ตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำ

              หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำ เพื่อนำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น  4  กลุ่ม คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมชาย แก้วเขียว
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
16  พฤศจิกายน 2552

 

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำ

 P7240050

ความสำคัญ

            จรวดขวดน้ำ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากขวดพลาสติกน้ำอัดลม ใช้แรงในการขับเคลื่อนด้วยน้ำหรือแป้ง โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์แรงดันของอากาศที่บรรจุอยู่ภายใน ช่วยให้เกิดการเคลื่อนที่ไปยังจุดหมาย จรวจขวดน้ำเป็นที่นิยมในหมู่นักประดิษฐ์และผู้ที่รักในการทดลอง ทำการพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบ  การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ นอกจากได้ความรู้ และเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้ว  จัดเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ช่วยให้เกิดกระบวนการคิด การพัฒนา เกิดทักษะ และแก้ไขปัญหาได้  ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ มีการจัดแข่งขันระดับประเทศ และมีการจัดตั้งเป็นชมรมอีกด้วย

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์
2.  เพื่อให้เกิดทักษะในการคิด พัฒนา ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำได้หลายรูปแบบ
3. เพื่อเป็นการนำวัสดุที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
4. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก รักษาสิ่งแวดล้อม นำวัสดุใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์

เนื้อหาหลักสูตร

                ประกอบด้วยเนื้อหา  4  เรื่อง   ดังนี้

1. หลักการทางวิทยาศาสตร์  กฎการเคลื่อนที่
2. ขั้นตอนการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
3. การทดสอบการเคลื่อนที่
4. วิธีเล่นจรวดขวดน้ำให้ปลอดภัย

เวลาเรียน

        หลักสูตรจรวดขวดน้ำกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด  10  ชั่วโมง
                     ภาคทฤษฎี  3  ชั่วโมง
                     ภาคปฏิบัติ  7  ชั่วโมง

แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน

1. ใบความรู้ จรวดขวดน้ำกับหลักการทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยเนื้อหา  4   เรื่อง
2. วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ
3. แผนภาพ ขั้นตอน การประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
4. บอร์ด นิทรรศการ ภาพ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
5. จรวดขวดน้ำสำเร็จรูป

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ศึกษาความรู้ด้านทฤษฎี หลักการทางวิทยาศาสตร์
2. ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
3. ฝึกปฏิบัติ ยิงจรวดขวดน้ำ ให้ลงตรงเป้าที่กำหนด
4. ประกวดจรวดขวดน้ำ   แข่งขันการยิงจรวดขวดน้ำ

การวัดผลประเมินผลการเรียน

       วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้/การมีส่วนร่วม
2. ประเมินจากผลงาน
3. การทำแบบทดสอบหลังเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทางวิทยาศาสตร์
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
3. ผู้เรียนเกิดทักษะ ในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
4. ผู้เรียนเกิดความตระหนัก รักษาสิ่งแวดล้อม นำวัสดุใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์

 

โครงสร้างเนื้อหาและหลักสูตร     

ประกอบด้วยเนื้อหา 4 เรื่อง  ดังนี้
เรื่องที่ 1   หลักการทางวิทยาศาสตร์ กฎการเคลื่อนที่   จำนวน 3  ชั่วโมง
             1.1  ความเป็นมาของจรวดขวดน้ำ
             1.2  กฎการเคลื่อนที่
             1.3  แรงและน้ำหนัก

เรื่องที่  2  ขั้นตอนการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ  จำนวน 3  ชั่วโมง
             2.1  วัสดุและอุปกรณ์
             2.2  ขั้นตอนการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ
เรื่องที่  3  การทดสอบการเคลื่อนที่     จำนวน 3  ชั่วโมง
             3.1  วิธีบรรจุน้ำ/ แป้ง เข้าไปในจรวดขวดน้ำ
             3.2  การตั้งจรวดในฐานยิงจรวด
             3.3  การอัดแรงดันอากาศ
             3.4  การยิงลงจุดเป้าหมาย

เรื่องที่  4  วิธีเล่นจรวดขวดน้ำให้ปลอดภัย  จำนวน 1  ชั่วโมง
             4.1  ข้อควรระวังในการเล่น

 

*********************

Advertisements

18 thoughts on “ตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำ

  • เรียน คุณธนานิวัต ที่เคารพ
   ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยม Blog ดิฉันจะส่งเรื่องเกี่ยวกับจรวดขวดน้ำไปให้ ขอที่อยู่ที่สามารถส่งเอกสารไปให้ได้ด้วยค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • เรียน คุณธนานิวัติ
    ดิฉันได้ขอความอนุเคราะห์ อ.สมชาย ให้ส่งเอกสารการทำจรวดขวดน้ำ ตามที่อยู่ที่แจ้งมาแล้วค่ะ
    อาจารย์ขิง

