รายงานการประเมินโครงการยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน

book_icon3บทคัดย่อ
ชื่อการประเมิน  รายงานการประเมินโครงการยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง
ผู้ประเมิน  นายถนอม  โยวัง
ระยะเวลาประเมิน  ปีงบประมาณ  2550          

              การประเมินครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการยกระดับการศึกษาประชากร วัยแรงงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง  โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 147 คน ได้แก่ ครูศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง จำนวน 11 คน ผู้นำชุมชนในพื้นที่นำร่องตำบลแม่แรงและตำบลบ้านเรือน จำนวน 20 คน และนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่     นำร่องตำบลแม่แรงและตำบลบ้านเรือน จำนวน 116 คน ซึ่งได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และการสุ่มแบบง่าย (Simple  Random Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

            1.  ด้านบริบท พบว่า  ครู และผู้นำชุมชน มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนตามนโยบายของรัฐ และสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันอยู่ในระดับมาก

            2.  ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ครู มีความเห็นว่า บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการศึกษา มีความพร้อมหรือความเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง ส่วนงบประมาณมีความพร้อมหรือความเพียงพออยู่ในระดับมาก

            3.  ด้านกระบวนการ พบว่า  ครู มีการปฏิบัติตามกระบวนการของโครงการในด้านต่าง ๆ คือ การบริหารจัดการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษานอกโรงเรียน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

            4.  ด้านผลผลิต พบว่า ครู ผู้นำชุมชน และนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อผล   การดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับมาก

               ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินโครงการที่สำคัญคือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังไม่ตระหนักในความสำคัญของการยกระดับการศึกษา เนื่องจากมีภารกิจการประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุบางรายต้องการเรียนแต่ไม่กล้าเพราะกลัวอายลูกหลาน แนวทางการปฏิบัติงานคูปองการศึกษาและ Credit Bank ไม่ชัดเจน นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการพบกลุ่มหรือการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากติดภารกิจครอบครัวหรือการประกอบอาชีพ  โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสความสำคัญการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ควรสร้างขวัญและกำลังใจครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนให้มีความมั่นคงทางอาชีพ ควรเพิ่มหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน เช่น ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อาชีพ และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมด้านกีฬา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   ควรเพิ่มเวลาพบกลุ่มช่วงเวลากลางคืน     ศูนย์การเรียนชุมชนควรตั้งอยู่ใกล้ชุมชน และเพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมและทันสมัย

               สรุปการประเมินการดำเนินงานโครงการยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงานครั้งนี้ โดยรวมมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม สามารถดำเนินงานโครงการต่อไปและขยายพื้นที่การดำเนินงานโครงการในรูปแบบเดิมให้กว้างขวางมากขึ้น หรือเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย

Advertisements

2 thoughts on “รายงานการประเมินโครงการยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน

  1. ขออนุญาตนำการประเมินโครงการไปศึกษาค่ะเนื่องจากเรียนป.โทนะคะเป็นงานวิจัยที่ดีค่ะ

    • เรียน คุณสุทธิกานต์ อุปพงษ์
      ขอบคุณที่มาเยี่ยม Blog และดีใจที่บทความเป็นประโยชน์ต่อคุณสุทธิกานต์ อยากให้นำบทความมาแลกเปลี่ยนใน Blog เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นค่ะ
      อาจารย์ขิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s