รายงานการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช  ระดับประถมศึกษา 

ชื่อผู้ศึกษา  นางสาวเกื้อกูล  ศิลปสุวรรณ  ตำแหน่งครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์    

ปีการศึกษา  2551

บทคัดย่อ 

         การศึกษาครั้งนี้เป็นรายงานการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  ระดับประถมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   มีจุดมุ่งหมาย  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน   เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ระดับ ประถมศึกษา ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช ระดับประถมศึกษา   3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดการสอน  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  ระดับประถมศึกษา

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ได้แก่  นักศึกษาระดับประถมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน  30  คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้เวลาในการทดลองสอนจำนวน 12 ชั่วโมง  

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
           (1)  ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช จำนวน 10 ชุด คือ ชุดที่ 1 ประเภทของพืช ชุดที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของราก ชุดที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของลำต้น ชุดที่ 4 โครงสร้างและหน้าที่ของใบ ชุดที่ 5 โครงสร้างและหน้าที่ของดอก ชุดที่ 6 โครงสร้างและหน้าที่ของผล ชุดที่ 7 โครงสร้างและหน้าที่ของเมล็ด ชุดที่ 7 ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ชุดที่ 9 การสังเคราะห์ด้วยแสง และชุดที่ 10 การขยายพันธ์ของพืช
          (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ 
          (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  ชุดละ 10 ข้อ  จำนวน  10  ชุด  มีค่าความยากง่าย 0.31 – 0.78   อำนาจจำแนก 0.37 – 0.78  และมีค่าความเที่ยง 0.74 – 0.78   
          (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ระดับประถมศึกษา  

    ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ชุดการสอน  เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  ระดับประถมศึกษา  มีค่าประสิทธิภาพสูง กว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 โดยมีค่าประสิทธิภาพของชุดการสอน   เท่ากับ 84.85/87.43
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ทำการสอนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช   ระดับประถมศึกษา นี้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  3. นักศึกษามีความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ชุดการสอน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช   ระดับประถมศึกษา  อยู่ในระดับมากทุกรายการ คือ ชุดการสอน ใช้ภาษาชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีการจัดลำดับขั้นตอนของเนื้อหาต่อเนื่อง  การยกตัวอย่างและสรุปเนื้อหาชัดเจน ชุดการสอนทำให้กระตือรือร้นต่อการเรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  กิจกรรมสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีจิตนาการ มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

******************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s