ตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์

               หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องจรวดขวดน้ำ เพื่อนำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น  4  กลุ่ม คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมชาย แก้วเขียว
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา
17  พฤศจิกายน 2552

 

 

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ความสำคัญ

             เลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติและการรวมแสงของเลนส์นูน  สามารถอธิบายการเผาไหม้ของเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานความร้อน เพราะเลนส์น้ำเป็นเลนส์นูนซึ่งสามารถรวมแสงไว้ที่จุดโฟกัสจุดเดียวได้ เมื่อนำไปไว้กลางแจ้งที่แสงแดดจ้า จะเกิดเป็นลำแสงที่เป็นเส้นตรงและรวมกันเป็นจุดเล็ก ๆ จะเกิดความร้อนสูง สามารถเผาไหม้วัตถุได้
             เลนส์น้ำยิ่งมีขนาดใหญ่ แสงที่ส่องผ่านเลนส์น้ำยิ่งมาก เกิดการรวมแสงที่จุดโฟกัสใหญ่ จะทำให้วัตถุเผาไหม้ได้เร็วขึ้น สามารถนำไปใช้ในการหุงต้มอาหารได้ แทนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
2. เพื่อให้มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทักษะด้านการคิดและการสร้างองค์ความรู้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการทำงานของเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนรูปของพลังงานแสงอาทิตย์
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ คุณสมบัติของเลนส์นูน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการทดลองการทำงานของเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

     ประกอบด้วยเนื้อหา   3   เรื่อง   ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
2. การทดลองเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
3. การบำรุงรักษาเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

เวลาเรียน

หลักสูตร เลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์   ใช้เวลาเรียนทั้งหมด  3  ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ  รวม  3  ชั่วโมง

แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน

 1. ใบความรู้  เลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์   ประกอบด้วยเนื้อหา  3   เรื่อง
2. เลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
3. แสงอาทิตย์จากธรรมชาติ
4. วัสดุช่วยในการเผาไหม้

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ศึกษาความรู้ด้านทฤษฎี เรื่อง เลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
2. ทดลอง/ฝึกปฏิบัติการทำงานของเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
3. การบำรุงรักษาเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

การวัดผลประเมินผลการเรียน

วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียน ประกอบด้วย
1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้/การมีส่วนร่วม
2. ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
3. การทำใบงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การทำงานของเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถทดลองการทำงานของเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้
3. ผู้เรียนสามารถ อธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนได้

 

โครงสร้างเนื้อหาและหลักสูตร     

ประกอบด้วยเนื้อหา  4  เรื่อง   จำนวน   3  ชั่วโมง   ดังนี้
เรื่องที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์   
             1.1 เลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์
             1.2 การทำงานของเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์
เรื่องที่  2  การทดลองเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์
             2.1 การรวมแสง และการหาจุดโฟกัส
             2.1  การเผาไหม้ของวัตถุ
เรื่องที่  3  การบำรุงรักษาเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 
             3.1 วิธีการบำรุงรักษาเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

****************************

Advertisements

2 thoughts on “ตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องเลนส์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s