มาตรฐานและตัวบ่งชี้กิจกรรม กศน._(4)

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
19  พฤศจิกายน 2552

 

มาตรฐานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

           การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง กระบวนการทำงานของสถานศึกษาหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดการจัดหรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งบุคคลท่จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสนใจ โอกาส ความพร้อม

 

กิจกรรม มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมิน 
ห้องสมุดประชาชน     *** ให้ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดฯ ***
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน     ***ให้ศึกษาตามเกณฑ์ ศรช.ปี 2549 ***
แหล่งการเรียนรู้ (หมายถึงสถานที่ บุคคล หรือองค์กรที่มีข้อมูลข่าวสารหรือมีองค์ความรู้ที่ชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องและได้รับการยอมรับจากบุคคลชุมชนหน่วยงานต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าเรียนรู้)    1. องค์กรความรู้    1. มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เด่นๆ ของแหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่ง
   2. ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานและชุมชน
   3. มีประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้สม่ำเสมอ
   4. มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
   มี 1 ข้อ= รับปรุง
   มี 2 ข้อ= พอใช้
   มี 3 ข้อ= ดี  
   มี 4 ข้อ =ดีมาก
   2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    1. มีวิธีการนำเสนอความรู้ที่หลากหลาย
   2. มีสื่อหลากหลาย หรือเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้
   3. มีการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ตามความต้องการ
   4. มีการประเมินและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   มี 1 ข้อ= ปรับปรุง
   มี 2 ข้อ= พอใช้
   มี 3 ข้อ= ดี  
   มี 4 ข้อ =ดีมาก
   3. การบริการ    1. มีสื่อบริการที่หลากหลาย
   2. มีผู้คอยให้บริการ/นำชม
   3. มีการจัดทำทะเบียน สถิติ ของการให้บริการ
   4. มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้ารับบริการ
   มี 1 ข้อ= ปรับปรุง
   มี 2 ข้อ= พอใช้
   มี 3 ข้อ= ดี  
   มี 4 ข้อ =ดีมาก
   นิทรรศการ    1. เนื้อหาสาระของนิทรรศการ    1. มีความครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมด
   2. มีความสมบูรณ์ถูกต้องทางวิชาการ
   3. มีความกระชับชัดเจน
   4. มีความเป็นปัจจุบัน
   5. สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
   6. มีใบงานหรือบทปฏิบัติการที่ชัดเจนและสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
   7. มีเอกสารเผยแพร่ความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ
   8. เอกสารช่วยให้การชมนิทรรศการมีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น
   มี 1-2 ข้อ= ปรับปรุง
   มี 3-4 ข้อ= พอใช้
   มี 5-6 ข้อ= ดี  
   มี 7-8 ข้อ= ดีมาก
     2. รูปแบบนิทรรศการ    1. การนำเสนอด้วยสื่อที่สร้างความสนใจและสื่อสารให้คนดูเข้าใจได้ง่าย
   2. สามารถดึงดูดผู้ชมให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้
   3. สามารถผลิตได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก
   4. มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนสามารถขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากได้
   5. ความคงทนของนิทรรศการ (หมายถึง การจัดตั้งนิทรรศการมีความมั่นคงถาวรไม่แตกหักง่าย)
   มี 1-2 ข้อ=ปรับปรุง
   มี 3 ข้อ=พอใช้
   มี 4 ข้อ=ดี  
   มี 5 ข้อ=ดีมาก
     3. การประเมินการจัดนิทรรศการ    1. มีการวางแผนและกำหนดกรอบการประเมินการจัดนิทรรศการ
   2. การประเมินผลการจัดนิทรรศการด้านต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
   3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
   4. นำผลการประเมินไปพัฒนาการจัดนิทรรศการ
   มี 1 ข้อ= ปรับปรุง
   มี 2 ข้อ= พอใช้
   มี 3 ข้อ= ดี  
   มี 4 ข้อ=ดีมาก
   อินเทอร์เน็ต/เว็บไซด์ (e-Learning,  e-Training, e-Book)    1. นำเสนอเนื้อหา    1. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง และเข้าใจง่าย
   2. เนื้อหาทันสมัย สร้างสรรค์
   3. เนื้อหาเป็นประโยชน์ผู้ใช้ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
   4. ข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   มี 1 ข้อ= ปรับปรุง
   มี 2 ข้อ= พอใช้
   มี 3 ข้อ= ดี  
   มี 4 ข้อ=ดีมาก
     2. แนวคิดในการออกแบบและเทคนิคที่ใช้    1. การออกแบบได้สวยงาม เหมาะสม หาข้อมูลง่าย
   2. ตรงตามหลักการออกแบบเว็บไซด์
   3. การใช้เทคนิคที่ไม่ Load ช้าเกินไป (สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก)
   4. สามารถเชื่อมโยงสู่เว็บไซด์อื่นๆ ได้ง่าย
   5. มีการป้องกันการรบกวนของเครือข่าย
   มี 1-2 ข้อ=ปรับปรุง
   มี 3 ข้อ=พอใช้
   มี 4 ข้อ=ดี  
   มี 5 ข้อ=ดีมาก
     3. ความสมบูรณ์และการแสดงผล    1. แสดงผลได้สมบูรณ์ในทุกจอภาพ
   2. มี e–mail ที่สามารถติดต่อได้ หรือมีเว็บบอร์ดให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็น (ไม่จำเป็นต้อง Real time)
   3. ผู้รับบริการรู้สึกภาคภูมิใจ/ชื่นชมและพึงพอใจ
   4. มีสถิติผู้เข้ารับบริการ
   มี 1 ข้อ= ปรับปรุง
   มี 2 ข้อ= พอใช้
   มี 3 ข้อ= ดี  
   มี 4 ข้อ=ดีมาก

 

 

เอกสารอ้างอิง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. 2552. มาตรฐานและตัวบ่งชี้กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์

 ****************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s