รายงานผลการติดตามการใช้คู่มือการใช้งานเว็บบล็อก

book-iconบทคัดย่อ

เรื่อง รายงานผลการติดตามการใช้คู่มือการใช้งานเว็บบล็อก

ผู้ศึกษา  นายรัฐเขต  เชื้อมหาวัน

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2551

 

 

 

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อศึกษาผลการใช้คู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน เกี่ยวกับประสิทธิภาพของคู่มือการใช้งานเว็บบล็อก
         2. เพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้คู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน
         3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้คู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้

 

กลุ่มตัวอย่าง
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ.2551 จำนวน 5 รุ่น ที่สมัครใจเข้ารับการอบรม ตามโครงการอบรมผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตร ICT สำหรับผู้บริหารเพื่อการจัดการความรู้ (Weblog) และผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 รุ่น ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 97 คน

 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
          เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 11 หน่วย แบบทดสอบ ก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ของภาพรวมทั้ง 11 หน่วย รวม 20 ข้อ ใบงานท้ายหน่วย ทั้ง 11 หน่วย จำนวน 11 ใบงาน และแบบสอบถามความคิดเห็นผู้บริหาร เกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน

 

ผลการศึกษา

        การใช้คู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน สามารถสรุปได้ดังนี้

        1. ประสิทธิภาพของคู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ได้ผลออกมาคือ คู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ทั้ง 11 หน่วย มีประสิทธิภาพโดยรวม เท่ากับ 82.22/84.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 รวมถึงพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของคู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษา นอกโรงเรียน มีค่าเท่ากับ 0.62 ซึ่งหมายความว่า คู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ส่งผลให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องเว็บบล็อกเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.00

        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้บริหารและวิทยากรแกนนำการจัดการความรู้ ที่เรียนรู้ด้วยคู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ได้ผลออกมาคือ ก่อนเรียนรู้ ผู้บริหาร ที่เรียนรู้ด้วยคู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ทั้ง 11 หน่วย ได้คะแนนเฉลี่ย 10.01 คิดเป็นร้อยละ 50.05 และหลังการเรียนรู้ จากคู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ทั้ง 11 หน่วย ผู้บริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 16.69 คิดเป็นร้อยละ 83.45   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้บริหาร ที่เรียนรู้ด้วยคู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ก่อนและหลังการใช้คู่มือพบว่า หลังการเรียนรู้ด้วยคู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ผู้บริหาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

        3. ความเหมาะสมของคู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียนมีการแบ่งความเหมาะสมของคู่มือเป็น 3 ด้านคือ ด้านกายภาพของเอกสาร ด้านการนำไปใช้ประโยชน์และด้านเนื้อหาและความเข้าใจ ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารที่เรียนรู้ จากคู่มือ มีความคิดเห็นต่อคู่มือ สรุปโดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 โดยเรียงลำดับ ดังนี้

3.1 ด้านกายภาพของเอกสาร โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุด 2 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยคือ ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา (x = 4.55) ขนาดรูปเล่มมีความเหมาะสม (x = 4.06) และมีความคิดเห็นเหมาะสมมาก 2 ข้อคือ รูปแบบการพิมพ์ถูกต้องชัดเจน (x = 3.69) ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย (x = 3.52)

3.2 ด้านเนื้อหาและความเข้าใจของเอกสาร โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงลำดับความคิดเห็นเหมาะสมมากคือ ความเหมาะสมของการเรียงลำดับขั้นตอนของเนื้อหา (x = 3.85) ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา (x = 3.64) สำนวนภาษาอ่านเข้าใจง่าย (x = 3.49) และเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ (x = 3.46)

3.3 ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ของเอกสาร โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุด 2 ข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยคือ สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( x= 4.35) ใช้ประโยชน์ในการทบทวนการใช้งานเว็บบล็อก (x = 4.25) และมีความคิดเห็นเหมาะสมมาก 2 ข้อคือ สามารถนำไปค้นคว้าอ้างอิงได้ (x = 3.54) ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพิ่มความรู้ได้ (x = 3.52)

หมายเหตุ  x= ค่าเฉลี่ย

Download  เอกสารคู่มือการใช้งานเว็บบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ 

 

***************************

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s