่อที่ค่าใช้จ่ายไม่แพงนักคือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่สามารถเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย คือมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(เปิดรับนักศึกษาทุกภาคเรียน) มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มีภาคพิเศษ เรียนเย็นวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์) หารายละเอียดได้จาก website ของมหาวิทยาลัย ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 12. น้ำฝน
  สว้สดีคะ อาจารย์ขิง
  หนูอยากทราบว่าทำไมประเทศไม่ค่อยให้ความสำคํญกับการศึกษานอกระบบ เมือเทียบ กับ การศึกษาในระบบหรอคะ

  • สวัสดีค่ะคุณฐิติภรณ์
   จบ กศน. มีศักดิ์และมีสิทธิเท่ากับจบการศึกษาในระบบทุกประการ ถ้าจบม.ต้น ก็สามารถเรียนต่อ ม.ปลาย ปวช. หรือสถานศึกษาที่รับ ผู้จบ ม. ต้น แต่ถ้าจบ ม.ปลาย ก็สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ทั้งมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
   เช่นมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันราชภัฏ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • สวัสดีค่ะน้องฐิติภรณ์
    ถ้าต้องการเป็นครู มีสองวิธี คือ
    1. เรียนมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะศึกษาศาสตร์โดยตรง ซึ่งจะมีวิชาเอก ต่าง ๆ เช่นเอกปฐมวัย เอกปฐมศึกษา เอกมัธยมศึกษา เอกแนะแนว เป็นต้น
    2. เรียนวิชาที่สนใจและถนัดในระดับปริญญาตรี เช่น สาขาบัญชี สาขาคหกรรม สาขาศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ สาขานิติศาสตร์ จบแล้วไปเรียน/สอบ ใบประกอบวิชาชีพครู ค่ะ
    อาจารย์ขิง

 13. อยากสอบถามว่า แฟนหนูเค้าเคยสมัครเรียนกศน ในค่ายหทารตอนเป็นทหารเกณฑ์น่ะค่ะ แล้วก้อโดนสั่งให้ไปช่วยงานต่างจังหวัด เค้าจึงไม่ได้สอบ แล้วตอนนี้เค้าปลดทหารแล้ว สามารถสมัครเรียนใหม่ได้รึเปล่าคะ เพราะว่าลองเข้าสมัครใน Internet บอกว่ามีหมายเลขบัตรประชาชนนี้อยู่ในระบบแล้ว แล้วเราจะต้องทำยังไงคะถ้าจะเริ่มเรียนใหม่ค่ะ อยู่ที่เชียงใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะน้องแตงโม
   1. ให้แฟนน้องแตงโมไปที่ กศน.อำเภอ อำเภอใดอำเภอหนึ่งที่ใกล้บ้านหรือที่ทำงานแล้วแต่สะดวก ในจังหวัดเชียงใหม่ และแจ้งกับเจ้าหน้ารับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอนั้นว่า เคยเป็นนักศึกษาของค่ายทหาร(ระบุชื่อค่ายทหารด้วย) แต่ไม่ได้สอบ ขณะนี้ปลดประจำการแล้ว และถ้ามีวิชาใดที่เรียนและสอบผ่านแล้วให้นำหลักฐานไปด้วยเพราะสามารถนำไปเทียบโอนได้ เจ้าหน้าที่ กศน.จะให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และจะทำเครื่องหมาย * ไว้ที่หมายเลขบัตรประชาชน (เป็นการแสดงงว่าเคยเป็นนักศึกษามาก่อนแล้ว)
   2. กศน.อำเภอทุกแห่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554 เดือนตุลาคม 2554 ถ้าต้องการสมัครเรียนนำหลักฐานเพื่อการสมัครไปให้ครบนะคะ
   ถ้ายังมีปัญหาอะไรถามมาใหม่ จะเป็นกำลังใจและประสาน กศน.อำเภอให้ ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
   อาจารย์ขิง

 14. อาจารย์ขิงคะ รบกวนสอบถาม พอดีหนูจบม.3มาเกือบ10ปีแล้ว หนูมีใบรับรองวุฒิอย่างเดียว วุฒิการศึกษาตัวจริงหายน่ะค่ะ ไม่ทราบว่าหนูจะสามารถไปลงเรียน กศน.ม.6ได้หรือปล่าวคะ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณหนึ่ง
   ดิฉันมีคำแนะนำ ดังนี้ ค่ะ
   1. ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ว่าวุฒิการศึกษา หาย
   2. โทร.ติดต่อโรงเรียนว่าถ้าวุฒิการศึกษาหาย จะขอสำเนาใหม่จะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
   3. ไปติดต่อสถานศึกษา กศน.ขอสมัครเป็นนักศึกษา จะใช้ใบรับรองวุฒิก่อนได้หรือไม่ กศน.จะรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2554 เดือนตุลาคม 2554 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 15. เรียน ถามอาจารย์ขิง
  หนูเป็นครู กศน.คนหนึ่งค่ะ อยากถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 51 ที่ใช้อยู่ในตอนนี้ว่า การเรียนแบบนับจำนวนหน่วยกิต ช่วยพัฒนาอะไร อย่างไร ให้กับผู้เรียน กศน. ต่างยังไงกับหลักสูตร44 ที่เรียน 8 หมวด คือหนูคิดว่าบุคคลที่เรียนเค้ามีงานมีการทำ การที่เค้าสนใจมาเรียนก็ดีค่ะ แต่หากรายวิชาเยอะแบบนี้ สอบที่ เป็น 10 วิชา คนแก่ คนทำงาน ตาลายสับสนค่ะ แล้วคำว่าผู้เรียน กศน. จริงๆ แล้วหมายถึงบุคคลแบบใด เช่นเด็กที่ไม่อยากเรียนในระบบ ทะเลาะกับครูในระบบแล้วออกมาพึ่ง กศน. หรือ ว่าเด็กที่เรียนต่างประเทศแล้วอย่างได้วุฒิไทยด้วย บางคนบอกว่าเรียน กศน.จบไวกว่าแค่ 2 ปี ถามเชิงความคิดเห็นนะค่ะ เพื่อเป็นแนวทางให้หนูที่อาจเข้าใจอะไรๆผิดไปบ้าง
  ขอบพระคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะ ครูtoto
   การจัดการเรียนการสอนที่มีรายวิชามาก น่าจะมาจากการบริหารหลักสูตร เพราะหลักสูตร 51 .ให้โอกาสสถานศึกษา จัดรายวิชาเลือกได้เองโดยอาจจะนำหลักสูตรรายวิชาเลือกของสำนักฯหรือจะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาเอง ก็ได้เช่น หลักสูตรอาชีพในชุมชน หลักสูตรประวัติศาสตร์ชุมชน และสถานศึกษาสามารถออกข้อสอบปลายภาคได้เอง
   ถ้าสถานศึกษาให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่มีจำนวน 1 หน่วยกิตมาก ๆ ก็ทำให้นักศึกษาต้องเรียนหลายวิชา เช่นระดับประถมศึกษา มีวิชาเลือก 12 หน่วยกิต ถ้าจัดให้ลง วิชาละ 3- 4 หน่วยกิต นักศึกษาก็ไม่ต้องเรียนหลายรายวิชา
   อีกประการหนึ่งถ้าสถานศึกษาให้โอกาส ผู้เรียนเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ ก็จะทำให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนหลายรายวิชา
   ขอบคุณที่เข้ามาคุยด้วยนะคะ ถ้ามีอะไรต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยความยินดี ค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์ขิง แต่หนูก็สงสัยอีกนิดนะค่ะ คือ อาจารย์เคยได้ยินคำว่า วิชาบังคับ กับวิชาเลือก (เชิงบังคับมั้ยค่ะ) คือ นักเรียนเลือกอะไรไม่ได้เลยต้องเรียนตามที่ เบื้องบน (บนไหนไม่ทราบ) กำหนดมาให้ เพราะว่าหนูลำบากใจมากค่ะในการสอน ต่อให้จบ วิทย์มายังไง วิชาเลือกที่โดนบังคับมาก็ยากมากมายนะค่ะ หนูขอยกตัวอย่าง เช่น คลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า นิวเคลียร์และกัมตภาพรังสี มวลแรง…. หนูเจอแบบนี้อ่ะค่ะ 9 วิชา สอนไม่ออกเลยค่ะ ไม่รู้จะบูรณาการตรงไหนผูกกับตรงไหนดี จะสั่งให้ทำงานมาส่งก็เห็นใจนักเรียนเป็นที่สุด หนูคิดอีกนัยว่า เค้าคงขี้เกียจจะออกข้อสอบนะค่ะ เลยทำแบบนี้ อันนี้แยกกันนะค่ะระหว่างการเรียนภาคบังคับ กับการเรียนตามอัธยาศัย อีกข้อนะค่ะ หนูเคยโดนนิเทศว่า นักเรียนมาเรียนน้อยเธอต้องแก้ปัญหา โดยการไปเยี่ยมบ้านค่ะ คือหนูสงสัยค่ะ ขนาดเด็กเรียนในระบบเจอครูทุกวัน ยังเรียนไม่จบเลย ออกมานอกระบบเจอกันแค่อาทิตย์ละ 1 ครั้ง 3 ชั่วโมง หนูก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาวัดค่ะว่านี่คือการขาดเรียนที่สมควรต้องไปเยี่ยมบ้าน ป้าบางคนแกติดงานบวชงานแต่งไม่มา อีกอาทิตย์ป่วย แล้วก้ขี้เกียจจะมาเรียนแต่ไม่ได้โทรแจ้ง หนูจะโทรตามจิกเหมือนเด็กๆในระบบก็คงไม่ไหว แล้วการเยี่ยมบ้านของนักศึกษา กศน เนี่ยค่ะ น่ากลัวนะค่ะ ตำบลหนึ่งมีครู 1 คน ถ้าหนูไปแล้วเสี่ยงต่อการไม่ได้กลับมาหนูก็ไม่สมควรจะไปใช่มั้ยค่ะ เชิงระบายนิดนึงนะค่ะ แต่ก็อยากให้อาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยนะค่ะ

   • สวัสดีค่ะ ครู toto
    หลักสูตร 51 วิชาบังคับ สาระทักษะการเรียนรู้ และสาระความรู้พื้นฐาน โดยหลักการเป็นเครื่องมือและพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น แต่จากปรากฎการณ์ที่ครู toto พบปัญหาจากการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เป็นการสท้อนปัญหาของ หลักสูตร 51 ว่า วิชาบังคับไม่สอดคล้องวิถีชีวิตของผู้เรียน ดิฉันขอแนะนำให้ครู toto ทำวิจัยอย่างง่าย โดยศึกษาข้อมูล เชิงคุณภาพจากผู้เรียนที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ด้วยสัมภาษณ์ผู้เรียน ถึงความพึงพอใจต่อ เนื้อหาสาระ สื่อ วิธีเรียน วิธีวัดผล ความรู้ความเข้าใจ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ถ้าผลเป็นอย่างไร ส่งมาที่ดิฉันได้นะคะ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร 51 ค่ะ
    อาจารย์ขิง

 16. สวัสดี อีกรอบคะ อาจารย์ขิง
  ตอนนี้หนูกำลังทำเขียน essay ในหัว เปรียบเทียบว่าทำไมการศึกษาไทยถึงประสบความสำเร็จน้อยกว่าการศึกษาอินเดีย แล้วตอนนี้หนูใช้ประเด็นว่า คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และไม่ค่อยยอมรับ ในการศึกษานอกระบบเท่าไหร่หนัก
  แล้วหนูก็อยากรบกวนถาม อาจารย์ว่า อาจารย์พอจะช่วยแนะนำได้ไหมว่า หนูควรจะเขียนสาเหตุที่คนไทยไม่ค่อยยอมรับแล้วให้ความสำคัญกับการศึกษานอกระบบ ไปไหนแนวทางไหนดีหรอคะ ขอบคุณคะ

  • สวัสดีค่ะ คุณน้ำฝน
   การศึกษาเปรียบเทียบ 5 ขั้นตอน
   1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา (เพื่อศึกษาสาเหตุของการศึกษาไทยประสบความสำเร็จน้อยกว่าการศึกษาของอินเดีย)
   2. ตั้งสมมติฐาน ก่อนตั้งสมมติฐานควรศึกษาค้นค้วา เอกสาร งานวิจัย บทความ ที่สามารถอ้างอิงได้ว่า “คนไทยส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญและไม่ค่อยยอมรับการศึกษานอกระบบ
   3. กำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เช่น ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ปรัชญญาการศึกษา ระบบการศึกษานโยบายด้านการศึกษา งบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา เป็นต้น
   4. นำข้อมูลของ 2 ประเทศมาวิเคราะห์ ตามประเด็นที่กำหนด เพื่อแยกแยะความเหมือและความต่างกัน
   5. สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบ
   อาจารย์ขิง

 17. ขอรบกวนเพื่อนๆ ที่เรียนการศึกษานอกระบบมาช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยคะ
  ว่ามันต่างกับในระบบมากแค่ไหนคะ แล้วเพื่อนๆๆคิดว่าสิ่งที่ได้จากการเรียนมันต่างกันมากไหม และก้เมื่อจบมา จะได้รับวุฒิเป็นยังไงหรอคะ อีกนิดนะคะ อันนี้ไม่รุ้จริงๆคะ พอไปสมัครงานมีสิทธิได้เท่าเทียมกับพวกในระบบไหม ขอบคุณคะ

 18. อยากทราบค่ะ

  ดิฉันต้องการเปิดโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ เป็นโรงเรียนนอกระบบ เป็นบุคคลธรรมดา ดิฉันต้องเตรียรมตัวอย่างไรบ้าง คือหาข้อมูลได้พอสมควรแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจค่ะ อยากทำมาก อยากสอนให้คนมีอาีชีพด้านผู้ดูแลระบบน่ะค่ะ

  • สวัสดีค่ะ คุณ so
   สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โทร. 0 2628 9047, 0 2282 8652 และที่ http://www.opec.go.th มีคำแนะนำการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ อย่างละเอียด และชัดเจน ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 19. Nutcharin
  มีวุฒิม.5แร้วไปสมัครเรียนเอาวุฒิม.6ได้ไหมค่ะแร้วถ้าได้เราจะเริ่มเรียนได้ตอนไหนใช้เวลาในการเรียนกี่เดือนค่ะแถวนนทบุรีมีเรียนที่ไหนบ้างค่ะจบมาแร้วเรียนมหาลัยได้ไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะ คุณ Paper
   มีวุฒิ ม. 5 ไปเรียน ม.ปลายได้ค่ะ (ม6) เพราะสถานศึกษาจะเทียบโอนให้ กศน.จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2554 เดือนตุลาคม ค่ะ ที่จังหวัดนนทบุรี มี กศน.อำเภอทุกอำเภอค่ะ ใช้เวลาเรียน 1 ภาคเรียน(4 เดือน)
   อาจารย์ขิง

   .

 20. Malinin

  ต้องการสมัครเรียน กศน เขตลาดกระบังอยู่แถวๆวัดบำรุงรื่นสมัครได้ที่ไหนคะ
  เปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่-ถึงวันที่เท่าไหร่บ้างคะ(ต้องการเรียนต่อ ปวช คะ)

  -มีค่าลงทะเบียนเรียนไหมคะ
  -ต้องนำเอกสารอะไรไปบ้างคะ
  -เข้าเรียนทุกวัน-หรือเฉพาะวันอาทิตย์คะ-เรียนกี่ปีถึงจบคะและนำวุฒิที่จบไปเรียนต่อ ป.ตรีได้ไหมคะและที่ไหนบ้างคะ

  • สวัสดีค่ะคุณmalinin
   การสมัครเรียน ปวช.กศน. สมัครที่ สถาบัน กศน.กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย โทร.02391-2210 ต่อ 102 รับสมัครระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2554 (เวลา 8.30 – 16.30 ในวัน เวลาราชการ)รับสาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 คน
   หลักฐานที่นำมาได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบัน สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ สำเนาหนังสือแสดงวุฒิการศึกษาพร้อมตัวจริง 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ศึกษารายละเอียดได้จาก website สถานบัน กศน. กทม. ถ้ามัปัญหาอะไรถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 21. เรียน อาจารย์ขิง
  จบกศน. ม.6 ที่ศรีราชา ชลบุรีมาครับ แล้วทีนี้พอไปสมัครงานเขาให้กรอกข้อมูลประวัติเป็นภาษาอังกฤษ เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า สำหรับวุฒิการศึกษาของกศน. จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับ
  รบกวนด้วยนะครับ
  ขอบคุณครับ

 22. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพ
  ดิฉันต้องการศึกษาต่อ ตอนนี้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ แต่ในเว็บไม่สามารถลงทะเบียนเป็นนักศึกษาต่างประเทศได้เลยค่ะ ต้องทำอย่างไรดีค่ะ http://elearning.dei.ac.th/register/index_register.php

  • สวัสดีค่ะคุณThita
   ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ศึกษาต่อสถาบันใด ระดับใด ต้องการให้ดิฉันช่วยเหลือเรื่องใดไม่ต้องเกรงใจนะคะจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
   อาจารย์ขิง

 23. กราบสวัสดีอาจารย์อีกครั้งคือดิฉันมีเเพื่อนที่เรียนปวช.แล้วสามารถเอาไปเทียบเรียนม.6ได้หรือไม่ และถ้าจะเรียนช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนได้หรือเปล่า
  และเปิดช่วงไหนบ้าง
  คือดิฉันอยากเข้ามหาลัยปีหน้าค่ะมีวิธีบ้างไหมเพราะดิฉันไปไม่ทันเวลาเปิดช่วงที่แล้วเพราะน้ำท่วมค่ะ

 24. กราบสวัสดีอาจารย์อีกครั้งคือดิฉันมีเเพื่อนที่เรียนปวช.แล้วสามารถเอาไปเทียบเรียนม.6ได้หรือไม่ และถ้าจะเรียนช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนได้หรือเปล่า
  และเปิดช่วงไหนบ้าง
  คือดิฉันอยากเข้ามหาลัยปีหน้าค่ะมีวิธีบ้างไหมเพราะดิฉันไปไม่ทันเวลาเปิดช่วงที่แล้วเพราะน้ำท่วมค่ะ

 25. อยากทราบว่า กศน.ปวส จะมีงานรองรับหรือเปล่าค่ะ
  เพราะว่าเราไม่ได้เรียนเต็มเหมือนในระบบ กลัวเรียนแล้วเขาไม่รับวุฒิ กศ.ค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณ omb
   กศน.ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตร ปวส. แต่เปิดสอนหลักสูตร ปวช.ค่ะ หลักสูตร ปวช.ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเรียนจบแล้วมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับ ปวช.ในระบบโรงเรียนทุกประการ วุฒิทางการศึกษาสามารถนำไปสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ ถ้ามีหน่วยงานราชการเปิดรับสมัครวุฒิ ปวช. และสามารถนำไปสมัครงานในหน่วยงานเอกชนได้เช่นกัน ปัจจุบันการสรรหาบุคลากรนั้นให้ความสำคัญกับสมรรถนะหรือความสามารถของบุคลากรที่สมัครเข้าสู่ตำแหน่งงาน จะเห็นได้ว่ามีวิธีการคัดเลือกหลาย ๆ วิธี เช่นการสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน)ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์หรือสอบวิสัยทัศน์ ดังนั้นผู้จบการศึกษาต้องการเข้าสู่ตำหน่งงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมหรือการเตรียมตัวที่ดี ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 26. เรียนอาจารย์ที่เคารพ
  ผมทำวุฒิกศน.หาย เคยเรียนที่ศูนย์วัดน้อยนพคุณ
  จบมา10กว่าปีแล้ว จะไปขอใหม่ได้มั้ยครับ?
  ผมแจ้งความไว้ตั้งแต่ปี2552 แล้วนำไปให้ที่กศน.ศูนย์ใหญ่ กทม.
  เขียนคำร้องยื่นไปแล้ว ปัจจุบันยังไม่ได้รับเลยครับ

  • สวีสดีค่ะคุณบอม
   ใบสำคัญวุฒิการศึกษาหาย ขอสำเนาใหม่ได้ ค่ะ คุณบอม กรุณาส่งรายละเอียด เกี่ยวกับคำร้องขอวุฒิใหม่ที่ส่งไปที่สถาบัน กทม.มาทาง e- mail anchalee@nfe.go.th ดิฉันจะประสานกับสถาบัน กทม.ให้ค่ะ หรือโทรมาที่ 08-99855759
   อาจารย์ขิง

 27. เรียนอาจารย์
  ดิฉันมีปัญหาอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า กศน.มีเปิดสอนระดับประถมศึกษาหรือเปล่าพอดีสามีของดิฉันมีปัญหาเรื่องการอ่านหนังสือเป็นอย่างมากเพราะเค้าอ่านหนังสือไม่ออกเลยอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ
  ฝน

  • สวัสดีค่ะคุณฝน
   กรณีสามีคุณฝนมีปัญหาเรื่องอ่านหนังสือ กศน.มีกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับผู้ที่ลืมหนังสือหรือผู้ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และมีการสอนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพฯติดต่อสมัครเรียนได้ที่ ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต(กศน.เขต) ต่างจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ(กศน.อำเภอ) ทุกแห่ง ทั้วประเทศค่ะ หรือถ้ามีปัญหาอะไร โทร.ที่ 08-99855759 ยินดีให้คำปรึกษา ไม่ต้องเกรงใจนะคะ
   อาจารย์ขิง

 28. เรียนอาจารย์ขิง
  ดิฉันได้อ่านข้อความที่อาจารย์ตอบกลับแล้วค่ะจึงอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า กศน.รับสมัครช่วงไหนบ้างค่ะ ดิฉันอยู่เขตหนองจอก อยากทราบว่าเขตที่ดิฉันอยู่มีโรงเรียนอะไรบ้างที่เปิดรับสมัคร มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไหมค่ะ ดิฉันโทรศัพท์หาอาจารย์
  ก็ไม่ติด จึงอยากเรียนถามอาจารย์ เพราะดิฉันอยากช่วยสามีของดิฉันมาก อยากให้เค้าไปสมัครเรียนเพื่อให้เค้ามีความรู้ติดตัวเค้าไว้บ้าง
  ด้วยความเคารพ
  ฝน

  • สวัสดีค่ะคุณฝน
   วันที่ 14 กพ. ดิฉันเดินทางไปราชการภาคใต้อยู่บนครื่องบินต้องปิดโทรศัพท์มือถือคุณฝนเลยติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วย กศน.จะเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2555 คุณฝนอยู่เขตหนองจอกสามารถไปสมัครเรียนได้ที่ กศน.เขตหนองจอก ติดต่อได้ที่ 57 ซอยเลียบวารี 2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทรศัพท์ 02-5432427,02-5431695,02-5432313 ค่ะ รายละเอียดสอบถามได้จาก กศน.เขตหนองจอก ค่ะ ถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามมาใหม่ได้นะคะ อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณเซโรงัง
   เรียกว่าประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 29. หลักฐานการขอจบจำเป้นด้วยเหรอค่ะ ที่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของแม่ คือว่าหนูไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันกับแม่หนูใช้นามสกุลของพ่อและไม่ได้อยูในทะเบียนบ้านเดียวกันกับแม่ อาจารย์เลยให้นำสำเนาบัตรและทะเบียนบ้านของแม่มาให้ด้วย แตหนูติดต่อแม่ไม่ได้ ทำไงดีค่ะ?

