รายงานการติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

บทคัดย่อ

รายงานการติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการ
สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

นายประสิทธิ์  แสงพินิจ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโนนสูง

               การติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการ สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการ สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ กลุ่มนครพิทักษ์ สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา มีขอบเขตของการติดตามจากประชากร คือ ครูการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มนครพิทักษ์ จำนวน 110 คน ซึ่งได้ทำการศึกษาเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
               วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการ สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียน พร้อมทั้งทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ทั้ง 5 หน่วย หน่วยการเรียนละ 10 ข้อ  ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ และตอบแบบ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพของชุดการเรียนรู้ ด้านคุณค่าของชุดการเรียนรู้ และด้านการนำชุดการเรียนรู้ไปใช้

              ผลของการติดตามการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการ สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน สามารถสรุปได้ดังนี้

              1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการ สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน พบว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียน แต่ละหน่วยการเรียนมีประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง 80.24-82.09/80.09-82.36 และมีประสิทธิภาพโดยรวม 81.15/80.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
               2. ความก้าวหน้าทางการเรียนของครูการศึกษานอกโรงเรียน จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ ก่อนเรียนและหลังจากเรียนรู้ครบทั้ง 5 หน่วยการเรียน พบว่าคะแนนการทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 18.12 คิดเป็นร้อยละ 60.42 และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 24.65 คิดเป็นร้อยละ 82.18 เมื่อพิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนพบว่าครูการศึกษานอกโรงเรียนมีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน คือ มีคะแนน เฉลี่ย 6.53คะแนน คิดเป็นร้อยละ 21.76
               3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการ สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ของครูการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มนครพิทักษ์ ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการ สำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน สามารถเรียงอันดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านกายภาพของชุดการเรียนรู้ (µ = 3.64) ด้านคุณค่าของชุดการเรียนรู้ (µ = 3.74) และด้านการนำชุดการเรียนรู้ไปใช้ (µ = 3.62)  เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน สามารถแสดงผลได้ดังนี้
                   3.1 ด้านกายภาพ  ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ด้านกายภาพ พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่คุณภาพโดยรวมของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (µ = 3.75)การแบ่งเนื้อหา (µ = 3.70) ข้อมูลรายละเอียดคำชี้แจง (µ = 3.69)แบบทดสอบและกิจกรรม (µ = 3.65)ภาพประกอบสัมพันธ์กับเนื้อหา (µ = 3.60)ขนาดรูปเล่ม (µ = 3.56) และภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม (µ = 3.54)
                   3.2 ด้านคุณค่าของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ครูการศึกษานอกโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ด้านคุณค่าของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่เนื้อหาและวิธีใช้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (µ = 3.87)เหมาะสมกับความรู้และประสบการณ์ของครู (µ = 3.82)น่าสนใจทันสมัยและเป็นประโยชน์ (µ = 3.74)เนื้อหามีความถูกต้องเหมาะสม (µ = 3.74)ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ได้ (µ = 3.71)สามารถใช้เป็นสื่อที่ศึกษาได้ด้วยตนเอง (µ = 3.70) และเทคนิคการผลิตและการนำเสนอเนื้อหา (µ = 3.65)
                   3.3 ด้านการนำชุดการเรียนไปใช้ ครูการศึกษานอกโรงเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาการประเมินโครงการและเทคนิคการประเมินโครงการสำหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ด้านการนำชุดการเรียนไปใช้ พบว่าโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ สามารถเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เนื้อหาทำให้มองเห็นกระบวนการของการประเมินโครงการ สามารถนำไปใช้ได้จริง (µ = 3.70) ด้านสามารถใช้เป็นสื่อที่ศึกษาได้ด้วยตนเอง (µ = 3.65)สามารถใช้อ้างอิงประกอบ การเรียนรู้ได้ (µ = 3.64) การลำดับเนื้อหาชัดเจนเหมาะสม (µ = 3.63) เนื้อหาสอดคล้องกับประสบการณ์และการนำไปใช้ (µ = 3.60) เนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการและการนำไปใช้จริง (µ = 3.59) และเนื้อหาสอดคล้องกับการนำไปใช้จริงในการประเมินโครงการ (µ = 3.54)

*****************************************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s