ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)_4

FormIcon

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
6 พฤศจิกายน 2552

 

 

 Download เอกสาร

บทที่ 4   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีผลการประเมินตนเองรายมาตรฐานปรากฏดังนี้

 

มาตรฐานที่ 1   ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีมาก 
1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมายวัตถุประสงค์      กลยุทธ์ การดำเนินงานสอดคล้องกัน 3.80       / 
1.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ      การประจำปี  ครอบคลุมทุกพันธกิจ 3.60       / 
1.3 การกำกับ ติดตามการดำเนินงานเป็นไปตาม     แผนและนำผลไปใช้ในการพัฒนา 3.55       / 
สรุป ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  มีระดับคุณภาพ 3.65       / 

 

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1   มีระดับคุณภาพ   =    ดีมาก
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่   1   =   3.65

 

ข้อมูลความตระหนัก 
         
ผลสรุปตามเกณฑ์มาตรฐานที่  1  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เนื่องจากปีประมาณ   2552 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  ได้มีการดำเนินการประชุมวางแผนและทำงานร่วมกันในรูปแบบการทำงานเป็นทีม  และมีการกำหนด ปรัชญา วัตถุประสงค์  กลยุทธ์ และมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับ ปรัชญา วัตถุประสงค์ และแผนพัฒนา นโยบายสถานศึกษา ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบริหารการจัดการงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อมูลความพยายาม
         
จากผลการปฏิบัติงานประจำปี  2552  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  ได้ดำเนินตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  สามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามเป้าหมาย สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน   มีการนำข้อมูลและผลการประเมิน   ไปใช้ในการตัดสินใจ  และปรับกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง   พร้อมทั้งมีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล   เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับมีส่วนร่วน   ในการแสดงความคิดเห็น   มีความเสมอภาค   ยุติธรรม   ยึดถือระเบียบ   กฎหมาย   ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

มาตรฐานที่ 2   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีมาก 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3.92       /
2.2 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและ กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 3.62       /
2.3  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.86       /
2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการจัดการศึกษานอกระบบ 3.11     /  
2.5 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.25     /  
2.6 ความรู้ความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ 2.80     /  
  สรุป ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  มีระดับคุณภาพ 3.43     /  

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2    มีระดับคุณภาพ     =   ดี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่   2   =    3.43

 

ข้อมูลความตระหนัก 
             ผลสรุปมาตรฐานที่   2  อยู่ในเกณฑ์ดี     เนื่องจากในปีงบประมาณ  2552  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว   กำหนดนโยบายของสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  ให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม และสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน  ส่งเสริมกระบวนการคิด  และการทำงานร่วมกัน  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  การทำโครงงาน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดกิจกรรมการสอนเสริม   เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตนเองและสังคมได้  เน้นให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้พัฒนา คุณลักษณะพึงประสงค์เรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพจิตที่ดี โดยกำหนดรูปแบบของโครงการ กิจกรรม  ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และโครงการจัดการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต  และ  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ และจัดอบรมให้กับบุคลากรได้มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาพื้นฐาน เช่นการอบรมวิธีสอนภาษาไทย การอบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ข้อมูลความพยายาม
           จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  2552  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา  และพบว่าสถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลาย   ตรงตามความต้องการของผู้เรียน  สามารถใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม   มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม   โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลัง  ให้กับผู้เรียน  มีการพัฒนาครูและบุคลากร  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ  มีการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาพื้นฐาน  อย่างต่อเนื่อง  

 

มาตรฐานที่ 3   การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีมาก 
3.1  การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 3.40     /   
3.2  สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ 3.49     /   
3.3  ครูและบุคลากร  มีความสามารถในการจัด        กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 3.40     /   
3.4  ครูและผู้สอนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 3.39     /   
3.5  คุณภาพของผู้เรียน / ผู้รับบริการ 3.38     /   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  มีระดับคุณภาพ 3.41     /   

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3     มีระดับคุณภาพ    ดี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3     =     3.41

 

ข้อมูลความตระหนัก 
          ผลสรุปจากมาตรฐานที่  3   อยู่ในเกณฑ์ดี   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว   กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา ให้มีการสำรวจข้อมูล  สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  มีการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  มุ่งเน้นให้มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ   การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต    การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ที่หลากหลายและมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ    มีกิจกรรมเพื่อชุมชนที่หลากหลายโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  มีการอบรมให้ความรู้แก่วิทยากรที่จัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพเพื่อให้วิทยากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 