  • สวัสดีค่ะคุณเจนนี่
   กรณีที่แม่ไม่ได้นามสกุลเดียวกับนักศึกษา สถานศึกษาจะขอดูสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีจริงๆให้นำวุฒิเดืมให้สถานศึกษาดู ถ้ายังไม่ได้ โทร.มาหาดิฉันนะคะ ไม่ต้องเกรงใจ(089 – 9855759) เพราะถึงอย่างไรคิดว่าเรื่องนี้ควรจะต้องมีทางออกที่ดีค่ะ อย่าท้อแท้นะคะ ดิฉันจะเป็นกำลังใจให้และจะพยายามช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวทุกวิถึทางค่ะ เพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช บอกกับข้าราชการ ศธ. ทุกเวทีว่า” นักศึกษาคือลูกหลานของเรา เราจะดูแลนักศึกษาเหมือนดูแลลูกหลานของเรา” ดิฉันจะจดจำคำนี้ไปปฏิบัติตลอดชีวิตของความเป็นครู
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณ tip
   DL ดิฉันไม่ยังไม่นึกไม่ออก ปกติคำภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อ 2 ตัวไม่ค่อยพบ ที่พบเช่น CIPPA MODEL,IPM เป็นต้น ส่วนวิธีสอนที่พบบ่อย ๆ เช่น Self – directed Learning: การเรียนรู้ด้วยตนเอง, Participatory Learning:การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
   อาจารย์ขิง

   • ขอบคุณมากคะ คงจะเป็นคำนี้ Self – directed Learning
    เพราะขอวุฒิเป็นภาษาอังกฤษ เรียน กศน ทางไกลคะ ตรงช่อง Learning Method วิธีการเรียน เขียนคำย่อว่า DL

 30. เรียนอาจารย์ ขิง
  อยากสอบถามเรื่องการเรียนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคะ อาจารย์พอจะทราบไหมคะ ดิฉันไม่อยากให้ลูกเข้า ม.1 ในระบบคะ คือครอบครัวเราไม่เน้นวิชาการเยอะคะ แต่อยากให้ลูกได้ภาษาต่างประเทศเยอะและก็ความรู้เกี่ยวกับคอมฯ และอีกอย่างเบื่อระบบการศึกษาของไทยมากคะ(โรงเรียนของรัฐบาลนะคะ) ดิฉันมีลูกสาว 2 คน คนโตจบ ป.6 ปีนี้คะ ส่วนคนเล็กขึ้น ป.5 คะ รบกวนอาจารย์หน่อยนะคะ ช่วยแนะนำด้วยคะ จาก คุณแม่ลูก 2 ที่ ภูเก็ตคะ

  • สวัสดีค่ะคุณ deta
   กศน.จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่จะถึงนี้ คือภาคเรียนที่ 1/2555 เปิดรับสมัคร 1-30 เมษายน 2555 ที่ภูเก็ตสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กศน.อำเภอหรือ กศน.ตำบล ทุกแห่ง กศน.อำเภอเมือง 076-211-277 กศน.อำเภอกะทู้ 076-321-896 กศน.อำเภอถลาง 076-311-992 ค่ะ การเรียน กศน.ผู้เรียนสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยได้ ผู้เรียนจะมีความความรับผิดชอบตนเองดีขึ้น เห็นคุณค่าของเงิน คุณค่าของเวลา และเห็นความสำคํญของการเรียน เรียน กศน.จบแล้วมีศักดฺิ์และสิทธิเท่ากับการศึกษาในระบบ ถ้าสงสัยอะไรถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 31. อาจารย์ค่ะ อยากทราบว่า การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไรค่ะ ขอรบกวนอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 32. อาจารย์ค่ะ อยากขอคำอธิบาย เกี่ยวกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีความคล้ายคลึงหรือต่างกันอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะ KRUGODDY
   การอธิบายความคล้ายคลึงและความต่างของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กลับไปศึกษานิยามของการศึกษาทั้งสองรูปแแบบ ซึ่งมีกล่าวไว้หลายแห่ง ในที่นี้จะยกนิยามจาก พ.ร.บ. 2542 กล่าวว่า
   “การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบึคคลแต่ละกลุ่ม”
   “การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศีกยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น”
   1. เหมือนกัน คือความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องคลอดชีวิต สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับวิถีชีวิตฯลฯ
   2. ความต่างคือ – การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส ด้อยโอกาสในการศึกษา เช่นการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การศึกษาอาชีพ การศึกษาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง(ตามนิยาม)
   มีผู้กล่าาวว่า “แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีทัศนะที่หลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดคำถาม การศึกษาค้นค้วา การถกเถียง และหาข้อสรุปตลอดมา จนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่”
   อาจารย์ขิง

 33. สวัสดีครับ
  กระผมเป็นครูอาสาฯ รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะถามคำถามที่เกี่ยวกับงาน คือ การออกใบแสดงผลการเรียนจำเป็นจะต้องออกหมายเลขเรียงตามลำดับการจบของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับเลขชุด น ในเล่มใบแสดงผลการเรียนหรือไม่ครับ และอีกประเด็นที่จะถามคือว่า ถ้าออกใบแสดงผลการเรียนแล้วเกิดผิด เราจะต้องเก็บใบแสดงผลการเรียนนั้นเป็นเป็นหลักฐานใช่หรือไม่ครับ

  • สวัสดีค่ะคุณpansak
   1. การออกใบแสดงผลการเรียนไม่จำเป็นต้องออกตามหมายเลขเรียงลำดับการจบของนักศึกษา เช่นนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้ใบแสดงผลการเรียนเร่งด่วนก็สามารถออกให้ก่อนได้ เพราะเรามีเลขรหัสของนักศึกษา แสดงในเล่มที่ … เลขที่ …ของ รบ.
   2. กรณีออกใบแสดงผลการเรียนผิด ควรเก็บใบแสดงผลการเรียนไว้เป็นหลักฐานเพื่อไว้ตรวจสอบ
   อาจารย์ขิง

 34. มาอีกแล้วค่ะ คำถาม อาจารย์ค่ะ จากโครงสร้างหลักสูตร หรือการจัดสรรเวลาเรียนในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของไทย ถ้าเปรียบเทียบกับของญี่ปุ่นเขา เราควรที่จะนำสิ่งไหนมาประยุกต์ใช้ เพราะอะไรค่ะ ตอนนี้หนูกำลังสนใจเรื่องนี้ค่ะ อยากขอความรู้จากอาจารย์ ค่ะ ขอบคุณค่ะ อาจารย์ขิง

 35. เรื่องใบประกาศนียบัตรกศน.หาย แล้วไปติดต่อเจ้าหน้าที่ กศน.ที่จังหวัดยโสธร เพราะจบที่นั้น ซึ่งได้ไปทำบันทึกแจ้งความหายแล้ว และไปยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำให้ใหม่ แต่เจ้าหน้าที่ กศน.ยโสธร อ้างว่าทำไม่ได้ ต้องนำสำเนามา…แล้วดิฉันจะเอาสำเนาที่ไหนให้ล่ะค่ะในเมื่อหายไป…จะทำยังไงถึงจะได้ใบจบกับเพื่อนล่ะแบบนี้…ช่วยให้คำแนะนำด้วยคะ

 36. อยากทราบว่าเรียน ก ศ น สามารถเรียนต่อสายอาชีพเช่นพานิชญการได้ไหม
  หนูสมัครตอนเดือนเมษายนไม่ทันสามารถสมัครเดือนไหนได้อีกหรือป่าว

  • สวัสดีค่ะ จบ กศน.สามารถเรียนต่อพาณิชย์ของสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนได้ค่ะ แต่ของรัฐบาลจะรับสมัครเฉพาะต้นปีการศึกษา(คือเดือนเมษายน)ส่วนโรงเรียนเอกชนไม่แน่ใจค่ะ
   อาจารย์ขิง

 37. เรียนอาจารย์ขิง
  สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหา ลูกชายจบม 2 ไม่อยากเรียนต่อโรงเรียนเดิม แต่อยากเรียนนอกระบบ ด้วยมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และเพื่อน สามารถสมัครเรียน กศนได้ไหมค่ะ และสมัครทันเดือนนี้เพื่อให้ได้วุฒิ ม3 ในปีนี้ไหม หรือมีคำแนะนำ หรือทางเลือกอื่น ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
  คุณแม่กัญญา

  • สวัสดีค่ะคุณกัญญา
   ขณะนี้ กศน.เปิดภาคเรียน 1/2555 แล้ว ผลการเรียน ม. 2 สามารถนำมาเทียบโอน ม.ต้นของ กศน.ได้ ซึ่งจะทำให้จบ ม.3( กศน.เรียกว่า ม.ต้น) ในปีการศึกษา 2555 นี้ได้ค่ะ ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ว่าอยู่อำเภอ จังหวัดใด เพื่อที่ดิฉันจะได้ติดต่อสถานศึกษา กศน.ให้ และจะแจ้งให้ทราบ และขอเบอร์โทร ที่ติดต่อได้สะดวก ส่งมาทาง anchalee@nfe.go.th ก็ได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 38. เรียนอาจารย์อัญชลี
  สวัสดีค่ะ ขณะนี้ดิฉันพึงเริ่มเรียน ปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม แต่ตอนที่จบปริญญาตรีมาดิฉัน จบการโรงแรมมาค่ะอยากจะคิดหัวข้อวิจัยแต่ยังขาดความรู้ในเรื่องหัวข้อที่อยากทำวิจัยค่ะ ส่วนตัวดิฉันชอบทางด้านเบเกอรี่และการฝึกอาชีพต่างๆค่ะ อยากให้อาจารย์ช่วยแนะเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยค่ะ
  เอค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณเอ
   การทำงานวิจัยในเรื่องที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์และใจรัก จะทำให้เราทำงานวิจัยอย่างมีความสุข และผลงานวิจัยจะมีประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยอย่างแท้จริง ดิฉันมีความคิดเห็นในการกำหนดหัวข้อวิจัย เรื่อง”การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ กรณีศึกษาการทำเบเกอรี” เพราเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นอาชีพต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนไปการจัดการศึกษาก็งต้องเปลี่ยนไปด้วยโดยเฉพาะการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่วิชา เช่นเรียนจากผู้สอน ผู้รู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกทักษะ ฯลฯ การจัดการเรียนการสอนคงจะต้องเริ่มต้นจากหลักสูตร แผนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นก็มีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน ความสามารถของผู้สอน สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ /และรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นถ้ามองแค่หัวข้อเหมือนไม่น่าสนใจ แต่ถ้าวิเคราะห์เพื่อออกแบบงานวิจัยจะเห็นงานวิจัยเรื่องนี้น่าศึกษาค่ะ มีอะไรที่จะให้ดิฉันช่วยได้ ด้วยความยินดีนะคะ
   อาจารย์ขิง

 39. เรียนอาจารย์อัญชลี
  จากหัวข้อที่อาจารย์แนะนำมาดิฉันอยากจะขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำอีกหัวข้อได้ไหมค่ะ เพื่อให้ดิฉันได้นำไปเป็นแนวทางในการเลือกทำวิจัยค่ะ ส่วนตัวดิฉันชอบทางด้านเบเกอรี่และการฝึกอาชีพต่างๆค่ะ
  ขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ
  เอค่ะ

 40. สวัสดีค่ะ
  หนูเรียนปวช.แต่เรียนไม่จบเหลืออีก 1 ปีก็จบแต่มีเหตุผลจำเป็นบางอย่างทำให้หนูเรียนต่อไม่ได้ ถ้าหนูจะเรียนต่อ กศน.จะได้มั้ยคะมันเทียบโอนได้มั้ยคะ ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  • สวัสดีค่ะน้อง Alew
   เรียนได้ค่ะ เรียนจบแน่นอนค่ะ ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 41. สวัสดีค่ะ เผอิญหนูมีวุฒิม.5กับม.3ค่ะจะใช้วุฒิไหนต่อ กศน.ดีค่ะ แล้วมีเรียน กศน.ทางออนไลน์ไหมค่ะเพราะหนูต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านค่ะแล้วกี่เดือนค่ะถึงจะจบแต่เคยสมัคร กศนใไว้แล้วไปสอบแค่ครั้งเดียวเอง เพราะหนูไปเรียน ผช.พยาบาล แล้วตอนนี้หนูก้อยู่บุรีรัมย์ค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณ pop
   ควรนำวุฒิ ม.5 ไปสมัครเรียน กศน.ระดับ ม.ปลาย เพราะผลการเรียน ม.4,ม.5 สามารถนำไปเทียบโอนได้ จะทำให้จบเร็วขึ้น ถ้าบ้านอยู้ใกล้อำเภอไหนในจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปสมัครเรียนได้ที่อำเภอนั้น การเรียน กศน. ไม่ต้องไปเรียนทุกวันเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแผนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนและครู กศน.ร่วมกันจัดทำขึ้น ไปพบกลุ่มเรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
   กศน.มีการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าการศึกษาทางไกล รูปแบบคล้ายการเรียน มสธ. ถ้าต้องการข้อมูลสอบถามได้ที่ สถาบันการศึกษาทางไกล โทร. 0-2216-2685-7 หรือเข้าไปที่ web ของสถาบันการศึกษาทางไกลก็ได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 42. อาจารย์ครับ ผมอยากทราบเรื่องของ ONIE Model ซึ่งผมจะนำโมเดลนี้ไปทำวิทยานิพนธ์ แต่ตอนนี้ ผมเจอข้อมูล ONIE Model ค่อนข้างน้อยมาก ผมอยากทราบว่า ใครเป็นคนคิดโมเดลนี้ ภูมิหลังของโมเดลนี้เป็นอย่างไร ลักษณะที่จะนำไปใช้กับนักศึกษา กศน. จะมีแนวทางอย่างไรบ้างครับ

  • สวัสดีค่ะคุณฉัตรพงค์
   1. ONIE Model เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู๋ความเป็นคน “คิดเป็น” ตามปรัชญญาคิดเป็น ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้นผู้คิดคือ สำนักงาน กศน.
   2. การนำไปใช้ ใช้กับนักศึกษา กศน. ที่เรียนหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับการศึกษา(ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอนปลาย)
   3. แนวทางการจัด จัดตามรูปแบบของ ONIE Model มี 4 ขั้นตอน
   ขั้นที่ 1 กำหนดปัญหาความต้องการในการเรียนรู้(O:Orientation)
   ขั้นที่ 2 แสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้(N:New ways of learning)
   ขั้นที่ 3 การปฏิบัติและการนำไปประยุกต์ใช้(I:Implementation)
   ขั้นที่ 4 การประเมินผลการเรียนรู้(E:Evaluation)
   สำหรับรายละเอียดสามารถอ่านได้ที่ Panchalee blog ในเอกสารเตรียมความพร้อมในการสอบข้าราชการครู กศน. เรื่อง การจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ค่ะ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลใน Web ของ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนค่ะ
   อาจารย์ขิง

 43. สวัสดีค่ะอาจารย์ขิง ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือหนูอยากทราบว่ากศน.ธรรมดากับกศน.ทางไกลต่างกันยังไงคะ คือหนูอยากสมัครเรียนม.ปลายค่ะแต่ไม่มีเวลาไปเรียนจะเรียนทางไกได้ไหมคะ แล้วจะต้องไปสมัครเรียนที่ไหนคะอยู่บางบัวทอง จ.นนทบุรีค่ะ ขอบคุณค่ะ

 44. ขอบคุณครับอาจารย์ ผมเรียนทางเทคโนโลยีการศึกษา จึงมีความรู้ทางการศึกษานอกระบบค่อนข้างน้อย วันหลังจะมาขอคำแนะนำจากอาจารย์ใหม่ครับ

  • สวัสดีค่ะคุณนก
   ไปติดต่อที่สถานศึกษาที่คุณจบมา ถ้ามีปัญหา โทรหาดิฉันได้ที่ 089-9855759 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 45. สวัสดค่ะ อาจารย์ขิง ดิฉันมีเรื่องรบกวนถามค่ะ การเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครู ศรช. จะมีโอกาศบรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่ค่ะ และถ้าทำงานครบ3 ปี มีโอกาศเป็นพนักงานราชการหรือเปล่าค่ะ อยากได้ควาทั่นคงค่ะ เพราะตอนนี้เค้ากำลังเปิดรับสมัครค่ะ เลยอยากทราบว่าตำแหน่งนี้ ในอนาคตจะสร้างความมั่นคงได้หรือเปล่า ขอบคุณฝ่วงน่านะคะอาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะ Patsaya
   เป็น ครู ศรช.เมื่อมีรับสมัครสอบพนักงานราชการก็มีสิทธิสมัครสอบ สอบไดัเป็นพนักงานราชการ 3 ปี มีสิทธิสมัครสอบครูผู้ช่วย เป็นครูผู้ช่วยก็จะทำให้มีความก้าวหน้าและมีความมั่นคงในอาชีพ ค่ะ ข้อสำคัญต้องดูหนังสือเตรียมตัวสอบให้พร้อมอยู่เสมอ
   อาจารย์ขิง

 46. สวัสดีคะ อาจารย์
  ดิฉันรบกวนขอคำปรึกษา คำแนะนำ จากอาจารย์ดังนี้คะ
  บุตรชาย ของดิฉันเรียนอยู่ในโรงเรียน รัฐบาล และกำลังจะจบ ม. 3 เกรดเฉลี่ยทั้ง 5 เทอม ประมาณ 3 กว่า สามารถที่จะเรียนต่อ ม. 4 ได้ทันที แต่ปัญหาอยู่ที่ บุตรชายดิฉันเป็นนักกีฬา ซึ่งซ้อมหนัก สัปดาห์ละ 6 วัน และจะต้องลาหยุดเรียนเพื่อไปแข่งขันอยู่เป็นประจำ ทำให้บางครั้งตามงาน หรือ เรียนไม่ค่อยจะทัน อีกอย่างหนึ่งคือ การบ้านเยอะมาก ทำให้เหนื่อย และ บางครั้งก็ท้อ บุตรชายเป็นเด็กที่ถ้ามาเรียนอย่างเดียว ก็คงทำคะแนนได้ดีมาก แต่เนื่องจาก ให้เค้าเล่นกีฬามาตั้งแต่ 10 ขวบ จะทิ้งก็เสียดาย เพราะเค้ามีพัฒนาการที่ดี และ มีโอกาสที่จะไต่เต้าขึ้นไประดับสูงได้ ดิฉันจึงอยากปรึกษาอาจารย์ว่า ในกรณีอย่างนี้
  1. ให้เด็กมาเรียนลักษณะนอกระบบ ซึ่งยืดหยุ่นไปตามผู้เรียน จะดีหรือไม่
  2. หากเลือกเรียน กศน. ก็จะมีเวลาว่างหลังจากการซ้อมมากขึ้น ก็เลยจะให้เด็กเรียนเสริมจากอาจารย์ข้างนอก เพื่อเป็นการทำให้ความรู้แน่นขึ้น รองรับ กรณี หากเด็กไม่สามารถเข้าโควต้านักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยได้ ก็จะได้นำความรู้มาสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  3. วุฒิ ม. ปลาย ของ กศน. สามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยรัฐ ได้ทุกแห่งหรือไม่
  4. การเรียน กศน. ต้องเก็บคะแนน GPA หรือต้องไปสอบ GAT PAT หรือไม่ ถ้าไม่มี จะทำอย่างไรหากต้องการสอบเข้า มหาวิทยาลัยรัฐ
  5. เรียน กศน. ก็สามารถสมัครเรียน รด. ได้ ใช่หรือไม่

  ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ

  คุณแม่นักกีฬา

  • สวัสดีค่ะคุณวี
   ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมคุณแม่ที่น่ารัก ที่ดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกชายเป็นอย่างดี ดิฉันขอตอบคำถามดังนี้
   1.ข้อ 1 , 2 เห็นด้วยค่ะ มีนักฟุตบอลทีมชาติที่มีชื่อเสียง ก็มาเรียน กศน.ระดับ ม.ปลายค่ะ
   2. จบ กศน. สามารถสมัครสอบมหาวิทยาลัยได้ทุกแห่ง(ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
   3. กศน. มีคะแนน GPA และไปสมัครสอบ GAT PAT ได้ค่ะ
   4. ส่วน รด.นักศึกษา ต้องไปสมัครที่ รด. ตามที่ รด.กำหนด
   ถ้าสงสัยอะไรถามมาใหม่นะคะ หรือ โทร.0899-855759 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 47. สวัสดีครับอาจารย์
  ลูกสาวอายุ12ปีเรียนอยู่ม.1 มีปัญหาในการเข้ากลุ่มกับเพื่อน ชอบโดนล้อ โดนแกล้งมาตลอด ทำให้ไม่อยากไปโรงเรียนไปเรียนแล้วไม่มีความสุข เคยไปปรึกษาคลีนิควัยรุ่นหมอลงความเห็นว่าเป็นโรควิตกกังวล เทอมสองนี้เลยให้หยุดเรียนแล้วปีหน้าค่อนหาที่เรียนใหม่แต่ก็กลัวเจอปัญหาเดิมอีก จึงมองมาที่กศน.น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี
  1.อยากทราบว่าเด็กอายุ12ปีสามารถเรียนกศน.ได้หรือเปล่าครับ

 48. สวัสดีค่ะอาจารย์ ดิฉันกำลังจะสอบครูศูนย์เรียนรู้ชุมชนค่ะ มีหัวข้อของการสอบหัวข้อหนึ่งว่า “แนวทางการพัฒนา ศรช ” คือสงสัยว่า “แนวทางการพัฒนา ศรช.”นี่ผู้เข้าสอบบต้องเป็นคนคิดขึ้นมาเองหรอค่ะ และอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้าง
  ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้านะค่ะ

  • สวัสดีค่ะ คุณPiyaporn
   ศรช.ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น กศน.ตำบล ค่ะ วิธีตอบหัวข้อดังกล่าวคือ ต้องไปอ่านหนังสือเรื่อง กศน. ตำบลมาก่อน แล้วนำไปตอบ ในPanchalee blog มีบทความเรื่อง กศน.ตำบลแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อยู่ในเอกสารชุดเตรียมความพร้อมในการสอบข้าราชการครู กศน. ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 49. เรียนแค่ม.2ครึ่งดอบไว้อยากเรียนต่อให้จบม.3 กศน ต้องใช่เวลานานเท่าไรค่ะ แล้วไปสมัครเรียน กศน ต้องใช้เอกสารอไรบ้างค่ะ

  • สวัสดีปีใหม่ 2556 ค่ะ น้องนุจรีย์ 1.เรียน ม. 2 ครึ่ง ต้องการเรียนต่อให้จบ ม. 3 ( กศน. เรียกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) การใช้เวลาเรียนนานเท่าไร ขึ้นอยู่กับผลการเรียน ม. 2 ครึ่งสมารถเทียบโอนเข้าสู๋หลักสูตร ของ กศน.ได้เท่าไร 2. การสมัครเรียน กศน.สามารถไปสมัครได้เลย ที่ กศนอำเภอ/เขต หลักฐาน การสมัคร(ให้นำตัวจริงและสำเนา 1 ชุด) มีดังนี้
   1. ทะเบียนบ้าน
   2. วุฒิการศึกษา (ผลการเรียน ม. 2 ครึ่งด้วย)
   3. บัตรประจำตัวประชาชน

   4. ทะเบียนบ้านของมารดา
   5.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 ภาพ
   ถ้าน้องนุจรีย์ มีอะไรสงสัยถามมาใหม่ นะคะ
   อาจารย์ขิง

 50. อยากเรียนต่อกศน.เอาวุฒิม.6ค่ะแต่ตอนนี้ทำงานอยู่ ไม่มีเวลาเลย และอยากได้แบบค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก แถวลำลูกกา มีไหม๊ค่ะ ส่งงานกับสอบโดยไม่ต้องไปนั่งเรียน ตอบด้วยนะค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณสา
   เรียนไม่จบ ม. 2 สามารถเรียนต่อจนจบ ม.ต้น และ เรียนต่อ ม.ปลายได้ค่ะ ผลการเรียน ม.2 สามารถนำมาเทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ให้นำหลักฐานการศึกษา ไปติดต่อได้ที่ กศน.อำเภอทุกแห่งได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 51. หนูอยากทราบว่า
  ตอนนี้หนูและที่บ้านมีปัญหาไม่ตรงกัน ท่ีบ้านบังคับไห้เรียนสายสามัญแต่หนูไม่ชอบ และ มันก้ไม่ถนัด เกรดเลยออกมาไม่ดี ตอนนี้หนูกำลังจะจบ ม.4 เลยอยากทราบว่าหนูจะไปเรียนเทียบเท่า ม.5 -ม.6 ได้มั้ยค้ะ ?
  – แล้ว มหาวิทยาลัย เอกชน หรือรัฐ จะรับเราเข้าเรียนมั้ยค้ะ

  • 💛เรียน กศน.ได้ค่ะ แต่ต้องคุยกับคุณแม่ให้เข้าใจกันก่อนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ ถ้ายังไม่สบายใจเข้ามาคุยใหม่นะคะ
   อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

 52. คือหนู เรียนกศน. อยู่ค่ะแร้วทีนี้หนูก้อขาดเรียนบ่อยมากเพราะติดธุระจริงๆแร้วใกล้ถึงวันสอบแร้วค่ะอยากทราบว่ายังสอบไ่ด้ไหมค่ะแร้วถ้าสอบไม่ได้หนูต้องทำยังไงค่ะถึงจะเรียนต่ออีกเทอม ช้ากว่าเพื่อนก็ไม่้้้่เป็นไรค่ะ

 53. เรียน อาจาย์ขิง
  ผมเคยเรียน กศน. มาแล้ว แล้วก้ผ่านได้ สามวิชา แต่ไม่ได้ไปเรียนต่อ แล้วจะกลับไปเรียนต่อ ผมจะโอนของเก่ามาได้ไหมครับ

  • สวัสดีค่ะคุณChirawat ถ้าหยุดไปไม่เกินภาคเรียนที่ 7 กลับไปเรียนใหม่ได้ค่ะ แต่ถ้าเกินจากนี้ให้ติดต่อ กศน.อำเภอที่คุณเรียน ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาคุยใหม่นะคะ ไม่ต้องเกรงใจ
   อาจารย์ขิง

 54. เรียนอาจารย์ขิง
  ขออนุญาติเรียกชื่อเล่นนะคะ
  ได้รับมอบหมายให้สังเคราห์งานวิจัยนอกระบบ แต่ยังไม่เคยทำเลย ขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยค่ะ ควรจะมีวิธีอย่างไรบ้างค่ะ
  จีรพรรณ

  • สวัสดีค่ะอาจารย์จิรพรรณ
   การสังเคราะห์งานวิจัย กศน.
   1. ต้องแบ่งงานวิจัยแต่ละเรื่องก่อนเป็นด้านๆ เช่น ด้านการบริหาร ด้านการประกันคุณภาพ ด้านการเรียนการสอนการศึกษานอกระระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือด้านการศึกษาอาชีพ ด้านบริการห้องสมุดประชาชน เป็นต้น
   2 มือใหม่ควรวิเคราะห์ด้านได้ด้านหนึ่ง
   3. เลือกมาหนึ่งด้านแล้วตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย
   4. แล้วสร้างกรอบการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
   ตัดสินใจทำเรื่องอะไรเข้ามาคุยใหม่นะคะ จะถ่ายทอดให้อย่างเต็มที่เลยค่ะ เดี๋ยวนี้คน กศน.ไม่ค่อยทำวิจัย ถ้าไม่ได้เรียนหรือส่งผลงานก็จะไม่ทำ ขอเป็นกังใจให้อาจารย์ทำงานวิจัยให้สำเร็จนะคะ
   อาจารย์ขิง

 55. เรียนไม่จบมัธยมต้นอยากเรียนต่อแต่ต้องทำงานเสาร์-อาทิตย์ไม่หยุดเรียนที่ไหนดีคะอาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณสาวิตรี
   ถ้าไม่มี้วลาไปเรียนสามารถสมัครเรียน ของ กศน.ได้ที่สถาบันการศึกษาทางไกล เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เวปไซด์สถาบันการศึกษาทางไกล ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาคุยใหม่นะคะ ดิฉันอยากให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเรียนค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • อ.ขิงค่ะแล้วถ้าไม่มีเวลาจริงๆจะมีวิธีเรียนแบบทำแต่งานส่งถึงเวลาสอบก็ไปสอบอย่างเดียวไหมค่ะ…?

