มาตรฐานและตัวบ่งชี้กิจกรรม กศน._(2)

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
19  พฤศจิกายน 2552

มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาที่มุ่งตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมที่จำเป็นสำหรับบุคคลเพื่อความอยู่รอด ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 

กิจกรรม มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การระเมิน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน    1. หลักสูตร    1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
   2. หลักสูตรต้องสอดคล้องกับท้องถิ่นหรือกลุ่มเป้าหมาย
   3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร
   4. หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
   5. มีการประกันคุณภาพหลักสูตร
   6. มีการประเมินการใช้หลักสูตร
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี3-4ข้อ=พอใช้
  มี 5 ข้อ = ดี  
  มี 6 ข้อ=ดีมาก
   2. ครู    1. มีวุฒิทางการศึกษา
   2. มีวุฒิตรงตามสาขาที่สอนหรือได้รับการพัฒนาในสาขาวิชาที่สอน
   3. ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 20 ชม./ปี
   4. วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล/กลุ่มเพื่อวางแผนการเรียนในแต่ละภาคเรียน
   5. ครูและผู้เรียนจัดทำบันทึกข้อตกลงการเรียนรู้(ทุกวิธีเรียน)
   6. มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกวิชา จำแนกตามวิธีเรียน
   7. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี 3-4 ข้อ=พอใช้
  มี 5-6 ข้อ = ดี  
  มี 7 ข้อ=ดีมาก
   3. การบริหารจัดการ    1. มีสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   2. มีสถานที่เหมาะสมแก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้(สถานที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนสัมพันธ์กับวิธีเรียนไม่มีสิ่งรบกวน แสงสว่างเหมาะสม ฯลฯ)
   3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
   4. ใช้งบประมาณที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   5. มีแผนและดำเนินการนิเทศติดตาม รวมทั้งนำผลการนิเทศมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
   6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี3-4ข้อ=พอใช้
  มี 5 ข้อ = ดี  
  มี 6 ข้อ=ดีมาก
4. การจัดกระบวนการเรียนรู้      4.1 พบกลุ่ม    1. มีการวางแผนการพบกลุ่มและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการพบกลุ่ม
   2. มีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
   3. มีสื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
   4. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่ม
   5. มีบันทึกผลหลังการพบกลุ่มทุกครั้ง
   6. มีหลักฐานร่องรอย ผลการเรียนรู้
   7. มีการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี3-4ข้อ=พอใช้
  มี 5-6 ข้อ = ดี  
  มี7 ข้อ=ดีมาก
4.2 ชั้นเรียน    1. มีการวางแผนและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผน
   2. มีกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
   3. มีสื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
   4. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
   5. มีบันทึกผล หลังการเรียนทุกครั้ง
   6. มีหลักฐานร่องรอย ผลการเรียนรู้
   7. มีการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี3-4 ข้อ=พอใช้
  มี 5-6 ข้อ = ดี  
  มี 7 ข้อ = ดีมาก
4.3 ทางไกล    1. มีการวางแผนการเรียนรู้
   2. มีการเรียนรู้ตามแผน
   3. มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ
   4. มีหลักฐานร่องรอยผลการเรียนรู้
   5. มีการพบ ครูตามแผนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   6. มีการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี3-4 ข้อ=พอใช้
  มี 5 ข้อ = ดี  
  มี 6 ข้อ = ดีมาก
4.4 ตนเอง    1. มีการวางแผนการเรียนรู้
   2. มีการเรียนรู้ตามแผน
   3. มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ
   4. มีหลักฐานร่องรอยผลการเรียนรู้
   5. มีการพบกลุ่ม/ครูตามแผนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   6. มีการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี3-4 ข้อ=พอใช้
  มี 5 ข้อ = ดี  
  มี 6 ข้อ = ดีมาก
4.5 โครงงาน    1. ครูและผู้เรียนมีการวางแผนการทำโครงงาน
   2. ผู้เรียนเสนอชื่อและโครงร่างของโครงงาน
   3. ผู้เรียนขออนุมัติโครงงาน
   4. ผู้เรียนดำเนินการ ตามโครงงาน
   5. ผู้เรียนรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานร่องรอยของการทำโครงงาน
   6. ผู้เรียนรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
   7. ครูและผู้เรียนจัดทำเกณฑ์การประเมินโครงงาน
   8. ผู้เรียนสรุป และนำเสนอชิ้นงานต่อกลุ่ม
   9. ประเมินโครงงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
  มี1-3ข้อ=ปรับปรุง
  มี4-6 ข้อ=พอใช้
  มี7-8 ข้อ= ดี  
  มี9 ข้อ = ดีมาก
4.6 อัธยาศัย    1. มีการวางแผนการเรียนรู้
   2.มีการเรียนรู้ตามความสนใจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่น ๆ
   3. มีหลักฐานร่องรอย ผลการเรียนรู้
   4. สามารถรวบรวมหลักฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ
  มี 1 ข้อ=ปรับปรุง
  มี 2 ข้อ=พอใช้
  มี 3 ข้อ= ดี  
  มี 4 ข้อ= ดีมาก
5. ออกหลักฐาน    1. จัดทำรายงานผู้จบไว้เป็นหลักฐานและส่งสำนักงาน กศน. จังหวัด
   2. จัดเก็บหลักฐานการศึกษาให้เป็นระบบง่ายต่อการค้นคว้าและเป็นปัจจุบัน
   3. บันทึกข้อมูลผู้เรียนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการสืบค้น
   4. การให้บริการหลักฐานการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว
   5. มีมาตรการในการป้องกันการปฏิบัติที่ไม่สุจริตเกี่ยวกับหลักฐานการศึกษา
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี 3 ข้อ=พอใช้
  มี 4 ข้อ = ดี  
  มี 5 ข้อ = ดีมาก

