รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการอ่านจับใจความ

book-iconบทคัดย่อ  

 เรื่อง   รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง  หมวดวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ  สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผู้วิจัย  นางอรนุช   คงฉิม

สถานศึกษา   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                              

ปีการศึกษา    2550

               

จุดมุ่งหมายในการวิจัย
          1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง  หมวดวิชาภาษาไทย  เรื่องการอ่านจับใจความ  สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
           2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง   หมวดวิชาภาษาไทย  เรื่องการอ่านจับใจความ  สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
           3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนด้วยตนเอง  หมวดวิชาภาษาไทย  เรื่องการอ่านจับใจความ  สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

กลุ่มตัวอย่าง
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่เรียนหมวดวิชาภาษาไทย  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 40 คน  โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
               1. ชุดการเรียนด้วยตนเอง  หมวดวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ  สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
               2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านจับใจความภาษาไทย 
               3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านจับใจความรายหน่วย 
               4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนด้วยตนเอง  หมวดวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
            การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนด้วยตนเอง ใช้สูตร  E1/E2 การเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความภาษาไทย  โดยใช้สถิติ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test  for  dependent  sample) และการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อชุดการเรียนด้วยตนเอง  หมวดวิชาภาษาไทย  เรื่องการอ่านจับใจความ  สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัย

                1.  ชุดการเรียนด้วยตนเอง  หมวดวิชาภาษาไทย  เรื่องการอ่านจับใจความ  สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.30/ 82.70  สูงกว่าเกณฑ์  มาตรฐาน  80/80  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

                2. ความสามารถทางการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักศึกษาหลังจากใช้ ชุดการเรียนด้วยตนเอง  หมวดวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านจับใจความ  สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3.  นักศึกษามีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนด้วยตนเอง  หมวดวิชาภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านจับใจความสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

**********************

Advertisements

2 thoughts on “รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่องการอ่านจับใจความ

    • เรียน คุณติวเตอร์
      ขอบคุณมากค่ะ ดิฉันจะนำนวตกรรมของอารย์ที่เพิ่งผ่านการประเมินใหม่ล่าสุดขึ้นBlogเพื่อให้เพื่อนครูที่สนใจศึกษาเป็นแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ เร็ว ๆ นี้ค่ะ
      อาจารย์ขิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s