ระบบสารสนเทศสถานศึกษา

คำนำ 

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตรอน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการ จัดการศึกษาของสถานศึกษา และได้ดำเนินการ จัดทำระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดย  วางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมองค์ประกอบในการประกันคุณภาพและพันธกิจของสถานศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และการนำผลการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  ซึ่งระบบสารสนเทศของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอตรอน ประกอบด้วยสารสนเทศ 6 ด้าน คือ 1) สารสนเทศ พื้นฐานของสถานศึกษา  2) สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 3) สารสนเทศบริหารวิชาการ 4) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 5) สารสนเทศเพื่อการรายงาน และ6) สารสนเทศคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตรอน หวังว่าระบบสารสนเทศของสถานศึกษาจะเป็นแนวทางให้ผู้ บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายบรรจง      เลียงกลกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตรอน
1  ตุลาคม  2551

 

ระบบสารสานเทศ 

           ระบบสารสนเทศ(Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ จะสามารถนำไปสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศดังนี้

            ข้อมูล(Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จัดกระทำ จึงทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีความหมายสมบูรณ์พอที่จะนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้

              สารสนเทศ(Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนเป็นรูปแบบที่มีความหมาย สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือนำไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตรอน ได้จัดทำระบบสารสนเทศโดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้

 1. วางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการครอบคลุมองค์ประกอบในการประกันคุณภาพและพันธกิจของสถานศึกษา
 2. จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 3. การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 4. การติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 5. การนำผลการติดตามและประเมินผลการใช้ไปปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ในการจัดทำระบบสารสนเทศได้กำหนดคุณลักษณะของข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้

คุณลักษณะของข้อมูลสารสนเทศ

1.ความครอบคลุม
2.ความรวดเร็ว
3.ความถูกต้อง
4.ความทันสมัย
5.ความเชื่อมโยง
6. ความน่าเชื่อถือ
7.ความสามารถในการเข้าถึง
8.ความสามารถในการตรวจสอบ
9. การมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล
10. ความปลอดภัย
11. การรักษาความลับ

 

ระบบสารสนเทศของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตรอน ประกอบด้วย สารสนเทศ 6 ด้าน คือ

 1. สารสนเทศ พื้นฐานของสถานศึกษา
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน
 3. สารสนเทศการบริหารวิชาการ
 4. สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 5. สารสนเทศเพื่อการรายงาน
 6. สารสนเทศคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน

ระบบสารสนเทศสถานศึกษา 

1. สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 

                1.1 ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตรอน
                1.2 ข้อมูลชุมชน

 •  
  • ตำนานเมืองตรอน
  • ประวัติความเป็นมาของเมืองตรอน
  • คำขวัญ อำเภอตรอน
  • อาณาเขต
  • ลักษณะภูมิประเทศ
  • ลักษณะภูมิอากาศ
  • แผนที่ อำเภอตรอน
  • การคมนาคม
  • การปกครอง
  • การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  • ประชากร
  • การศึกษา
  • สภาพเศรษฐกิจ
  • การบริการ
  • การคมนาคมติดต่อสื่อสาร
  • การสาธารณูปโภค
  • ผลิตภัณฑ์
  • การท่องเที่ยว
  • ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  • การสาธารณสุข
  • การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

          1.3 เกรียติยศชื่อเสียง/ผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา
          1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

 •  
  • ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • เป้าหมาย/เป้าประสงค์
  • โครงสร้าง
  • บุคลากร
  • ศูนย์การเรียนชุมชน
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • แหล่งเรียนรู้
  • ทรัพยากรและงบประมาณ
  • แผนงานขยายโอกาส/พัฒนาการศึกษา

 

2. สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน 

                2.1 ผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ระดับขั้นพื้นฐาน
                                1) จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
                                – จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2/2551
                                   ภาคเรียนที่ 2/2550 และ ภาคเรียนที่ 2/2551
                                                 -ระดับประถมศึกษา
                                                 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                 -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                – จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2552
                                   ภาคเรียนที่ 2/2551 และ ภาคเรียนที่ 1/2552
                                                -ระดับประถมศึกษา
                                                -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                 2) จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา
                                                – จำนวนนักศึกษาที่จบ ปีงบประมาณ 2551
                                                    ภาคเรียนที่ 2/2550 และ ภาคเรียนที่ 1/2551
                                                           -ระดับประถมศึกษา
                                                           -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                           -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                                           – จำนวนนักศึกษาที่จบ ปีงบประมาณ 2552

                                                     ภาคเรียนที่ 2/2551 และ ภาคเรียนที่ 1/2552
                                                            -ระดับประถมศึกษา
                                                            -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                                            -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                  2.2 ผู้เรียน การส่งเสริมการรู้หนังสือ
                  2.3 ผู้เรียนและผู้รับบริการ การศึกษาต่อเนื่อง              
                               1) ผู้เรียนและผู้รับบริการ โครงการจัดกระบวนการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
                                2) ผู้เรียนและผู้รับบริการ การศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ
                                3) ผู้เรียนและผู้รับบริการ การพัฒนาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
                                4) ผู้เรียนและผู้รับบริการ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                   2.4 ผู้เรียนและผู้รับบริการ การศึกษาตามอัธยาศัย
                                1) ทะเบียนสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน
                                2) สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน

 3.  สารสนเทศบริหารงานวิชาการ

                3.1 หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

                                  -ระดับประถมศึกษา
                                   -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                   -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                1. กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน

                                – ภาษาไทย
                                – คณิตศาสตร์
                                – วิทยาศาสตร์
                                – ภาษาต่างประเทศ

                              2. กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์

                                – พัฒนาสังคมและชุมชน
                                – พัฒนาทักษะชีวิต 1
                                – พัฒนาทักษะชีวิต 2
                                – พัฒนาอาชีพ

                3.2 หลักสูตรสถานศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

                                 -ระดับประถมศึกษา
                                 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                 -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                3.3 ระเบียบและแนวทาง การเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

                3.4 ระเบียบและคู่มือการวัดผลและประเมินผลการเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตรอน หลักสูตร พุทธศักราช 2551

                3.5  ระเบียบและคู่มือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตรอน ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

                3.6  หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                3.7  หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                3.8 หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

    4.  สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

                4.1 งานบริหารทั่วไป

 •  
  • งานพัฒนาบุคลากร
  • งานทะเบียนนักศึกษา
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม
  • งานการเงินนอกงบประมาณ
  • งานสวัสดิการ
  • งานพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล
  • งานพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานเครือข่าย

             4.2 งานนโยบายและแผน

                   1. แผน

 •  
  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2551-2553
  • แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552
  • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  2552
  • แผนนโยบายการจัดการศึกษา 3 ดี

               2. งบประมาณ

 •  
  • การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  • การเบิกจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน
  • การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
  • ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
  • การตรวจสอบภายใน
  • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  • การติดตามประเมินผล
  • เครือข่าย

           4.3  การประกันคุณภาพการศึกษา

                1.  มาตรฐานการศึกษาของชาติ
                2.  มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
                3.  มาตรฐานตัวบ่งชี้เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต
                4.  เครื่องมือรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                5.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                6.  คู่มือดำเนินการจัดตั้งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
                7.  คู่มือการประกันคุณภาพสถานศึกษา

5. สารสนเทศเพื่อการรายงาน 

                5.1  รายงาน แผนงาน/โครงการ

 •  
  • รายงานผลการปฏิบัติงาน รายไตรมาส
  • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  • แบบรายงานสารสนเทศระดับจังหวัด (สสจ.1)
  • แบบรายงานสารสนเทศระดับจังหวัด (สสจ.2)
  • รายงานการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการ
  • รายงานผลตามตัวชี้วัดที่ 3.2.1
  • รายงานการประชุมประจำเดือน
  • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
  • สรุปผลการดำเนินงานตามรายโครงการ/กิจกรรม
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 6 เดือน
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