ข้อมูลความพยายาม

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว   ได้นำหลักสูตรต่างๆไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  เช่น  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาตามอัธยาศัย และมีการติดตามและประเมินผลทุกกิจกรรม  มีการจัดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ ให้แก่ วิทยากร เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานที่ 4    การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
4.1  คุณภาพของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 3.20     /  
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4  มีระดับคุณภาพ 3.20        

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4    มีระดับคุณภาพ   =    ดี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 4     =   3.20

 

ข้อมูลความตระหนัก 

          ผลสรุปของมาตรฐานที่ 4   อยู่ในเกณฑ์ดี   เนื่องจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  ได้กำหนดเป็นแนวนโยบายของสถานศึกษา ให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว และศูนย์การเรียนชุมชนทุกตำบล  จัดทำข้อมูลพื้นฐาน ทำเนียบเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นอำเภอน้ำหนาว  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้รับบริการและเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการในท้องถิ่น 

ข้อมูลความพยายาม

          จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  2552   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  จะกำหนดนโยบายของสถานศึกษา  ให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว และศูนย์การเรียนชุมชนทุกตำบล  มีการจัดทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอน้ำหนาว และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองแก่ผู้รับบริการ มีการจัดให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอเคลื่อนที่แก่ประชาชนในทุกตำบลและจัดกิจกรรมอาสาสมัครให้บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

มาตรฐานที่ 5   การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
5.1  คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร 3.45     /  
5.2  การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 3.88       /
5.3  ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร 3.88       /
5.4  คุณภาพของการบริหารจัดการ 4.00       /
5.5  มีระบบประกันคุณภาพภายใน 3.71       /
 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5  มีระดับคุณภาพ 3.78       /

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 5  มีระดับคุณภาพ    =   ดีมาก
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 5    =   3.78

 

ข้อมูลความตระหนัก 
          ผลสรุปของมาตรฐานที่ 5  อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เนื่องจาก ผู้บริหารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว   ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานและการปกครอง เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงาน  มีการวางแผนการปฏิบัติงาน  มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน มีการปกครองโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล   มีความซื่อสัตย์  โปร่งใส  ยุติธรรม   ในการทำงานและผลงานที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้  มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางาน  มีการนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูล  และนำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้    ให้มีการนำผลรประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานระบบ ฐานข้อมูลต่าง ๆให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานได้ทันที จัดการอบรมให้ความรู้ในการใช้ระบบฐานข้อมูลแก่บุคลากรทุกคน  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลความพยายาม
          จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  2552    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว   ได้ดำเนินงานในการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ คือ ระบบหลักและระบบสนับสนุน เป็นระบบประกันคุณภายใน  พัฒนาองค์กร  และบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน โดยมอบหมายงานให้กับบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน  เมื่อบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงสายงานใหม่จะมีการมอบหมายงานและถ่ายทอดวิธีการทำงานให้แก่บุคลากรอย่างมีระบบและชัดเจนพร้อมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
6.1 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัด       การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3.30     /  
6.2 การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3.03     /  
 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6  มีระดับคุณภาพ 3.17     /  

 

สรุปผลการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 6    มีระดับคุณภาพ     ดี
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 6     =     3.17

 

ข้อมูลความตระหนัก
          ผลสรุปมาตรฐานที่ 6   อยู่ในเกณฑ์ดี    เนื่องจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและองค์กรชุมชนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันและพัฒนางาน กศน.ให้มีคุณภาพโดยเน้นให้มีกิจกรรมบริการชุมชนที่หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับเครือข่ายในการทำงานในพื้นที่ที่ไม่มี เจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมทั้ง ประชุมชี้แจ้งและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ กศน.ให้กับ เครือข่ายทราบ

ข้อมูลความพยายาม
          จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ  2552   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  ได้ดำเนินการจัด กศน. ให้กับกลุ่มเป้าหมาย.ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมาย และมีการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันอีกทั้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อให้จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาร่วมจัดการความรู้และใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

      ตารางสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน 

มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.65       /
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 3.43     /  
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน 3.41     /  
มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 3.20     /  
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ 3.78       /
มาตรฐานที่ 6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 3.17     /  

 

*****************************

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s