ตัวอย่างบันทึกหลังการพบกลุ่ม

ภัญญดา  กันอ่อง
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  ศรช. พรหมพิราม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

 

ตัวอย่างบันทึกหลังการพบกลุ่ม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

 

บันทึกหลังการพบกลุ่ม ครั้งที่ 1  

วันที่ 17  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2552

 

1. วิชา

1. วิชาภาษาไทย  เรื่องหลักการอ่าน
2. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องพัฒนาการ

เวลา  9.00-12.00 น   จำนวน  3  ชั่วโมง

2. สภาพการพบกลุ่ม            

 2.1  มีนักศึกษา 60 คน มาพบกลุ่ม 60 คน
 2.2  การจัดกิจกรรม
        1) แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการพบกลุ่มครั้งที่ 1 ผู้เรียนทราบ
        2) ได้แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย ๆ 10 กลุ่มๆ ละ 6 คน ครู นักศึกษา ร่วมกัน วิเคราะห์หลักสูตร และสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการอ่าน และวิชาพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องพัฒนาการ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการเรียนรู้รายบุคคล เนื้อหาที่ง่าย ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาที่ยากครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

 

3. ข้อดีของการพบกลุ่ม

          นักศึกษามาพบกลุ่มทุกคน  ในการพบกลุ่มครั้งแรกของภาคเรียนที่  1/2552  ทำให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร เนื้อหาสาระ วิธีเรียน และวิธีวัดผล ประเมินผล ทั้ง 2 วิชา ตลอดภาคเรียน การจัดกิจกรรมการพบกลุ่มครั้งนี้พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการพบกลุ่ม ทั้ง 18 ครั้ง นอกจากนั้นผู้เรียนส่วนใหญ่ สามารถแสดงความคิดเห็น ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มและครู

 

4. ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา 

          ปัญหาในการพบกลุ่ม ครั้งนี้คือ ผู้เรียนยังขาดความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และการแบ่งเนื้อหา ยาก ง่าย  จึงทำให้กระบวนการพบกลุ่มล่าช้า

          วิธีการแก้ปัญหา  ครูอธิบายวิธีการวิเคราะห์ การแบ่งเนื้อหา ที่ยาก ง่าย   วิธีเขียนแผนการเรียนรู้รายบุคคล ให้ผู้เรียนนำไปทำเป็นการบ้าน  และนัดหมายให้นำมาส่งในการพบกลุ่มครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

                                                                             ภัญญดา   กันอ่อน
                                                                             ครู ศรช.พรหมพิราม
                                                                             17 พฤษภาคม  2552

———————————————————–

บันทึกหลังการพบกลุ่มครั้งที่ 2

วันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

1. วิชา

1. วิชาภาษาไทย เรื่องหลักการอ่าน คำควบกล้ำ คำพ้อง คำแผลง
2. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เรื่องพัฒนาการ

เวลา  9.00-12.00 น   จำนวน  3  ชั่วโมง

2.สภาพการพบกลุ่ม

2.1  ผู้เรียนมาพบกลุ่ม 55  คน ไม่มาพบกลุ่ม 5  คน
2.2  การจัดกิจกรรม
        1) ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการพบกลุ่มครั้งที่ 2 ให้ผู้เรียนทราบ
        2) ให้ผู้เรียนส่งแผนการเรียนรู้รายบุคคล ที่มอบหมายในการพบกลุ่มครั้งที่ 1
        3) วิชาภาษาไทย แบ่งผู้เรียนออกเป็น 10 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน ให้ร่วมกันศึกษา           ควาหมาย ของคำพ้อง คำสมาส คำแผลง คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ แล้วให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนออกมารายงานหน้าชั้น
            –  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง หลักการอ่าน คำควบกล้ำ คำพ้อง คำแผลง
        4) วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ให้ผู้เรียนแต่ละคน ศึกษาเรื่องความแตกต่างของพัฒนาการวัยต่าง ๆ จากหนังสือแบบเรียน และใบความรู้
            –  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่องความแตกต่างของพัฒนาการวัยต่าง ๆ

        5) จัดทดสอบย่อย วิชาภาษาไทย และวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 เพื่อวัดผลประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

3. ข้อดีของการพบกลุ่ม

         ผู้เรียนส่วนใหญ่ สนใจ และตั้งใจทำกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนได้ซักถามประเด็นเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ยังไม่เข้าใจจากครู และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่มเรียน

