ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)_5

FormIcon

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์
6 พฤศจิกายน 2552

 

 

Download เอกสาร

บทที่  5  สรุปผลการประเมิน

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน   ดังนี้

1.  สรุปผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน
                1.1 มาตรฐานที่บรรลุเป้าหมายตามแผน  ได้แก่
                      มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผน
                                        พัฒนาคุณภาพการศึกษา
                      มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
                      มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
                                        อาชีพ ทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน
                      มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
                      มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
                      มาตรฐานที่ 6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
               1.2  มาตรฐานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน    ไม่มี

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแยกเป็นรายมาตรฐานตามตัวบ่งชี้

 2.1  มาตรฐานที่บรรลุป้าหมายตามแผนอยู่ในระดับ   ดีมาก  ได้แก่
         มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ 
                              และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
         มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ
2.2  มาตรฐานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนอยู่ในระดับ   ดี   ได้แก่
         มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
         มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการ
                             พัฒนาอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน
          มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
          มาตรฐานที่ 6 การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
2.3  มาตรฐานที่ไม่บรรลุป้าหมายตามแผนอยู่ในระดับพอใช้   ไม่มี     
2.4  มาตรฐานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนอยู่ในระดับปรับปรุง  ไม่มี

 

3. จุดเด่น จุดด้อยและแนวทางการพัฒนา

 
                 3.1  มาตรฐานที่ 1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา

           3.1.1 จุดเด่น  สถานศึกษามีการกำหนด  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการปฏิบัติงานมีการกำหนดแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
           3.1.2 จุดด้อย   ไม่มี
           3.1.3 แนวทางการพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติงานปี  2553  ตามปรัชญา  และยุทธศาสตร์  นโยบายสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 

                 3.2  มาตรฐานที่ 2  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

 
                   3.2.1 จุดเด่น 

         1)  มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการ“คิดเป็น” ใช้ข้อมูลตนเอง  วิชาการ และสังคมมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ  และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
         2)  มีการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
         3)  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานร่วมกัน
         4) การพัฒนาผู้เรียน/ผู้รับบริการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม อยู่ในระดับ ดี  ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนได้รับการพัฒนาจากการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว ได้จัดให้มีโครงการต่าง ๆ เช่น  โครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและโครงการศึกษาดูงานให้กับผู้เรียน
          5)  ครูและบุคลากร ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกนอก ระบบที่เน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นสำคัญ       
          6)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. อย่างต่อเนื่อง

                      3.2.2 จุดด้อย
                                     1)  บุคลากรครูมีน้อย ทำให้ศูนย์การเรียนชุมชนบางแห่งขาด 
                                            การพัฒนาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
                                     2)  ครูมีความรู้ไม่ตรงกับสาระการเรียนรู้  8  สาระการเรียนรู้
                       3.2.3 แนวทางการพัฒนา
                                      1) จัดหาครูศรช.ให้ครบทุกตำบล
                                      2) จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
                                        ในรายวิชา ให้ครบ  8   สาระการเรียนรู้

                   3.3  มาตรฐานที่ 3  การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน

                      3.3.1 จุดเด่น 

        1) ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการการศึกษาต่อเนื่อง เนื่องจากได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการและความสนใจและสามารถนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพสามารถทำให้ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  สร้างอาชีพ  รู้จักพัฒนาตนเอง  พัฒนาสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
         2)  การพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย  โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการให้สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้เรียนชุมชน
         3)  มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
         4)  มีการนิเทศ   ติดตามและรายงานผลการนิเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลจากการนิเทศไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
         5)  มีการอบรมให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพให้กับวิทยากรวิชาชีพ 

                       3.3.2 จุดด้อย

          1)  งบประมาณในการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพน้อยเกินไป
          2)  สื่อ และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมไม่ทันสมัย
          3)  ระยะทางแต่ละตำบลห่างไกลทำให้ยากต่อการประสานงานและนิเทศ ติดตามผล

