ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)_1

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
9 พฤศจิกายน 2552

naam3

 

 Download เอกสาร

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1. ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์การศึกษาระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว
         เลขที่ 234 หมู่ที่  5  ตำบลน้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว   จังหวัดเพชรบูรณ์
         รหัสไปรษณีย์  67260   โทรศัพท์ 0-5677-9121 โทรสาร 0-5677-9026
          Email: nfenamnao@hotmail.com

2.สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์     
                                สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                                สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                                กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
             
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว ตั้งอยู่เลขที่  234  หมู่ที่  5  ตำบลน้ำหนาว  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชนผู้ด้อย/พลาด/ขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์   เมื่อปี พ.ศ. 2536  กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำหนาว และต่อมาได้มีการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2537  ณ  พื้นที่ดินของป่าสงวนแห่งชาติป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวบนพื้นที่  2  งาน 18 ตารางวา   บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว    โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน   สร้างเสร็จวันที่   16 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2538   และอยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำหนาว    

             ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำหนาว  มีผู้บริหารดังนี้
                        1.  นางสาวสุธิน  จันทร์ลา   ผู้ประสานงาน  พ.ศ.2534
                        2.  นายราเชนทร์  บูรณศาสตร์  ผู้ประสานงาน  พ.ศ.2536
                        3. นายมงคล  ชัยสิทธิ์  หัวหน้าศูนย์   พ.ศ.2536
                        4. นายวิบูลย์  ตรีถัน  ผอ. ศบอ.  พ.ศ.2542
                        5. นายวิวัฒน์  ด้วงทอง  ผอ. ศบอ.   พ.ศ.2548
                        6. ว่าที่ ร.อ.ดำริห์  ติยะวัฒน์   ผอ. กศน.  พ.ศ.2552
                         7.นายวีระพล  กลั่นตา   ผอ. กศน.  ปัจจุบัน

ประวัติอำเภอน้ำหนาว 

              อำเภอน้ำหนาว เมื่อประมาณ พ.ศ.2400 เดิมเป็นเพียงกลุ่มบ้านเล็กๆ มีบ้านเรือนประมาณ  4-5 ครอบครัว ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านห้วยน้ำหนาวกลุ่มบ้านดังกล่าวเป็นชุมชนที่ยังไม่ถาวรมีการเคลื่อนย้ายหมู่บ้านเมื่อมีการเจ็บป่วยล้มตาย หรือเกิดโรคระบาดของคนในหมู่บ้านประชาชนจะอพยพครอบครัวหนีโรคร้ายเข้าไปอาศัยอยู่ตามป่าเขา ไร่นา เมื่อโรคร้ายสงบลงจึงอพยพกลับถิ่นเดิมหรือไปตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นใหม่โดยมีความเชื่อกันว่า ผีกิน หรือผีมารังควาน เมื่อย้ายหมู่บ้านคราใดก็เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านไปเรื่อยๆ ตามสภาพที่ตั้งของหมู่บ้าน เช่น บ้านห้วยขอนเปลือย บ้านโนนจำปา บ้านโคกลานกลอย บ้านห้วยตำแย บ้านห้วยน้ำหนาว และบ้านท่าไร่เป็นต้น หมู่บ้านทั้งหมดนี้ ขึ้นต่อการปกครองตำบลหล่มเก่า อำเภอ หล่มเก่า ต่อมามีการตั้งหมู่บ้านขึ้น ได้แก่ บ้านนาพอสอง บ้านห้วยหอ ( บ้านวังกวาง ) บ้านตาดข่า บ้านกกกล้วยนวล ทำให้การตรวจตราและดูแลราษฎรของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก พ.ศ. 2457 ทางราชการได้แยกพื้นที่บ้านห้วยน้ำหนาวออกจากตำบลหล่มเก่าตั้งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหล่มเก่า เรียกว่า “ต.น้ำหนาว” กำนันตำบลน้ำหนาวคนแรกคือ นายมูล คัมภีร์ อยู่ที่บ้านห้วยลาด  
              ปี พ.ศ.2487 รัฐบาลได้ตราพระราชกำหนดระเบียบบริหารนครบาลเพชรบูรณ์ ได้มีการสำรวจและเกณฑ์แรงงานราษฎรจากจังหวัดต่างๆ สร้างเส้นทางจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สู่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเริ่มต้นทางเส้นทางที่บ้านศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผ่านบ้านวังกวาง ภูผาลา บ้านหลักด่าน  ป่าห้วยอีหม้อ บ้านตาดกลอย สู่เขตอำเภอหล่มเก่า บ้านกกกระทอน หัวหน้าคณะผู้สำรวจเส้นทางในสมัยนั้น คือ นายช่างเต็ม วิภาคย์จนกิจ การก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว ผู้คนต้องมาเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะไข้มาลาเรียในป่าน้ำหนาวเป็นจำนวน มาก ตรงบริเวณข้างสะพานห้วยผาลาเป็นสุสานที่ฝังศพของผู้เสียชีวิตเส้นทางสายนี้ก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามต้องลาออก การก่อสร้างดังกล่าวจึงถูกยกเลิกไป
              พ.ศ.2521 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอน้ำหนาว โดยแยกพื้นที่ตำบลน้ำหนาว ออกจากอำเภอหล่มเก่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม เจ้าหน้าที่ของรัฐออกตรวจตราและเยี่ยมเยือนราษฎรไม่ทั่วถึง เพราะเป็นพื้นที่ชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับ 3 จังหวัด 4 อำเภอประกอบกับมีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ และยากต่อการปราบปรามซึ่ง ผบ.พตท.1617 และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าควรจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้น และกระทรวง   มหาดไทยได้ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ตามประกาศ    ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2521   โดยให้ขึ้นอยู่กับอำเภอหล่มเก่า
              ในปีแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านนาพอสอง (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนอนุบาล     น้ำหนาว) เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ทางราชการได้ที่ว่าการกิ่งอำเภอสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2524 เป็นอาคาร 2 ชั้น และใช้เป็นที่ว่าการอำเภอถึงปัจจุบันนี้ นายเน็ด   โฉมอุดม ปลัดอำเภอหล่มเก่าเป็นปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคนแรก     และได้ตั้งเป็นอำเภอตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2524  

