Archive | พฤษภาคม 2010

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมีอัครนารีศรีล้านนา
ผู้ศึกษา  จุฑามาศ วงษ์ศิริ
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

              การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อัครนารีศรีล้านนา  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อัครนารีศรีล้านนา   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา   คือ  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
              หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2552  จำนวน  32 คน  เครื่องมือในการศึกษา  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน  หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  อัครนารีศรีล้านนา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จำนวน  40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              ผลการศึกษา พบว่า  เอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อัครนารีศรีล้านนา  มีประสิทธิภาพ  88.83 / 86.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ  การเรียนโดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน คือ  ด้านเนื้อหา ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ดังนั้น การพัฒนาเอกสารประกอบ      การเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อัครนารีศรีล้านนา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

Advertisements

หน่วยประเมินศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 2/2553

ผลการพิจารณาจัดจ้างประเมินศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 2/2553