รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผู้ศึกษา  นางณัฎฐ์ธนัน  แย้มเหมือน  ตำแหน่งครูชำนาญการ 
                สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                จังหวัดนครนายก
ปีที่ทำการศึกษา   พ.ศ. 2549

 บทคัดย่อ

          การรายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของผู้เรียนด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 25 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  คือ ผู้ที่สมัครลงทะเบียนเรียน วิชาอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน จำนวน 20 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพรูปเล่ม ด้านเนื้อหา และด้านประโยชน์การใช้สอย จำนวน 25 ข้อ และแบบประเมินคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จำนวน 17 ข้อ

        ผลการศึกษาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  สามารถสรุปได้ดังนี้

1.  ประสิทธิภาพของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 คือค่าประสิทธิภาพ 81.06/82.60 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.  ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก และพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นด้านประโยชน์การใช้สอยเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ด้านเนื้อหาและด้านกายภาพของรูปเล่ม ตามลำดับ

 ************************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s