 

สภาพทั่วไปของอำเภอน้ำหนาว 

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

               อำเภอน้ำหนาว  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเพชรบูรณ์  ห่างจากที่ตั้งของตัวจังหวัด  ระยะทางประมาณ  145 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนที่ราบสูงบนทิวเขาเพชรบูรณ์ พื้นที่มีระดับความสูงประมาณ  700-900  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆดังนี้
                 ทิศเหนือ  ติดอำเภอ  วังสะพุง จังหวัดเลย , อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
                 ทิศใต้  ติดอำเภอ  คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
                 ทิศตะวันออก  ติดอำเภอ  ภูกระดึง จังหวัดเลย และอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
                 ทิศตะวันตก ติดอำเภอ    หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และ อำเภอหล่มเก่า

ลักษณะภูมิประเทศ

             ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอน้ำหนาวเป็นที่ราบบนภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ทางทิศเหนือเป็นเทือกเขาสูงและภูผาหินปูน   ทางทิศตะวันออกส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของตำบลและหมู่บ้าน มีลำน้ำพองและภูกระดึงเป็นแนวเขตติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับทางทิศตะวันตกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ส่วนใหญ่ประกอบด้วยป่าดงดิบ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ ป่าไม้เบญจพรรณและป่าสนเขา ส่วนทางทิศใต้มีแนวภูเขาสูงประกอบด้วย เขาดงสวนเมี่ยงและภูผาจิต  ซึ่งเป็นยอดเขาตัดที่สูงที่สุดของป่าน้ำหนาวสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,271 เมตร

ลักษณะภูมิอากาศ

              อำเภอน้ำหนาวเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดูกล่าวคือ ฤดูร้อน (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม) และฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) สภาพอากาศทั่วไปเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในฤดูหนาวประมาณ 4-20 °c และฤดูร้อนประมาณ 8-32 °c

การปกครอง  อำเภอน้ำหนาว แบ่งออกเป็น    4     ตำบล     30    หมู่บ้าน

ที่ ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน ระยะห่างจากอำเภอ (กม.) ประชากรทั้งหมด(คน) จำนวนชาย  ( คน ) จำนวนหญิง(คน) จำนวนครัวเรือน
1. ตำบลน้ำหนาว 6  หมู่บ้าน 1  กม. 4,815 2,514 2,301 1604
2. ตำบลโคกมน 6  หมู่บ้าน 10  กม. 3,140 1,611 1,529 976
3. ตำบลวังกวาง 11  หมู่บ้าน 23  กม. 5,381 2,801 2,580 1,561
4. ตำบลหลักด่าน 7  หมู่บ้าน 40  กม. 3,760 1,892 1,868 987
รวม  4  ตำบล 30 หมู่บ้าน 17,096 8,818 8,278 5,128

