Archive | ธันวาคม 2009

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มและการดำเนินงานของกลุ่มเทียนประดิษฐ์

เรื่อง  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มและการดำเนินงานของกลุ่มเทียนประดิษฐ์
           เวียงดอย ชุมชนบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้วิจัย  วัชราพร  จิรานันธ์ศิริ
ปีที่วิจัย  พ.ศ. 2550

   

 บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1. ปัจจัยการรวมกลุ่ม
2. การดำเนินงานของกลุ่มและผลกระทบจากการดำเนินงานของกลุ่ม

วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า 

        1. ขั้นสำรวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
        2. การศึกษาข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
        3. การศึกษาสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่วิจัย
        4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   ผู้วิจัยใช้เทคนิคหลายอย่างในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา ได้แก่วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยกำหนดประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกำหนดหัวข้อในการถามไว้อย่างกว้างๆ ล่วงหน้า และเป็นลักษณะคำถามปลายเปิด ใช้วิธีการสังเกตทั้งที่ได้มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 

            การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของการศึกษา  ในประเด็นการเก็บข้อมูลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มและการดำเนินงานของกลุ่มเทียนประดิษฐ์เวียงดอย ชุมชนบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้รูปแบบการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Traingulation) คือ การตรวจสอบสามเส้าด้วยแหล่งข้อมูลที่ได้มา  ซึ่งประกอบด้วย แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล หากข้อมูลเหมือกันหรือซ้ำๆ กัน ผู้วิจัยถือว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้และเป็นข้อมูลจริง และการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตทั้งที่ได้มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

ผลการศึกษาค้นคว้า 

             พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มและการดำเนินงานของกลุ่มเทียนประดิษฐ์เวียงดอย ชุมชนบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีหลายประการปัจจัยที่สำคัญๆ จำแนกไว้  4  ด้าน คือ ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ การเป็นเชื้อสายไทยพื้นเมือง การมีจิตสำนึกในการที่จะใฝ่หาอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว ความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความมุ่งหวังของชาวบ้านในชุมชน ความต้องการของชาวบ้านในการที่จะให้มีการออมทรัพย์ในการลงทุน  ปัจจัยด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้แก่ ความก้าวหน้าในเรื่องข้อมูลข่าวสาร  การรับรู้ข่าวสาร ความต้องการวิทยาการใหม่ที่สามารถมาประยุกต์เข้ากับงานผลิต ความต้องการผสมผสานวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับผลิต ปัจจัยโครงการพัฒนาของรัฐ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ โครงการส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการงบกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม ในด้านการดำเนินงานของกลุ่มจำแนกไว้เป็น  2  ประเภท   คือ
           การบริหารงาน ได้แก่ การวางแผน การแบ่งงาน การประสานงาน การควบคุมงาน การประเมินและติดตามผล
          การปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดซื้อวัสดุ การรับซื้อผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย การรับฝากเงิน  การให้บริการสินเชื่อ ผลกระทบกับการดำเนินงานของกลุ่มจำแนกเป็น  2  ด้าน คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งเสริมให้สมาชิกมีนิสัยรักการออม การพัฒนาอาชีพ ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การดำเนินการกลุ่ม รักในท้องถิ่นและภูมิปัญญา ความสามัคคี ความรักใคร่ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ความตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพของตน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒธรรมท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ 

        การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มและการดำเนินงานของกลุ่มเทียนประดิษฐ์เวียงดอย ชุมชนบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

         1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

          1.1  ควรให้มีการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มในชุมชนอย่างหลากหลาย โดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจะต้องเป็นกลุ่มที่เกิดจากความพึงพอใจของผู้คนในชุมชนมีความคิดเห็นตรงกัน ในการที่จะเข้ามารวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและแข็งแรง มีความสามารถในการที่จะแข่งขันในสังคมโลกได้เป็นอย่างดี
         1.2  ควรให้นำเอาผลการวิจัยครั้งนี้ ไปเป็นข้อพิจารณาในการที่ปรับรูปแบบวิธีการจัดตั้งกลุ่มรวมไปถึงวิธีการดำเนินงานกลุ่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในการที่จะพัฒนาชุมชนในรูปแบบการจัดตั้งกลุ่มต่อไป
          1.3  ควรให้หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมประชาชนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมร่วมกันในวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และอบรมเพิ่มเติมโดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมประชาชนที่หลากหลายอันเป็นการพัฒนาอาชีพหรือศักยภาพของผู้คนที่มารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่ม เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่ม หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการตลาด เป็นต้น

           2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

           2.1  ควรศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ตามผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่ม และการดำเนินงานของกลุ่มเทียนประดิษฐ์เวียงดอย   ชุมชนบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และหาวิธีการการศึกษาใหม่ๆ ในการสนับสนุนและพัฒนากลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน
          2.2  ควรมีการวิจัยเรื่องบทบาทของกลุ่มเทียนประดิษฐ์เวียงดอย ชุมชนบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กับการดำเนินการธุรกิจขนาดย่อม
          2.3  ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานกลุ่มเทียนประดิษฐ์เวียงดอย  ชุมชนบ้านดอนชัย ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กับกลุ่มเทียนประดิษฐ์ในพื้นที่อื่นๆ ที่มีการดำเนินงานลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
         2.4  ควรมีการวิจัย เรื่องบทบาทของหน่วยงานภาครัฐหรือเครือข่ายในการสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น บทบาทในการสนับสนุนการรวมกลุ่มโดยการจัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มในเรื่องการบริหารจัดการ เรื่องบทบาทการสนับสนุนการรวมกลุ่มและการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพอื่น ที่สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มและส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม

********************

Advertisements

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผู้ศึกษา  นางณัฎฐ์ธนัน  แย้มเหมือน  ตำแหน่งครูชำนาญการ 
                สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                จังหวัดนครนายก
ปีที่ทำการศึกษา   พ.ศ. 2549

 บทคัดย่อ

          การรายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของผู้เรียนด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 25 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  คือ ผู้ที่สมัครลงทะเบียนเรียน วิชาอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน จำนวน 20 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพรูปเล่ม ด้านเนื้อหา และด้านประโยชน์การใช้สอย จำนวน 25 ข้อ และแบบประเมินคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 17 ข้อ

        ผลการศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  สามารถสรุปได้ดังนี้

1.  ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 คือค่าประสิทธิภาพ 81.06/82.60 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.  ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นด้านประโยชน์การใช้สอยเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ด้านเนื้อหาและด้านกายภาพของรูปเล่ม ตามลำดับ

 ************************

สมศ. เปลี่ยนแปลงการประเมิน กศน.รอบ2 ปี 2553 ใหม่

 

– ระยะที่ 1  ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 7  กุมภาพันธ์ 2553  จำนวน  189  แห่ง
– ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่  21  พฤษภาคม – 19  มิถุนายน  2553  จำนวน  98  แห่ง
– ให้ กศน. อำเภอ ส่ง SAR ฉบับล่าสุด จำนวน  1 เล่ม  มายัง สมศ. ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2552

– วันที่ 30 ธันวาคม  2552  สมศ. จะประกาศรายชื่อหน่วยประเมิน กศน. อำเภอระยะที่ 1  สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Panchalee’ s  Blog

ดูรายละเอียดที่นี่