4.ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา

         4.1 การทดสอบย่อย ผู้เรียนยังขาดทักษะในการเขียนคำตอบข้อสอบแบบอัตนัย เช่น การเขียนบรรยายที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจ ผู้เรียนยังไม่สามารถเขียนสื่อความหมายได้

          วิธีการแก้ปัญหา โดยครูได้ อธิบายวิธีการเขียนบรรยายในการตอบการทดสอบย่อย ให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งเขียนตัวอย่างให้ผู้เรียนดูเป็นแนวทางในการเขียน

          4.2 ผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่ม   จำนวน 5 คน ครูแก้ปัญหาโดยติดตามผู้เรียนและมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าใน เนื้อหาสาระที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพบกลุ่มครั้งที่ 2 โดยให้ผู้เรียนทำ กรต. และนำงานมาส่งในการพบกลุ่มครั้งที่ 3 ในวันที่  31  เดือนพฤษภาคม 2552

ภัญญดา  กันอ่อง  
ครู ศรช. พรหมพิราม
24  พฤษภาคม  2552

————————————————————

 

บันทึกหลังการพบกลุ่มครั้งที่ 3

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

 

1. วิชา

1. วิชาภาษาไทย การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง
2. วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ชีวิตและครอบครัว

เวลา  9.00-12.00 น   จำนวน  3  ชั่วโมง

2. สภาพการพบกลุ่ม

        1.1 ผู้เรียนมาพบกลุ่ม 50 คน ไม่มาพบกลุ่ม 10 คน
        1.2 การจัดกิจกรรม
            1) ครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในการพบกลุ่มครั้งที่ 3 ให้ผู้เรียนทราบ
           2) วิชาภาษาไทย   ครูสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การอ่านบทร้อยแก้ว ร้อยกรองประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และสาธิตการอ่านโดยใช้สื่อ CAI (Computer Assisted Instruction)    และให้ผู้เรียนฝึกการอ่าน ตามสื่อ CAI
             –  ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง

            3) วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ได้กำหนดประเด็นให้ผู้เรียนได้อภิปรายร่วมกัน ในหัวข้อ การวางแผนครอบครัว เพศศึกษา การเจริญเติบโตของร่างกายในวัยต่าง ๆ
             – ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง วางแผนครอบครัว เพศศึกษา การเจริญเติบโตของร่างกายในวัยต่าง ๆ

  3.ข้อดีของการพบกลุ่ม

           3.1 วิชาภาษาไทย ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง เนื่องจากได้รับความรู้จากครูเกี่ยวกับหลักการในการอ่าน และได้ฝึกการอ่านจาก สื่อ CAI

           3.2 วิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและครอบครัว เนื่องจากครูได้นำเรื่องหรือประเด็นที่เป็นวิถีชีวิตของผู้เรียน ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันและให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้

 4.ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา

           4.1 ผู้เรียนบางคน ยังไม่เข้าใจการอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรอง และไม่สามารถอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรองได้ ครูแก้ปัญหาโดยมอบใบงานให้ผู้เรียนไปฝึกการอ่าน
           4.2 ผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่ม ครูได้ติดตามผู้เรียนและมอบใบความรู้และใบงาน ให้ไปศึกษาด้วยตนเองและนำงานมาส่งการพบกลุ่มครั้งที่ 4  ในวันที่  7  เดือนมิถุนายน  2552      

ภัญญดา  กันอ่อง         
ครู ศรช. พรหมพิราม
31  พฤษภาคม  2552

 

**********************************************

Advertisements

3 thoughts on “ตัวอย่างบันทึกหลังการพบกลุ่ม

    • เรียน ผอ.อำนาจ
      ขอบคุณที่ยังติดตาม ผลงาน PanchaLee Blog ขณะนี้พี่กำลังพัฒนาคู่มือฝึกอบรมเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การทำโครงงาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2552 นี้ได้นำไปใช้ในการฝึกอบรมครู กศน. ที่ กศน.นนทบุรี 100 กว่าคน ได้พยายามศึกษาจุดอ่อน ของคู่มือ แล้วนำมาปรับปรุงอีกครั้ง ประมาณ วันที่ 29 ธันวาคม นี้ จะนำขึ้นเผยแพร่ บน Blog และจะนำไปใช้ฝึกอบรม ครู กศน. ที่ ศว พระนครศรีอยุธยา อีกครั้ง ปีใหม่แล้ว จะขึ้นปเยี่ยมชาว กศน. อุตรดิตถ์ ฝากความคิดถึง ชาว กศน พิชัย ทุกคนค่ะ
      พี่ขิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s