ข้อมูลประชากรอำเภอน้ำหนาว เดือน สิงหาคม  เมื่อ ปี 2552

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                 –   ด้านไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน  1  แห่ง  ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
                 –   ด้านประปา ระบบประปาหมู่บ้านหรือระบบประปาภูเขาทุกหมู่บ้านมีน้ำใช้
                 –   ด้านการสื่อสาร  ที่ทำการไปรษณีย์จำนวน  1  แห่ง
                 –   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสถานีตำรวจภูธร  1  แห่ง
                 –   ด้านสุขภาพ มี โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง 1 แห่ง  และสถานีอนามัย 4 แห่ง

การคมนาคม

                  1. ทางหลวงหมายเลข 2216  ถนนสายกกกะทอน – ห้วยสนามทราย  ไม่มีรถประจำทาง แต่จะมีรถรับส่งพัสดุของไปรษณีย์ ระหว่างอำเภอน้ำหนาวกับอำเภอหล่มเก่าวันละ  1  เที่ยว  ระยะทางจากหมู่บ้านหลักด่านถึงอำเภอน้ำหนาว   40  กิโลเมตร  ระยะทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์  ถึง  หมู่บ้านหลักด่าน  (โดยใช้เส้นทางจากอำเภอหล่มเก่า) มีระยะทาง  120  กิโลเมตร
                   2. ทางหลวงหมายเลข 2216 ถนนสายกกกะทอน – ห้วยสนามทราย   กิโลเมตรที่ 20 – 21 มีรถประจำทางวิ่งผ่านทุกวันจากบ้านนาพอสอง หมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของอำเภอน้ำหนาว   ถึง  อำเภอชุมแพ ด้วย  ระยะทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์  ถึงบ้านนาพอสอง  138  กิโลเมตร

ด้านแหล่งน้ำ  

ตำบลหลักด่าน  มีลำน้ำห้วยน้ำหนาว  ลำน้ำปากห้วยขอนแก่น   ลำน้ำเลย 
ตำบลวังกวาง    มี ลำห้วยหอย   ลำน้ำพอง 
ตำบลน้ำหนาว  มีลำน้ำห้วยภูฮี    
ตำบลโคกมน    มีลำน้ำเชิญ            

ด้านการเกษตร 

                  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร  โดยมีพื้นเพาะปลูกอยู่รอบๆ  หมู่บ้าน พืชที่ปลูกได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด  ขิง  ปลูกผัก   พืชสวนที่นิยมปลูกคือ  มะขาม  ลิ้นจี่  ลำไย

ด้านการพาณิชย์  

                     –   มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก 4   แห่ง
                     –   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด จำนวน  1   แห่ง 
                     –   สหกรณ์การเกษตรหลักด่าน จำนวน  1   แห่ง 

ด้านการท่องเที่ยว 

            อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

  แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
            1. ถ้ำผาหงษ์
            2. สวนสนบ้านแปก
            3. สวนสนภูกุ่มข้าว
            4. น้ำตกซำผักคาว
            5. น้ำตกทรายทอง
            6. น้ำตกเหวทราย
            7. น้ำตกพรานบา

               แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลต่างๆ

ตำบลหลักด่าน
              1.  ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน)
              2.  เลยดั้น
              3. น้ำตกวงพระจันทร์
              4. โครงการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว

ตำบลวังกวาง
                1. แหล่งท่องเที่ยวที่ทางไปบ้านฟองใต้ เพื่อขึ้นภูกระดึง จนถึงยอด ผาหล่มสัก     
                2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยว   ในรูปแบบเชิงเกษตรแบบพอเพียง ที่บ้านห้วยยางทอง  หมู่ที่  9

ตำบลน้ำหนาว
                  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงเกษตร ในอำเภอน้ำหนาว  มีสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากมาย อาทิ เช่น   ไร่ธนลาภ ปลูกผักเมืองหนาว
                  สวนภูน้ำหนาว แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเกษตรเชิงอนุรักษ์ สวนภูพนา ปลูกดอกหน้าวัว สวนน้ำหนาว ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  สวนเนินไผ่ ปลูกผักเมืองหนาว

