รายงานการประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

book-iconบทคัดย่อ  

เรื่อง  รายงานการประเมินผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน

ชื่อผู้วิจัย  นางวิมลมาศ  ทิพย์ประเสริฐสิน

สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีการศึกษา   2551

 

 

จุดมุ่งหมายในการวิจัย 
         1. เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประกอบการเรียนรู้ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
         2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนและหลังการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนที่เรียนโดยใช้คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
         3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนรู้จากคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
         นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออุทัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive Sampling)

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
          
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
                 1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                 2. กิจกรรมท้ายบทเรียน และแบบประเมินผลหลังเรียนของคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

การวิเคราะห์ข้อมูล
           การหาประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้สูตร E1/ E2   การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนการเรียน และคะแนนสอบหลังการเรียน โดยใช้  t- test  และการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัย

  1. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.53/ 87.67  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักศึกษามีความเห็นต่อคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

**************************

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s