มาตรฐานและตัวบ่งชี้กิจกรรม กศน._(3)

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
19  พฤศจิกายน 2552

 

มาตรฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

               การศึกษาต่อเนื่อง หมายถึง การจัดการศึกษาที่เป็นหลักสูตรเฉพาะหรือหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน
               1. กิจกรรมการศึกษาอาชีพ หมายถึง การจัดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น เป็นการเรียนด้านอาชีพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการประกอบอาชีพ หรือการแก้ปัญหาอาชีพที่ประกอบการอยู่ในปัจจุบันแต่ละหลักสูตรสามารถเรียนจบได้ในตนเอง นอกจากนี้อาจมีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชนที่ประกอบอาชีพเดียวกันมารวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการในการประกอบอาชีพ

 

กิจกรรม มาตรฐาน ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมิน 
การศึกษาอาชีพ 1. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน    1. มีการสำรวจความต้องการของผู้เรียน
   2. ชุมชน/ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ
   3. มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
   4. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
   5. มีแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน
   6. มีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่ผ่านการอบรมหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
   7. มีร่องรอยผลงานที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
   8. มีการวัดและประเมินผลการเรียน
   9. มีระบบการติดตามผลผู้เรียนที่จบหลักสูตรและประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน/ผู้รับบริการ
   10. มีการประเมินและนำผลการประเมินมาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
  มีข้อ1-7=ปรับปรุง
  มีข้อ 1-8= พอใช้
  มีข้อ 1-9= ดี  
  มีข้อ 1-10=ดีมาก
2. การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ    1. มีการเสวนาเพื่อศึกษาความต้องการของกลุ่มอาชีพ
   2. มีคณะกรรมการบริหารจัดการของกลุ่ม
   3. ผู้เรียนร่วมจัดทำโครงการและแผนการพัฒนาอาชีพของกลุ่ม
   4. จัดกิจกรรมตามโครงการและแผน
   5. มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์กระกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
   6. มีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
   7. มีร่องรอย ผลงานที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
   8. มีระบบการติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่ม
   9. มีเงินออม มีบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม
   10. มีการต่อยอดเพื่อพัฒนาอาชีพ
  มีข้อ1-7=ปรับปรุง
  มีข้อ 1-8=พอใช้
  มีข้อ 1-9= ดี  
  มีข้อ 1-10=ดีมาก
  3. คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ    1. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร
   2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีอาชีพเสริมรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
   3. ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
  ต่ำกว่าร้อยละ 50= ปรับปรุง
  ร้อยละ 50-74= พอใช้
  ร้อยละ 75-89= ดี
  ร้อยละ 90 ขึ้นไป= ดีมาก 

 

          2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต หมายถึง กิจกรรมที่พัฒนาให้บุคคลมีคุณลักษณะหรือความสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตประกอบด้วยทักษะ 10 ประการ คือ

1) ทักษะการตัดสินใจ
2) การแก้ปัญหา
3) การคิดสร้างสรรค์ 
4) การคิดอย่างมีจารณญาณ
5) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6) การสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล
7) การตระหนักรู้ในตน
8) การเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
9) การจัดการกับอารมณ์      
10) การจัดการกับความเครียด

 

กิจกรรม มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมิน 
การพัฒนาทักษะชีวิต 1. หลักสูตรและการจัดกิจกรรม    1. มีการสำรวจความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   2. มีแผนและการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
   3. มีหลักสูตรและเนื้อหาสาระครอบคลุมการพัฒนาทักษะชีวิต 10 ประการ
   4. รูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับทักษะชีวิต 10 ประการ
   5. มีสถานที่ พื้นที่ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
   6. มีสื่อและวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอ
   7. มีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
   8. มีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่สดอคล้องกับคุณลักษณะของทักษะชีวิต
   9. มีระบบการติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อจบหลักสูตร
  มีข้อ1-6= ปรับปรุง
  มีข้อ1-7= พอใช้
  มีข้อ1-8= ดี
  มีข้อ1-9= ดีมาก
  2. คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ    1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จบหลักสูตร
   2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตร
   3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะชีวิตอย่างน้อย 5 ประการ
   4. ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
  ต่ำกว่าร้อยละ 50= ปรับปรุง
  ร้อยละ 50-74= พอใช้
  ร้อยละ 75-89= ดี
  ร้อยละ 90 ขึ้นไป= ดีมาก 

 

**********************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s