   • สวัสดีค่ะคุณสาวิตรี
    การเรียน กศน.มีหลายวิธี ซึ่งครูจะจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เรียนแบบพบกลุ่ม เรียนทางไกล เรียนแบบชั้นเรียน
    เรียนด้วยตนเอง และวิธีอื่น ๆ ให้คุณสาวิตรีไปสมัครเรียน ที่ กศน.อำเภอ หรือที่ กศน.ตำบล ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ และข้อข้อมูลรายละเอียด จากครู กศน.อีกครั้ง ค่ะ
    อาจารย์ขิง

 56. ลูกชายผมเป็นทหารเกณฑ์อยู่นครปฐม จะเรียนม.6จบ8เดือนที่สมุทรสาครได้ไหมครับ รบกวนอาจารย์ช่วยตอบคำถามด้วยครับ และการเทียบระดับแบบจบม.3ใน6เดือนของ กศน.มีเงื่อนไขในการรับสมัดรอย่างไร ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ

  • สวัสดีค่ะคุณ mouton
   1. น้องทหารเกณฑ์ จะต้องมีประสบการณ์การปนะกอบอาชีพ เช่นทำงานในสถานประการ หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นหลักแหล่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี ถึงจะสมัครประเมินเทียบระดับ(จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ได้ค่ะ และการสมัครเทียบระดับจะต้องประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานที่จะสมัคร
   การเป็นทหารเกณฑ์ถือว่าเป็นการรับใช้ชาติไม่ใช่ประกอบอาชีพ
   2. การเทียบระดับ (ม3)
   คุณสมบัติของผุ้ขอเทียบระดับ
   1. มีสัญชาติไทย
   2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครรับประเมินเทียบระดับ
   3. มีพื้นความรู้ในระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับที่ประสงค์จะขอเทียบระดับการศึกษาหนึ่งระดับ ยกเว้นการขอเทียบระดับประถมศึกษา
   4. ไม่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบ ที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ
   5. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับ และประกอบอาชีพอยู้ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบรัดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
   ถ้ายังมีอะไรสงสัยถามมาใหม่ได้นะคะ
   อาจารย์ขิง

 57. อาจารย์ค่ะ เราสามารถหาต้นแบบหลักสูตร โรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2) ประเภทศิลปศึกษา และอาชีวศึกษาได้จากที่ไหนบ้างค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณ ann
   ดิฉันไม่มีค่ะ จะพยามยามหาให้นะคะ ตอนนี้คุณ ann ลองไปดูทำเนียบสถานศึก 15(2) ที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมกาศึกษาเอกชนค่ะ
   อาจารย์ขิง

 58. สวัสดีค่ะอาจารย์
  ขอเรียนปรึกษาให้น้องที่ทำงาน น้องอยากเรียนต่อและทำงานส่งตัวเองเรียน ถ้าจะแนะนำเรียน พยาบาล ต่อเลือกเรียนอะไรค่ะ ปัจจุบันจบ ม 3 กำลังคิดอยากเรียนต่อค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

 59. อาจารย์คับ ผมจะไปสมัครกศนบางซื่อคับ ใบ ป.05ตัวจริงหาย ที่โรงเรียนเก่าให้ใบ สำเนาทะเบียนนักเรียนมาแทนคับ แต่กศนบางซื่อ บอกว่าไม่ได้คับ ตอนนี้อายุ33ปี คับ ตอนนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคับต้องเรียนป.6ใหม่หรือป่าวคับ และตอนนี้ผมเรียนสัมฤทธิ์บัตร มสธ ด้วยครับ ผมอยากได้คำปรึกษาครับ ผมกังวลใจกับการสมัครเรียนมากเลยครับ เพราะชีวิตผมพร้อมแล้วกับการเรียนครับ

  • สวัสดีคะคุณณัฐกิตต์
   คงต้องกลับไปขอหลักฐานการศึกษา จากโรงเรียนเดิมมาใหม่ค่ะ ไม่ต้องเรียนระดับประถมศึกษาใหม่เพราะทำให้เสียเวลา ถ้ายังมีปัญหาอีกเข้ามาคุยใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 60. เรียน อาจารย์ขิง ที่เคารพ ค่ะ
  อยากจะทราบว่า เมื่อจบ กสน ม6 แล้ว จะสมัครเข้าเรียนต่อ มหาลัย แต่ คณะที่จะเรียนต้องการคะแนน Get pet แต่หนูจบกสน จะทำอย่างไร ค่ะ จึงจะสามารถสมัครเข้าเรียนได้

  • สวัสดีค่ะหมูน้อย
   การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบกลาง(Admission) ต้องมีคะแนน GAT/PAT
   GAT(General Aptitude Test) คือความถนัดทั่วไป เป็นการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็นสองส่วน คือ 1) ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ 50 %
   2) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %
   PAT(Professional and Academic Aptitude Test) คือการวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ เป็นการวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้นๆกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท
   PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
   PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
   PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
   PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
   PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
   PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
   PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
   ปี้นี้ได้กำหนดการสอบแล้ว 2 ครั้ง
   ครั้งที่1 รับสมัคร 1-27 ตุลาคม 2556/กำหนดการสอบ 7- 10 ธันวาคม 2556/ประกาศผลสอบ 19 มกราคม 2557
   ครั้งที่ 2 รับสมัคร 15-26 มกราคม 2557/สอบ 8-11 มีนาคม 2557/ประกาศผลสอบ 11 กุมภาพันธ์ 2557
   สำหรับการสมัครสอบ ให้เข้าไปที่ http://www.niets.or,th
   และให้ศึกษาข้อมูลองค์ประกอบและน้ำหนักคะแนนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบกลาง(Admissions) คือคะแนนGPAX/O-NET/GAT/PAT จาก web ดังกล่าวค่ะ
   อาจารย์ขิง

 61. ขอโทษน่ะคะ
  พอดีแฟนเรียนม.3 ในระบบค่ะ แต่ติด 0 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถได้วุฒิ ม.3 ไม่ทราบว่าจะทำการเทียบโอนเพื่อใช้เวลาในการเรียน กศน. สั้นลงได้ไหมค่ะ และที่สำคัญคือแฟนเป็นทหารค่ะ ทางกรมเค้าแนะนำว่าให้ไปแก้มาจากข้างนอกเพราะข้างในไม่รับเทียบโอนค่ะ ขอรายละเอียดแถวสัตหีบน่ะคะ ขอบคุณมากคะ

  • สวัสดีค่ะคุณจุฑารัตน์
   เทียบได้ค่ะ ให้นำหลักฐานไปขอคำแนะนำจาก กศน.อำเภอสัตหีบค่ะ ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาคุยใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 62. อาจารย์ครับ ผมไปขอที่โรงเรียนแล้วครับ เขาบอกไม่มีข้อมูลแล้วครับ เหลือแค่หนังสือรับรองได้เท่านั้น ร.ร.อยู่ที่จังหวัดระยองครับ แต่ถึงจะเรียนใหม่ก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็พร้อมที่จะเรียนครับอาจารย์

  • สวัสดีค่ะคุณณัฐกิตต์
   ดิฉันขอแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของคุณที่ต้องการเรียนค่ะ ไปสมัครได้เลยนะคะ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม2556 หลักฐานทึ่ต้องนำไป มีดังนี้ค่ะ
   1 รูปถ่าย ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2×3 ซม 4 รูป
   2 ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
   4 เอกสารอ่ืนถ้ามี เช่นใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรณี ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน
   ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาคุยใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณณัฐกิตต์
   ถ้าโรงเรียนเก่าออกหนังสือรับรองให้ ลองเอาไปในวันสมัคร กศน.ด้วยค่ะ
   อาจารย์ขิง

 63. ผมจะลองไปสมัครที่ กศนบางซื่อ ดูครับอาจารย์ ถ้าได้เรื่องยังไง ผมจะมาบอกอาจารย์นะครับ

 64. อาจารย์ขิง ผมสมัครเรียน กศน.เมษายน56(เทียมโอน)ผมจะจบเม.ย57 ไหมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย(Admission) GAT/PAT ทันไหม

  • สวัสดีค่ะคุณ nun
   ดิฉันขอข้อมูลเพิ่มเติมว่า คุณ nun
   1 สมัครเรียนที่ไหน
   2 สมัครเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช่หรือไม่
   3นำหลักฐานอะไรมาเทียบโอน เพราะวิธีการเทียบโอนมี 4 วิธี คือ
   1 เทียบโอนจากหลักฐานการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   2 การเทียนโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น คุณไปเรียนทำอาหารมา หลักสูตร 40 ชั่วโมงเทียบโอนได้ 1 หน่วยกิต
   3 เทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศ
   4 การเทียบโอนจากการประเมินความรู้และประสบการณ์
   การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 76 หน่วยกิต วิชาบังคับ 44 หน่วยกิต วิชาเลือก 32 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นมีการเทียบโอน ดังนั้นขอให้คุณnun ไปติดต่อที่ กศน.อำเภอ/เขต นำหลักฐานการสมัครเรียน และหลักฐานการเทียบโอนไปให้อาจารย์รับสมัคร จึงจะบอกได้ว่าคุณจะเรียนใช้เวลาเท่าไร ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่นำมาเทียบโอน ค่ะ ถ้ายังสงสัยอะไรเข้ามาคุยใหม่นะคะ ไม่ต้องเกรงใจ
   อาจารย์ขิง

 65. แทนสงสัยว่าถ้าเรามีวุฒิม.2เราจะสมัครเรียนได้เลยมั้ยในเดือนตุลานี้แต่ไม่เคยเรียนกศน.มาก่อนหรือว่าต้องรอสมัครเดือนเมษาปีหน้า แล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ แล้วจะใช้เวลาเรียนนานแค่ไหน แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างพอดีแทนอยู่เขตบางเขนแต่ถ้าได้เรียนคงสมัครเขตสายไหมเพระสามรถไปเรียนทค่วักเกาะสุวรรณารามได้ใช่มั้ย

  • สวัสดีค่ะคุณแทน
   ไปสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 คุณสามารถสมัครเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปกติ เรียน 4 ภาคเรียน ให้นำผลการเรียน ม.2 ไปด้วยเพราะสามารถเทียบโอนได้ จะทำให้สามารถจบก่อน 4 ภาคเรียน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี และมีหนังสือเรียนฟรีด้วยค่ะ ถ้าจะมีค่าใช้จ่าย คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเมื่อไปเรียน สำหรับหลักฐานการสมัคร ดิฉันได้ตอบไว้แล้วที่คุณออย ไปอ่านดูนะคะ ถ้ามีปัญหาอะไรถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 66. สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า กศน. จะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในปี2557 วันไหนและเดือนไหนค่ะ ?
  ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะ คุณออย
   ไปสมัครตั้งแต่วันนี้ได้เลย ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ กศน อำเภอ/เขต(ใน กทม) ค่ะ หลักฐานการสมัคร
   1 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ สวมเสือขาวมีปก หรือชุดสุภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่่รูปถ่ายประเภทโพลาลอยด์
   2 สำเนทะเบียนบ้านตนเองที่มีชื่อบิดา มารดา พร้อมฉบับจริงไปแสดง
   3. สำเนาบัตรประชาชนตนเอง 1 ฉบับ พร้อมทั้งฉบับจริงไปแสดง
   4 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริงไปแสดง
   5. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่นใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่าฯลฯ
   อาจารย์ขิง

 67. ขอบคุณนะค่ะ :)
  แล้วเรียน กศน. มปลาย ประมาณกี่ปีถึงจะจบค่ะ
  มีที่เรียน กศน. แนะนำให้ไหมค่ะ ในกรุงเทพนะค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณออย
   เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเวลาเรียน 4 ภาคเรียนเช่นเดียวกัน แต่สามารถจบได้ก่อน 4 ภาคเรียน เมื่อมีการเทียบโอน เช่นถ้าไปเรียนการศึกษาอาชีพในวิชาต่าง ๆ มา 40 ชั่วโมง เทียบโอนได้ 1 หน่วยกิตค่ะ เช่นวิชาการทำอาหาร วิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารเรียนได้ที่ กศน.ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 68. 25 กันยายน 2013
  สวัสดีค่ะอาจารย์ขิง
  ดิฉันอยากสอบถามเรื่องการเรียน กศน ลูกชายดิฉันเรียน ม.2 ปีนี้อยู่ ม.3 ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแถวเอกมัย
  เปิดเรียนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเรียนได้แค่ 2 เดือนก็ออก ดิฉันก็เลยอยากให้มาเรียน กศน ต่อจะได้จบมัธยมตอนต้น
  ต้องไปสมัครเรียนที่ไหน อยู่สุขุมวิท เขตวัฒนา สมัครเรียน กศน ได้ที่ไหน และเรียนต่อ ม.3 เลยได้หรือป่าว ต้องทำยังไงค่ะอาจารย์ขิง
  จากคุณแอน

  • สวัสดีคะคุณศิริพร
   ไปสมัคร ที่ กศน.เขต ได้เลยตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นเทียบโอนจะทำให้จบ ก่อน 4 ภาคเรียน เพราะฉะนั้นคุณศิริพร พาน้องเขาไปสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้นำผลการเรียนที่ผ่านมานำไปเทียบโอนได้ค่ะ สำหรับหลักฐานการสมัคร ให้ไปดูคำตอบที่ดิฉันตอบคุณออยไว้ใน Panchalee blog ค่ะ สำหรับสถานศึกษา กศน. บริเวณเขตวัฒนา มีดังนี้ค่ะ
   กศน.เขตคลองเตย โทร. 02-3821376
   กศน.เขตพระโขนง 02-3984970
   กศน.เขตวัฒนา 02-3918120
   ถ้ามีอะไรสงสัยถามมาใหม่นะคะ ไม่ต้องเกรงใจค่ะ
   อาจารย์ขิง

 69. เริ่มเรียนม.ต้นต้องใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะถึงจะจบ…แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ??? อยู่แถวปากเกร็ด นนทบุรี ไม่ทราบที่อยู่ของ กศน. อยู่แถวไหนค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณpronnapa
   เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน (2ปี) ยกเว้นถ้ามีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จะทำให้จบก่อน 4 ภาคเรียน หลักฐานการสมัคร ให้อ่านที่ตอบคุณออยไว้ ใน blog แล้วค่ะ อยู่ปากเกล็ด ให้ติดต่อที่ กศน.อำเภอปากเกล็ด 02963-5161 ค่ะ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ค่ะ เรียนไม่เสียค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน มีหนังสือเรียนฟรี จะมีก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไปเรียน ค่ะ สงสัยถามเข้ามาใหม่นะคะ ไม่ต้องเกรงใจค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณลักษณ์กี้
   เรียน กศน. 8 เดือน ปัจจุบันใช้ชื่อว่า การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษาตอนปลาย) สามารถสมัคร ได้ ที่ กศนอำเภอ/เขต หรือ กศน ตำบล/แขวง ทุกแห่งมีอยู่ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 70. เรียน อาจารย์ขิงครับ ผมได้สมัครเรียน กศน เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แต่ติดปัญหา เรียนประถมซ้ำอีกไม่ได้ อีกอย่างผมก็เคยเรียน ม.3มา แต่ไม่จบ อาจารย์ก็เลย ถ่ายเอกสาร ใบรับรองตอนประถมให้ และใบรับรองของม.3ให้ ซึ่งมีผล 60วัน ซึ่งผมมีเก็บไว้อยู พร้อมเบอร์โทร ไว้ให้ฝ่ายทะเบียน พิจารณา ว่า สามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ กรณีของผมคือ ใบ ป.05หาย ไปเอาแล้ว ไม่มีข้อมูลเหลืออยู่ แล้วครับ แต่ผมก็รอความหวัง ที่จะได้เรียนอยู่ครับ

  • สวัสดีค่ะคุณณัฐกิตติ์
   ขอบคุณที่ส่งข่าวค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จในการสมัครเรียนค่ะ ถ้าจะให้ดิฉันช่วยอะไรไม่ต้องเกรงใจ นะคะ
   อาจารย์ขิง

 71. สวัสดีค่ะ อยากถามว่า ถ้าเรามีอาชีพค้าขาย เราจะสมัครเรียนแบบเทียบระดับการศึกษาได้ไหมคะ

  • สวัสดีต่ะตองหน
   ได้ค่ะ ไปสมัคร ที่ กศน ได้เลยค่ะ หมดเขตรับสมัครสิ้นเดือน ตุลาตม ค่

   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณวรกิตื
   นำไปสมัครได้ค่ะ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปกติต้องเรียน 4 ภาคเรียน เมือนำหลักฐาน ม 5 ไปสมัครเรียน จะเทียบโอนให้ ทำให้จบเร็วขึ้น รีบไปสมัครนะคะหมดเขต สื้นเดือน ตค ถ้ามีปัญหาเข้ามาตุยใหม่นะคะ
   อาจารย์ข้ง

 72. อาจารย์ค่ะคือหนูมาทำงานอยู่ที่อ.สันกำแพง เชียงใหม่ค่ะอยากจะทราบว่า ถ้าไปหนูไปสมัครเรียนไม่ทันสิ้นเดือนตุลาคมนี้ หนูจะมีโกาสอีกเมื่อไรค่ะ พอดีมีวุฒิม.5 ค่ะ แต่พักเรียนมาได้2ปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้หนูอยากเรียนแล้วค่ะ ช่วยหนูหน่อยนะค่ะอาจารย์ ปล.บ้านจริงๆหนูอยู่แพร่ค่ะ ขอบพระคุณมากมากค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณ khanittha
   โทร.ไปติดต่อก่อนที่ กศน.สันกำแพงได้เลยค่ะ 053-332-752 ค่ะ เพราะสถานศุืกษา กศน.บางแห่งขยายเวลารับสมัคร ค่ะ จะได้ไม่เสียเวลาไปเรียนภาคเรียนหน้า ค่ะ ถ้ามีปัญหาเข้ามาคุยใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 73. สวัสดีคะ ขณะนี้ดิฉันอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะคะ ฉันจบ ปวส.ไฟฟ้าตอนนี้อยากสอบเป็นครู กศน. จึงศึกษาข้อมูลมหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีสาขาที่สนใจคือ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษานอกระบบ และคณะวิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ อยากทราบว่าทั้งสองสาขานี้สามารถใช้สอบเป็นครู กศน.ได้ไหมคะ(เมื่อเรียนจบแล้วจึงจะเรียน ป.บัณฑิตทางการสอน)

 74. หนูขอรบกวนถามหน่อยนะค๊
  คือหนูอยากเรียนต่อ ในราชพัด ปีหน้า ที่เขากำลังเปิดรับ แต่หนูจบ กศน. ไม่ทัน คือหนูจะจบ กศน. เดือนกันยายน แต่รัชพัด เปิดเทอม เมษา-พฤษภา หนูจะขอใบรับรองกับทาง กศน. ไปยื่นขอเรียนต่อ กับทางราชพัด ก่อนได้ไหมค่ะ แล้วค่อยเอาวุฒิไปยื่นทีหลัง อยากทราบว่า ทางราชพัด เค้ารับไม๊ค่ะ … ขอบคุณมากค่ะ

 75. สวัสดีครับ อาจารย์ ในกรณีของผม ถ้าทาง กศน เขาต้องเอาใบ ป.05 จริงๆ ผมโทรไปที่กระทรวงศึกษาไปขอ ใบ ป.05 ที่กระทรวงได้หรือป่าวคับ ในกรณี โรงเรียนเก่าของผมไม่มีข้อมูลเหลืออยู่แล้วครับ ตอนนี้ก็ผ่านหมดเขตรับสมัครไปแล้วครับ ทาง กศน บอกว่าจะโทรกลับเรื่อง ใบรับรองของผม ผ่านหรือไม่ผ่าน แต่เรื่องยังเงียบหายไปครับ

  • สวัสดีค่ะคุณณัฐกิตต
   ขณะนี้สถานศึกษา กศน์ ขยายเวลาการรับครนักศึกษาถึงสิ้น้เเดือน พย ต่ะ
   ลองติดต่อไปใหม่ต่ะ
   อาจารย์ขืง

 76. หนูทำงานไม่มีเวลาเรียนหรือเวลาไปทำกิจกรรมพบกลุ่มกับเพื่อนเลยค่ะแต่ถ้าทำงานไปส่งอย่างเดียวกับไปสอบจะได้ไหมค่ะ

  • สวีสดีต่ะตุษอ้มพันธ์ณ
   ปี 2557 นี้ กศนมีนโยบายคุณภาพการศึกษา คือผู้เรียนต้องมาเรียนสัปดาห์ละ 9 ชม และทำกิจกรรมพัฒนา
   คุณภาพชีวิตตลอดหลักสูตร 200 ฃม คงต่องเลือกเรียน กศย
   วิธีทางไกล หรือเทียบระดีบการศึกษา ต่ะ ถ้าสงสัยอะไรุถามมา
   ใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 77. สวัสดีคะอาจารย์ หนูเรียน กศน. จบเมื่อปี 2538 นานมากแล้ว จบจากโรงเรียนผู้ใหญ่นนทรีวิทยา กทม. ตอนนี้มาอยู่นอร์เวย์ กำลังจะเทียบวุฒิของนอร์เวย์ ที่นี้ต้องแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ หนูแปลเอง มีวิชาเดียวที่หนูแปลไม่ได้ อยากรบกวนถามอาจารย์ว่า พื้นฐานวิชาอาชีพ ใช้ตัวย่อว่า BH30 ชื่อเต็มว่าอะไรคะ หนูลองค้นจาก google แล้วไม่มีข้อมูลคะ

  • สวัสดีค่ะคุณ Chanicha
   จากชื่อวิชา คุณจบ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุธศักราช 2530 ใช่ไหมค่ะ
   หลักสูตรนี้มีลักษณะเป็นหมวดวิชา หมวดวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพ ยังแบ่ง เป็น 6 สาขา รหัสวิชาที่คุณให้มา ไม่ใช่รหัสวิชาบังคับ น่าจะเป็นรหัสรายวิชาเลือก คงต้องมีข้อมูลว่า BH 30 เป็นรายวิชาอะไร ปกติการแปลเอกสาร จะต้องให้ทางราชการแปลให้ค่ะ คุณคงต้องติดต่อกับ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน กศน กระทรวงศึกษาธิการ กทม 10300 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • สวัสดีคะอาจารย์
    วิชาที่หนูถามอาจารย์ ชื่อพื้นฐานวิชาอาชีพ (พาณิชยกรรม) BH30 เป็นวิชาเลือกคะ หนูไม่รู้คำเต็มภาษาอังกฤษ BH ย่อมาจากคำว่าอะไร เพราะที่ค้นจะมี Basic Professional (Commerce) หรือ Basic Home working. รบกวนอาจารย์ช่วยหน่อยคะ ปกติจะแปลเอง แล้วให้กรมการกงสุลรับรองให้ ถ้าไม่ได้ขอจากสถานศึกษา ถ้าอยู่ที่นอร์เวย์ ก็แปลเองให้ข้าราชการที่นี่รับรอง หรือ สถานทูตไทยประจำกรุงออสโล รับรองได้คะ ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ

   • สวัสดีค่ะคุณ chanicha
    จะพยามหาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ให้นะคะ แต่ช่วงนี้มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง เจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปทำงานใน กระทรวง ต้องรอสักระยะนะคะ
    อาจารย์ขิง

   • สวัสดีคะอาจารย์ หนูขอโทษนะคะ ที่บอกไปว่า วิชา BH30 เป็นวิชาเลือก เพราะในใบระเบียนแสดงผลการเรียน เขียนไว้ในช่องหมวดวิชาบังคับคะ

 78. สวัสดีค่ะอาจารย์ ขอรบกวนสอบถามอาจารย์ว่า หนูเรียนกศน.ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบัง รสล. (ร่มเกล้า)จบกศน.เขตลาดกระบังเคยไปรับวุฒิแล้วยังไม่ได้ มาประมาณ เกือบ 15 ปีแล้ว พอดีมีบุตร2คน เลี้ยงบุตร ทำอาชีพซัก-รีดที่บ้านเลยไม่ได้ไปรับวุฒิ ตอนนี้ต้องการทำงานแต่ไม่มีวุฒิ จำปีที่จบไม่ได้ เอกสารเกี่ยวกับการศึกษา หมายเลขบัตรกศน.หาย เนื่องจากย้ายบ้าน อาจารย์พอจะมีวิธีใดที่หนู พอจะได้วุฒิไหมคะ

  • สวัสดีค่ะคุณ Pakhanun
   กรุณาติดต่อ กับสถาบัน กทม 161/10 ซ.อรุณอัมรินทร์ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม 10700 โทร 02-866-2830-33 และเตรียมข้อมูล เกี่ยวกับ สถานที่เรียน เลขที่บัตรประชาชน ถ้ามีปัญหาอะไรถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 79. อยากเรียนกศน.ค่ะ แต่ว่าทำงานต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเลยไม่เรียน ต้องทำยังไงค่ะ มีวิธีไหนช่วยได้ไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณน้ำ
   ขอแนะนำให้ไปเรียน กศน. กับสถาบันการศึกษาทางไกล ศึกษารายละเอียดได้จาก Website สถาบันการศึกษาทางไกลค่ะ
   อาจารย์ขิง

 80. สวัสดีค่ะ คือหนูจะสอบถามว่า ถ้ามีแต่วุฒิ ป.6 แต่อยากเรียนให้จบ จะต้องทำยังไง แล้ว การศึกษานอกระบบ สมัครยังไง ต้องใช้อะไรบ้าง ค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณ nong
   มีวุฒิ ป 6 สามารถสมัครเรียน กศน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค่ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน จังหวัด และ กศน อำเภอ ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด ทั่วประเทศคะ ถ้าสงสัยอะไรถามมาใหม่นะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะ
   อาจารย์ขิง

 81. หนูขอสอบถามหน่อยค่ะอาจารคือหนูเรียนที่ปัญญาภิวัฒน์มาค่ะ (ร.รเซเว่นค่ะ) เป็นปวช.ปีสุดท้ายหนูเกรซไม่ดีติดศูนในการฝึกงาน หนูสามารถเอาเกรดไปเทียบได้ไหมค่ะ แล้วถ้าหนูไปสมัครที่กศน.ตอนนี่ยังรับอยู่ไหมค่ะ หนูอยู่ที่ปากเกร็ด ขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณชลวิช
   ได้ค่ะ นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดต่อสถานศึกษาที่ กศน ได้เลยค่ะ เมื่อก่อนต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความไปขอใบวุฒิ กศ แต่เดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นไม่ต้องใช้ใบแจ้งความค่ะ ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาคุยใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

   • ขอบคุณครับอาจารย์ขิง เกิดปัญหาต่อครับผมโทรไปสอบถามโรงเรียนที่ผมเคยไปเรียนกศน.ปรากฎว่าปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้เป็นรร.ในสังกัดกศน.นานแล้วครับ ผมต้องทำอย่างไรต่อรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับ

 82. อาจารย์ครับ ถ้าวุฒิ ป.6 หาย ทางโรงเรียนก็ไม่มีประวัติเหลือแล้ว ออกให้สำเนาทะเบียนนักเรียนมา อย่างนี้ผมสมัครกศน ได้หรือป่าวครับ ถ้าไม่ได้ผมไปขอที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดได้บ้างครับ ที่เก็บหลักฐานไว้ที่กระทรวงศึกษาธิการครับ อยากเรียนจริงๆครับ พลาดไปอีกปีแล้วครับ. สมัครไม่ได้ เรียน ป.6ใหม่ก็ไม่ได้ เขาบอกซ้ำซ้อนครับ อาจารย์กรุณาแนะนำผมหน่อยครับ ขอบคุณครับ

  • สวัสดีค่ะ คุณ oat
   ขอข้อมูลค่ะว่าจบจากโรงเรียนชื่ออะไร อยู่อำเภอ จังหวัดอะไร เป็นโรงเรียนสังกัดไหน ของรัฐบาลหรือของเอกชน เพื่อจะได้ให้คำแนะนำได้ถูกต้องค่ะ
   ส่งข้อมูลมาทาง mail ก็ได้ค่ะ anchalee@nfe.go.th
   อาจารย์ขิง

 83. อาจารย์ค่ะ ขอสอบถามค่ะ
  อยากเรียน กศน.ม.ปลายค่ะ
  หนูอยู่อ.เมือง สมุทรสาคร เรียนได้ที่ไหนบ้างค่ะ
  แล้วถ้าเรียนจบมา หนูไปสอบเป็นผู้ช่วยพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลทหารบกได้ไหมค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณเพ็ญภาส
   ไปติดต่อได้ที่ กศน อำเภอเมืองสมุทรสาคร ค่ะ โทร.043-822974 ซึ่งมี กศน ตำบล 18 แห่ง และ ศรช 3 แห่ง อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ขณะนี้กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ (1-30 เมษายน 2557) ตอนไปสมัคต้องบอกอาจารย์ด้วยว่าต้องการไปศึกษาต่อผู้ช่วยพยบาล เพราะเขาจะได้จัดให้ลงทะเบียนเรียน เพื่อไปศึกษาต่อได้ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือว่าเลี้ยงลูกอยุ่บ้านอยากเรียน ม.ปลายแบบ 8เดือน ต้องทำไงคะอยุ่อยุธา ต.วัดตูม ต้องทำไงมั่งคะ

    Date: Mon, 7 Apr 2014 07:37:13 +0000
    To: nat_narak2009@hotmail.com

   • สวัสดีค่ะคุณINaT
    การขอเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน( ม 6 8 เดือน) ผู้ขอเทียบระดับต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1 สัญชาติไทย
    2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
    3 พื้นฐานความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา
    4 ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่จัดการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ
    5 มีประสบการณ์ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 3 ปี
    สอบถามรายละเอียดได้จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
    อาจารย์ขิง

 84. รบกวน ท่าน อ.ขิง ช่วยตอบคำถามด้วยนะค่ะ
  1. เรียนจบ กศน ม.ต้น ที่ศูนย์ใกล้บ้าน และกำลังจะต่อ ม. ปลาย แต่ ติทหารซะก่อน จำเป็นหรือไม่ว่า จะต้องย้ายศูนย์ไปเรียนที่ต้นสังกัด
  2.ค่ายทหารมีศูนย์ กศน ให้ทหารเรียน ทุกค่ายหรือไม่
  3. ถ้าค่ายหทารมี กศน ให้เรียน ทหารเกณฑ์สามารถเรียนหลักสูตร เร่งรัด 8 เดือนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (ก่อนติดทหารอาชีพคือเด็กปั๊มน้ำมัน)
  *ที่แวะมาถามเพราะจะไปสมัคร ศูนย์เดิมใกล้บ้าน แต่ครูประจำศูนย์บอกว่าไม่ได้เค้าให้ย้ายไปต้นสังกัด แต่สอบถาม อย่างไม่เป็นทางการที่ค่ายทหาร บอกว่าไม่จำเป็นต้องย้าย สามารถเรัยนที่เดิมได้ *
  …..ขอบคุณในความกรุณาของอาจาย์มากๆค่ะ….

  • สวัสดีค่ะคุณตามหาความจริง
   1. ตามระเบียบสามารถเรียน ม. ปลายได้ทั้งในสถานศึกษาเดิม และในหน่วยทหารก็ได้ ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
   เพราะ นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ กศน ในปัจจุบัน สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสัปดาห์ละ 9 ชั่วโม ซึ่งสถานศึกษาบางแห่งอาจจัดตารางสอนให้ผู้เรียน สัปดาห์ละ 2 วัน
   2. ศูนย์การเรียนในค่ายทหาร อาจไม่มีทุกแห่ง ช่วยแจ้งค่ายทหารที่จะไปอยู่ให้กับดิฉัน จะหาข้อมูลให้ค่ะ
   3. การเทียบระดับการศึกษาสูงสุดการของศึกษาขั้นพื้นฐาน( ม 6 8 เดือน) ในหน่วยทหารไม่มีค่ะ มีเฉพาะสถานศึกษาตามประกาศกระทรวง
   4. การเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ขอเทียบระดับจะต้องมีประสบการณ์ประกอบอาชีพที่เป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า3 ปี และต้องยื่นคำร้องขอเทียบระดับการศึกษาในเขตบริการซึ่งตนประกอบอาชีพอยู่
   ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเข้ามาถามใหม่นะคะ หรือโทรมาที่ 089-9855759 ได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงใจนะคะ
   อาจารย์ขิง

   • ขอบพระคุณอาจารย์ มากๆเลยค่ะ ข้อมูลเป็นประโยชน์มาก ดิฉันจะมารบกวนถามคำถามอีกอย่างแน่นอน ตอนนี้ขอกลับไปวางแผนความคิดใหม่สักพักค่ะ

 85. Good morning teacher
  สวัสดีค่ะ อาจารย์ขิง วันนี้มีคำถามเพียง 1ข้อ ค่ะ
  1. ประสบการณ์ ทำงานเป็นหลักแหล่ง 3 ปี กว่าๆ อายุ 21ปีและต้องลาออกเพื่อไปทหาร กรณี ยังสามารถเทียบโอนประสบการณ์ (ม. 6 8ด) ในภูมิลำเนาที่ประกอบอาชีพได้หรือไม่ …..Thank you…

 86. คือว่า อายุ14. ไม่มีเวลาเรียนแบบที่คนอื่นเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ. แต่เราอยากเรียนให้จบม.3อะคะ สามารถเรียนได้ไหม เพราะตอนนี้อายุแค่14. จังหวัดสกลนคร

  • สวัสดีค่ะน้องหนึ่ง
   ครูได้ตอบคำถามของหนึ่งทางโทรศัพท์แล้ว ถ้ายังมีปัญหาอะไรโทรมาสอบถามได้นะคะ ไม่ต้องกรงใจ
   อาจารย์ขิง

 87. เรียนอาจารย์ขิง
  ผมอ่านหนังสือไม่ค่อยจะเข้าใจนัก อยากให้อาจารย์ช่วยสรุป ให้ผมได้เข้าใจง่ายกว่านี้ได้ไหมครับ คือ … ความสำคัญของการเรียนการสอนแบบนอกระบบ และ เรียนตามอัธยาศัย เหมือนกันและต่างกันอย่างไรครับ

 88. อยากสอบถามอาจารย์ เพื่อเป็นข้อมูลการทำความเข้าใจ กับการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอํธยาศัยค่ะ มันก็คือการที่กระทรวงศึกษจัดตั้ง สำนักงานการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้บุคคลซึ่งขาดโอกาสในการศึกษา ให้ได้รับการศึกษา โดยหลักสูตรแบบออกเป็น สายสามัญ สายอาชีพ และสายทั่วไป โดยในกทม.จะจัดตั้งสถานศึกษาทั้ง 50 เขตพื้นที่กทม. ใช่ไหมค่ะ
  เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆๆเลยใช่ไหมค่ะ
  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย สอนอะไรบ้างค่ะเหมือนกันไหม
  การเทียบโอนเมื่อจบทำได้อย่างไร

 89. สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามว่า ถ้าเกิดเรียน กศน เทียบโอน ม. 3 จบ แล้วไปสมัครเรียน ภาคปกติ ต่อ ม.4 รร เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ได้มั๊ยคะ

  • สวัสดีคะคุณสุดารักษ์
   ถ้าเรียน กศน. จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ในระบบเรียก ม 3 ) สามารถนำวุฒิไป สมัครสอบเรียนต่อในระบบโรงเรียนได้ทุกโรงเรียนค่ะ
   อาจารย์ขิง

 90. คือหนูเรียนจบม.3จากอีกที่นึงแล้วย้ายไปม.4อีกที่นึงเรียนถึงม.6เทอมหนึ่งแล้วแต่มีเหตุต้องอกกจากโรงเรียนทำให้ไม่ได้ไปเรียนต่อและก้อยังไม่ได้ไปลาออกถ้าเป็นอย่างนี้หนูต้องไปเริ่มเรียนใหม่เลยรึเปล่าค่ะแล้วใช้เวลาเรียนเท่าไหร่หรอค่ะ

  • สวัสดีค่ะน้องโศจิรัตน์
   1. ขณะนี้ กศน. กำลังเปิดรับสมัคร นศ. ภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2557 สามารถไปสมัครได้ที่ กศน.ตำบล หริอ กศน. อำเภอ มีอยู่ทั่วประเทศ
   2. น้องสามารถเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ค่ะ โดยนำผลการเรียน ระดับ ม.ปลาย ไปเทียบโอน จะทำให้จบเร็วขึ้น
   3. น้องต้องไปทำเรื่องลาออกจากโรงเรียนเดิมก่อนจึงจะสมัครเรียนที่ กศน. ได้ค่ะ
   4. หลักฐานการสมัคร คือ
   -ใบสมัครเป็นนักศึกษา(รับได้ที่ กศน.)
   – รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
   – สำเนาทะเบียนบ้านตนเองที่มีชื่อบิดา มารดา พร้อมฉบับจริงไปแสดง
   – สำเนาบัตรประชาชนตนเองพร้องฉบับจริงไปแสดง
   – สำเนาหนังสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ เช่น ประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมฉบับจริงมาแสดง
   – เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมฉบับจริง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า
   ถ้าน้องมีปัญหาอะไรเข้ามาถามใหม่นะคะ ไม่ต้องเกรงใจค่ะ
   อาจารย์ขิง

 91. สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ขิง

  ดิฉันมีปัญหามาปรึกษาท่านอาจารย์ คือดิฉันมีบุตรชายอายุ13 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่เกรด7 ที่ต่างประเทศ ดิฉันป่วยและต้องได้รับการผ่าตัดทำให้ไม่สามารถเดินได้ ลูกจึงจำเป็นต้องหยุดเรียน ดิฉันเป็นห่วงเรื่องการศึกษาของลูกจึงสนใจการเรียนกศน.เพื่อให้จบม.ต้น ไม่ทราบว่าอายุ13 ปี มีวุฒิป.6 จะสามารถสมัครเรียนกศน.ได้หรือไม่ และมีขั้นตอนอย่างไร (ขณะนี้ยังอยู่ต่างประเทศ) ดิฉันควรติดต่ออย่างไรได้บ้าง กรุณาช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ ดิฉันเครียดมากค่ะ สงสารความรู้สึกลูกที่ต้องหยุดเรียน และกลัวลูกจะไม่มีวุฒิการศึกษาเพื่อเรียนต่อ ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ

 92. สวัสดีครับ ท่านอาจารย์ครับ คือผมมีเรื่องจะขอคำแนะนำด้วยครับ คือเมื่อปี 2533 ผมได้เข้าเรียนที่โรงเรียนผู้ใหญ่สามเสนวิทยาลัย และต่อมาจบหลักสูตร ม.ปลาย เมื่อเดือน ตุลาคม 2536 ต่อมาปี 2537 ผมสอบเข้าตำรวจได้ และทาง สนง.ตำรวจแห่งชาติขอตรวจสอบวุฒิของนักศึกษาก็ตรวจสอบได้ แต่ในขณะนี้ผมเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและจบหลักสูตรปริญญาตรี และทางมหาวิทยาลัยขอทำการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผมกับทาง กศน.กทม. ในขณะนี้ผมได้ติดตามแล้วและทาง กศน.กทม.แจ้งว่าตรวจสอบหลักฐานเอกสารไม่พบ ผมจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรได้ครับเพื่อให้ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษา เพราะทางมหาวิทยาลัยจะทำการตัดยอดนักศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วครับ ตอนเรียนที่ กศน. ผมชื่อนายสมัย แววไธสง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ ด.ต.ชินพัฒน์ แววไธสง ครับ

  • สวัสดีค่ะคุณชินพัฒน์
   ไม่ทราบว่ามีเอกสารหลักฐานการไปขอตรวจสอบวุฒิ ที่ สนง.กศน. กทม.ไหมคะ ว่าไปติดต่อกับใคร วันที่เท่าไร
   เพื่อที่ดิฉันจะได้มรข้อมูลช่วยติดตามให้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • สวัสดีค่ะคุณชินพัฒน์
    เมื่อกี้ดิฉันได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ของ กศน. กทม. ได้ให้บริการดีมากได้ข้อมูลว่า กศน. กทม. ได้แจ้งการตรวจสอบวุฒิไปที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนานแล้วค่ะคุณ ไปสอบถามจาก มหาวิทยาลัยอีกครั้งก็ได้ค่ะ ขอขอบคุณเจ้าที่ของกศน. กทม. มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
    อาจารย์ขิง

 93. เรียน อาจารย์ขิงที่เคารพค่ะ
  ดิฉันมีเรื่องจะเรียนถามเกี่ยวกับการออกจากระบบโรงเรียนปกติ คือดิฉันมีน้องสาวที่พ่อกับแม่เสียชีวิตไปเมื่อ2 ปีที่แล้ว ตอนนีเรียนอยู่ ม.2 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด สพป.เขต2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส แต่เกิดมีปัญหาในครอบครัวของคนที่อุปการะ ดิฉันจึงอยากนำน้องมาอุปการะเองที่ กทม. ตอนนี้น้องอายุ 14ปี คือมีปัญหามาจนต้องพามาอยู่ด้วยตอนนี้เลย แต่ไม่อยากให้น้องเสียโอกาสและเวลา อีกอย่างถ้าจะให้ดรอปก็กลัวน้องเสียความรู้สึก ต้องทำอย่างไรบ้างคะอาจารย์ถ้าจะให้น้องมาเรียนที่ กศน.ดุสิต แต่ก็มีปัญหาว่าจะหมดเขตรับสมัครในวันเสาร์นี้แล้ว คงจะทำเรื่องไม่ทันแน่นอน อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณภาวิณี
   1. ผู้ปกครองต้องพาน้องไปลาออกจากโรงเรียนเดิมและแจ้งความจำเป็นว่าจะต้องให้น้องลาออกเพื่อมาเรียนที่กศน.เขตดุสิต กทม. เนื่องจากน้องเป็นเด็กที่มีอายุอยู่ในวัยเรียน และ สพป. เขต2ร้อยเอ็ดจะทำหนังสือส่งตัวมา กศน. เขตดุสิตจึงจะสามารถรับเข้าเรียนได้
   2. การมาสมัครเรียน ที่ กศน. เขตดุสิต
   ให้สมัครเรียนวิธีเรียนทางไกล เพราะขณะนี้กำลังรับสมัครอยู่ค่ะ( รับสมัคร1ตค.- 15พย. 2557)
   3. หลักฐานการสมัคร
   – ใบสมัครรับได้ที่ กศน เขตดุสิต
   – รูปถ่าย1 นิ้ว 4 รูป
   – สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
   – สำเนาบัตรประชาชนพร้อมฉบับจริง
   – เอกสารส่งตัว ของ สพป เขต 2ร้อยเอ็ด
   – หลักฐานการศึกษา และผลการเรียน(สามารถนำมาเทียบโอนได้
   – สำเนาหลักฐานเอกสารอื่นๆพร้อมฉบับจริง ถ้ามี เช่นใบเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล
   ถ้ามีปัญหาอะไรโทรมาหาได้นะคะ0899855759ไม่ต้องเกรงใจค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ทีแรกมืดแปดด้าน สงสารเด็กก็สงสาร สงสารผู้ใหญ่ก็สงสาร ดิฉันจะดำเนินการตามที่อาจารย์แนะนำโดยเร็วค่ะ

 94. เรียนอาจารย์ขิงครับ
  อยากทราบว่าตอนนี้ผมเรียนปวช2เทอม2แล้วเทียบโอนไปเรียนม.6แบบในระบบได้ไหมครับ

  • สวัสดีค่ะคุณกิตติศักดิ์
   ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิธีเรียนแบบพบกลุ่มและวิธีเรียนทางไกล สมัครได้ที่ กศน. ตำบล หรือ กศน.อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • เรียนอาจารย์ขิง
    และถ้าอยากเรียนโรงเรียนรัฐบาลได้ป่าวครับ

   • สวัสดีค่ะคุณกิตติศักดิ์
    การไปเรียนมัธยมศึกษาในระบบโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของรัฐบาล เรียนได้ค่ะแต่โรงเรียนในระบบจะรับสมัครเข้าเรียนปีละครั้ง คือ ปีการศึกษา 2558 และต้องสอบแข่งขันค่ะ การเทียบโอนต้องไปติดต่อโรงเรียนในระบบ เพราะเรียนสายอาชีพและสายสามัญหลักสูตรจะไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเรียน กศน. ไม่ต้องสอบเข้า รับทุกภาคเรียน การเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นค่าเล่าเรียน มีหนังสือแบบเรียนให้ยืมเรียน จะเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว เรียนด้วยประกอบอาชีพ ได้ เพราะจะมีพบกลุ่มสัปดาห์ละ9ชั่วโมง กศน. เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา วิชาที่ยากเช่นคณิต วิทยาศาสตร์ จะจัดสอนเสริมให้ค่ะ เรียนจบแล้วมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนจบจากในระบบโรงเรียนค่ะ
    อาจารย์ขิง

   • เรียนอาจารย์ขิง
    อยากทราบว่าเรียนปวชเทียบโอนไปม.6แบบการศึกษาในระบบได้หรือป่าวครับ

 95. เรียนอาจารย์ขิง
  อยากเป็นครู กศน ค่ะ มีที่ไหนรับสมัครบ้างไหมคะ
  หรืออาจารย์มีแนวทางแนะนำหน่อยนะคะ
  ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  • สวัสดีค่ะคุณ BB
   ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครครู กศน. ให้เข้าไปดูใน Web กศน. จังหวัดซึ่งมีทุกแห่ง ทั่วประเทศ เช่นพิมพ์ว่า ” กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 96. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูก็เป็นคนของ กสน.คนหนึ่ง ที่จบกศน.มาและเรียนต่อจนได้มาทำงานที่ กศน. ปัจจุบันนี้หนูเรียน ปริญญาโทร การบริหารการศึกษา ขึ้นสอบแล้ว แต่ยังต้องแก้ไขในบทที่ ๒ เพราะอาจารย์ให้แทรกความเป็นมาของ กศน. ความสำคัญ และบทบาทหน้าทีของ กศน.เข้าไปด้วย จึงใคร่จะขอรบกวนอาจารย์แนะนำข้อมูลให้หน่อยค่ะ (อาจารย์ที่ขึ้นสอบ๕บท บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการทำงานของ กศน. ผู้เรียนไม่มีคุณภาพฯลฯ และจบลงตรงที่ควรยุบ หนูก็เลยถามว่าแล้วจะให้หนูไปทำงานที่ไหนคะ จะรับหนูเข้าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยลัยรึเปล่า แล้วเด็กที่พลาดโอกาส หรือขาดโอกาสจะไปเรียนได้ที่ไหน แกก็เลยยิ้มๆ)

  • สวัสดีค่ะ กศน. ตำบลท่าใหม่สามัคคี
   ไม่ทราบชื่อเรื่องงานวิจัยชื่อเรื่องอะไร ความเป็นมา และความสำคัญ จะมีอยู่ในบทที่ของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ กศน ส่วนบทบาทหน้าที่ให้ไปศึกษาที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551ค่ะ ซึ่งมีอยู่ในPanchalee blog
   อาจารย์ขิง