ตำบลโคกมน
                 1. วัดห้วยสนามทราย 
                 2. น้ำตกตาดหมอก  

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
                    
ในอำเภอน้ำหนาวมีพื้นที่ป่า ป่าน้ำหนาว เป็นป่าผืนใหญ่ติดต่อกับป่าภูเขียวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้ ประกอบด้วยป่าหลายชนิดคือ
                     ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าไผ่และทุ่งหญ้าพบกระจายเป็นหย่อม ๆ และเป็นทุ่งหญ้า  พื้นที่ใหญ่สลับกับป่าสนเขาและป่าเต็งรัง ทำให้เกิดไฟป่าได้ง่าย และรุกรามรวดเร็วมาก การดับไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก
                     สัตว์ป่าที่สำคัญ  ในเขตอุทยานแห่งชาติ  น้ำหนาวมีอาศัยอย่างชุกชุมได้แก่ ช้าง เก้ง กวาง เสือโคร่ง เสือดาว กระทิง วัวแดง หมี เลียงผา กระจง เม่น อีเห็น หมูป่า กระต่ายป่า ลิง ชะนี ไก่ป่า แมวดาว ตะกวด พังพอน ฯลฯ รวมทั้งสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่หายาก ได้แก่  เต่าปูลู เต่าเดือย ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล และค้างคาวที่มีลักษณะที่แตกต่างจากค้างคาวชนิดอื่นที่ได้พบมา  นอกจากนั้นยังมีนกสวยงามมากมายหลายชนิดได้แก่ นกแก้ว นกเงือก นกกระจ้อน ไก่ฟ้าพญาลอ นกจับแมลงจุกดำ นกกะรางหัวหงอก นกกะรางหัวขวาน นกสาลิกาเขียว นกจาบคาหัวสีส้ม นกปีกลาย, สล๊อต นกพญาปากกว้างหางยาว   นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง นกปรอดหัวจุก นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง เหยี่ยวแมงปอขาแดง

 

ด้านการศึกษา

               อำเภอน้ำหนาวมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 จำนวน 14  แห่ง   และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  จำนวน  1  แห่ง

 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

                สภาพสังคมโดยรวมของอำเภอน้ำหนาว  เป็นสังคมเกษตรชนบท  มีความสงบเรียบร้อย    มีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ     ประชาชนในอำเภอน้ำหนาว   ส่วนใหญ่อพยพมาจากที่อื่นทั้งจาก   จังหวัดขอนแก่น    จังหวัดชัยภูมิ  และ จังหวัดเพชรบูรณ์   แต่ก็อยู่กันได้โดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน  แต่ละหมู่บ้านก็จะมีประเพณีที่แตกต่างกันออกไป  แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ  ชอบเข้าวัดทำบุญ

ปรัชญา 

               มีคุณธรรม  นำความรู้  สู่วิถีชีวิตอย่างพอเพียง

 

วิสัยทัศน์ 

                กศน.น้ำหนาว  จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ 

        1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
        2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่าย เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
        3. จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ  งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
        4. จัดส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        5. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
         6. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และเทียบระดับการศึกษา
         7. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
         8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย
         9. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
         10. ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
         11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
         12. พัฒนาระบบบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาลและสร้างภาพลักษณะที่ดี 
         13. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
          14. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          15. พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้ให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ/ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน/คุณภาพการศึกษา
          16. พัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูกศน. และภาคีเครือข่ายให้ได้มาตรฐาน

 

เป้าประสงค์ 

            เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิต  พัฒนาสังคมและชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพ   คุณธรรม  ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 

            กลยุทธ์ที่ 1. ลุยถึงที่ (การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง )สร้างกระแสความความสำคัญของการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนอกระบบ  การศึกษาต่อเนื่อง    เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเจาะลึกการจัดกิจกรรมประสานสร้างเสริมเชื่อมโยงภาคีและเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็ว  สำรวจค้นหาความต้องการในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายและจัดให้มีการทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล     ครอบครัวและรายกลุ่มในชุมชน

             กลยุทธ์ที่  2.  ปรับกิจกรรมหลากหลายโดนใจผู้เรียน   ( ปรับวิธีการเรียน เปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย )   จัดให้มีการพัฒนา  สื่อ กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มีความหลากหลาย  จัดทำข้อมูลการเรียนรู้รายบุคคลและรายชุมชนเพื่อสะสมการเรียนรู้  และประสบการณ์ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้และให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ จากแหล่งเรียนรู้ การเรียนด้วยการฝึกปฏิบัติจริงและนำการจัดการความรู้มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีเรียนวิธีสอน  ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  บริการแนะแนวการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีประชาธิปไตย

                กลยุทธ์ที่  3. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายและกระจายบริการการศึกษา  ( ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม )   ประสานสร้างเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความตระหนัก ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้การศึกษานอกระบบการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบต่างๆ  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชุมชนภาคีเครือข่าย

                 กลยุทธ์ที่  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ( จัดระบบบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร )   พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและการจัดการความรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล  ปรับวิธีการบริหารการจัดการทรัพยากรระหว่างภายในหน่วยงานและต่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เอื้ออำนวยต่อการบริการประชาชน  การประสานงานจัดการบริหารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพ  พัฒนาระบบการทำงานให้มีการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษานอกระบบ

                กลยุทธ์ที่  5. แหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาให้เป็นฐานความรู้ของประชาชน  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและสื่อในชุมชนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและชุมชน  ให้มีพัฒนานำนวัตกรรม  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  บริหารการจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                           stru

 

 

 

3. สรุปข้อมูลของสถานศึกษา

ครูและบุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
1. ว่าที่ ร.อ. ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ฯ ปริญญาโท บริหารการศึกษา
2. ว่าที่ ร.ท.ชูศิลป์ ทัพผา ครูอาสาฯ ปริญญาตรี สงเสริมการเกษตร
3. นางสาวกนกภรณ์ ทองเชื้อ ครูอาสาฯ ปริญญาตรี สังคมศึกษา
4. นายณัฐพงศ์ เทียมเพ็ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ปริญญาตรี สังคมศึกษา
5. นางนิตยา หารี บรรณารักษ์ ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
6.นายพายุวรรษ จันทร์พิลา นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี เทคโนฯคอมพิวเตอร์อุตฯ
7.นางสาวขนิษฐา คำภา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8.นายอนุสรณ์ เหล็กสัก เจ้าหน้าที่นักการภารโรง มัธยมศึกษาปีที่ 6  
 

 

การส่งเสริมการรู้หนังสือ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ที่ ตำบล หมู่ที่ เป้าหมายทั้งปี 2/2551 1/2552
1 น้ำหนาว 1-6 10 5 5
2 โคกมน 1-6 10 5 5
3 วังกวาง 1-11 10 5 5
4 หลักด่าน 1-7
  รวม 30 30 15 15

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ที่ ตำบล หมู่ที่ เป้าหมายทั้งปี 2/2551 1/2552
1 น้ำหนาว 1-6 10 5 5
2 โคกมน 1-6 10 5 5
3 วังกวาง 1-11 10 5 5
4 หลักด่าน 1-7 10 5 5
  รวม 30 40 20 20

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ที่ ตำบล หมู่ที่ เป้าหมายทั้งปี 2/2551 1/2552
1 น้ำหนาว 1-6 60 30 30
2 โคกมน 1-6 50 25 25
3 วังกวาง 1-11 50 25 25
4 หลักด่าน 1-7 50 25 25
  รวม 30 210 105 105

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ที่ ตำบล หมู่ที่ เป้าหมายทั้งปี 2/2551 1/2552
1 น้ำหนาว 1-6 110 55 55
2 โคกมน 1-6 70 35 35
3 วังกวาง 1-11 70 35 35
4 หลักด่าน 1-7 70 35 35
  รวม 30 320 160 160

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ที่ ตำบล หมู่ที่ เป้าหมายทั้งปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1 น้ำหนาว 1-6 40 20 20
2 โคกมน 1-6 60 20 20 20
3 วังกวาง 1-11 60 20 20 20
4 หลักด่าน 1-7 40 20 20
  รวม 30 200 40 80 80

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ที่ ตำบล หมู่ที่ เป้าหมายทั้งปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1 น้ำหนาว 1-6 25 25
2 โคกมน 1-6 25 25
3 วังกวาง 1-11 25 25
4 หลักด่าน 1-7 25 25
  รวม 30 100 100

 

กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ที่ ตำบล หมู่ที่ เป้าหมายทั้งปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1 น้ำหนาว 1-6 50 25 25
2 โคกมน 1-6 50 25 25
3 วังกวาง 1-11 50 25 25 25
4 หลักด่าน 1-7 50 25
  รวม 30 200 50 100 50

 

การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ที่ ตำบล เป้าหมายทั้งปี ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1 น้ำหนาว
2 โคกมน 50 50
3 วังกวาง 50 50
4 หลักด่าน 50 50
  รวม 100 50 100 50

 

สรุปข้อมูลนักศึกษาของสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 1 ข้อมูลผู้เรียน / ผู้รับบริการ การจัดส่งเสริมการรู้หนังสือ
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ดำเนินการได้ หลักสูตร / กิจกรรมที่ดำเนินการ
การจัดส่งเสริมการรู้หนังสือ ตำบลน้ำหนาวตำบลโคกมน ตำบลวังกวาง ตำบลหลักด่าน 30 คน     30 คน – จัดการเรียนการสอนให้ความรู้กับผู้ที่ไม่รู้หนังสือ และลืมหนังสือ โดยใช้แบบเรียน อ่าน ก – ฮ และแบบเรียนส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไทย  
  30 คน 30 คน  

 

ข้อมูลผู้เรียน / ผู้รับบริการ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

ตำบล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง    
น้ำหนาว 32 14 51 38 83 52 135  
โคกมน 17 7 7 5 24 12 36  
วังกวาง 3 1 9 3 12 7 24 11 35  
หลักด่าน 33 2 33 2 35  
รวม 3 1 58 24 103 52 164 77 241  
  4 82 155 241    
                         

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

ตำบล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง    
น้ำหนาว 26 9 66 43 92 52 144  
โคกมน 19 8 7 1 26 9 35  
วังกวาง 2 1 10 8 6 9 18 18 36  
หลักด่าน 25 19 25 19 44  
รวม 2 1 55 25 104 72 161 98 259  
  3 80 176 259  
                       

 

 

สรุปข้อมูลนักศึกษาของสถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนขั้นพื้นฐาน จำนวนผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2551 จำนวนผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2552
ประถมศึกษา 4 3
มัธยมศึกษาตอนต้น 82 80
มัธยมศึกษาตอนปลาย 155 175
รวม 241 258

 

สรุปข้อมูลผู้เรียนด้านการศึกษาต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 2 ข้อมูลผู้เรียน / ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2552

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ดำเนินการได้ หลักสูตร จำนวนผู้เรียน จำนวน ผู้จบ
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ     หลักสูตร 50 ,60 ชั่วโมง    
1. พัฒนาอาชีพ 200 คน 220 คน วิชาศิลปะประดิษฐ์จากผ้าใยบัววิชาการถักทอผ้าไหมพรม
วิชาการทอผ้าถุงและผ้าขาวม้าวิชาการทำขนมหวาน
วิชาแปรรูปอาหาร
วิชาตัดเสื้อสตรี
วิชาช่างปูกระเบื้อง
วิชาดัดผม-เสริมสวย
40 คน
20 คน
40 คน
20 คน
20 คน
40 คน
20 คน
20 คน
40 คน
20 คน
40 คน
20 คน
20 คน
40 คน
20 คน
20 คน
รวม 200 คน 220 คน    220 คน  220 คน

 

 

สรุปข้อมูลผู้เรียนด้านการศึกษาต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 3 ข้อมูลผู้เรียน / ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2552

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ดำเนินการได้ หลักสูตร / กิจกรรมที่ดำเนินการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   100 คน 105 คน โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
  100 คน 105 คน  

 

 

 กิจกรรมที่ 4 ข้อมูลผู้เรียน / ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2552

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ดำเนินการได้ หลักสูตร / กิจกรรมที่ดำเนินการ
กิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน 200 คน 330 คน โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน
– การทำน้ำยาอเนกประสงค์
– การกลัดกระจก
– การทำพิมเสนน้ำ
– การทำยาหม่องครีม
– การทำยาหม่องโบราณ
– การถักผ้าคลุมไหล่
– การนวดแผนไทย
– การทำขนมหวาน
  200 คน 330 คน  

 

 กิจกรรมที่ 5 ข้อมูลผู้เรียน / ผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2552

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายทั้งปี ดำเนินการได้ หลักสูตร / กิจกรรมที่ดำเนินการ
การศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 2 ชุมชนๆ ละ 50 คน
รวม 100 คน
50 คน
51 คน
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

  1. การทำน้ำปุ๋ยชีวภาพ
  2. การทำไข่เค็ม
  3. การทำน้ำยาอเนกประสงค์
  100 คน 101 คน  

 

 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมอื่น ๆ

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ดำเนินการได้ หลักสูตร / กิจกรรมที่ดำเนินการ
โครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้คุณธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย งบประมาณจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์ ( ศตส.จ.พช. )โครงการจัดกระบวนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 50 คน
200 คน
84 คน
200 คน
โครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้คุณธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบรม 3 วัน 2 คืน เมื่อ 1 – 3 เมษายน 2552 เมื่อวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2552
– ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิทย์ขอนแก่น- สอนเสริมวิชาภาษาไทย ,พัฒนาทักษะชีวิต 1
   250    284    

 

กิจกรรมที่ 7 การศึกษาตามอัธยาศัย / ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ดำเนินการได้ หลักสูตร / กิจกรรมที่ดำเนินการ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-โครงการวันเด็กแห่งชาติ
– โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
– โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
– โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน
– โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่เศรษฐกิจพอเพียง กศน.น้ำหนาว
2 แห่ง 80 คน
168 คน210 คน
1 แห่ง3 แห่ง
2 แห่ง
175 คน172 คน826 คน
1 แห่ง3 แห่ง
การประกวดร้องเพลง ,วาดภาพระบายสี,มอบรางวัล,แข่งขันเกมส์,สาธิตการทำอาชีพ ,ตอบปัญหาชิงรางวัล,การละเล่นส่งเสริมการอ่าน,บริการหนังสือทั่วไป.สาธิตการทำอาชีพให้บริการหมุนเวียนสื่อ 3 แห่ง

 

 

4. ทรัพยากรและงบประมาณ

ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูลอาคารสถานที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว มีเนื้อที่จำนวน 2 งาน 18 ตารางวา เป็นอาคาร 1 ชั้น
ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

 
4.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง
         – เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง
         – เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ที่ห้องสมุดประชาชน จำนวน 9 เครื่อง
4.2. โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง
4.3. เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง
         – เครื่องปริ้นเตอร์ ใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง
         – เครื่องปริ้นเตอร์ ใช้ในห้องสมุดประชาชน จำนวน 2 เครื่อง
4.4. เครื่องเล่น CD /DVD และโทรทัศน์
          – CD /DVDจำนวน 1 เครื่อง จานดาวเทียม 2 ชุดและโทรทัศน์ 1 เครื่องใช้ในห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาว
          – โทรทัศน์ 1 เครื่องจานดาวเทียม 1 ชุดใช้ในสำนักงาน กศน.น้ำหนาว
4.5. จานดาวเทียม และเครื่องรับสัญญาดาวเทียม ศรช.ทุกแห่ง แห่ง ละ 1 เครื่อง
4.6. ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบ Wireless ติดตั้งที่ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 ชุด
4.7. โทรศัพท์ หมายเลข 056-779121
4.8. โทรสาร หมายเลข 056-779026
4.9. E – mail nfenamnao@hotmail.com

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปี 2552

              งบประมาณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว มีเงินงบประมาณในการบริหารจัดการ ในปีงบประมาณ 2552 รายละเอียด ดังนี้

ทรัพยากร และงบประมาณ

 

งบประมาณปี 2552 เงินงบประมาณที่ใช้ตลอดปี เงินนอกงบประมาณที่ใช้ตลอดปี
04 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 5,000.00  
เดินทางไปราชการ 5,000.00 ค่าใช้สอย 15,492
วัสดุสำนักงาน 3,000.00 12,430
ค่าเช่าบ้าน 3,000.00  
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 10,200.00  
สาธารณูปโภค 18,000.00 917.60
พัฒนาอาชีพ 140,000.00  
พัฒนาทักษะชีวิต 10.000.00  
อาสาสมัครกศน. 9,000.00  
กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 140,000.00  
เศรษฐกิจพอเพียง 70,000.00  
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย 6,000.00  
05    
ค่าล่วงเวลาบรรณารักษ์ 17,992.35  
เดินทางไปราชการ 5,000.00  
วัสดุสำนักงาน 5,000.00  
ค่าครองชีพบรรณารักษ์ 6,000.00  
ค่าจ้างบรรณารักษ์ 95,280.00  
ค่าจ้างนักการห้องสมุด 60,282.00  
สาธารณูปโภค 6,125.47  
ค่า ซื้อหนังสือห้องสมุด 34,999.20  
กิจกรรม/วาราสาร/นสพ.ห้องสมุด 24,991.00  
งบประมาณปี 2552 เงินงบประมาณที่ใช้ตลอดปี เงินนอกงบประมาณที่ใช้ตลอดปี
ค่า นสพ. ศรช. 2,740.00  
ค่าซ่อมแซมห้องสมุด 83,300.00  
ค่ากิจกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 25,000.00  
ค่าพัฒนาห้องสมุด 30,000.00  
06 ค่าตอบแทน ครู ศรช. 95,280.00  
ประกันตน ครูศรช. 4,446.00  
บริหารอุดหนุน 52 60,000.00  
ค่าดำเนินการสอบ 20,600.00  
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน 97,000.00  
ค่าจ้างนักวิชาการ 30,966.00  
07 ค่าตอบแทนทำงานนร./นศ. 20,000.00  
08 อุดหนุนหนังสือเรียน 45,352.00  
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 67,550.00  

เงินงบประมาณจากศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 47,750 บาท
เงินงบประมาณ 1,257,104.02 บาท
เงินนอกงบประมาณ 76,589.60 บาท
งบประมาณ ปี 2552 รวมงบประมาณ 1,333,693.62 บาท

5. ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้

5.1 ศูนย์การเรียนชุมชน

ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง พบกลุ่มวัน
1. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล น้ำหนาว อาคารศูนย์เด็กเล็ก ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260 จันทร์ – ศุกร์
2. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล โคกมน อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ 67260 จันทร์ – ศุกร์
3. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล วังกวาง อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260 จันทร์ – ศุกร์
4. ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล หลักด่าน อาคาร อบต. ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260 จันทร์ – ศุกร์

