26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 unodc_topbanner02

          องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”หรือที่เรียกชื่อเต็มว่า “วันต่อต้านการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดและการลักลอบค้ายาเสพติดสากล” หรือ “The International Day against Drug abuse and Illicit Trafficking”

ความเป็นมา
           เดิมมีกฎหมายระหว่างประเทศในการควบคุมยาเสพติดอยู่ด้วยกันหลายฉบับ เช่น พิธีสารกรุงปารีส ปี ค.ศ. 1948 (Paris Protocol 1948) พิธีสารว่าด้วยการจำกัดและควบคุมการปลูกฝิ่นฯ ค.ศ.1953 (Protocol for limiting and Regulating the Cultivation of Poppy Plant, 1953) อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 (The Single Convention, 1961) อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 (The Convention on Psychotropic Substances, 1971) แต่กฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวยังมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่ไม่อาจนำ มาใช้ในการควบคุมยาเสพติด (รวมถึงวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท) อย่างได้ผล การลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยังคงมีความแพร่หลายและรุนแรงมากขึ้นต่อมา สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (General Assembly) จึงได้มีมติให้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council) จัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาวิธีที่จะดำเนินการปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดอย่างได้ผล ซึ่งได้มีการจัดประชุมเรื่องนี้หลายครั้ง ระหว่างปี ค.ศ.1980-1987 ในที่สุดในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาเสพติดให้โทษในทางที่ผิดและการลักลอบค้ายาเสพติด(International Conference on Drug abuse and Illicit Trafficking) ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในวันที่ 26 มิถุนายน 1987 ผู้แทนของทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดซึ่งเป็นที่มาของ “อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988” (Untied Nations Convention against Illicit Traffic in NarcoticDrugs and Psychotropic Substance, 1988) WDR09_158x158

 ดังนั้น องค์การสหประชาชาติจึงถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่ทุกประเทศแสดงเจตน์จำนงร่วมกันในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

 

 

 

 

 —————————————–

 

สถานการณ์ยาเสพติดในไทย

drug3 1. การลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนยังปรากฏในพื้นที่ภาคเหนือมากกว่า 87% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11% ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ภาคกลาง  โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมีประมาณ 18 อำเภอ ใน 16 จังหวัด ในจำนวนนี้ มีพื้นที่ที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดมากที่สุด อยู่ในพื้นที่ 21 อำเภอ ใน 9 จังหวัด ซึ่งมีปริมาณการนำเข้าถึง 67%  พื้นที่ที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย (อ.แม่สาย, อ.เชียงแสน, อ.แม่จัน, อ.แม่ฟ้าหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ (อ.ฝาง, อ.เชียงดาว, อ.เวียงแหง, อ.ไชยปราการ, อ.แม่อาย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ.ปาย, อ.ปางมะผ้า) จังหวัดอุบลราชธานี (อ.เขมราฐ) จังหวัดหนองคาย (อ.เมือง, อ.บึงกาฬ, อ.บุ่งคล้า) จังหวัดนครพนม (อ.ท่าอุเทน, อ.เมือง, อ.บ้านแพง) จังหวัดมุกดาหาร (อ.เมือง) จังหวัดสระแก้ว (อ.อรัญประเทศ) และจังหวัดกาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี)
  2.  เครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ นักค้ายาเสพติดรายเก่าเริ่มมีบทบาทมากขึ้น มีสัดส่วนของการค้ายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่นักค้ายาเสพติดรายใหม่ที่เป็นกลุ่มแพร่ระบาด สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้ค้ารายสำคัญและสร้างเครือข่ายขึ้นเองได้อย่างรวดเร็ว
  3.  ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม ยังมีช่องว่างที่ทำให้กลุ่มผู้กระทำผิดยาเสพติดใช้เป็นช่องทางกลับไปมีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดต่อไปอีก ที่สำคัญ ได้แก่
   -ช่องว่างในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ
   -ช่องว่างในการประกันตัวในชั้นศาลทำให้ผู้ได้รับการประกันตัวกลับไปมีพฤติการณ์ซ้ำอีก
   -ช่องว่างในการควบคุมตัวของเรือนจำทำให้ผู้ถูกจับรายสำคัญบางส่วนมีพฤติการณ์ค้าและสั่งยาเสพติดในเรือนจำ
   -ช่องว่างจากการบูรณาการกฎหมาย  เช่น การดำเนินคดีอาญาขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้คดีทรัพย์สินยุติการดำเนินการ
 4.  การปราบปรามยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมา แม้จะมีผลการดำเนินงานที่มากกว่าในปีก่อน แต่ยาเสพติดในท้องตลาด ยังไม่อยู่ในภาวะขาดแคลน  ผู้เสพส่วนใหญ่ยังสามารถแสวงหายาเสพติดมาเสพได้
  5.  มีผู้เสพยาเสพติดจำนวนมากยังไม่เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา  โดยเฉพาะผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นประมาณร้อยละ 30 ในขณะที่การจูงใจเข้าสู่การบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ยังได้ผลน้อยกว่าการใช้มาตรการบังคับบำบัด
  6.  การบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัด เป็นระบบที่รองรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวนมากที่สุด และเป็นระบบที่มีปัญหากระบวนการในด้านประสิทธิภาพมากที่สุด วิกฤติปัญหาจากประสิทธิภาพของการบังคับบำบัด มีผลอย่างมากต่องานบำบัดรักษาโดยภาพรวม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขให้ได้ในปี 2552 โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาหลัก 
  7. มาตรการช่วยเหลือ ฟื้นฟู การติดตามผล ยังเป็นมาตรการที่ยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ทำให้มีปัญหาการเสพซ้ำในอัตราที่พอสมควร
  8.  ปัจจัยเสี่ยงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ-สังคมในภาพรวม ยังเป็นปัญหาสำคัญ ที่ทำให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดเช่น สถานบริการ ร้านเกม ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ที่ให้เยาวชนเช่าพักอาศัย สถานที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุม
  9.  พื้นที่ปัญหายาเสพติดของประเทศ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ ที่จำเป็นต้องระดมทรัพยากรให้มากกว่านี้ในการลดระดับปัญหา  ที่สำคัญ ได้แก่drug4
   -พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาวิกฤติมากที่สุด
   -พื้นที่จังหวัดปริมณฑลจำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
   -พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา (4 อำเภอ)
   -พื้นที่ปัญหาต่อเนื่อง ซ้ำซาก 18 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว กาญจนบุรี เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน อุบลราชธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร นครราชสีมา สงขลา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
   รวมจังหวัดที่มีสถานการณ์ค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในสัดส่วนที่มาก จำนวน 27 จังหวัดที่มีสัดส่วนของปัญหายาเสพติดประมาณ 70% ของปัญหารวมทั้งประเทศ
  10. ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการ  การบูรณาการงบประมาณทั้งในส่วนกลาง,ป.ป.ส. , งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัญหาการจัดกลไกอำนวยการในระดับจังหวัด การพัฒนาบุคคลากรในกลไกแก้ไขปัญหาหลัก และการแปลงแผนงาน/งบประมาณสู่การปฏิบัติการ ฯลฯ 
  11.  วิกฤติปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม-การเมืองที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้พลังของภาครัฐ และชุมชน อยู่ในภาวะที่อ่อนแอ ไม่สามารถรวมศูนย์การแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดังเช่นที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับปัญหายาเสพติดมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จนมีแนวโน้มที่เป็นอันตรายในหลายพื้นที่ และเริ่มส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนและบุคคลมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง: http://www.rayong.go.th/Strategy/Drugs_15/Data/
General/2551/dope_strategy_2552.doc

******************************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s