 97. สวัสดีค่ะอาจารย์ขิง

  ดิฉันรบกวนขอสอบถามเกี่ยวกับการเรียนนอกระบบค่ะ
  1.ลูกสาว อายุ13ปีค่ะ เรียน ม.2 รร.รัฐบาล เทอม2 มีปัญหาเรื่องเพื่อนค่ะ ทางบ้านจึงให้หยุดเรียน สามารถไปสมัครเรียนได้ไหมค่ะ และต้องทำอย่างไรบ้าง ใช้เวลาเรียนเท่าไหร่ค่ะ
  2.บ้าน(เช่า)อยุ่ปัจจุบัน อยุ่เขตบึงกุ่ม แต่ตามสำเนาทะเบียน อยุ่ที่สำโรงเหนือ ต้องไปสมัครที่ไหนค่ะ(อยากเรียนที่บึงกุ่มต้องทำอย่างไรค่ะ เพราะใกล้บ้าน สำโรง ไกลมาก)
  3.ทะเบียนบ้านตัวจริงไม่มีค่ะ ไม่สามารถติดต่อเจ้าบ้านได้ ทำอย่างไรค่ะ
  4.ต้องไปติดต่อที่ รร. เก่าที่น้องเรียน ต้องแจ้งว่าอย่างไรบ้างค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณแอน
   1. ตอนนี้ กศน. จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2557 กศนรับสมัครทุกภาคเรียนตอนนี้ปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 2/2557 แล้ว ถ้าจะเรียนต้องไปสมัครในภาคเรียนหน้า คือ ภาคเรียน ที่ 1/2558ค่ะ
   2. เนื่องจากน้องเป็นเด็กที่มีอายุอยู่ในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ ถ้าต้องการมาเรียน กศน. ต้องไปลาออกจากโรงเรียนเดิมแจ้งเหตุผลในการลาออกตามความเป็นจริงโรงเรียนจะแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่จะแจ้งมายังสถานศึกษา กศน. สถานศึกษา กศน จึงจะสามารถรับน้องเข้าเรียนได้
   3. ผู้สมัครเรียน กศน ใช้ทะเบียนบ้านที่ผู้สมัครมีชื่ออยู่ไม่จำเป็นต้องอยู่ใน กทม. ก็ได้ค่ะ เช่น ผู้สมัครเรียนมีชื่อในทะเบียนบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่มาเช่าบ้านอยู่เขตบึงกุ่ม ให้เอาทะเบียนจากร้อยเอ็ดมาสมัคร ค่ะ
   4. การสมัครเรียน กศน. สอบถามรายละเอียดได้จาก กศน.เขตบึงกุ่ม 02-509-5693 ค่ะ
   ถ้าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 98. สวัสดีค่ะ อยากปรึกษาเรื่องเรียนต่อคะ
  จบม.6 สายวิทย์-คณิต แล้วเรียนต่อมหาลัยได้2ปีก็เลิกเรียน ซึ่งเวลาผ่านไป2-3ปีก็มีความคิดที่อยากเรียนต่อ ไม่ทราบว่าจะไปสมัครได้ที่มหาลัยไหนได้บ้างค่ะ และต้องใช้เอกสารอะไรประกอบด้วยค่ะ และสามารถเรียนคณะไหนได้บ้าง ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณศิรินันท์
   การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็นการเรียนเพื่อเข้าสู่อาชีพ คือเมื่อเรียนจบไปแล้วก็จะต้องไปทำงานในหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้นการที่จะตัดสินใจเรียน จะต้องคำนึงถึงความถนัด ความสนใจของตนเอง ความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการเรียน และตลาดแรงงานที่จะรองรับ ซึ่งคุณสิรินันท์จะต้องตัดสินใจด้วยตนเอง เมื่อตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาใด แล้วจึงไปหาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอน และมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรที่เปิดสอน วันเวลาที่รับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และเอกสารหลักฐานที่ใช้สมัครเรียน
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณสุภัคตา
   ขณะนี้ สถานศึกษา กศน.(กศน.อำเภอ) ทั่วประเทศ เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 แล้วค่ะ ถ้าต้องการเรียน กศน. ต้องไปสมัครเรียนในภาคเรียนที่ 1/2558 รับสมัคร วันที่ 1-30 เมษายน 2558 ค่ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน. สันกำแพง โทร.053-332752 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 99. เรียนอาจารย์
  หนูอยากทราบว่า เรียน กศน. ต้องไปโรงเรียนไหมค่ะ (ถ้าเรียนปกติ) แล้วถ้าเรียนจบแล้ว สอบเสร็จครบทุกวิชาแล้ว ครู กศน.ประจำตำบลไม่ยืนเอกสารจบให้
  แล้วไม่ได้ วุฒิการศึกษา สักที หนูควรทำยังไงดี
  ช่วยแนะนำด้วยน่ะค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณภัสรา
   1. เรียน กศน. ไม่ต้องไปเรียนทุกวันค่ะ เพียงแต่ไปพบกลุ่มเรียน ซึ่งมีครู กศน จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ สัปดาห์ ละ 9 ชั่วโมง
   อาจเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอื่นซึ่ง ครูและผู้เรียนจะกำหนดร่วมกัน ส่วนวันที่ไม่ได้ไปพบกลุ่มครูจะให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดหรือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองที่บ้านตามหัวข้อที่กำหนด
   2.ลองติดต่อครูอีกครั้งบางทีอาจจะขาดเอกสารอะไรหรือติดต่อ ผอ กศน อำเภอค่ะ ถ้ายังมีปัญหาอีกโทรมาที่ดิฉัน 0899855759จะประสานงานให้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 100. สวัสดีค่ะ
  คือหนูไปสมัครเรียนมหาลัยหอการค้า
  แต่หนูยังไม่จบ จบเดือนเมษานี้
  ทางมหาลัยเลยให้ขอใบรับรองการเรียน และเกณฑ์เฉลี่ย(บางส่วน) ใบรับรองหนูคิดว่าได้ แต่เกณฑ์เฉลี่ยบางส่วนออกให้ได้ไหมค่ะ เพราะหนูต้องเอาไปสมัครเรียนเดือนหน้านี้แล้ว … ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณอัญชุลีพร
   ไม่ทราบกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในระบบ หรือสถานศึกษาสังกัด กศน. ขอแนะนำให้ไปติดต่อกับสถานศึกษาค่ะ สถานศึกษาจะให้เขียนในแบบฟอร์ม ขอใบรับรองและผลการเรียนเฉลี่ยค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • ค่ะ หนูเรียนอยู่ กศน. อำนาจ ซึ่งหนูจะจบม.6เมษานี้ค่ะ หนูเลยอยากรู้ว่า เราขอใบรับรองและเกณฑ์เฉลี่ยบางส่วนหรือที่อาจารย์พูดคือผลการเรียนเฉลี่ยเหมือนกันไหมค่ะ หนูอยากรู้ว่าเขาจะออกให้รึป่าวค่ะ ขอบคุณค่ะ

 101. สวัสดีค่ะ
  เพิ่งเข้ามาชม เวบครั้งแรก เลยอยากจะสอบถามค่ะ ดิฉันจบ กศน. ม.ปลาย มาหลายปีมากแล้ว ประมาณ 10 ปี จำไม่ค่อยได้แล้วค่ะ แล้วใบวุฒิบัตรก็หายไปแล้ว ตอนนี้ดิฉันอยากจะเรียน ป.ตรี ทาง online จะได้มั้ยคะ แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง สถานที่สมัครเรียนแบบ online ด้วยค่ะ
  ดิฉันมีถิ่นพำนักอยู่ที่ นิวซีแลนด์ สามีเป็น ดร. สอนเคมี อยู่ที่ Auckland University ก็เลยอยาก adapt ,active ตัวเองให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ดิฉันประกอบอาชีพส่วนตัว มีเวลาว่างเยอะ ดิฉันสนใจ ด้านปรัชญา และประวัติศาสตร์และการเมืองต่างประเทศค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  ปาณิศา

  • สวัสดีค่ะคุณปาณิสา
   กรณีใบวุฒิบัติหาย ขอให้ติดต่อกับสถานศึกษา กศน. ที่เรียนจบมาค่ะ สถานศึกษาจะออกเป็นใบแทนให้ โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ในรูปแบบการเรียน
   Online จะมีในต่างประเทศ ประเทศไทยยังไม่พบว่ามีการจัดการเรียนการสอน ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 102. อาจารย์ครับ ผมอยากทราบว่าถ้าผมสมัครเรียน กสน ม.6 ตอนนี้ แต่ผมอายุ20ปีแล้ว ปีหน้าผมจะสมัครทหาร ผมสามารถโอนเข้าไปเรียนต่อในค่ายทหารได้ไหมครับ อาจารย์

  • สวัสดีค่ะคุณเจมบอล
   ขณะนี้ กศน. กำลังจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2557 ถ้าคุณจะสมัครเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือภาคเรียนที่ 1/2558 (เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม – 11 ตุลาคม 2558 )
   ซึ่งเป็นช่วงคุณสมัครเป็นทหารพอดี และนโยบายของกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้ทหารกองประจำการ ที่ยังไม่จบการศึกษาทั้ง 3 ระดับคือระดับประถมศึกษา (48 หน่วยกิต) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (56 หน่วยกิต) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(76 หน่วยกิต) ต้องเรียนให้จบระหว่างเป็นทหารกองประจำการ2 ปี ซึ่งมีระยะเวลาเท่ากับหลักสูตร กศน. ทั้ง 3 ระดับ คือต้องเรียนหลักสูตรละ 4 ภาคเรียน(2ปี) แต่ทหารกองประจำการจะได้รับสิทธิในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จากการฝึกและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ หน่วยทหาร ระดับละ 30 หน่วยกิต และขัอสำคัญครูผู้สอนทหารเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนค่ะ
   อาจารย์ขิง

 103. สวัสดีค้ะ
  อยากทราบว่า ถ้าเรียน กศน.จบในระดับ ม.ต้น แล้ว สามารถเรียนโรงเรียนในระบบ ได้ไหมค้ะ

  • สวัสดีค่ะคุณศุภลักษ์
   เรียนจบ กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบโรงเรียนได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • อาจารย์ค่ะขออนุญาตถามค่ะเรียนจบรัฐศาสตร์มาค่ะแต่อยากเป็นครูจะสอบได้ไหมค่ะแล้วจะต้องเรียนใหม่ยังไงค่ะมีต่อเนื่องสองปีใหม่ที่มหาลัยไหนค่ะมีเรียนเสาร์อาทิตย์หรือตอนเย็นไหมค่ะ

 104. ไม่ได้ใบประกาศ จาก กศน.อ.เมืองลพบุรี ต้องใช้สมัครงาน ขอเบอร์ทีคับ หาจากกูเกิลไม่เจอ ขอบคุณครับ

 105. เรียนอาจารย์ขิงนะคะ
  หนูเรียนไม่จบ ม.2 เทอม2 ค่ะ เเล้วถ้mาอายุไม่ถึง 14. ปีรับสมัครไหมคะ meจะนำวุฒิ ป.6. ไปสมัครอะคะ. กศน.เขตสายไหมจะรับไหมคะ

  • สวัสดีค่ะน้อง me
   น้อง me ต้องไปลาออกจากสถานศึกษาเดิม แล้วบอกเหตุผลของการลาออก และความประสงค์ว่าจะมาเรียนต่อที่ กศน สถานศึกษาจะทำหนังสือถึงเขตพื้นที่การศึกษา(เนื่องจากน้องอายุไม่ถึง 14 ปี น้องยังอยู่ในวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ) เขตพื้นที่จะทำหนังสือส่งตัวมายังสถานศึกษาที่น้องจะไปเรียนโรงเรียนเดิมของน้องจะให้หลักฐานการศึกษา และผลการเรียน ให้น้องนำหลักฐานการศึกษามาสมัครเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนของน้องจะทำให้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต้องใช้เวลาถึง4ภาคเรียน หรือประมาณ2ปีการศึกษาค่ะ(ปกติเรียน กศนระดับ ม ต้นใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน)
   ถ้ายังสงสัยอะไรถามาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 106. อาจารย์ครับผมทำวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกศน.ตำบล พอจะให้คำแนะนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบ้างไหมครับ

  • สวัสดีค่ะคุณพรเทพ
   มีงานวิจัยของ กศน จังหวัดชัยนาททำเมื่อปี2557 ซึ่งมีเอกสารรายงานได้เผยแพร่ไปแล้วในกศนอำเภอทุกแห่งในเขตภาคกลาง
   เรื่องสภาพการบริหารจัดการ กศน ตำบล ของหัวหน้า กศน ตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทค่ะ
   อาจารย์ขิง

 107. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนุจบ กศน ม.ปลายค่ะ จะใช้วุฒิเข้าสมัครทำงานบริษัทแห่งหนึ่ง แต่เค้าขอวุฒิภาอังกฤษ ต้องติดต่อที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

 108. สวัสดีค่ะอาจารย์ขิง.พอดีหนูจบม.5เทอม1สายวิท คณิตหนูได้เรียนต่อที่กศนแค่2เทอมเพราะเทียบโอนวิชา.ตอนนี้หนูกำลังจะจบที่กศน ไม่ทราบว่าในใบร.บ.ของกศน.จะขึ้นแค่2เทอมใช่ไหมค่ะ.ตอนนี้กำลังสมัครราชภัฏเวลาจะแสดงผลการเรียนให้มหาวิทยาลัยดู ต้องพาของโรงเรียนเก่าด้วยหรือเปล่าค่ะ หรือแค่กศน อย่างเดียว.หนูไม่เข้าใจ2เทอมหหนูข้องใจมากๆค่ะหนูจะเหมือนคนที่จบกศน4เทอมไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณ kanyapat
   ใช้หลักฐานการศึกษาของ กศน. ค่ะ กศน.จะออกหลักฐานว่าคุณจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ 1) ประกาศนียบัตร2)ระเบียนแสดงผลการเรียน จะแสดงผลการเรียนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและการเทียบโอนค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • อ.ขิงคะ รบกวนหน่อยค่ะอยากทราบว่าเราเรียนจบ กศน ม.ต้นค่ะ แต่ยังไม่ได้ขอจบการศึกษามีเหตุผลจำเป็นค่ะผ่านมา20กว่าปีแล้วจะไปขอจบที่ไหนคะตอนเรียนเรียนที่ รร.สุรศักดิ์มนตรี กทม แต่ตอนนี้ไม่ได้สอน กศน แล้วค่ะ

 109. สวัสดีค่ะอาจารย์ขิง
  คืออยากทราบว่า เรียนจบ ปวส.มาแต่อยากเป็นครูสอนเด็กปฐม ต้องเข้าเรียนต่อสาขาไหนได้บ้างค่ะ
  และ ในระบบ กศน.ไม่ทราบว่ามีหลักสูตรให้เรียนมั้ยคะ

 110. สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูเรียนถึงแค่ม.2เทอม1
  พอเทอม2มีเหตุต้องออกจากร.ร (พย56)หนูอยากเรียนต่อกศนแต่วุฒิป.6หายค่ะ หนูอยากทราบว่าถ้าต้องการทำวุฒิใหม่ให้ติดต่อที่ไหนค่ะแล้วเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ เรียนโดยไม่ไปขอให้ทางร.รเดิมโอนผลเรียนม.1ต้องใช้เวลาเรียนเท่าไรค่ะ แล้วกศนเปิดรับสมัครวันำไหนค่ะ (ถ้าถามมากไปต้องขออภัยด้วยค่ะ)

  • สวัสดีค่ะนอกคอก
   ช่วงนี้ กศน กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียน 1/2558 สมัครได้ที่ กศน ตำบลหรือ กศน อำเภอทุกแห่งซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ให้คุณกลับไปโรงเรียนที่เรียน ม 2 มา ขอหลักฐานการศึกษา และผลการเรียน เพื่อนำไปสมัครเรียน กศน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลการเรียน ม 2 สามารถนำมาเทียบโอนได้ค่ะ
   ถ้ายังสงสัยอะไรอีก ถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 111. ขอโทษนะคะคือหนูศึกษาอยู่3แต่ว่าหนูไม่ได้วุฒิเพราะยังแก้ไม่เสร็จแล้วหนูจะเทียบโอนมาเรียนกศน.เพื่อรับวุฒิสมัครศึกษาปวช.ได้ไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณดาด้า
   ต้องลาออกจากสถานศึกษาเดิมก่อน นำผลการเรียนรายคือรายวิชาที่สอบผ่านแล้วมาเทียบโอน สถานศึกษาของคุณจะออกให้ นำมาสมัครเรียน กับ กศน ค่ะ(ไม่ใช่วุฒิการ
   ศึกษา เพราะคุณยังเรียนไม่จบ)
   อาจารย์ขิง

 112. อยากจะสอบถามว่าในกรณีที่หนู จบป.6มาแระมาณ10ปีแล้วจะลงสมัครเรียน กศน.แต่วุฒิตัวจริงหายไปตอนนี้หนูมีแต่สำเนาที่ถ่ายเก็บเอาไว้สามารถสมัครเรียนได้มั้ยค่ะถ้าไม่มีเอกสารวุฒิตัวจริงนะค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณ nim
   สมัครเรียนได้ค่ะ สถานศึกษา กศน. จะตรวจสอบวุฒิไปยังสถานศึกเดิมของคุณอีกครั้ง ค่ะ

   อาจารย์ขิง

 113. เปิดรับกี่รอบคัฟ พอดีเพิ่งเห้น 1-30 เมษายน แต่ว่างวันที่ 2 พ.ค ยังสามารถสมัครได้อยุมั้ย มีวุฒิ ป.6 แต่นานแล้วสามารถเรียนอยุได้มั้ย รร.ที่จบมาเป้นรร อิสลาม ทุกจังหวัดเปิดรับพร้อมกันเลยใช้มั้ยคัฟ ขอบคุนล่วงหน้านะคห

  • สวัสดีค่ะคุณจิรานุวัตน์
   รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนละครั้ง 1-30 เมษายน 2558 เป็นการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ แต่สถานศึกษาส่วนใหญ่จะขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก มีวุฒิ ป 6 สมัครเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ ถ้าคุณต้องการข้อมูลอะไรอีกถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 114. สวัสดีค่ะอาจารญ์คะ !ถ้าหากเขียนภาษาไทยผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษอาจารญ์ดว้ยค่ะ.และดิฉันชื่อ นุชนภา ทวีทรัพย์ ขณะดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศ และ อายุ 41ปี ปัจจุบัน มีครอบครัว อยู่ที่นี่ (ประเทศนอรเวย์) และอยากจะศึกษาต่อโดย กศน ทาง อินเตอเนต อยาก เรียน ถามอาจารญ์ว่าจะเป็นไปได้ไหม? ตัวดิฉันเองมีความรู้จบแค่ประถม6 และ จะเริ่มต้นยังไงดีถ้าจะเรียน? เอกสารมีอะไรบ้างคะ? และจะต้องทำอะไร?ยังไง?และติดต่อทางไหน? กราบขอบพระคุณอาจาร์มากเลยค่ะ…..

  • สวัสดีค่ะคุณนุชนภา
   คุณนุชนภา สามารถเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ประเทศนอร์เวย์มีศูนย์การเรียนของ กศน 2 แห่ง ค่ะ
   1. ศูนย์การเรียน กศน เขตเอิสท์โฟลต์ สถานที่ตั้ง คือ
   Thailand NFE Learning Center
   Ostfold,Norway
   postboks 108,N-1701
   Sarpaborry
   Tel(47) 99853286
   หรือติดต่อกับอาจารย์ทัศนา จันทรศร โทร 4792263083
   2 ศูนย์การเรียน กศน วัดไทยนอร์เวย์
   Wat Thai Norway
   Trondheimsvegen
   582,2106 Frogner
   NORWAY
   ติดต่อได้ที่อาจารย์พรรณี ศรีสุวรรณ
   panneskien@hotmail.com
   ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 115. อยากถามว่าถ้าจบ ปวช.2 แต่ไม่ได้ต่อ ปวช.3
  สามารถนำวุฒิไปเทียบโอนเรียน กศน.ได้มั้ยคะ
  ถ้าได้ต้องเรียยกี่ปีคะ แต่ถ้าไม่ได้กี่ปีกว่าจะจบคะ

  • สวัสดีค่ะคุณปรียาภรณ์
   นำผลการเรียน ปวช 2 ไปเทียบดอนได้ค่ะ สำหรับเวลาเรียนกี่ปีนั้นต้องไปเทียบโอนก่อนว่าเทียบโอนได้ก๊่รายวิชา ต้องเรียนกี่วิชา ถึงจะทราบเวลาที่จะต้องเรียนจนจบหลักสูตร ค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณอริสา
   จบ กศน. ม.ต้น สามารถไปเรียนต่อ ม.ปลาย โรงเรียนในระบบโรงเรียนได้ทุกโรงค่ะ ทั้งนี้ต้องอายุหรือคุณสมบัตรอื่น ๆ ของผู้เรียน ตามที่โรงเรียนกำหนด ค่ะ ให้ไปขอข้อมูลจากโรงเรียนที่คุณประสงค์จะไปสมัครเรียน ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 116. สวัสดีค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าหลักสูตรจบม.6ใน8เดือนยังมีอยู่มั้ยค่ะ แล้วก็รู้มาว่ากศน.เนี่ยเค้ามีแบบที่สอบอย่างเดียวด้วยใช่มั้ยค่ะประมาณว่าสอบเอาวุฒิอะไรประมาณเนี่ยอ่ะค่ะคือก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันค่ะ แล้วถ้ามีรบกวนอธิบายให้หน่อยนะค่ะว่าต้องทำยังไงบ้าง

  • สวัสดีค่ะคุณ rungfa
   ขณะนี้ สำนักงาน กศนง ยังไม่มีนโยบาย รับสมัครการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม6 8 เดือน) แต่ กศน. มีการประเมินเทียบระการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่ะ สอบถามรายละเอียดได้จาก กศน. อำเภอ และ กศน. จังหวัด ทุกแห่งค่ะ
   อาจารย์ขิง

 117. สอบถามค่ะ เรื่อง กศน คือเรียนจบ ม.3 แล้วค่ะแต่ไม่ได้ขอจบ ตั้งแต่ปี 35ค่ะ เรียนที่ รร. สุรศักดิ์มนตรี กทม ค่ะ ตอนนี้จะสอบไกด์อยากได้วุฒิแต่ที่รร.เค้าไม่ได้เปิดสอน กศน แล้วต้องติดต่อที่ไหนคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณธนิดา
   ในกรณีที่เรียนจากโรงเรียนผู้ใหญ่ แตยังไม่ได้ทำเรื่องจบ และโรงเรียนผู้ใหญ่ปิดไปแล้วให้ไปติดต่อกับ กศน เขต
   ที่โรงเรียนอยู่ในเขตนั้นในกรณีนี้ให้ไปติดต่อสอบถามได้จาก กศน เขตดินแดง โทร 0224588256 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 118. สวัสดีค่ะ อาจารย์ขิง
  รบกวนสอบถามว่า หนูเรียนไม่จบประถม4 ตอนนี้ไม่มีวุฒิบัตร แต่เคยไปขอที่โรงเรียนมาแล้วครั้งหนึ่่ง แต่หนูเอาไปสมัครเรียนแล้วเค้าไม่ได้คืนให้ อยากทราบว่าหากหนูจะสมัครสอบเทียบประถม6 จะได้ไหม รบกวนช่วยชี้แจงด้วยค่ะ
  ขอบพระคุณมากค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณ amphan
   กศน. จัดให้มีการเทียบระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึงจะเปิดรับสมัครเทียบระดับปีละ 2 ครั้ง คือเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี คุณ amphan สามารถสมัครเทียบระดับระดับประถมศึกษา ได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก กศน. จังหวัด และ กศน.อำเภอ ทุกแห่งค่ะ
   อาจารย์ขิง

 119. สวัสดีค่ะ คือหนูจะถามว่า ถ้าหนูจะเรียนต่อม.6ของกศนโดยใช้วุฒิม.5 จะได้หรือเปล่าคะ แล้วต้องเรียนอีกกี่เทอม เทอมละกี่เดือนคะ หรือต้องใช้วุฒิม.3 เรียนเริ่มเรียนม.ปลายใหม่ทั้งหมด

  • สวัสดีค่ะคุณ benja
   คุณเบ็ญจา สมารถสมัครเรียน กศน.ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนำผลการศึกษา ม 5 ไปเทียบโอนซึ่งอาจจะทำให้จบเร็วขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าเทียบโอนได้จำนวนกี่หน่วยกิต ปกติเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน จำนวน 76 หน่วยกิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน. อำเภอทุกแห่ง ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 120. อยากทราบรายละเอียดของ กศน.8เดือนค่ะ รับสมัครวันที่เท่าไหร่ วีธีการเรียน ค่ะ รบกวนตอบด้วยนะค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณคณิตา
   สำนักงาน กศน.ได้มีนโยบายชลอการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายในะดับสูงสุด การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม 6 8 เดือน) เพิ่มเติมรายใหม่ นับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปค่ะ
   อาจารย์ขิง

 121. เรียน อ.ขิง ที่เคารพ
  เรียนนอกระบบ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.ปลาย) ควบคู่กับการเรียน pre-degree ม.ราม จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคะ

