รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องยากับชีวิตประจำวัน

book-iconบทคัดย่อ

เรื่อง  รายงานผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องยากับชีวิตประจำวัน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชื่อผู้วิจัย  นางชะตา  วรรณโฆสิต

ปีที่ทำการวิจัย  2550 

 

 

 วัตถุประสงค์         

         การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
               1. สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องยากับชีวิตประจำวันสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80   
               2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องยากับชีวิตประจำวัน ระหว่างก่อนและหลังเรียน
               3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องยากับชีวิตประจำวัน

 

กลุ่มตัวอย่าง
            
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2550  ที่ได้รับการสุ่มมาแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จำนวน 40  คน 

 

ผลการศึกษา
           ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
             1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องยากับชีวิตประจำวัน มีค่าเท่ากับ 82.91/83.16
             2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องยากับชีวิตประจำวัน พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
             3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องยากับชีวิตประจำวัน  พบว่าโดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

*************************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s