มาตรฐานและตัวบ่งชี้กิจกรรม กศน._(1)

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
19  พฤศจิกายน 2552

         

สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดทำมาตรฐานและตัวบ่งชี้กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวัตถุประสงค์  3  ประการคือ

1. เพื่อให้สถานศึกษาและผู้มีหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำมาตรฐาน กิจกรรม กศน. ไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานจัด กศน.
2. เพื่อนำไปใช้ในการกำกับ ตรวจสอบและควบคุมในการดำเนินงาน กศน. ไปสู่คุณภาพแนวเดียวกัน
3. เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 มาตรฐานกิจกรรม กศน. มีดังนี้

         – มาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ
         – มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         – มาตรฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
         – มาตรฐานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

 

มาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อการส่งเสริมการรู้หนังสือ                          

           การรู้หนังสือ หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารโดยการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย คิดเลขเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

 

กิจกรรม มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน
การส่งเสริมการรู้หนังสือ    1. การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศของผู้ไม่รู้หนังสือ    1. ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยวิธีการที่หลากหลาย
   2. สำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
   3. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศผู้ไม่รู้หนังสือเป็นปัจจุบัน
   4. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ
  มี 1 ข้อ=ปรับปรุง
  มี 2 ข้อ = พอใช้
  มี 3 ข้อ = ดี  
  มี 4 ข้อ = ดีมาก
   2. การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ไม่รู้หนังสือ    1. พัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
   2. วางแผน ออกแบบกิจกรรม และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายสอดคล้องแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (คนไทยพื้นราบ คนไทยที่ไม่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน แรงงานต่างด้าว ผู้อพยพ)
   3. อบรม/ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการในเรื่องหลักสูตรสื่อ และการใช้เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
   4. พัฒนาสื่อสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
   5. มีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี 3 ข้อ = พอใช้
  มี 4 ข้อ = ดี  
  มี 5 ข้อ = ดีมาก
   3. การวัดและประเมินผล    1. ประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และการคำนวณในชีวิตประจำวันได้
   2. บันทึกความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
   3. จัดทำเครื่องมือวัดผลการรู้หนังสือและดำเนินการวัดผลการรู้หนังสือตามความพร้อมของผู้เรียน
   4. วางระบบการรายงานผลและรายงานข้อมูลผู้รู้หนังสือเป็นไปตามกำหนด

  มี 1 ข้อ=ปรับปรุง
  มี 2 ข้อ = พอใช้
  มี 3 ข้อ = ดี  
  มี 4 ข้อ = ดีมาก

     4. นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ    1. วางแผนและนิเทศติดตามผลตามแผน
   2. นำข้อมูลจากการนิเทศติดตามผลมาปรับปรุงการดำเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสือ
   3. รายงานความก้าวหน้า และผลสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือเป็นระยะๆ
   4. ติดตามผลหลังสิ้นสุดการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษา
   5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือเพื่อป้องกันการลืมหนังสือ
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี 3 ข้อ = พอใช้
  มี 4 ข้อ = ดี  
  มี 5 ข้อ = ดีมาก
     5. ผู้เรียนหรือผู้รับบริการมีความสามารถในการอ่าน เขียนและคิดคำนวณในชีวิตประจำวัน    1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบการรู้หนังสือ
   2. ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในระดับดีขึ้นไป
ต่ำกว่าร้อยละ50=ปรับปรุง
ร้อยละ 50-74=พอใช้
ร้อยละ 75-89=ดี
ร้อยละ 90 ขึ้นไป=ดีมาก
 

 

***********************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s