รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมีอัครนารีศรีล้านนา
ผู้ศึกษา  จุฑามาศ วงษ์ศิริ
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

              การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อัครนารีศรีล้านนา  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อัครนารีศรีล้านนา   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา   คือ  นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
              หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2552  จำนวน  32 คน  เครื่องมือในการศึกษา  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน  หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  อัครนารีศรีล้านนา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จำนวน  40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              ผลการศึกษา พบว่า  เอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อัครนารีศรีล้านนา  มีประสิทธิภาพ  88.83 / 86.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ  การเรียนโดยรวมและรายด้าน 3 ด้าน คือ  ด้านเนื้อหา ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ดังนั้น การพัฒนาเอกสารประกอบ      การเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี อัครนารีศรีล้านนา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

Advertisements

2 thoughts on “รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน

 1. เรียนอาจารย์อัญชลีที่เคารพและคิดถึงค่ะ
  นานไปบ้างนะค่ะที่ไม่ได้เขามาเยี่ยมชมผลงานท่านอาจารย์ เพราะมัวติดภาระการทำผลงานถึง 2 เรื่องด้วยกัน พอมาเห็นเรื่องเอกสารประกอบการเรียนโดนใจมากเลยค่ะ มีความสนใจมากเพราะกำลังทำอยู่ และไม่แน่ใจว่าส่งไปแล้วจะโดนใจกรรมการหรือไม่ เพราะจากการอบรมกรรมการบางท่านว่าไม่ค่อยทันสมัย แต่หนูมีความตั้งใจจริงที่ได้ทำเพราะอย่างน้อยก็มีสื่อของเราเองให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม หนูขอรบกวนคำแนะนำและตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของเอกสารประกอบการเรียนทั้ง 3 ด้านบ้างนะค่ะ และขอขอบคุณอาจารย์มากที่ให้ความกรุณาแก่ครูทุกคน

  • เรียน อาจารย์จำเนียร ที่คิดถึง
   การสร้างเครื่องมือประเมินเอกสารประกอบการเรียน ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ และกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมิน เช่น วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ หรือประเมืนความเหมาะสมของเอกสาร กลุ่มตัวอย่าง เช่นประเมินจากผู้เรียน หรือประเมินจากครู แล่ะสิ่งสำคัญคือตัวสือเอกสารประกอบการเรียนมีโครงสร้างเอกสารเป็นอย่าไรบ้าง ก็จะนำมาเป็นประเด็นในการสร้างข้อคำถามในเครื่องมือประเมิน
   ตัวอย้าง กรอบการประเมินแบบกว้าง ๆ
   1. ด้านกายภาพ
   – ปกสวยงาม น่าสนใจ
   – ขนาดรูปเล่มเหมาะสม
   – ขนาดตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
   – ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้ดี
   2 ด้านเนื้อหา
   – ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม
   – การลำดับเนื้อหาเหมาะสม
   – ความยาก ง่าย ของเนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน
   – ความน่าสนใจของเนื้อหา
   – ความทันสมัยของเนื้อหา
   – ความถูกต้องของเนื้อหา
   – ความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
   ด้านประโยชน์
   – สามารถนำไปศึกษาด้วยตนเอง
   – สามารถนำไปทบทวนบทเรียน
   – ทำใหผลการเรียนดีขึ้น
   ที่ยกตัวอย่ามานี้ เป็นเพียงแนวทางค่ะ
   อาจารย์ขิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s