รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำขนมจีนหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2551

ผู้ศึกษา วันธนา ศิริโสภณ

บทคัดย่อ

           รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำขนมจีนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ปีการศึกษา 2551 มีวัตถุประสงค์

             (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำขนมจีนหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

             (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักศึกษา กศน. ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำขนมจีนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

              (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา กศน. เกี่ยวกับความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำขนมจีนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับมัธยมศึกษาตอนตัน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่

            1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการทำขนมจีนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จำนวน 5 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย
                           (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
                           (2) ประวัติความเป็นมาของขนมจีนหล่มเก่า
                           (3) การทำขนมจีนหล่มเก่า
                           (4) คุณค่าทางโภชนาการของขนมจีนหล่มเก่า
                           (5) แนวทางในการประกอบอาชีพการทำขนมจีนหล่มเก่า

             2) แบบทดสอบวัดผลสัมรฤธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

             3)แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการทำขนมจีนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

ผลการพัฒนาสรุปได้ดังนี้

              1.ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการทำขนมจีนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.73/ 86.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80

             2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่องขนมจีนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

               3. ความคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการทำขนมจีนหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีความเหมาะสมโดยรวมและรายข้อทุกข้อในระดับมาก ดังนี้คือ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้ นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ อ่านและจับประเด็นเนื้อหาสาระได้ รวบรวมความรู้ที่ศึกษาไปเผยแพร่ได้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา และขนาดรูปเล่มมีความเหมาะ สวยงาม

*******************************

Advertisements

10 thoughts on “รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

 1. ขอความอนุเคราะห์ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หน่อยครับ
  เอกสารประกอบการเรียน

  • เรียน คุณสมยศ ที่เคารพ
   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
   1. การจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544(ความหมาย แนวคิด หลักการ จุดมุ่งหมาย ระดับการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้)
   2. กาจัดกระบวนการเรียนรู้
   3. ภูมิปัญญาไทย
   4. เอกสารประกอบการเรียน(ความหมาย ลักษณะ การสร้างเอกสารประกอบการเรียน ประโยชน์)
   5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   อาจารยืขิง

 2. เรียนอาจารย์วันธนาที่เคารพ
  ดิฉันกำลังทำผลงาน คศ.3 (เยียวยา) เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืช ชั้น ม.1 ค่ะ จึงขอความอนุเคราะห์บทที่ 2 เอกสรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและบรรณานุกรมด้วยนะคะ ขอขอบคุณมาล่วงหน้า

 3. ผมเคยเข้าไปปรึกษากับเพื่อนชาวสุโขทัยเรื่องสอบเป็น ศน.กศน.ที่กรม คงจำได้มั้ง ผมเป็นครูชำนาญการ อยู่ กศน.อเมืองเชียงราย จะทำผลงานส่งเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอน วิชาเลือก ในสาระการประกอบอาชีพ วิชาศิลปะการทำผ้าบาติก ผมอยากถามว่า ผมต้องเพิ่มเนื้อหาของความเป็นล้านนา ลงไปในเอกสาร
  เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากเอกสารทำนองในวิชาเดียวกัน แต่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ
  หรือไม่ (ถ้าจะให้ผ่าน) ผมรบกวนขอความเห็นของครูขิง แค่นี้ก่อนนะ

  • เรียน อาจารย์ธัญญา ที่เคารพ
   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ถ้าอาจารย์ใข้ชื่อว่าวิชาศิลปะการทำผ้าบาติก เนื้อหาในเอกสารก็เป็นเรื่องการทำผ้าบาติคทั่วไป แต่ถ้าใช้ชื่อวิชาว่า “วิชาศิลปะการทำผ้าบาติกล้านนา” เนื้อหาก็จะต้องมีเริ่องเกี่ยวกับการทำผ้าบาติกที่เป็นเอกลักษณ์ล้านนา ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 4. ดิฉันกำลังทำผลงาน คศ.3 ปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียน จึงขอความอนุเคราะห์บทที่ 2 เอกสรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและบรรณานุกรมด้วยนะคะ ขอขอบคุณมาล่วงหน้า

 5. ดิฉันกำลังทำผลงาน คศ 3 เกรฑ์ใหม่ เรื่อง เอกสารประกอบการสอน แต่ยังติดบทที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ ส่งมาทางเมล์ charinthip09@hotmail.com

 6. ดิฉันกำลังแก้ไขผลงาน คศ3 เรื่องเอกสารประกอบการสอน ในบทที่ 2 ขาดงานวิจัยต่างประเทศมาสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ ส่งมาทางเมลล์ w_ara_06@hotmail.com ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

 7. ใช่ค่ะ ดิฉันก็กำลังทำเหมือนกัน ติดตรงบทที่ 2 นี่แหล่ะค่ะ ช่วยให้ความกระจ่างหน่อยได้มั้ยคะ จริง ๆ แล้วอยากติดต่อโดยตรงจังจะได้ขอคำแนะนำดี ๆ จากอาจารย์น่ะค่ะ แต่ถ้ายังงัย รบกวนเรื่องบทที่ 2 นะคะ ส่งมาที่ sela-family@hotmail.com ต้องการด่วนจะ ขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้เลยนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s