 1. เรียน อาจารย์อัญชลี
  ดิฉันมีความสนใจเกี่ยวกับหลักสูตรการทำจรวดน้ำคะ อยากได้ข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ หากอาจารย์กรุณาสามารถติดต่อได้ที่nongtool_22@hotmail.com
  ขอบคุณคะ

  • เรียน อาจารย์วราภรณ์ ที่เคารพ
   หลักสูตรจรวดขวดน้ำ ติดต่อได้ที่ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ที่ htt://ay-sci.com/sci/ ที่เมนูกิจกรรมการศึกษา ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 2. สวัสดีครับอาจารย์ ผมสนใจจรวดขวดน้ำนะครับ
  ผมอยู่โรงเรียนกัลยาณวัตรนะครับ ผมต้องการเรียนวิธียิงไกลจรวดขวดน้ำนะครับ
  อาจารย์ผมต้องการให้พวกผมยิงไกล ไม่ทราบว่าอาจารย์รู้จักวิธีที่ทำให้ยิงไกลไม่ครับ
  ผมจะไปเเข่งขันจรวดขวดน้ำที่กาฬสินธ์ นะครับ
  ช่วย บอกเบอร์โทรอาจารย์หน่อยนะครับ
  อาจารย์ผมอยากคุยกับคนที่ทำจรวดขวดน้ำเก่ง..

  ขอบคุณครับ

  • สวัสดีค่ะ น้องการัณยภาส
   อาจารย์ที่สอนเรื่องจรวจขวดน้ำ ชื่ออาจารย์สมชาย แก้วเขียว เป็นอาจารย์อยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-3224858 ค่ะ ถ้าติดต่อไม่ได้ Post มาอีกครั้งนะคะ พรุ่งนี้จะขอเบอร์มือถืออาจารย์ส่งไปที่ email ของน้องการัณยภาส ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 3. สวัสดีครับอาจารย์ผมสนใจ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำ” อยากได้ข้อมูลกรุณาติดต่อได้ที่ tttaan@gmail.com ขอบคุณครับ

  • เรียน คุณธานี ที่เคารพ
   ขอโทษด้วยที่ตอบจดหมายช้า เพราะลงไปทำงานในพื้นที่ตำบลต่าง ๆในจังหวัดพิจิตร เรื่องจรวดขวดน้ำ อาจารย์สมชาย แก้วเขียว ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้พัฒณามาอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้พัฒนาไปมากพอสมควร อาจารย์สามารถติดต่อ โดยตรงได้ที่ โทร. 035-3224858 ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 4. เรียนอาจารย์ขิง ที่เคารพ ดิฉันสนใจเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำค่ะ อยากได้ข้อมูลไปทำการวิจัยค่ะ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ด้วยนะคะ ติดต่อได้ที่ anchitthar@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ
  จากครูหนองคาย

  • สวัสดีค่ะคุณอัญชิษฐา
   รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องจรวดขวดน้ำ ขอข้อมูลได้จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา โทร.035-322-485 หรือที่เวปไซด์ของศูนย์ดังกล่าว ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 5. ผมทำเรื่องจรวดขวดน้ำอยู่อ่าครับ ‘ แต่ว่าวิธีการทำโครงงานเรื่อง จรวดขวดน้ำ ยังไม่มีรายละเอียดซักเท่าไหร่เลย .

 6. เรียนอาจารย์ขิง ที่เคารพ ดิฉันสนใจเรื่องหลักสูตรวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำค่ะ อยากได้ข้อมูลไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ด้วยนะคะ ติดต่อได้ที่ ขอบพระคุณมากค่ะ urairat0512@gmailcom
  จากครูศรีสะเกษ

  • สวัสดีค่ะคุณครูศรีสะเกษ
   หลักสูตรวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำ เป็นของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ตัวหลักสูตรอยู่ใน Panchalee blog ส่วนเอกสารประกอบเรียนการสอนติดต่อขอได้จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ดังกล่าวค่ะ
   อาจารย์ขิง

 7. สวัสดีค่ะอาจารย์ คือ หนูทำการทดลองเดี่ยวกับน้ำหนักส่วนหัวของจรวดขวดน้ำว่ามีผลต่อระยะทางการเคลื่อนที่ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ไปได้ไกล แต่หนูไม่รู้ว่าใช้หลักการอะไรมาอธิบายค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s