  • สวัสดีค่ะ Thanradee
   เรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควบคู่กับการเรียน pre – degree ถ้านักศึกษาไม่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ เพราะจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนจบระดับปริญญาตรีได้เร็วขึ้น
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณภานุมาศ
   ในจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานศึกษา กศน. เรียกว่า กศน. อำเภอ มีอยู่ทุกอำเภอ สอบถามรายละเอียดได้จาก กศน.อำเภอค่ะ
   อาจารย์ขิง

 122. เรียน อ.ขิง จะขอสอบถาม
  หนูมี วุฒิ ม.5เรียน สาย วิทย์-คณิต แต่ มีปันหาในการเรียน ม.6 ทำให้ไม่จบ
  แต่อยากทราบว่าสามารถเอา วุฒิ ม.5 มาสมัครเรียนที่ กศน. ได้มั้ยค้ะแล้วต้องทำยังไงบ้างค้ะ
  และเรา สามารถ จะสอบ o-net หรือ GAT PAT เหมือน สายสามัน ได้มั้ยค้ะ
  แล้วจะต้องเรียน ระยะนานเท่ารัยถึงจะจบ ม.6

  • สวัสดีค่ะ Piyatida
   วุฒิ ม.5 มาสมัคร กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ค่ะ นำผลการเรียนมาด้วย กศน.จะเทียบโอนผลการเรียนให้ ค่ะ ปกติ เรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน การเทียบโอนผลการเรียนทำให้ไม่ต้องใช้เวลาเรียน ถึง 4 ภาคเรียน สามารถสอบ o-net GAT PAT เหมือนในระบบโรงเรียน ค่ะ ให้ไปติดต่อถามรายละเอียดได้ ที่กศน.อำเภอได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะ ซึ่งมีทุกอำเภอ ทั่วประเทศค่ะ คงต้องเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
   อาจารย์ขิง

 123. อาจารย์ขิง สอบถามค่ะ

  เรียน กศน. เทียบโอน แต่ติดปัญหาและท้อใจมาก เพราะต้องทำกิจกรรม (กพช) 200 ชม. ไม่ครบ มีวิธิแก้ปัญหาอย่างไงบ้างค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณสุด สวาท
   การทำ กพช. มี 2 ประเภท
   ประเภทที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนและครอบครัว เช่น
   ด้านสุขภาพ(กายและจิต)
   ด้านคุณธรรม จริยธรรม
   ด้านเศรษฐิจพอเพียง(การทำบัญชีรับ-จ่ายของตนเอง)
   ด้านการพัฒนาตนเอง(พัฒนาบุคลิกภาพ) ด้านป้องกันยาเสพติด ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   ประเภทที่ 2 กจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น
   ลูกเสือ ยุวกาาด อาสาสมัคร
   ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
   ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
   ด้านประชาะิปไตย
   ด้านส่งเสริมสนับสนุนงาน กศน
   กิจกรรม กพช. ทั้ง 2 มีขอบข่ายกว้างขวางที่ให้ผู้เรียนทำตามเหมาะสม สามารถทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม และทำเป็นรายบุคคล
   ขอให้คุณสุดสวาท ปรึกษาและขอแนะนำจาก ครู กศน. ที่รับผิดชอบกลุ่มเรียนของงคุณ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 124. สวัวดีคะพอดีหนูอยากรู้ว่าหนูจบวุฒิ ปวช มาคะหนูอยากเรียนต่อ ถ้าเรียนของ กศน(บางซื่อ) จะเรียนต่อแบบไหนคะ ต้องทำไงคะ เรียนเหมือนปริญญาไหมคะ ค่าเรียนเท่าไรคะ รบกวนคะ ขอบคุณคะ สวัสดีคะ

  • สวัสดีค่ะคุณฐาปนี
   กศน.จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปิดสอน ปวช บางสาขาวิชาค่ะ
   คุณฐาปนี จบ ปวช คงต้องไปเรียนต่อในระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี ซึ่งมีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 125. คือมีข้อสงสัยมาพอสมควรค่ะ ว่าทาง กศน.ได้เปิดหลักสูตร จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน คือมีความแตกต่างกันยังไงกับหลักสูตรเทียบโอน ม.ปลายที่เรียนจบภายใน 1-2 ปี แล้วหลักสูตรทั้งสองแบบนี้สามารถเรียนต่อใน ระดับ ป.ตรี ได้เหมือนกันเลยรึป่าว หรือแต่ล่ะหลักสูตรมีข้อจำกัดอย่าง แตกต่างกันอย่างไรบ้างและแต่ล่ะแบบสามารถนำไปต่อยอดทางด้านใดได้บ้าง *ปล.มาเพื่อสอบถามข้อมูลเพื่อเป็นความรู้เพิ่มค่ะ ขอบคุณค่ะ .

  • สวัสดีค่ะคนช่างสงสัย
   1. “หลักสูตร จบ ม 6 ภายใน 8 เดือน” คือ การเทียบระดับการศึกษาระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) วิธีการจัดการศึกษาดังกล่าว ปี งบประมาณ 2558 นี้ สำนักงาน กศน. มีนโยบายชลอการจัดให้มีการเทียบระดับประเภทนี้
   2. “หลักสูตรเทียบโอน ม ปลายที่เรียนจบภายใน 1-2 ปี” คือการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจัดการศึกษาใน3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นถ้าผู้เรียนมีการเทียบโอน ก็จะทำให้จบก่อน 4 ภาคเรียน สามารถนำความรูและประสบการณ์ และผลการศึกษามาเทียบโอนได้ จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิชาเอกซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด)
   อาจารย์ขิง

 126. สวัสดีค่ะอาจารย์ ตอนนี้ลูกเรียนอยุ่ กศน ม.3 จะไปสอบเข้า ม. 4 รร.รัฐบาล ในระบบ ซึ่งทางรร.ใช้คะแนน onet คัดเลือก อยากทราบว่า เราต้องไปสมัครสอบonet ของม. 3 เองหรือเปล่าคะ ช่วยกรุณาแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณปรานี
   กศน.เรียกว่าการสอบ N-NET(์Non – formal National Education Test) เป็นการประเมินผลระดับชาติ กศน. จะจัดให้นักศึกษาเข้ารับการประเมินในภาคเรียนสุดท้ายก่อนสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น ๆ สอบถามรายละเอียดได้จากครู กศน. ที่รับผิดชอบกลุ่มเรียนค่ะ
   อาจารย์ขิง

 127. คือว่า เทียบการเรียน กศน อ้ะค้ะะ ได้ถามอาจาร์ที่สอนแล้วว่าเรียนแค่ 4 เดือน ก้จบ ม.3 ค้ะะะ
  เพราะออกจาก ร.ร ตอน ม. 3 เทอม 2 อาจาร์เลยยเทียบให้แค่ 4 เดือน
  หนูอยากถามว่า สอบเสร็จแล้วจะได้วุฒิเลยไหมค้ะะ หรือ รอ เดือน มีนา ค่อยได้วุฒิค้ะะ

  • สวัสดีค่ะคุณ Prakhongchit
   การเทียบโอนผลการเรียน กศน. จะเทียบให้เป็นรายวิชา และตีค่าเป็นหน่วยกิตให้ค่ะ ไม่ได้เทียบเป็นเวลาเรียน (4 เดือน) ขอให้สอบถามรายละเอียดจาก ครู กศน. หรือ ผอ กศน. อำเภอ ใหม่ค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • เรียน อาจารย์ขิง
    พอดีหนูเรียนจบม.5เทอม1 แร้วมีปันหานิดหน่อย อยากราบว่าถ้าเอาวุดไปเทียบใช้เวลาเรียนเท่าไรค้ะ จึงจะจบม.6 หนูอยู่ตังหวัดตรัง

   • สวัสดิคุณธันธิวา
    กรณีของคุณคล้ายกับเรื่องของคุณปิยะ ให้ไปอ่านที่อาจารย์ขิงตอบ คุณปิยะค่ะ แต่ถ้ายังมีข้อสงสัยอีก ถามมาใหม่นะคะ
    อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณศกลรัตน์
   กศน.เปิดสอน ของจังหวัดสมุทรสาคร เฉพาะระดับ ปวช ค่ะ เปิดสอนที่ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว สาขาคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 20 กันยายน 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณสกลรัตน์
   สอบถามรายละเอียดได้จาก กศน. อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณปิยะ
   เรียนได้ค่ะแต่ต้องไปลาออกจากโรงเรียนเดิม ถ้าคุณปิยะอายุอยู่ในวัยเรียน คืออายุไม่ถึง 15 ปี ต้องให้เขตพื้นที่ทำหนังสือส่งตัวเพิ่อมาเรียน กศน.ทางโรงเรียนเดิมจะดำเนินการให้ เพราะฉะนั้นจะต้องมีเหตุผลในการลาออกจากโรงเรียนเดิมเพื่อมาเรียน กศน เช่นปัญหาด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
   สำหรับการเรียน กศน จะได้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน แต่คุณปิยะส่ามารถ นำผลการเรียน ม 5 มาเทียบโอนได้
   อาจใช้เวลาเรียน ประมาณ 2 ภาคเรียน ทั้งนี้ให้คุณปิยะนำผลการเรียน ม 5 ไปขอคำแนะนำ
   จาก กศน อำเภอได้ค่ะ
   ถ้ามีอะไรสงสัยอีก ถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 128. อาจารคับถ้าผมจบมาเเล้วผนสามารถสอบเข้ามหาลัยได้ไหม สามารถสอบตำรวจสอบทหารได้รึป่าวคับ คือประมานว่าผมสามารถสอบได้ เหมือนพวกที่จบ ร.ร.รัฐรึป่าวคับ

  • สวัสดีค่ะคุณปิยะ
   การเรียน กศน. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นสถานศึกษาของรัฐ เรียนจบแล้วสามารถศึกษาต่อ เหมือนจบในระบบโรงเรียน ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 129. สวัสดีคะ.. อ.ขิงหนูมีเรื่่องอยากจะขอคำปรึกษาหน่อยคะคือตอนนี้ลูกชายเรียนอยู่ป.5อายุ 10ขวบไม่ทราบว่าจะสามารถเทียบหน่วยกิตจบป.6ได้ไหมคะคือขอใบรบ.จากโรงเรียนเดิมมาเทียบนะคะ ( มีความจำเป็นจริงๆคะ)

 130. อาจาร์ยค่ะ ขอสอบถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะ คือเมื่อเดือนมีนาหนูได้ไปสมัครเรียน กศน.ที่ชลบุรี เรียนไปได้ประมาณเดือนกว่สก็หยุดเรียนเพราะแม่ไม่สบายเรยกลับมาที่ตรังมาดูแม่ ตอนอาการดีขึ้นมาก แล้วหนูก้อมีวุดม.5เทอม1ยุ แล้วอยากจะไปสมัครเรียนใหม่ที่เดิมจะมีปันหาไม่ค่ะ แล้วเขารับอีกทีเดือนไหน เรียนประมาณกี่เดือนจบแร้วสามารถไปสมัครเรียนมหาลัยขิงเอกชนได้ไม่เมื่อเรียนเทียบได้วุดม.6มา ขอบพระอย่างมากนะค่ะที่ให้คำปรึกษา

  • สวัสดีค่ะคุณธันธิวา
   ไปสมัครเรียนที่เดิม หรือที่ กศน. อำเภอใดก็ได้ที่สะดวกค่ะ ผลการเรียนที่มีอยู่( ม 5 เทอม 1 )สามารถนำไปเทียบโอนผลการเรียนได้ค่ะ ก็จะทำให้จบเร็วขึ้น ปกติเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน(2ปี) เรียนจบแล้วสามารถไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน กศน.จะเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558 ช่วงวันที่ 1-30 ตุลาคม 2558 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณณัฐชา
   จบ กศน. วุฒิ ม 3 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) สามารถเรียนต่อ ปวช.ได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 131. สวัสดีครับอาจารย์ คือผมมีเรื่องขอคำปรึกษาจากอาจารย์ครับ แฟนผมเรียนกศน.ที่ขอนแก่น แต่มาทำงานที่สมุทรปราการครับ แล้วเกิดวุฒิหาย ต้อวกลับไปขอวุฒืที่ขอนแก่นหรือ สามารถขอที่ศูนย์กศน.สมุทรปราการได้ครับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ

  • สวัสดีค่ะคุณอนันต์
   ต้องกลับไปขอที่ขอนแก่นค่ะ(สถานศึกษาที่ให้วุฒิมาค่ะ)
   อาจารย์ขิง

 132. ตอนนี้หนูเพิ่งลาออกจากโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด ซึ่งลาออกมาตอนกลางเทอม หากหนูอยากเรียนกศน.ในเทอม2จะได้ไหมค่ะ แล้วหากจบจากกศน.ไปแล้วสามารถเข้าเรียนในมหาลัยได้ไหมค่ะ และสามารถเรียนคณะอะไรได้บ้างค่ะ. ขอบคุณคะ

  • สวัสดีค่ะคุณศศิพร
   1. สามารถเรียน กศน. ภาคเรียนที่ 2/2558 ได้ค่ะ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัคร 1-31 ตุลาคม 2558 ตอนไปสมัครให้นำผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมไปด้วย เพื่อนำไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร กศน.ค่ะ
   2. จบ กศน. สามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ค่ะ จะเรียนสาขาอะไรนั้นต้องไปดูข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งค่ะ
   อาจารย์ขิง

 133. สวัสดีค่ะอาจารย์ คืออยากจะถามว่าตอนนี้หนูอายุ 16 ปี อยากจะสมัครเรียนกศนโดยใช้วุฒิ ป.6 สมัครได้หรือเปล่าค่ะ หนูเรียนไม่จบม.3 ค่ะ แล้วไม่ได้ลาออกจากเรียนด้วยสามารถเรียน กศน ได้มั๊ยค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณsirimat
   เรียนได้ค่ะแต่ต้องลาออกจากโรงเรียนเดิมก่อนค่ะ เพราะเรียนการศึกษาภาคบังคับนั้น รัฐบาลออกค่ะใช้จ่ายให้ผู้เรียน ถ้าเรียน 2แห่งพร้อมกัน จะทำให้รัฐต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนให้แก่ผู้เรียนค่ะ
   อาจารย์ขิง

 134. สวัสดีค่ะอาจารย์ขิง เอ็นเน็ตใช้แทนโอเน็ตเพื่อจำใช้สอบและเป็นคะแนนเสริมกับการเข้าศึกษาระดับชั้นม.4 โรงเรียนรัฐได้ไหมคะ หนูพลาดสอบโอเน็คค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณเมษนี
   N-NET (์Non – Formal Nation Education Test) หมายถึงการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ สำหรับนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในภาคเรียนสุดท้าย ของทุกระดับการศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการประเมิน N-NET ในสาระการเรียนรู้ที่สำนักงาน กศน. กำหนด
   การประเมิน N-NET ไม่มีผลต่อการสอบไ้หรือตกของผู้เรียน แต่เป็นเงื่อนไขของการจบหลักสูตรของผู้เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒาผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นข้อมูลในการส่งเสริมสถานศึกษาในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
   ดังนั้น N-NET จะใช้แทน O-NET คงต้องสอบถามรายละเอียดจากโรงเรียนที่จะไปสมัคร ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 135. สวัสดีครับอาจารย์ขิง ขออณุญาตรบกวนสอบถามครับ คือเมื่อประมาณปี2538-2540 ผมถูกส่งตัวเข้าสถานพินิจเด็กและเยาวชน ระหว่างที่อยุ่ ผมได้สมัครเรียนวิชาชีพจนจบหลักสูตรวิชาชีพช่าง จนปล่อยตัวและไม่เคยได้กลับไปรับใบวุติอีกเลย อยากสอบถามอาจารย์ขิงครับ ถ้ากลับไปขอรับหลังจากผ่านไป18ปี ยังจะเข้าไปรับอีกได้ไหมครับ และถ้าได้ใบวุตวิชาชีพมา จะเอามาเป็นใบวุตเพื่อใช้เรียนต่อ ก.ศ.น.ได้เลยไหมครับ ขอรบกวนด้วยครับอาจารย์ขิง ขอบคุณครับ

  • สวัสดีค่ะคุณ srer
   1. เรื่องการขอรับวุฒิบัตร คงต้องสอบถามจากสถานพินิจที่จบมา
   2. การเรียน กศน. ถ้าต้องการนำวุฒิบัตรวิชาชีพช่างมาเทียบโอน วุฒิบัตรจะต้องไม่เกิน 5 ปี ค่ะ ดังนั้นถึงคุณจะไปขอวุฒิบัตรจากสถานพินิจมา วุฒิบัตรนั้นก็มีอายุเกิน 5 ปี ไม่สามารถนำมาเทียบโอนได้
   3. คุณสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเรื่องหนึ่ง เช่นความรู้ความสามารถจากการประกอบชีพมาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร กศน. ทุกระดับคือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึงการเรียนแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน แต่ถ้ามีการเทียบโอนจะทำให้จบหลักสูตรเร็วขึ้น ไม่ต้องใช้เวลาถึง 4 ภาคเรียน
   4. ขณะนี้ กศน. กำลังรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2558สามารถสมัคได้ที่ กศน อำเภอ/เขตทุกแห่งทั่วประเทศ
   ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอะไรสอบถามมาใหม่นะคะไม่ต้องเกรงใจ หรือฝากข้อความใน inbox ใน facebook
   Anchalee Thammaviteekun ก็ไดค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • สวัสดีครับอาจารย์
    คือว่าตอนนี้ผมอยากเรียนต่อมหาลัย
    แต่เพิ่งรู้ว่าต้องผ่านการสอบgat/patกับo-net ก่อนถึงจะสมัครเรียนต่อได้
    ตอนนี้ผมเรียนจบ กศน. ได้2ปีกว่าละครับ (ยังไม่ได้วุฒิครับ เพราะกิจกรรมไม่ครบ )
    แบบนี้ต้องทำยังไงครับ ถึงจะไปสมัครเข้ามหาลัยได้ อยากเข้าเรียนมหาลัยเทอมหน้านี้ครับ

   • สวัสดีค่ะคุณเฉลิมชัย
    1.ไปทำกิจกรรม กพช. ให้ครบ
    2. ทำ กิจกรรม กพช อร์แล้ว ให้ทำเรื่องขอจบ และจะได้วุฒิบัตร ค่ะ
    3. การเรียนมหาวิทยาลัยที่ต้องสอบ Entrance
    จะใช้GAT/PAT และ O-NET
    4. แต่การมเข้าหาวิทลัยโดยไม่ต้องสอบ Entrance
    ไม่ต้องใช้ค่ะ
    สงสัยอะไรถามมาใหม่บะคะ ไม่ต้องเกรงใจ
    อาจารย์ขิง

   • ขอบคุณอาจารย์ขิงมากๆครับ งั้นคงต้องเริ่มเรียนใหม่ เพียงแต่ค่อนข้างอายครับที่จะต้องไปนั่งเรียนกับน้องๆ (ก.ศ.น.แถวบ้านเห็นมีแต่วัยรุ่น) ผมตอนนี้อายุ38แล้วครับ คาดว่าจบคงจะ42แน่ๆ

   • สวัสดีค่ะคุณพิสิทธิ์
    กลับไปสถานศึกษา ที่จบมา เอาใบสำเนา ใบแจ้งความ และบัตรประจำตัวประชาชน สถานศึกษาจะออกใบแทนใบ รบ.ให้ ให้นำใบนี้ไปสมัครเรียนต่อ ค่ะ
    อาจารย์ขิง

 136. อยากสอบถามว่า พอดีวันที่ 1 พฤษจิกายน ผมจะไปเป็นทหารเกณ และพอดีมีเรียน กศน ผมอยากสอบถามว่า วุฒิ ม.3 ฉบับจริงหาย แต่มีสำเนาที่ถ่ายเก็บไว้ กับ ใบแจ้งความ อยากสอบถาม ถ้าเอา สำเนาวุฒิ กับ ใบแจ้งความไป ยื่น สมัครเรียน ทาง ศูนย์ กศน เค้าจะให้สมัครไหมคับ อยากเรียนให้จบ ม.6 คับ ( ปล. ผมจะไปเป็นทหารที่ มณฑลทหารราบที่ 11 คับ )

 137. อยากสอบถามว่าผมทำวุฒิ มต้นหายครับ ผมเรียนอยู่ตำบลบ้านกล้วย สุโขทัย ผมได้แจ้งความแล้เอาใบแจ้งความไปที่ๆกศนบ้านกล้วยที่ผมเรียนอยู่เพื่อให้เขาออกใหม่ได้ใช่มั้ยครับ แล้ววันเดียวได้เลยมั้ยครับ ขอบคุณครับ

  • สวัสดีค่ะคุณกิตติ
   ไปติดต่อที่ กศน.ตำบลบ้านกล้วย ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับ กศน. อำเภอเมืองสุโขทัย นำใบแจ้งความ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปด้วยค่ะ เขาจะออกใบแทนใบวุฒิบัตรให้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 138. ของอนุญาต จขกท.ตอบกลับกท.คุณธีรนันท์ มงคุณ
  เราก็จบ กศน.ของพรรณานิคม(สกลนคร) ตอนนั้นพี่เรียนหลักสูตร2ปี น่าจะจบรุ่นสอบฝนรุ่นแรก ตอนนี้เราศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ราชภัฏ รัฐศาสตรบัณฑิต ปี3
  คุณแผนกอื่นได้ แต่น้องไม่สามรถเรียนต่อสายที่เกี่ยวคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โดยตรง
  สรุป สามรถต่ออุดมศึกษาได้ที่มหาลัยเปิด(สุโขทัย ,รามคำแหง) ราชภัฏ รวมไปถึงสถาบันเอกชนบางแห่ง (เพราะไม่รับคะแนนแกท แพท) ให้เสียเวลา สรุป สุโขทัย,ราม มันยุ่งยากเพราะตามเก็บตามตามสอบหน่วยกิต)
  แต่ราชภัฏจะง่ายเพราะเราเรียนอยู่สถานที่นั้นๆ ตามเก็บหน่วยกิตได้ง่าย
  แต่ถ้าต้องการคะแนนเก็จแพท น้องต้องไปสอบเอาเหมือนเด็กมัธยมในระบบ เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการเรียนต่อสถาบันอื่นที่กล่าวนอกเหนือจากมหาลัยเปิด ราชภัฏ

 139. เรียน อาจารย์อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
  สวัสดีดีครับ ผมชื่อกำธร โรจน์รุ่งสิงขร กำลังสนใจการศึกษานอกระบบ วันนี้ค้นหาใน INTERNET พบหน้า PAGE ของอาจารย์ เห็นมีการถามตอบปัญหาเรื่องการศึกษาด้วย ผมขออนุญาตถามดังนี้ครับ
  1.เด็กชาย(หลาน)อายุย่างเข้า 7 ปี จะเริ่มเรียนนอกระบบเข้าประถมปีที่ 1 ในภาคการศึกษาปี 2559 นี้ จะทำได้หรือไม่
  2. ถ้าทำได้ จะต้องดำเนินการอย่างไรครับ
  หมายเหตุ หลาน เป็นเด็กที่ไม่ค่อยอยู่นิ่ง มีปัญหาในการนั่งเรียนภายในชั้น รบกวนเด็กนักเรียนอื่นๆ คุณครูประจำชั้นควบคุมไม่อยู่ ถ้าไม่สามารถปรับพฤติกรรมได้ จะต้องไปหาที่เรียนใหม่ ผมและครอบครัวสงสารหลาน จึงขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
  กำธร โรจน์รุ่งสิงขร

  • สวัสดีค่ะคุณกำธร
   1. กศน. จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ซึ่งจัดการศึกษาแบ่งเป็น3ระดับคือ ระดับประถมศึกษา(เทียบกับการศึกษาในระบบคือ ป1-ป6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(เทียบกับการศึกษาในระบบ คือ ม1- ม3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม4-ม6) แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4ภาคเรียน จะเห็นได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาและเวลาเรียน ต่างจากการศึกษาในระบบโรงเรียน การเรียนในแต่ละภาคเรียนเน้นผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และไปพบกลุ่ม ภาคเรียนละ 18ครั้ง สัปดาห์ละ 6ชั่วโมงซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่(คือผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
   ดิฉันมีความคิดเห็นว่าหลักสูตรนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุ7ขวบค่ะ เพราะเขายังไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
   2. กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียนที่อายุต่ำกว่า15ปีต้องการเรียนหลักสูตร
   กศน ต้องลาออกจากโรงเรียนเดิม
   และต้องระบุว่าต้องไปศึกษาต่อโรงเรียนใด ถ้าต้องการเรียนกับกศนต้องไปแจ้งกับเขตพื้นที่ให้ส่งตัวมาเรียนกับ กศน. ค่ะ
   ถ้ามีข้อสงสัยถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 140. สวัสดีคะอาจารย์ขิง คือวุฒิม.6 ของกศน.ดิฉันหาย ต้องทำไงดีคะ ประมาณ 10 กว่าปีแล้วคะ เรียนกศน.ที่กรุงเทพฯคะ คือจะใช้สมัครงานคะ เขาต้องใช้ตัวจริงและสำเนาบังเอิญของหนูหายหมดเลยค่ะ ขอเรียนปรึกษาอาจารย์ค่ะ