                5.2  รายงานการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน

 •  
  • รายงานนักศึกษาผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  • รายงานข้อมูล GPA , PR ตามหลักหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  • รายงานสั่งพิมพ์ข้อสอบหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  • รายงานนักศึกษาขาดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  • รายงานจำนวนนักศึกษาผู้ลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
  • ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • รายงานสั่งพิมพ์ข้อสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • รายงานนักศึกษาขาดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

               5.3 รายงานการศึกษาต่อเนื่อง

 •  
  • รายงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
  • รายงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
  • รายงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
  • รายงานการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              5.4 รายงานการศึกษาตามอัธยาศัย

                1) รายงานการใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน
                2) รายงานโครงการห้องสมุด 3ดี
                3) รายงานจำนวนหนังสือในห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน(ICT)
                4) รายงานแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
                5) รายงานการปฏิบัติงาน
                6) รายงานกิจกรรมวันสำคัญ

6.  สารสนเทศ คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน 

                 6.1   คู่มือ/แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาพื้นฐาน 

 •  
  • คู่มือการดำเนินงานตามหลักหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549)
  • หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  • คู่มือดำเนินงาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • คู่มือการดำเนินการวิเคราะห์ให้ค่าน้ำหนักความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะเข้าสู่หลักสูตรในหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549)
  • แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนตามหลักหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2548)
  • คู่มือโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 รุ่น 1.0 (22 พ.ค.2546)
  • คู่มือดำเนินงานการพัฒนาระบบเอกสารและหลักฐานการศึกษา  หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2550)
  • คู่มือถาม-ตอบ แนวปฏิบัติการจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยใช้คูปอง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • คู่มือดำเนินการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ  ตามหลักหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
  • สาระความรู้พื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • สาระพัฒนาสังคม หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • สาระทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • สาระทักษะการดำเนินชีวิต หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • สาระการประกอบอาชีพ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • แนวทางการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 

               6.2  คู่มือ/แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

 •  
  • คู่มือการอบรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
  • แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
  • แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
  • แนวทางการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ ชุมชน
  • คู่มือการจัดเวทีประชาคม
  • คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
  • เทคนิคการจัดการศึกษาในชุมชน
  • คู่มือการฝึกอบรม
  • คู่มือวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม

     6.3  คู่มือ/แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

 •  
  • คู่มือการใช้โปรแกรม
  • คู่มือการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน
  • กรอบแนวทางการดำเนินงาน “ห้องสมุด 3 ดี”
  • บรรณารักษ์ดี บริการดี
  • คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  • คู่มือผู้ใช้งานระบบ E-Library จังหวัดอุตรดิตถ์
  • แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • แหล่งการเรียนรู้ต้นแบบ 4 ภูมิภาค

       6.4   คู่มือ/แนวทางการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา

      

 •  
  • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ
  • หลักสูตรการพัฒนาครูการศึกษานอกโรงเรียน
  • แนวทางปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียนในการจัดการความรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นภูมิปัญญาของครอบครัว ชุมชน และสังคม
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้สูงอายุตามหลักสูตรการพัฒนาครูการศึกษานอกโรงเรียนจัดการความรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นภูมิปัญญาของครอบครัว ชุมชน และสังคม
  • คู่มือการจัดทำโครงงาน
  • คู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
  • คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  • คู่มือถ่ายทอดความรู้
  • คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  • คู่มือการทำวิจัยอย่างง่าย
  • คู่มือการทำงานร่วมกับชุมชน
  • คู่มือการจัดทำแผน  การเขียนโครงการ  และการประเมินผลโครงการ
  • คู่มือการประกันคุณภาพสถานศึกษา
  • คู่มือการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กศน.
  • คู่มือการสอนแบบคิดเป็นและจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
  • คู่มือการพัฒนาสื่อสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ
  • คู่มือการประเมินโครงการ 
  • คู่มือนิเทศงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 Download เอกสาร

*****************************

 

Advertisement

One Reply to “ระบบสารสนเทศสถานศึกษา”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: