ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)_3

stock-photo-macro-of-notebook-and-pen-13983463รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
9 พฤศจิกายน 2552

 

 Download เอกสาร

บทที่ 3  วิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
                สถานศึกษามีขั้นตอนในการประเมินตนเอง ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน    

              1.1 เพื่อประเมินสภาพความสำเร็จในการทำงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน
              1.2 เพื่อนำผลที่ได้ไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบต่อไป
              1.3 เพื่อรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเตรียมรับการประเมินภายนอก

2. ขอบเขตการประเมิน ครั้งนี้มีกำหนดดังนี้  

               2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ในการประเมินตนเองครั้งนี้  สถานศึกษาทำการประเมินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามภารกิจงาน ประกอบด้วย  ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และ   ด้านการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  โครงการตามนโยบายเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด เช่น โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น
                2.2 ขอบเขตด้านเวลา ในการประเมินตนเองครั้งนี้  สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในปีงบประมาณ  2552  (ตุลาคม  2551  ถึง กันยายน 2552  )
                2.3 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานการประเมินได้แก่  ผู้เรียนผู้รับบริการ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และเครือข่ายที่มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  โดยการเก็บข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในปีงบประมาณ 2552

ขอบเขตการประเมินด้านกลุ่มเป้าหมาย 

ที่ มาตรฐาน กลุ่มเป้าหมาย
1 มาตรฐานที่  1 ปรัชญา วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ 
กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ครูกศน.คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนา , ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นหัวหน้าอนามัย , ผู้บริหารสถานศึกษาในระบบ , ผู้นำกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน
2 มาตรฐานที่  2   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน            ครูที่ใช้หลักสูตร,ผู้เรียน,นายจ้างในสถานประกอบการ,ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดคุ้นเคยกับนักเรียน
3 มาตรฐานที่  3  การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพทักษะชีวิต และกิจกรรมเรียนรู้สู่ชุมชน      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ พัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาอาชีพ, พัฒนาสังคมและชุมชน
4 มาตรฐานที่  4   การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย     ผู้เรียนและผู้รับบริการ
5 มาตรฐานที่  5   การบริหารจัดการ  ครู กศน. กรรมการสถานศึกษา
6 มาตรฐานที่  6   การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย   เครือข่าย

3. กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1  หลักการสำคัญในการประเมิน
               
3.1.1 มีการกำหนดองค์ประกอบคุณภาพ ของการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงานโดยให้มีระบบ/กลไกในการควบคุม/ตรวจสอบ/ประเมินการดำเนินงาน ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามข้อกำหนดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วยรายงานตรวจสอบ (Audit checklist)    6 มาตรฐาน และ 22 ตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality indicators) 
                 3.1.2  มีการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ   เป็นข้อย่อย ๆ ที่อธิบายตัวบ่งชี้ให้กระจ่างชัดและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความหมายขอบข่ายของตัวบ่งชี้และพิจารณาได้ว่าจะต้องกำกับตรวจสอบและทบทวนการดำเนินในรูปแบบหรือลักษณะใด  จึงจะทำให้ผู้เรียน / ผู้รับบริการมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                  3.1.3   มีกระบวนการดำเนินงาน โดยผู้บริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองด้วยการกำกับดูแลการดำเนินงาน และบุคลากรในหน่วยงานทุกคนมีส่วนร่วมให้ข้อมูลวิเคราะห์วิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะ
                  3.1.4  มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับระยะเวลา/เนื้อหากิจกรรม และสอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความจริง ประเมินตนเองด้วยการเปรียบเทียบกระบวนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นกับมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน (พ.ศ. 2549-2553) และเกณฑ์ที่กำหนด โดยแยกเป็นรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้  

3.2     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำหนาว ประเมินกิจกรรมของสถานศึกษาได้แก่ กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมพัฒนาอาชีพ  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  งานกิจกรรมเรียนรู้สู่ชุมชนและงานการศึกษาตามอัธยาศัย   การกำหนดกรอบประเมินดังนี้
                – กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประเมิน กิจกรรมการพบกลุ่ม   การวัดผลประเมินผล โครงงาน การนำเสนอผลงาน
                – กิจกรรมการศึกษาสายอาชีพ   ประเมินการเรียนทักษะอาชีพที่เปิดสอนในปีงบประมาณ  2552
                 – กิจกรรมทักษะชีวิต    ประเมินโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
                 –  กิจกรรมเรียนรู้สู่ชุมชน   ประเมินโครงการ กศน. เรียนรู้สู่ชุมชน
                 –  กิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ประเมินจากโครงการจัดกิจกรรมของห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำหนาวที่ให้บริการ/แหล่งเรียนรู้

4.  การสร้างเครื่องมือ

              ในการสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมมีขั้นตอนดังนี้
                1. ทำการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตรงกับจุดมุ่งหมาย
                2. กำหนดลักษณะข้อมูลว่ามีข้อมูลประเภทใดบ้าง ลักษณะเช่นไร เพื่อจะได้กำหนดระดับการวัดและกำหนดเครื่องมือวัดให้ตรงจุดมุ่งหมาย
                3. พิจารณาว่าจะใช้เครื่องมือ หรือเทคนิคใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจะได้เก็บข้อมูลได้ตรงกับจุดมุ่งหมาย
                4. วางแผนในการสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนไว้ให้ชัดเจน ตั้งแต่การศึกษาทฤษฎี หลักการในการสร้างเครื่องมือประเภทนั้น ๆ ศึกษาตัวอย่างเครื่องมือที่คล้ายกัน การเขียนข้อคำถามต่าง ๆ การให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา การทดลองใช้และคำนวณค่าสถิติ   การปรับปรุงข้อความ การนำไปใช้จริง เป็นต้น
                5. สร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามทฤษฎี หลักการของการสร้างเครื่องมือประเภทนั้น ๆ
                6. ทดลองใช้เครื่องมือ และหาคุณภาพด้านความตรง ความเที่ยง และคุณภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือรวบรวมข้อมูลประเภทนั้น ๆ ทำการปรับปรุงจนกว่าจะมีคุณภาพเข้าขั้นมาตรฐานนำเครื่องมือที่สร้างขึ้นดำเนินการประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อชี้แจงการใช้เครื่องมือ และดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประกันคุณภาพทางการศึกษาได้แก่
                1.  การใช้แบบทดสอบ
                2.  การส่งแบบสอบถามหรือแบบวัดเจตคติ
                3.  การสัมภาษณ์
                4.  การสังเกต