 141. คืออยากเรียนต่อคะ แต่ไม่มีเวลา ทำงานทุกวัน คืออยากทราบว่าจะเรียนได้ไหมคะ คือส่งเอกสารการเรียนมาทางบ้าน จะเป็นไปได้ปะคะ

  • สวัสดีค่ะคุณบรรธิภา
   เรียนได้ค่ะ เรียนประเภท การศึกษาทางไกล ซึ่งต้องไปสมัครในภาคเรียนหน้า คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รับสมัครประมาณเดือนเมษายน 2559 ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.dei.ac.th หรือสืบค้นใช้คำว่า “สถาบันการศึกษาทางไกล” ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 142. สวัสดีค่ะ

  ขออนุญาติสอบถามน้องที่รู้จักเรียนจบชั้นม.2 แต่ยังไม่จบม.3 ไม่ทราบว่าสามารถเทียบโอนได้หรือไม่ หรือว่าต้องเริ่มเรียนหลักสูตร 1-2-3 ใหม่เลยคะ

  • สวัสดีค่ะคุณannie
   ให้น้องไปสมัครเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนนต้น ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2559 ให้นำผลการไปด้วย เพราะสามารถนำไปเทียบโอนได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 143. สวัสดีค่ะพอดีหนูจบม.5มาค่ะเลยคิดจะต่อกศนม.6 ต้องทำอย่างไงค่ะแล้วระยะเวลาเรียนเท่าไรค่ะแล้วอยากทราบมีกศนย่านดอนเมืองที่ไหนบ้างค่ะ

  • สวัสดีค่ะ คุณ ploy
   1. คุณ ploy สมัครเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ปกติเรียนระดับนี้ ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน หรือ 2 ปี กศน. ไม่เหมือนในระบบโรงเรียน เพราะ กศน. รับนักศึกษาใหม่ทุกภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน ภาคเรียนที่ 2 รับสมคร ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม
   2. คุณ ploy สามารถไปสมัครเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ ในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2558 ที่ กศน.เขตดอนเมือง ให้นำผลการเรียน ม 5 สามารถนำไปเทียบโอนได้
   และสามารถไปติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อดูว่าจะเทียบโอนผลการเรียนได้จำนวนกี่หน่วยกิต และเหลือรายวิชาที่ต้องเรียนอีกกี่หน่วยกิต จะทำให้ทราบเวลาที่จะต้องเรียนว่าใช้เวลาเรียนกี่ภาคเรียน ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 144. ขอปรึกษาหน่อยน่ะคับคือผมอยากรู้ว่า เวลาเรียนจบ ม.ต้น หรือ ม.3 (กศน) แล้ว จะขอเอาวุฒิไปเรียนต่อที่ วิลัยฯ จะได้วุฒิเร็วไหมคับ
  ตอนนี้ผมเรียน กศน อยู่ ม.3 หรือ ม.ต้น เทอม 1 (คือพอเวลาเรียนจบ ม.3 แล้ว อยากได้ วุฒิไปเรียนต่อเร็วๆคับ)

 145. ขออนุญาติสอบถามคับ เวลาเรียนจบ ม.3 หรือ ม.ต้น(กศน) แล้ว จะขอเอาวุฒิไปต่อเข้า วิลัยฯ จะได้วุฒิเร็วไหมคับ ตอนนี้ผมเรียน กศน อยู่ ม. 3 เทอม 1 คับ

  • สวัสดีค่ะคุณพริ้ส
   ถ้านำเอกสารหลักฐานที่ทำเรื่องจบ ไปให้ กศน. อำเภอ ถูกต้องและครบถ้วน ก็รับวุฒิได้ไม่ช้าค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณJajar
   ได้ค่ะ แต่ต้องนำผลการเรียนของ กศน.ไปเทียบโอนก่อน เพราะ กศน. และโรงเรียนในระบบปกติใช้หลักสูตรไม่เหมือนกัน ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 146. ผมไม่มีวุฒิอะไรเลยครับแต่อยากเรียนช่างก่อสร้าง ผมจะเรียนใด้ใหมและเรียนใด้ที่ใหนครับผมอยู่ กทม นะครับ ขอบคุณครับ

 147. ผมอยากเรียนช่างก่อสร้างครับ แต่ผมไม่มีวุฒครับ มีสายอาชีพให้เรียนใหมครับ ผมอยู่ กทม ครับ…รบกวนหน่อยครับ..ขอบคุณครับ

  • สวัสดีค่ะคุณ Ton Bang Na
   คุณ Ton สามารถเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิชาช่างก่อสร้างได้ค่ะ ใน กทม. มีสถานศึกษา กศน. เรียกว่า กศน. เขต มีอยู่ 50 เขต ทั้งนี้ต้องสอบถามไปยัง กศน.เขตว่าเขตไหนเปิดสอนวิชาชีพช่างก่อสร้างค่ะ
   อาจารย์ขิง

 148. อาจารย์คะ พอดีลูกชายอายุ 18 แล้วแต่ยังเรียนไม่จบป.6 (ช่วงอายุ 14-15 เคยไปลงเรียนกศน.มาสองรอบแล้ว) แต่น้องไปไม่สม่ำเสมอ สรุปเลยไม่จบ อาจารย์พอจะมีคำแนะนำวีธีไหนเพิ่มเติมบ้างมั๊ยคะ ? ( เมื่อปีที่แล้วน้องไปลงเรียนวิชาชีพช่างแอร์ที่ แสงทองบางนา จบคอร์สแล้ว) แต่แม่ก็ยังกังวล อยากให้เค้ามีวุฒิการศึกษาบ้างน่ะค่ะ แม่กลุ้มใจจังเลยค่ะ ลูกไม่อดทน
  ขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะนะคะ

  • สวัสดีค่ะคุณ chisapach
   1 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2559 กศน ทั่วประเทศจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
   2559 ให้น้องไปสมัคเรียนระดับประถมศึกษา(จบแล้วเทียบกับ ป 6)
   2 วันไปสมัครให้นำผลการวิชาชีพช่างแอร์ไปด้วยค่ะ เพราะสามารถนำไปเทียบโอนได้ ปกติใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ทำให้สามารถจบก่อน 4ภาคเรียน
   3 น้องอายุ 18 ปี ถ้าเขาได้ทำงานประกอบอาชีพไปด้วยและเรียนไปด้วยจะทำให้เขามีความคิด
   เป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบ มีเป้าหมายในชีวิต และเห็นความสำคัญของการศึกษา ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 149. สวัสดีค่ะ อาจารย์ขิง ขอถามคำถามดังนี้
  ดิฉันอยากทราบว่า 1.หากเรียนจบ กศน.ระดับประถม แล้วจะไปสมัครเรียนระดับมัธยม จะมีปัญหาเรื่องการการสอบวัดผล O-net หรือเปล่า แล้วถ้าเลือกเรียน กศน.ระดับมัธยม หากจบแล้วไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศเลยหรือไม่ แล้วมีปัญหาเรื่องการสอบวัดผล O-net, GAT, PAT หรือไม่ ค่ะ แล้วเด็กที่เรียน กศน.จะสอบวัดผลพวกนี้ได้ด้วยหรือไม่ 2. หากจะให้ลูกเรียน กศน.ระดับประถม สามารถไปสมัครเรียนที่ กศน.ได้เลยไหม หรือต้องไปขออนุญาตกับใครก่อนหรือเปล่า บ้านอยู่ที่ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กศน.ที่ใกล้คือที่ไหนค่ะ และเบอร์โทรอะไรนะค่ะ ขอบพระคุณในการให้ข้อมูลล่วงหน้าค่ะ
  กรรณิการ์

 150. เรียนอาจารย์ขิง ค่ะหนูอยากทราบว่า หนูเคยเรียน ก.ศ.นเมื่อหลายปีก่อนแต่หมดสิทธิสอบ ทั้งที่เหลือแค่วิชาสุดท้ายถ้าหนูกลับไปเรียนต่อหนูต้องเริ่มเรียนใหม่หมดเลยเหรอค่ะ เพราะตอนนี้หนูไม่ค่อยมีเวลา เรียนนานถึง2ปีค่ะต้องเอาวุฒิมาปรับเงินเดือนค่ะ มีทางไหนบ้างค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะ * ถ้าเรียนแบบ8เดือบจบม.6 สามารถต่อ ป.ว.ส ที่อื่นไหนไหมค่ะ*

  • สวัสดีค่ะคุณนุ่มนิ่ม
   ถ้าผลการเรียนของคุณนุ่มนิ่มที่เคยเรียนกับ กศน.ไว้ มีเวลาไม่เกิน 5 ปี ถ้ามาสมัครเรียนใหม่ (ช่วงนี้กำลังจะรับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2559) สามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนได้ค่ะ จะทำให้ไม่ต้องใช้เวลาเรียนถึง 4 ภาคเรียน หรือ 2 ปี สำหรับวิธีเทียบระดับ ม 6 8 เดือน ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ แต่สามารถไปสมัครเทียบระดับแบบปกติได้(ไต่ระดับ) มีทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบถามรายละเอียดได้ จาก กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ/เขต ทุกแห่งค่ะ
   อาจารย์ขิง

 151. รบกวนหน่อยนะค่ะ
  ( 1.)พอดีจบ ม.5 แล้วอยากต่อม.6 ที่ กศน. จะได้ไหมค่ะ
  (2.) สมมติว่าดิฉันมีรายชื่ออยู่ที่อำเภอหนึ่ง แล้วตัวดิฉันอยู่อีกอำเภอหนึ่ง ดิฉันสามารถสมัคร กศน. ตรงสถานที่ที่ดิฉันอยู่ได้ไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณบิวตี้
   1.จบ ม 5 ถ้าต้องการเรียน กศน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องนำผลการเรียน ม 5ไปเทียบโอนค่ะ
   2 สามารถสมัครเรียน กศน ได้ทุกที่ตามความต้องการค่ะ
   อาจารย์ขิง

 152. เรียนอาจารย์ขิงค่ะ
  ขอเรียนสอบถามเรื่องวุฒิ กศน ของพี่ชายหายค่ะ คือตอนนี้พี่ชายแกอยู่ที่เมืองนอก และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้วุฒิการศึกษาที่จบมา เดือนที่แล้วแกได้กลับมาเมืองไทยเลยให้แกไปทำเรื่องแจ้งความ,ถ่ายรูปและเซ็นต์มอบอำนาจให้หนู ซึ่งเป็นน้องสาวดำเนินการต่อให้ค่ะ แต่คราวนี้เค้าจำปีที่จบไม่ได้ค่ะอาจารย์ (จบมาเกินสิบปีได้ค่ะ) ลางๆว่าจบที่ กศน บางกะปิ มีข้อมูลน้อยมากแบบนี้ หนูต้องทำอย่างไรต่อคะอาจารย์ รบกวนอาจารย์ด้วยนะคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณ toey
   ก่อนอื่นขอแนะนำให้ไปติดต่อ ที่ กศน.เขตบางกะปิ โทร 02-378-1476 ถ้าจบมานานมากต้องไปติดต่อที่ สำนักงาน กศน.กทม
   โทร. 02-866- 2830-3 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 153. อยากเรียนถามอาจารย์นะครับว่าผมเรียนจบกศนทีไคโรแต่ผมยังไม่ได้ทำเรื่องจบแต่ต้องกลับไทยก่อนนะครับอยากทราบว่าผมสามารถที่จะำปทำเรื่องจบที่ไทยได้มั้ยครับแล้วต้องทำที่ไหนครับแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับผมจบม.ปลายครับปลายครับขอบคุณมากตรับ

 154. อยากเรียนถามอาจารย์ว่าผมจบกศน.จากไคโรแต่ยังไม่ได้ทำเรื่องรับวุฒิการศึกษาผมสามารถไปทำที่ไทยได้มั้ยคัยอล้วจะทำได้ทีไหนแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างผมจบมอปลายคับคือผมต้องรีบกลับไทยนะคับขอบคุณล่วงหน้าคับ

  • สวัสดีค่ะคุณ Anucha
   1.มาทำเรื่องขอจบหลักสูตรที่เมืองไทยได้ ไปที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) โทร. 02-280-2942 ตั้งอยู้ที่ตึกสำนักงาน กศน. ชั้น 5 อยู่ในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน กทม
   2. เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมา
   – รูปถ่ายขนาด 4×5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป(สวมเสื้อสีขาว/ไม่ใส่หมวก/ไม่ใส่แว่นตาดำ/ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน/ไม่ใช่รูปโพลาลอยด์)
   – สำเนาทะเบียนบ้าน
   – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   – สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิเดิมก่อนเข้าเรียน
   – สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
   อาจารย์ขิง

 155. สวัสดีคะ อาจารย์
  รบกวนสอบถามเรื่องการสมัคเข้าเรียน กศน.ของเด็กพิเศษ ออทิสติกด้วยคะ
  1. อยู่ จ.สมุทรปราการ ต้องไปสมัครเรียนที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
  2. อายุ 12 ปี ต้องการเรียน ระดับประถม ใช้เวลาเรียนกี่ปี
  3. มีแผนการสอนหรือคู่มือให้ผู้ปกครองสามารถนำมาสอนเองได้หรือไม่
  4. มีหนังสือสำหรับการเรียน การสอนจำหน่ายหรือไม่
  5. มีการประเมินผลอย่างไร , กี่ครั้งต่อปี

  ขอบพระคุณคะ
  (น้องเคยเรียนร่วมกับเด็กปรกติ ถึง ป.4 แต่ยังอ่านไม่คล่อง เขียนตามแบบได้ดี สื่อสารได้ )

  • สวัสดีค่ะคุณจารวี
   กศน. รับสมัครนักศึกษาคนพิการ เรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ
   1.รับนักศึกษาทุกระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   2. รับทุกประเภทความพิการ
   3. ผู้สมัครเรียนต้องสามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้
   4.มีความพร้อมที่จะสามารถ รับรู้ และเรียนรู้ได้
   5. อายุ 16 ปี ขึ้นไป
   6. สมัครเรียนได้ที่ กศน. อำเภอทุกแห่ง ทั่วประเทศ
   อาจารย์ขิง

 156. สวัสดีคะ อาจารย์ขิง ดิฉันขอรบกวนดั้งนี้ค่ะ
  ตอนนี้ดิฉันอายุ40ปีแล้ว สายไปไหมค่ะทีจะไปเรียน
  เรียนเทียบโอนปสก 6เดือนจบ หรือเรียน2ปี จบ อันไหนดีกว่ากันค่ะ
  รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ ดิฉันจะเริ่มเรียนตั้งแต่ ม ต้น ค่ะ

 157. สวัสดีคะ อาจารย์
  มีเรื่องรบกวนดั้งนี้ค่ะ การเรียนเทียบโอน 6 เดือนจบ กับเรียน 2 ปี จบ
  จะเลือกเรียนอันไหนดีค่ะ คือดิฉันอายุ40ปี ค่ะ จะเริ่มเรียน ม ต้น ค่ะ
  อยากมีความรู้ค่ะ เผื่ออนาคตจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จะได้บริหารถูกหลักค่ะ ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณ viengwilai m
   1. “การเทียบโอน 6 เดือนจบ” เรียกว่า “การประเมินเทียบระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ขณะนี้สำนักงาน กศน. มีนโยบายชะลอการรับสมัครตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
   2. มีการเทียบระดับอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า “เทียบระดับการศึกษา” เป็นการเทียบระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเปิดรับสมัครเทียบระดับปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของปี
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
   1) มีสัญชาติไทย
   2) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน
   3) มีความรู้พื้นฐานในระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับที่ประสงค์จะขอเทียบระดับหนึ่งระดับ ยกเว้นระดับประถมศึกษา
   4) ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ
   5) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับไม่น้อยกว่า 1 ปี (สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.จังหวัดทุกแห่ง ทั่วประเทศ)
   6) ให้ยื่นคำร้องขอเทียบระดับการศึกษาในสถานศึกษาในเขตบริการซึ่งตนประกอบอาชีพอยู่
   หลักฐานการสมัคร
   1) ใบสมัคร (ขอได้ที่สถานศึกษา)
   2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก สวมเสื้อสีขาว มีปก หรือชุดสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
   3) สำเนาทะเบียนบ้านตนเองที่มีชื่อบิดา มารดา พร้อมฉบับจริงไปแสดง
   4) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ พร้อมฉบับจริงไปแสดง
   5) เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า
   3. “เรียน 2 ปี” เรียกว่าหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปิดสอน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน ระดับละ 4 ภาคเรียน
   หรือ 2 ปี ยกเว้นมีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จะทำให้จบก่อน 4 ภาคเรียน
   การรับสมัคร
   ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1-30 เมษายน
   ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1-31 ตุลาคม
   สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน. อำเภอ ทุกแห่ง ทั่วประเทศ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 158. ดิฉันตัดสินใจเรียน“เทียบระดับการศึกษา” ค่ะ
  ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะ(คงไม่สายไปใช่ไหมค่ะทีจะเรียน) :)

 159. อาจารคะ หนูอยากอรู้ว่าหนูต้องทำยังไงคะ ถ้าหนูสมัคเรียน กศน อยู่ที่อำเภอหนึ่ง แล้วหนูจะย้ายมาเรียนที่ กศน ของอำเภอเมือง คะ

  ขอบพระคุณอย่างสูง

  • สวัสดีค่ะคุณโชติกา
   การย้ายสถานศึกษามี 2 ประเภท
   1.การย้ายสถานศึกษาโดยการลาออก มีแนวปฏิบัติดังนี้
   1) ผู้เรียนยื่นคำร้องต่อสถานศึกษาด้วยตนเอง และเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
   – ใบคำร้องขอลาออกจากสถานศึกษา
   – รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 4×5 ซม. 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช่รูปถ่ายโพลาลอยด์
   2) สถานศึกษาจะตรวจสอบหลักฐานผลการเรียน และออกหลักฐานแสดงผลการเรียนอย่างช้าไม่เกิน 5 วัน เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
   3) กรณีผู้เรียนไม่สามารถยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอยอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
   4) สถานศึกษาระบุเหตุผลที่ออกในหลักฐานการศึกษาว่า “ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อที่อื่น”
   2 การย้ายสถานศึกษาระหว่างภาคเรียน สามารถทำได้ เมื่อผู้เรียนมีความจำเป็น แต่ยังคงสภาพการเป็นผู้เรียนของสถานศึกษาเดิม มีแนวปฏิบัติดังนี้
   1)ผู้เรียนยื่นคำร้องต่อสถานศึกษาเดิม เพื่อขอย้ายสถานที่เรียน
   2) สถานศึกษาเดิมพิจารณาแล้วสมควรให้ย้ายได้ จะทำหนังสือส่งตัวผู้เรียนพร้อมเอกสารสรุปการประเมินระหว่างภาคเรียนและกิจกรรม กพช รวมทั้งผลการเรียนอื่นๆในภาคเรียนนั้นไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่ตามแบบที่สถานศึกษากำหนด อย่างช้าไม่เกิน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผู้เรียนยื่นคำร้อง
   3) สถานศึกษาแห่งใหม่รับตัวผู้เรียนไว้ และแจ้งผลการรับผู้เรียนให้สถานศึกษาเดิมทราบ
   4) สถานศึกษาแห่งใหม่จัดให้ผู้เรียนรับการศึกษาต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม
   5) สถานศึกษาเดิมได้รับผลการเรียนแล้วจัดเก็บเอกสารหลักฐานและบันทึกผลการเรียนไว้เป็นหลักฐาน
   การย้ายสถานศึกษาประเภทที่ 2 นี้ เป็นการย้ายชั่วคราว ย้ายได้ 1 ภาคเรียน แต่ถ้าเกิน 1 ภาคเรียน แนะนำให้ใช้ประเภทที่ 1 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 160. หนูอยากทราบว่าประวัติคนเรียนกศน.โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง ซ.บุญคุ้ม ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประมาณในปีพ.ศ.2539-2542ยังอยู่หรือเปล่า หนู นางสาว เกษแก้ว ไกรเสือ หรือนางเกษแก้ว โชระเวก เคยเรียนอยู่ที่นั่นแต่จบ ม.6 ตอนไปติดต่อขอรับเขาบอกว่าอายุยังมไม่ถึง18ปีเขาเลยไม่ออกให้ ไม่ได้ไปติดต่อขอรับใบวุฒิการศึกษา แต่ตอนนี้หนูอยากได้หนูควรจะทำไงดีคะ

  • สวัสดีค่ะคุณเกษแก้ว
   ปกติผู้สมัครเรียน กศน. ต้องมีอายุ 15 ขึ้นไปการเรียนแต่ละระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน จึงจบหลักสูตรเว้นแต่มีการเทียบโอนจะทำให้จบก่อน 4 ภาคเรียน
   ข้อมูลที่ว่าอายุ 18 ปี จึงจะรับใบ รบ ได้ ถ้าเป็นสถานศึกษา สังกัด กศน. ไม่มีแนวปฏิบัตืดังกล่าวค่ะ มีอีกวิธีคือคุณลองไปติดต่อที่ กศน. อำเภอคลองหลวงค่ะ อย่างไรก็ตามดิฉันจะลองหาข้อมูลอีกทีค่ะ
   อาจารย์ขิง

 161. เรียน อ.ขิงค่ะ

  ตอนนี้ หนูเรียนอยู่ กศน.สิเกาจังหวัดตรัง หนูชื่อนางสาวกมลชนก สุภชัยพานิชพงศ์
  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5823000689
  หนูอยากทราบว่า หนูจะเรียนจบปีไหนค่ะ เพราะหนูจะเอาไปสมัครเรียนของ วิทยาลัยการอาชีพตรัง – ปะเหลียน ซึ่งตอนนี้หนูทำงานเป็นพนักงานราชการ หนูไม่สามารถไปนั่งเรียนในวันพฤหัสบดี ตามที่ทาง รร.ได้นัดทุกอาทิตย์ได้ เพราะต้องทำงานจันทร์-ศุกร์ จะมีปัญหาเกิดขึ้นมั้ยค่ะถ้าหนูไม่ไปเรียนตามที่ครูผู้สอนนัด ส่วนตัวหนูเองคิดว่า เรียน กศน.ควรจะเรียนวันอาทิตย์มากกว่า เพราะคนส่วนมากที่มาเรียน คือคนที่ทำงานทั้งนั้นค่ะ ถ้ายังไม่จบปี 2560 หนูจะขอย้ายไปเรียนในตัวเมืองได้ไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่รับฟัง รบกวนดูข้อมูลให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณแบม
   ขอแนะนำให้คุณแบมไปปรึกษาครู กศน.ที่เป็นครูที่พบกลุ่มคะ กรณีที่ผู้เรียนไม่สามารถไปเรียนวันที่จัดให่มีการพบกลุ่ม(วันพฤหัสบดี)ได้ สถานศึกษาจะจัดทำแผนการเรียนรายบุคคล สามารถเรียนตามความพร้อมของผู้เรียนได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณ Kan
   การเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจาก กศน. สามารถสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องศึกษารายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอีกครั้งค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณใบเฟิร์น
   เรียน กศน.จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสมัครเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 162. สวัสดีค่ะ คือหนูกำลังจะไปเรียนกศน.ที่กทม.ค่ะ แล้วอยากเป็นหมอ ไม่ทราบว่าต้องลงสมัครอะไรยังไงบ้างคะสำหรับจบวุฒิ กศน.มา แล้วเกรดได้รับตามคุณสมบัติหมอรึป่าวะ ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณสุนทรี
   การสอบเข้ามหาวิทยาลัยคณะแพทย์ศาสตร์ ต้องไปศึกษาข้อมูลว่าต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วิชาอะไรบ้าง จำนวนกี่หน่วยกิต เมื่อมาสมัครเรียน กศน.จะได้ลงทะเบียนเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกได้ถูกต้อง สามารถนำผลการเรียนไปสมัครศึกษาต่อได้ และต้องศึกษาข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งมีทั้งสอบตรง และแอดมิชชั่น ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 163. เรียน อาจารยร์ ขิง
  ดิฉ้น มีลูกชายอายุ 18 ปี เรียนที่ประเทศมาเลเซียจบระดับ spm ที่นี้ คือว่า ดืฉ้นไม่สามารถส่งต่อระดับ มหาลัยที่นี้ ตอนนี้ดิฉ้น ยากให้เขาเรียนที่ประเทศไทย ยากให้เขา อ่าน เขียน พูด ภาษาไทยได้ ดิฉ้นไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ดิฉ้นกับลูกตอนนี้ อยู่มาเลเซีย รัฐกลันตัน

 164. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  ขอสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าหากเรียนจบหลักสูตร TAFE จากประเทศออสเตรเลีย เทียบเท่า Year12 สามารถนำมาเทียบวุฒิ ม.6 ที่ประเทศไทยได้ไหมคะ