                       3.3.3 แนวทางการพัฒนา

                                        จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ

                    3.4  มาตรฐานที่ 4  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

                        3.4.1 จุดเด่น 

          1)  มีการจัดทำเนียบสื่อ/แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น 
ภายในศูนย์การเรียนและห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว
          2)  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของด้วยตนเองของผู้รับบริการในชุมชน
          3)  มีการจัดทำโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่และออกบริการร่วมกับเครือข่ายในการให้บริการแก่ประชาชน
          4)   มีการนิเทศ   ติดตามและรายงานผลการนิเทศอย่างต่อเนื่องและนำผล จากการนิเทศไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

                        3.4.2 จุดด้อย

          1)  ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้ทั่วถึง
          2) งบประมาณในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และห้องสมุดมีน้อย
          3)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทำได้น้อย
           4) งบประมาณในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาน้อยเกินไป

                        3.4.3 แนวทางการพัฒนา

           1)  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
           2)  ระดมทรัพยากรและงบประมาณในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา ศรช.และ ห้องสมุด
           3)  ส่งเสริมให้ครูศรช. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
           4)  จัดกิจกรรมอาสาสมัครให้บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

                  3.5  มาตรฐานที่ 5  การบริหารจัดการ

                        3.5.1 จุดเด่น 

          1)  ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรทำ ให้การทำงาน เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
          2) จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางาน  เช่น การอบรมเทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย  การอบรมการทำวิจัยชั้นเรียน เป็นต้น 
          3)  มีการบริหารองค์กรด้วยจัดทำระบบหลักและระบบสนับสนุนมาใช้ในการบริหารจัดการ
         4)  มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานแต่ละด้านอย่างครบถ้วนและเหมาะสม
          5)  มีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
          6)  มีการทำผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษา
          7)  มีการนิเทศ   ติดตามและประเมินผล  เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่าต่อเนื่องเพื่อนำผลจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานจัด กศน. ให้มีประสิทธิภาพ

                        3.5.2 จุดด้อย

          1) ขาดการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
          2) ขาดการอบรมให้ความรู้ในการใช้ระบบฐานข้อมูลให้กับบุคลากรทุกคน

                        3.5.3 แนวทางการพัฒนา

          1) ให้มีการจัดการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานได้ทันที่
          2) จัดการอบรมให้ความรู้ในการใช้ระบบฐานข้อมูลแก่บุคลากรทุกคน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน

              3.6  มาตรฐานที่ 6  การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

                         3.6.1 จุดเด่น 

          1) มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน
          2) ภาคีเครือข่ายสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
          3) มีการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

                         3.6.2 จุดด้อย

           1) บางพื้นที่ขาดครูและเจ้าหน้าที่ในการประสานงานกับเครือข่าย
           2) เครือข่ายบางหน่วยงานยังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการทำงานของ กศน.

                         3.6.3 แนวทางการพัฒนา

           1) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เข้าประสานงานกับเครือข่ายในการทำงานพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
           2) ประชุมชี้แจ้งและสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ กศน.ให้กับเครือข่ายทราบ

 

4.  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว  ได้กำหนดทิศทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  ให้เป็นสถานศึกษาแห่งคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนชนและสังคม โดยกำหนดแผนการพัฒนาดังนี้

                4.1 การพัฒนาองค์กร                                                                                                        

          1. การกำหนดหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาที่ชัดเจน ทั้งกลยุทธ์บริหารจัดการกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมายและ หลักสูตร/กิจกรรม  กลยุทธ์หน้าที่องค์กร  ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิต  สภาพปัญหาและความต้องการ ความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และนโยบายของจังหวัด
          2. กำหนดให้บุคลากรจัดทำแผนการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม
          3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  สามารถให้บริการคนในชุมชน  ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
         4. จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลนไม่ เพียงพอต่อการให้บริการและการใช้งานจากเงินงบประมาณและการสนับสนุนจากเครือข่าย
          5.  สถานศึกษากำหนดระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

                4.2  การพัฒนาบุคลากร

          1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในการจัด กศน. ตามโครงการและแผนงานตามความเหมาะสม
          2. ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
          3. ส่งเสริม  สนับสนุน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความเหมาะสม

4.3  การพัฒนาผู้เรียน

           1. ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม ได้แก่ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ  ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  และใส่ใจสุขภาพกาย และสุขภาพจิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  
           2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น
           3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนผู้ใช้บริการ ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มากขึ้น
          4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ

 

**********************************

Advertisements

One thought on “ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)_5

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s