กิจกรรม มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินเทียบระดับการศึกษา 1. ประชาสัมพันธ์    1. ใช้วิธีการที่หลากหลาย
   2. ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
   3. สื่อประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน
   4. ประชาสัมพันธ์กว้างขวาง ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบและประชาชนรับรู้ในวงกว้าง
  มี 1 ข้อ=ปรับปรุง
  มี 2 ข้อ=พอใช้
  มี 3 ข้อ = ดี  
  มี 4 ข้อ = ดีมาก
2. การแนะแนว    1. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
   2. มีเอกสาร/คู่มือการแนะแนว
   3. ความชัดเจน ถูกต้อง ของข้อมูลที่ให้บริการ
   4. มีความสะดวกในการรับบริการ
  มี 1 ข้อ=ปรับปรุง
  มี 2 ข้อ=พอใช้
  มี 3 ข้อ = ดี  
  มี 4 ข้อ = ดีมาก
3. การลงทะเบียน    1. กำหนดเวลาการลงทะเบียนแน่นอน มีระยะเวลาที่ให้ลงทะเบียนนานพอสมควร
   2. มีการตรวจสอบหลักฐานการสมัครครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   3. มีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาเดิม
   4. ออกบัตรผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ
   5. บันทึกข้อมูลประวัติผู้เข้ารับการประเมินในระบบงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี 3 ข้อ=พอใช้
  มี 4 ข้อ = ดี  
  มี 5 ข้อ = ดีมาก
4. ปฐมนิเทศ    1. กำหนดวัน เวลา สถานที่การปฐมนิเทศและประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง
   2. จัดทำลำดับขั้นตอนการปฐมนิเทศ
   3. จัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์ให้เหมาะสมและมีเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ
   4. ให้ข้อมูลที่ละเอียด ชัดเจนแก่ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศรวมทั้งการตอบข้อซักถาม
  มี 1 ข้อ=ปรับปรุง
  มี 2 ข้อ=พอใช้
  มี 3 ข้อ = ดี  
  มี 4 ข้อ = ดีมาก
5. ดำเนินการประเมิน    1. กรรมการประเมินมีความรู้ตรงตามสาขาวิชา
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินให้สัมพันธ์กับจำนวนผู้เข้ารับการประเมิน
   3. กรรมการประเมินแต่ละคณะมีจำนวนตามที่กำหนด
   4. มีการชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับกรรมการประเมิน
   5. กรรมการประเมิน ศึกษา ข้อกำหนด ประเด็นในการประเมิน รวมทั้งหลักฐาน ร่องรอยผลงานของผู้เข้ารับการประเมิน
   6. มีการแจ้งกำหนดการประเมินให้กับผู้เข้ารับการประเมิน
   7. มีการจัดระบบความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้เข้ารับการประเมิน
   8. คณะกรรมการดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
   9. คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลและสรุป
   10. ประกาศผลให้ตรงตามกำหนด
   11. มีการประเมินความพึงพอใจ
  มี1-3ข้อ=ปรับปรุง
  มี4-6 ข้อ=พอใช้
  มี7-9 ข้อ = ดี  
  มี10-11ข้อ=ดีมาก
  6. ออกหลักฐานการศึกษา    1. จัดทำรายงานผู้ผ่านการประเมินไว้เป็นหลักฐานและส่งสำนักงาน กศน. จังหวัดตามเวลาที่กำหนด
   2. จัดเก็บหลักฐานการประเมินให้เป็นระบบง่ายต่อการค้นคว้า และเป็นปัจจุบัน
   3. บันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการสืบค้น
   4. การให้บริการหลักฐานการศึกษา ถูกต้อง รวดเร็ว
   5. มีมาตรการในการป้องกันการปฏิบัติที่ไม่สุจริตเกี่ยวกับหลักฐานการศึกษา
  มี1-2ข้อ=ปรับปรุง
  มี 3 ข้อ=พอใช้
  มี 4 ข้อ = ดี  
  มี 5 ข้อ = ดีมาก

 

*************************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s