 165. สวัสดีค่ะ อาจารย์
  ขอสอบถามเรื่อง หากเรียนจบหลักสูตร TAFE เทียบเท่า year12 จากประเทศออสเตรเลีย สามารถนำมาเทียบวุฒิการศึกษา ม.6 ที่ประเทศไทยได้หรือเปล่าคะ

  • สวัสดีค่ะคุณKanasiri
   เนื่อวจากขณะนี้สำนักงาน กศน กำลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การเทียบโอนใหม่ คาดว่าจะนำมาใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดังนั้นขอให้คุณนำไปเทียบโอนกับการศึกษาในระบบ ไปติดต่อที่เขตพื้นที่การศึกษาค่ะ โดยปกติเกรด 12 สามารถเทียบโอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ แต่ต้องดูหลักฐานการศึกษาก่อนค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณน้ำอินทร์
   ขอแนะนำให้เรียน กับ กศน อำเภอ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศค่ะ
   อาจารย์ขิง

 166. อยากทราบว่า จบม.3 จาก กศน.สมุทปราการ จะเข้าศึกษาต่อ ม.4 ระบบปกติ ในจังหวัดสมุทรปราการได้หรือไม่

  • สวัสดีค่ะคุณ wanna
   จบ กศน.ระบบมัธยมศึกษาตอนต้น(ม3) สามารถเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในระบบได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 167. สวัสดีค่ะ อาจารย์หนูมีคำถามค่ะพอดีหนูทำวุฒิการศึกษาหายค่ะและอยากเปลี่ยนงานต้องทำอย่างไรค่ะและสามารถไปแจ้งขอวุฒิใหม่ได้ไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณบุษกร
   กรุณาไปติดต่อกับ กศน. อำเภอ ที่เป็นสถานศึกษาที่เรียนจบมาให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปด้วยค่ะ
   อาจารย์ขิง

 168. สวัสดีคะ พอดีน้องชายเรียนจบ ม.3 กศน.จ.กระบี่ยังไม่ได้รับวุฒิ ขอวุฒิใหม่ ทาง ศูนย์ กศน. ถามรหัสนักศึกษาคะ แต่น้องจำไม่ได้ ต้องทำยังไงต่อคะ ทางศูนย์ บอกว่าค้นข้อมูลไม่ได้คะ

  • สวัสดีค่ะคุณลลิล
   ให้ไปติดต่อ กศน. อำเภอที่เป็นสถานศึกษาที่น้องเขาจบมา ให้นำหลักฐานไปด้วยเช่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรนักศึกษา กศน
   อาจารย์ขิง

 169. เป็นคนต่างจังหวัดจะเรียนได้ไหมคะ
  มีวุฒิป.6 จะเรียนต่อเอาวุฒิ ม.3ได้ไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณราตรี
   มีวุฒิ ป 6 สามารถสมัครเรียน กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม 3) ได้ค่ะ สมัครได้ที่ กศน.ตำบล และ กศน. อำเภอที่มีอยู่ทั่วประเทศ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีคุณจันทร์จุฬา
   ขณะนี้มี กศน อำเภอหลายแห่งขยายเวลารับสมัคร นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คุนไม่มีวุฒิ ก็สามารถสมัครเรียนได้ในระดับประถมศึกษา เมื่อจบประถมศึกษา ก็สามารเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตามลำดับ ระยะเวลาในการเรียนระดับละ 4 ภาคเรียน(2ปี) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน.อำเภอทุกแห่ง
   อาจารย์ขิง

 170. สวัสดีค่ะ อาจารย์ขิง พอดีหนูไม่มีโอกาสได้เรียนนะคะ แต่ตอนนี้หนูอยากจะเรียนเพื่อประกอบอาชีพอ่านได้แต่เขียนไม่ได้ ขอคำแนะนำจากอาจารย์หน่อยค่ะ ตอนนี้อายุ35 ปีแล้ว ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณออน
   กศน.อำเภอทุกแห่งเปิดหลักสูตรการรู้หนังสือไทย หลักสูตร 200 ชั่วโมง เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วจะทำให้สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น เรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครเรียนได้ที่ กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอทุกแห่งที่มีอยู้ทั่วประเทศค่ะ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 171. สวัสดีคะ เรียนกศน.มปลาย มา3เทอมเเล้ว เหลืออีก1เทอม ซึ่งจะจบในเดือนมีนาคมนี้ เเต่ด้วยเทอมนี้ ไม่สามารถไปเรียนได้ เนื่องด้วยจะย้ายบ้านและต้องดูแลทางบ้าน เเต่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะ จะถามว่าเคยเรียนจบผู้ช่วยพยาบาลมา เเละเรียนวิชาชีพ ตัดผมมาด้วย มีใบจบมาทุกอย่างคะ จะขอเทียบโอนให้จบ ม.6 ได้ไหมคะ คือขอเเค่เทอมนี้ไม่ต้องเข้าเรียน เพราะไม่สามารถกำหนดวันไปมาได้เองคะ เเต่ถ้าถึงวันสอบจะพยายามไปสอบคะ ไม่ทราบจะได้ไหมคะ วิชาเทอมนี้คือ อังกฤษ เป็นหน่วยกิตหลัก คะ ซึ่งในผุ้ช่วยพยาบาลมีเรียน และเคยเข้าเรียนเสริมของกศน. ในช่วงเทอมก่อนมาแล้วด้วยคะ ขอบพระคุณค่ะ . Moji

  • สวัสดีค่ะคุณMoji
   ขอแนะนำให้นำผลการเรียนที่มีไปปรึกษา ครู กศน.ที่รับผิดชอบกลุ่มเรียนที่เรียนอยู่ว่า วิชาที่เหลืออีกหนึ่งภาคเรียนและผลการเรียนนั้นสามารถเทียบโอนได้หรือไม่ค่ะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะ Vijit
   เทียบได้ค่ะ อาจเทียบได้เป็นบางรายวิชา เพราะหลักสูตร ปวส. และ ปวช. เป็นหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพ แต่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกลักสูตรการศึกษาสายสามัญ ผลการเรียนที่นำมาเทียบโอนต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน อำเภอ ทุกแห่งค่ะ
   อาจารย์ขิง

 172. หนูเคยเรียนสายสามัญมีวุฒิม.5 แต่จบมาหลายปีแล้วยังใช้เทียบโอนได้อยู่มั้ยคะ แล้วต้องเรียนประมาณกี่ปีถึงจะจบม.6

  • สวัสดีค่ะ pf st
   ผลการเรียนที่นำมาเทียบโอนต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี ค่ะ ถ้าจะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน หรือประมาณ 2 ปี แต่ถ้านำความรู้และประสบการณ์มาเทียบโอนจะทำให้จบก่อน 4 ภาคเรียน สอบถามรายละเอียดได้ที่ กศน อำเภอทุกแห่งค่ะ
   อาจารย์ขิง

 173. สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูเรียนอยู่ใน รร ค่ะ
  อยู่ ชั้นม.6 เทอม2 แต่ติด 0 อยู่ 1 ตัวค่ะ
  แก้ไม่ผ่าน คือหนู่ว่าจะออกมาเรียน กสน
  แต่ถ้าจบ วุติ กสน จะหางานอยากมั้ยค่ะ

  • สวัสดีค่ะน้องรัชดาวรรณ
   เรียน ม 6 เทอม 2 แล้ว ติด 0 1 ตัว น่าจะมีทางออกที่ดีลองปรึกษาอาจารย์ประจำชั้นก่อนค่ะ
   สำหรับการเรียน กศน.จบแล้วมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับจบจากในระบบโรงเรียน เพราะเป็นการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เป็นการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 174. สวัสดีค่ะอาจาร์ยขิง
  หนูมีคำถามว่า หนูจบม.ต้นโรงเรียนเอกชน แล้วหนูมาต่อกศน.ม.ปลาย ตอนนี้หนูเรียนได้เทอมนึงแล้วค่ะ
  คืออยากทราบว่าหนูสามารถเทียบโอนกลับไปเรียนโรงเรียนเอกชนปกติได้หรือไม่คะ? แล้วเทียบได้ชั้นไหน?
  ขอบคุณสำหรับคำตอบอาจาร์ยล่วงหน้านะคะ.

  • สวัสดีค่ะคุณ pai
   สมารถเทียบโอนผลการเรียนได้ค่ะ จะเทียบได้เท่าไรขึ้นอยู่กับสถานศึกษาที่จะไปเรียน ให้นำผลการเรียน กศน.ไปให้สถานศึกษาที่จะไปเรียนค่ะ
   อาจารย์ขิง

 175. สวัสดีค่ะอาจารย์ขิง
  พอดีหนูอยากทราบว่า ถ้าสนใจอยากสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบในเขตพระโขนง มีการเปิดรับสมัครหรือเปล่าค้ะ? ถ้ามีต้องทำอย่างไรบ้างค้ะ?
  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 176. วุฒิบัตตัวจริงหายต้องทำอย่างไรบ้างคะ
  ขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะ อยากเรียนต่อคะติดอยู่เรื่องเดียวค่ะ ขอคำแนะนำค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะเพชรี
   ให้ไปติดต่อกับสถานศึกษาที่จบมา และนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย สถานศึกษาจะออกใบแทนให้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 177. หนูจบ ม.6 อยากเรียนต่อ ปวส. วันอาทิตย์
  แถวๆ เอกมัย30 เขตวัฒนา กทม.
  มีที่ไหนบ้างค่ะช่วยแนะนำน่อยค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณจันทมณี
   สถานศึกษาสังกัด กศน. จัดการศึกษา หลักสูตร ปวช. กศน. ไม่ได้จัดการศึกษาหลักสูตร ปวส. ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 178. สวัสดีค่ะ คือหนูอยากทราบว่าเรียนจบประถมแล้วที่ กศน.เชียงใหม่ แต่ไม่ได้ไปรับวุฒิตอนจบใหม่ๆ ผ่านมาหลายปีพอไปขอก็ไม่มีข้อมูลนักเรียนแล้ว ถ้าอย่างนี้ไปต่อม.ต้นก็ไม่ได้
  ทำยังไงดีคะ เพราะเคยไปขอหลายรอบแล้ว
  กศน.เก็บข้อมูลนักเรียนนานกี่ปีคะจะได้ทำใจ

  • สวัสดีค่ะคุณสาวิตรี
   ดิฉันไม่ทราบคุณจบการศึกษามานานเท่าไร ถ้าจบมาจากโรงเรียนผู้ใหญ่ซึ่งยุบไปแล้ว เป็นไปได้ที่ข้อมูลจะชำรุดหรือสุญหาย แต่ถ้าจบการศึกษาจาก กศน. จังหวัด หรือ กศน. อำเภอ หลักฐานการศึกษาคงจะมีอยู่ เพราะเป็นวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ว่าเป็นหลักฐานที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บไว้ตลอดไป ทั้งนี้ขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำจาก ผอ.กศน. จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 179. อาจารย์ค่ะอยากสอบถามค่ะ กศน.ในหมู4 ต.บลนาดี
  มีสมัครที่ไหนค่ะและวุฒิตัวจริงไม่มีเอาสำเนาได้ไหมค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณสุดารัตน์
   ขอแนะนำให้ไปติดต่อที่ กศน.อำเภอนาดี และนำสำเนาวุฒิการศึกษาไปด้วย ซึ่ง กศน อำเภอนาดีจะตรวจสอบวุฒิให้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • จะสอบถามได้ทีในคะแรัวบอร์อะไรพอนี้จบป. 6แต่จะเรียนแบบจบเร็วคะอยุทีคลอง8ลำลูกกา หาทีเรียนได้ทีในคะครู

   • สวัสดีค่ะคุณรัตน์
    ไปสมัครเรียนได้ที่ กศนอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดได่ที่ โทร 02 191-0581 หรือโทรมือถือ ผอ กศน อำเภอลำลูกกา 082-972-1582 ค่ะ
    อาจารย์ขิง

 180. ตอนนี้ผมทำงานประจำที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วผมสามารถเรียนได้เวลาไหนและจะสมัครเรียนที่ไหนครับแล้วค่าเรียนแพงหรือเปล่าเพราะผมมีเงินเดือนแค่น้อยนิด.ที่ผมอยากเรียนเพราะอยากเอาวุฒิมาปรับเงินเดือนและตำแหน่งครับ.แล้วเรียนกี่ปีถึงจะจบ.

  • สวัสดีค่ะคุณสายชล
   ไปสมัคเรียนได้ที่ กศน. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ เรียนไม่มีค่าลงทะเบียนเรียนและมีหนังสือเรียนให้ด้วยค่ะ จะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว
   อาจารย์ขิง

 181. สวัสดีค่ะ
  คือหนูเรียนกศน.ม.ปลายแต่ไม่ได้ไปสอบเทอมสุดท้าย เพราะหนูย้ายไปทำงานต่างจังหวัด ผ่านมา4ปีแล้วหนูสามารถเทียบโอนได้มั้ยค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณพรรธิภา
   1 ในกรณีที่ผู้เรียนไม่สามรถลงทะเบียนเรียนในภาค้รียนใดจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพเป็นนักศึกษาทุกภาคเรียน หากไม่สามารถลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนใดได้จะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพย้อนหลังทุกภาคเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนและให้เป็นไปตามวัน เวลา วิธีการที่สถานศึกษากำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 ภาคเรียนติดต่อกัน หากพ้นจากระยะเวลาดังกล่าวจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
   รายวิชาใดที่ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกำหนด สามารุถเก็บผลการเรียนสะสมได้ 5 ปี นับจากวันอนุมัติผลการเรียน
   2.ต้องไปสมัครเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหม่ค่ะ สามารถนำผลการเรียนไปเทียบโอนได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่จะต้องลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   อาจารยขิง

 182. สวัสดีค่ะ..
  ดิฉันกับลูกไม่ได้อยู่ด้วยกัน ทราบข่าวเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้ว ลูกไม่เข้าเรียน สรุปคือ ลูกจบแค่ม.5.
  รู้สึกเสียใจช้ำใจผิดหวังจากลูกมากๆ
  ..แต่ลูกชายบอกจะเรียนต่อกศน. ค่ะ
  ..ดิฉันอยากได้คำแนะนำจากท่านอาจารย์ค่ะ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ติดต่อทางรร.ขอใบรับรองจบม.5 ต่อกศน.เทียบโอนหน่วยกิตได้อย่างไรบ้างคะ
  ..ขอบคุณค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณนัท
   ก่อนอื่นต้องขอให้กำลังใจคุณนัทและน้องนะคะ การที่น้องคิดจะเรียนต่อ กศน. แสดงว่าเขายังรักในการเรียนค่ะ มีคำแนะนำดังนีค่ะ
   1.ให้ไปสมัครเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ กศน.อำเภอ ทุกแห่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นการเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จะเปิดภาคเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
   2. ผลการเรียนของน้อง ชั้นมัธยมที่ 4 และ ที่ 5 สามารถนำไปเทียบโอนได้ ซึ่งจะทำให้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เร็วขึ้น (ปกติเรียน กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียนหรือ 2 ปีการศึกษา)
   3. เอกสารหลักฐาที่ต้องเตรียมไปในการสมัคร
   1) ระเบียนผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
   2) รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 4 รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวหมวก สวมเสื้อสีขาวมีปกหรือสีสุภาพ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่ใช้รูปถายโพลาลอยด์
   3) สำเนาทะเบียนบ้านตนเองที่ชื่อบิดา มารดา พร้อมฉบับจริงไปแสดง
   4) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริงมาแสดง
   5)สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ พร้อมฉบับจริงไปแสดง
   ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

  • สวัสดีค่ะคุณดวงใจ
   เรียนได้ค่ะ แต่จะสอบครูผู้ช่วยได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศรับสมัครสอบว่า ต้องการรับสมัครวิชาเอกสาขาอะไร
   อาจารย์ขิง

 183. นักเรียนที่เรียนไม่จบ ม.3 แต่ผ่านชั้น ม.1 แล้ว ตอนนี้อายุ 15 ปี สามารถไปขอเรียน กศน.ได้หรือเปล่าคะ สามารถนำไปต่อชั้น ม.4 โรงเรียนปกติได้หรือไม่

  • สวัสดีค่ะคุณรุ่งราตรี
   ผู้ที่จะสมัครเรียน กศน.ต้องอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ถ้าอายุยังไม่ถึง ต้องมีหนังสือของเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งมาที่ สถานศึกษา กศน.ค่ะ ขณะนี้ กศน.อำเภอ ทุกแห่งกำลังรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2560 สามารถนำผลการเรียนจากในระบบไปเทียบโอนได้ค่ะ
   เมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว สามารถไปศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนในระบยได้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 184. สวัสดีค่ะอาจารย์ อยากทราบเกี่ยวกับเรียนมหาลัยชีวิตคืออะไรคะ จบ ม.ปลาย กศน.อต. จะต่อสายไหนด้ายอีกไหมคะเพื่อเพิ่มวุฒิ

  • สวัสดีค่ะคุณเพชรอุทัย
   ขณะนี้ สถานศึกษา กศน. กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2560 บางแห่งขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ในต่างจังหวัดสมัครได้ที่ กศน.อำเภอ ทุกแห่ง มีอยู่ทุกอำเภอทั่วประเทศ
   สำหรับใน กทม.สมัครได้ที่ กศน. เขต 50 เขต ค่ะ
   ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 185. หนูไม่ได้เรียนอ่ะค่ะหนูมีปัญหากับทางครอบคัวอ่ะค่ะ แต่อายุหนูยังไม่ถึง15อ่ะค่ะหนูต้องทำไงค่ะ

  • สวัสดีค่ะคุณภาณุมาศ
   กรณีอายุไม่ถึง 15 ต้องให้เขตพื้นที่ส่งตัวมาเรียนที่ กศน.หนูต้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นกับเขตพื้นที่ว่าไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียนได้ เขตพื้นที่จะทำหนังสือถึง กศน. กศน. จึงจะรับให้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กศน.ได้ กศน.รับนักศึกษาใหม่ทุกภาคเรียนค่ะ
   ถ้ามีข้อสงสัยอะไรอีกถามมาใหม่นะคะ
   อาจารย์ขิง

 186. คือหนูอยากเรียนมากค่ะแต่บ้านอยู่ต่างจังหวัดค่ะ แล้วทำวุฒิหาย(ม.3)
  มีแต่ใบประกาศนียบัตรแล้วก็ใบรับรองอย่างนี้เราสมัครได้มั้ยค่ะ หรือถ้ากศน.ใกล้บ้านจะได้มั้ยค่ะ (รบกวนตอบหนูหน่อยนะค่ะ ร้อนใจจริง พอดีอยากเรียนให้จบ ม6

 187. ขออนุญาตถามครับ…มีข้อกำหนดไหมว่า ในวันหนึ่งๆ การเรียนตามอัธยาศัย…ต้องจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า หรือห้าเกินกี่ชั่วโมง ต่อวันครับ…

  • สวัสดีค่ะคุณอำพล
   การศึกตามอัธยาศัยที่ กศน จัดคือห้องสมุดประชาชน ประชาชนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มี 2 ลักษณะคือ เรียนรู้ด้วยตนเอง และเข้าค่ายการเข้าค่ายจะมีหลักสูตร/กิจกรรม/เวลา กำหนดไว้ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 188. สวัสดีค่ะอาจารย์ พอดีหนูเอาใบประกาศนียบัตรไปสมัครเรียน กศน.ม.ปลายน่ะค่ะ แต่ทางเขาบอกสมัครไม่ได้ค่ะต้องใช่ใบวุฒิเท่านั้น แต่กนูไม่สะดวกไปขอใบสุฒิใหม่จริงๆ นะคะ อย่างนี้หนูควรทำยังไงค่ะ หรือต้องลองไปถาม กศน.หลายๆที่ดู อล้วแต่ล่ะที่มันจะเหมือนกันไหมค่ะอาจารย์

  • สวัสดีค่ะคุณมิลิน
   หลักฐานการสมัครต้องเป็นระเบียนแสดงผลการเรียนค่ะ
   ถ้าทำหายต้องไปขอใบแทนจากสถานศึกษาที่จบมา ตอนนี้ยังมีเวลา
   เพราะสมัครเรียนภาคเรียนหน้า คือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   ซึ่งจะหมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

   เมื่อ 22 ส.ค. 2017 12:24 PM “Panchalee's Blog” เขียนว่า

   >

  • เบอร์โทร.อาจารย์ขิงค่ะ 0899855759

   เมื่อ 22 ส.ค. 2017 7:50 PM “anchalee thamavitheekul”
   เขียนว่า

   > สวัสดีค่ะคุณมิลิน
   > หลักฐานการสมัครถ้าเป็นระเบียนแสดงผลการเรียน
   > ถ้าทำหายต้องไปขอใบแทนจากสถานศึกษาที่จบมา ตอนนี้ยังมีเวลา
   > เพราะสมัครเรียนภาคเรียนหน้า คือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
   > ซึ่งจะหมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ค่ะ
   > อาจารย์ขิง
   >
   > เมื่อ 22 ส.ค. 2017 12:24 PM “Panchalee's Blog” comment-reply@wordpress.com> เขียนว่า
   >
   >>

   • ขอสอบถามหน่อยค่ะ
    พอดีปีหน้าน้องสาวหนูจะอายุครบ15ปีแล้ว
    แต่ตอนเรียนป.6 มีปัญหากับคุณครู เพื่อนๆจนไม่อยากไปเรียนติด0เยอะมากค่ะ เลยไม่จบป.6 หนูเลยอยากรู้ว่า น้องหนูต้องเรียนป.6ใหม่ไหมค่ะ และสามารถเรียนที่ กศน. ได้ไหมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ

   • สวัสดีค่ะanghaha
    กศน. จัดการศึกษหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการศึกษา มี 3 ระดับคือ
    ระดับประถมศึกษา(เทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
    การเรียน กศน.แต่ละระดับใข้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน (2 ปี) ยกเว้นถ้ามีการเทียบโอน
    ดังนั้นน้องสาวของคุณสามารถมาสมัครเรียนระดับประถมศึกษา โดยนำผลการเรียนในรายวิชาที่สอบผ่านมาเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร กศน.ได้ ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียนค่ะ
    อาจารย์ขิง

 189. อาจารย์ครับ ผมอยากแปลระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ทราบว่าพอจะมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ/ด้วยความนับถือ

  • สวัสดีค่ะคุณ Shahid
   หลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) สถานศึกษาจะออกให้ผู้เรียนที่มีความประสงค์จะนำไปใช้ในกรณีต่าง ๆ นักศึกษาจะแปลงเองไม่ได้ ให้ติดต่อกับสถานศึกษาที่เรียนจบมาค่ะ
   อาจารย์ขิง

 190. อาจารย์ขิงคะ
  อยากเรียนถามค่ะ ลูกสาวเรียน กศน.แบบพบกลุ่มอยู่ระดับ ม.ต้นอายุ 13 ปี อีก 1 เทอมจะจบแต่มีปัญหาคือน้องอายุไม่ถึง 15 ปีทางสถาบันไม่สามารถออกวุฒิให้ อยากสอบถามว่าน้องจะสามารถเทียบโอนไปเรียน กศน.ทางไกลเพื่อที่จะได้วุฒิจบเพื่อสอบเข้า ม.4ในระบบได้ไหมคะ

  • สวัสดีค่ะคุณ Bunnump
   1.การสมัครเรียน กศน.หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เรียนจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
   2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548 ในกรณีที่ผู้เรียนอายุไม่ถึง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียนได้ ถ้าต้องการเรียน กศน.ผู้เรียนจะต้องแจ้ง สพท.ในท้องที่เสียก่อน แล้ว สพท.จะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานมายัง กศน.เพื่อให้ผู้เรียนมาเรียนในสถานศึกษา กศน.ต่อไป ไม่ทราบว่าน้องสมัครเรียน กศน.ดำเนินการดังกล่าวหรือไม่
   3. ผู้เรียนจะต้องมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาได้ ซึ่งดิฉันไม่ทราบว่าน้องจบ ป 6 มีอายุ 12 ปีหรือไม่
   จากข้อมูลที่ให้มาน้องอายุ 13 ปี แต่เรียน กศน.3 ภาคเรียน เหลืออีก 1 ภาคเรียน แสดงว่าน้องเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุประมาณ 13 ปี 6 เดือน
   4.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดไว้ในมาตรา 17 “ให้มีการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ”( คือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กศน. หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของในระบบโรงเรียน)
   อาจารย์ขิง

 191. พอนี้อยากถามข้อมูลการเรียนกศนแบบจบเร็วคะ
  หนุอยู่คลอง8ลำลูกกา พอนี้จบป. 6แต่นานแรัวก็ทำงานคะ แต่อยากได้วุติม. 3คะต้องไปเรียนทีในคะ
  หรือพอมีเบอร์ทีจะสอบถามได้บางหรือเปล่าคะครุ