 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

                5.1. ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือ ทุกประเภทแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกันว่าเครื่องมือ ประเภทใด ใช้เก็บข้อมูลกับใคร   สถานศึกษาได้ดำเนินการประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือทุกประเภทแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกันและมอบหมายให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยมีคำสั่งมอบหมายการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานที่แต่งตั้งไว้
                5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์,แบบสอบถาม ,แบบสัมภาษณ์, แบบสำรวจ,สรุปรายงานผลงานที่เกี่ยวข้อง
                5.3   เลือกเก็บข้อมูลให้ตรงกับความ เหมาะสมของบริบทที่ต้องการเก็บรายละเอียดข้อมูล

6. การดำเนินการเก็บข้อมูล

                การดำเนินการเก็บข้อมูล  เก็บรวบรวมโดยครู กศน.อำเภอน้ำหนาว ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมด้วยตนเอง
                    1. ส่งแบบสอบถามให้ผู้เรียนกรอกข้อมูล
                    2. การทำใบงานการพบกลุ่ม  กรต.  โครงงาน
                    3. การซักถาม  สัมภาษณ์  ผู้เรียน/ผู้รับบริการ
                    4. การใช้แบบสอบถาม  โดยให้ประชาชนในชุมชนกรอก
                    5. การจัดกิจกรรม  กศน. โดยกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม เช่น กลุ่มอาชีพ
                    6. หลักฐาน  หนังสือราชการภายในและภายนอก เช่น รายงานการประชุม  คำสั่ง

7.  การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 

               คณะทำงานผู้รับผิดชอบนำข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจสอบได้มาวิเคราะห์ร่วมกันตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6   มาตรฐาน  22   ตัวบ่งชี้    ข้อมูลประกอบการพิจารณา เป็นรายงาน  หรือสรุปผลการผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่แสดงว่าสถานศึกษาได้มีการปฏิบัติงาน  ตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่สอดคล้องกับปรัชญา  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน  เป็นข้อกำหนดที่บ่งบอกให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานว่า เมื่อสถานศึกษาปฏิบัติงานบรรลุตามเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละตัวบ่งชี้จะได้คะแนนเท่าไร โดยมีขั้นตอนดังนี้
              1.ให้สถานศึกษาตรวจสอบและให้คะแนนตนเองในแต่ละ  มาตรฐาน   ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา
              2. คิดคะแนนตัวบ่งชี้  ให้ตรวจสอบแต่ละเกณฑ์การพิจารณาและคำถามว่ามี หรือ ไม่มี  ข้อมูลตามเกณฑ์การพิจารณา
               – ถ้าตอบว่า  มี  ให้ตรวจสอบว่ามีร่องรอยหลักฐานสอดคล้องกับที่กำหนดหรือไม่  ถ้ามีและสอดคล้อง  ได้  1  คะแนน
              – ถ้าตอบว่า  ไม่มี  สถานศึกษาจะต้องเร่งดำเนินการ 

             3. การคิดคะแนนของมาตรฐาน  ให้นำคะแนนของแต่ละตัวบ่งชี้  มารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนตัวบ่งชี้จะเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน    เป็นข้อกำหนดที่ตัดสินว่าในมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ที่กำหนด  สถานศึกษามีมาตรฐานคุณภาพในระดับใดสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพไว้  4  ระดับ  ได้แก่  ดีมาก   ดี   พอใช้   และปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมิน   มี  2  ระดับ  คือ 

       1)  เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนรายตัวบ่งชี้        เกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนน  4  เกณฑ์  ดังนี้

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน
1 สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มีข้อ 1
2 สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มีข้อ1และ มีข้อ2
3 สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มีข้อ1 ,มีข้อ2 และ มีข้อ3
4 สถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา มีข้อ1,มีข้อ2,มีข้อ3 และ มีข้อ4

            เกณฑ์การ ประเมินระดับตัวบ่งชี้  มี  4  ระดับ

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
1  คะแนน 2   คะแนน 3   คะแนน 4  คะแนน

 

 

            2) การประเมินระดับมาตรฐาน นำค่าร้อยละของตัวบ่งชี้ทุกตัวมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย   นำค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพระดับมาตรฐาน ดังนี้ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
ได้ค่าเฉลี่ย ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 1.74 ได้ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.75 – 2.74 ได้ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.75 – 3.49 ได้ค่าเฉลี่ย ระหว่าง3.50 – 4.00

นำเครื่องมือที่เก็บรวบรวมไปวิเคราะห์ตามหลักวิชาการสร้างเครื่องมือ เช่น การใช้ค่าสถิติความถี่ และค่าร้อยละ ที่สอดคล้องการตรวจสอบข้อมูล

8.  การสรุปและเขียนรายงาน

     เมื่อรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วนำมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองประกอบด้วย

บทที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
บทที่  2  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บทที่  3  วิธีการประเมินตนเองของสถานศึกษา
บทที่  4  ผลการประเมินของสถานศึกษา
บทที่  5  สรุปผล   อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 

 ****************************

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s