5.2 แหล่งเรียนรู้

ที่ ตำบล ชื่อแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ด้าน ที่อยู่ผู้ดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1 โคกมน นางตัน เพียงจันทร์ อาหารและโภชนาการการทำข้าวหลาม บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 6 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ 67260
2 โคกมน อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 2 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
3 โคกมน น้ำตกเทวดา ศึกษาธรรมชาติ(น้ำตกเทวดา) ม.2 ต.โคกมน อ.น้ำหนาวจ.เพชรบูรณ์ 67260
4 หลักด่าน นายป่อง พิลาบุตร ยาสมุนไพร บ้านเลขที่ 6 หมู่ 4 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
5 หลักด่าน ศึกษาธรรมชาติ (ลานหิน) ศึกษาธรรมชาติ (ลานหิน) เลยดั้น ม.6 บ.ห้วยกระโป๊ะ ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
6 หลักด่าน ศปน. การเกษตรกรรมและปลูกป่า ศปน.น้ำหนาว ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาวจ.เพชรบูรณ์ 67260
7 หลักด่าน นายทองสา ทองแบบ หัตถกรรมการจักสาน บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ต.หลักด่านอ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ 67260
         
8 น้ำหนาว นายพนา สวัสดิบุตร เกษตรกรรมสวนภูพนาปลูกไม้ดอก บ้านเลขที่ 222/1 หมู่ที่ 3 ต.น้ำหนาวอ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ 67260
9 น้ำหนาว ประเพณีน้ำหนาว ประเพณีเผาข้าวหลาม อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
10 น้ำหนาว นายสงคราม ทองริ้ว ด้านศาสนาและประเพณี บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ต.น้ำหนาวอ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ 67260
11 น้ำหนาว ห้องสมุดประชาชน ให้บริการการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน /สื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเตอร์เน็ต 234 ม.5 อ .น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
12 วังกวาง นายหม่วน ดีธรรมมา ด้านศาสนาและประเพณี บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ 67260
13 วังกวาง นายประยูร ขวัญหนู เกษตรกรรมสวนผสมผสาน บ้านเลขที่ หมู่ที่ 9 ต. วังกวางอ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ 67260

5.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/พาผู้เรียนไปดู/ทำหลักสูตรท้องถิ่น

ที่ ตำบล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ/ที่อยู่ผู้ดูแล
1 หลักด่าน การทำข้องไม้ไผ่จักรสาน นายไหม คำมั่น บ้านเลขที่ 211 ม. 2 บ.หลักด่านต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
2. หลักด่าน การทำสวิงจับปลา นางมา คำมั่น บ้านเลขที่ 211 ม. 2 บ.หลักด่านต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
3. โคกมน การทำสุ่มไก่ นางอบ ธีระกัณฑ์ บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 บ้านป่ารวก ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
4. วังกวาง การเย็บผ้า นางจำปา คำแพร บ้านเลขที่ 1 ม.1 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาวจ.เพชรบูรณ์
5 วังกวาง ทำไม้กวาดทางมะพร้าว นางมิ่ง พรมเพียง บ้านเลขที่ 16 ม.2 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาวจ.เพชรบูรณ์
6 วังกวาง การเลี้ยงไก่พันธ์ไข่ นายบุญหลาย ทองศรี ร.ร.บ้านวังกวาง ต.วังกวาง อ.น้ำหนาวจ.เพชรบูรณ์
     
7 วังกวาง การทอผ้าหมี่โทเล นางสมคิด คำมี บ้านเลขที่ 42 ม.11 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาวจ.เพชรบูรณ์
8 โคกมน การทำข้าวหลาม นางตัน เพียงจันทร์ บ้านเลขที่ 37 ม.6 บ.ห้วยสนามทราย ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
9 น้ำหนาว จักสานกระติบข้าว นางจวน ขวัญมา บ้านเลขที่ 1 ม. 4 บ.นาพอสอง ต.น้ำหนาวอ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
10 น้ำหนาว การทอเสื่อ นางสังข์ คำเจียก บ้านเลขที่ 27 ม. 4 ต.น้ำหนาวอ.น้ำหนาวจ.เพชรบูรณ์

6. เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา

1. ครูที่ได้รับรางวัล ครูดีศรีน้ำหนาว ประจำปี 2548 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 คือ ว่าที่ ร. ท. ชูศิลป์ ทัพผา ประเภท ครูผู้สอน
2. ห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่น ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2549
3. ห้องสมุดประชาชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2550
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันศิลปประดิษฐ์ ประเภทดอกไม้จากผ้าใยบัว โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในงานวันที่ 18 – 20 ก.ย. 2550
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะอาชีพ ประเภททอดมันเกษตร โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในงานวันที่ 18 – 20 ก.ย. 2550
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะอาชีพ ประเภทแกงพื้นเมือง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ในงานวันที่ 18 – 20 ก.ย. 2550

****************************

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s