รายงานผลการพัฒนาคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา

book_icon3บทคัดย่อ

เรื่อง   รายงานผลการพัฒนาคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน  (IT  for  Windows)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์   

 ผู้ศึกษา    เสาวณิต  เย็นสมุทร
 ปีที่ศึกษา  พ.ศ. 2551

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

        1. เพื่อพัฒนาเอกสารคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for Windows)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
        2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนอบรมและหลังอบรมโดยใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for Windows) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
        3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้ คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT  for Windows)   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์

 

วิธีดำเนินการศึกษา

            ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  นายทะเบียน  เจ้าหน้าที่งานนายทะเบียน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 11 อำเภอ  สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   รวมจำนวนทั้งสิ้น   44   คน
            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีดังนี้  คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for Windows)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT  for  Windows)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT  for  Windows) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์

            การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์(Statistical Package for the Social Sciences for Windows :SPSS for Windows) เพื่อหาค่าสถิติ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard)

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ ได้ดังนี้

           1. แสดงประสิทธิภาพคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for Windows)   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้ง 16  บท ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เฉลี่ยร้อยละ82.11/85.03  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80
            2. แสดงคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของการทดสอบก่อนอบรม การทำกิจกรรม การทดสอบ หลังอบรมและคะแนนความก้าวหน้า โดยใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for Windows) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  ทั้ง 16  บท ผลการทดลองพบว่าผู้เข้ารับการอบรม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนอบรม 52.84 คะแนน การทำกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 82.11 คะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังอบรม 85.03 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ32.19
           3. แสดงคะแนนข้อทดสอบก่อนอบรมและข้อทดสอบหลังอบรม วัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  ในการใช้คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for Windows) ผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ก่อนอบรม 55.00  หลังอบรม 83.08 แสดงว่า คะแนนทางการอบรมแตกต่างกัน ผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
           4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม  ที่มีต่อคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for Windows)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่า โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for Windows) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  สามารถช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานได้ และโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for Windows) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของ คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน(IT for Windows) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  คือ  คู่มือบอกขั้นตอนการทำรายการต่าง ๆ ใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจง่าย   ระดับมากที่สุด (mean=3.46)

            ผลการการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าจะส่งผลให้ผู้ศึกษานำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงคู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (IT for Windows)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการใช้ต่อไป

 **************************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s