รายงานผลการใช้คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร

ผู้ศึกษา   มาเลียม จันทร์พรม

สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

ปีที่ศึกษา   2551

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1)  ศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการศึกษา แหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร
2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร
3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยใช้คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551 จำนวน 52 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
1)  คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร  ประกอบด้วยจุดการเรียนรู้ 11 จุด คือ การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  การเพาะเห็ดในโรงเรือน  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก   การเลี้ยงกบ  การปลูกพืชสมุนไพร  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  การเพาะพันธุ์ปลานิล  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและปลากัด การเลี้ยงโคนม  พันธุ์ไม้ผลและไม้หายาก องค์ประกอบของคู่มือ ประกอบด้วย  คำชี้แจง ชื่อจุดเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบความรู้ แบบบันทึกกิจกรรม และแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม
2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 เลือก จำนวน 40 ข้อ
3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคู่มือศึกษาคู่มือศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกการใช้คู่มือศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร สรุปได้ดังนี้

1) ประสิทธิภาพของ คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร มีค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ 82.38/81.01 จึงสรุปได้ว่าคู่มือมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ32.40 คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 19.54 คะแนน เมื่อนำไปเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียน โดยใช้ t- test พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสติติที่ระดับ .05

3)  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยใช้คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แหล่งเรียนรู้ชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร มีความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านในระดับมากที่สุด คือ ขนาดของรูปเล่มเหมาะสม และสวยงาม ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย ภาพประกอบสวยงามและสอดคล้องกับเนื้อหา เนื้อหาสาระมีประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้  คู่มือสามารถเป็นแนวทางในการเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ได้

**********************************

Advertisements

4 thoughts on “รายงานผลการใช้คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

 1. เรียน อาจารย์อัญชลีที่เคารพ
  ได้ศึกษา รายงานผลการใช้คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เห็นว่าเป็นรายงานการใช้คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ดี และน่าสนใจมาก สามารถเป็นแบบอย่างได้ แต่มีข้อสงสัยว่าเป็นคู่มือของครู หรือของนักเรียน ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • เรียน คุณ Bungearn ที่เคารพ
   1. คู่มือการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เป็นคู่มือสำหรับครูจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
   2. ส่วนประกอบของคู่มือ ได้แก่ คำชี้แจงการใช้คูมือ แบบทดสอบก่อนเรียน จุดเรียนรู้(ชื่อจุดเรียนรู้,จุดประสงค์การเรียนรู้,ใบความรู้,กิจกรรม,แบบบันทึกกิจกรรม,แบบฝึกหัด) แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบและแบบฝึกหัด
   3.การวิจัยครั้งนี้ เริ่มต้นจากการจัดทำโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร (อยู่ที่อำเภอบางมูลนาก) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษา กศน. ม.ต้น จำนวน 52 คน ระยะเวลาศึกษาในแหล่งเรียนรู้ 12 ชั่วโมง ใช้เวลา 2 วัน แบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม จัดระบบหมุนเวียนเข้าศึกษาในจุดเรียนรู้ ทั้ง 11 จุด
   วันแรกใช้เวลา 6 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 1 วิทยากรบรรยายบริบทของแหล่งเรียนรู้ชัยพัฒนาเกษตรสิรินธร และแนะนำจุดเรียนรู้ทั้ง 11จุด และวิธีการศึกษา ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ชั่วโมงที่ 2 -6 นักศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จุดที่ 1-5 (จุดละ 1 ชั่วโมง)วันที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จุดที่ 6-11 จำนวน 6 ชั่วโมง รวม 2 วัน เท่ากับ 12 ชั่วโมง
   ตลอดเวลาที่นักศึกษาศึกษาในแหล่งเรียนรู้ จะมีกิจกรรมในแต่ละจุดเรียนรู้ และให้บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม และสุดท้ายให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน
   การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนโดยการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ เป็นการฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากของจริงไม่ใช่เรียนแต่ในตำรา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกการมีวินัยในตนเอง ฝึกการมีความรับผิดชอบ และยังเป็นการเปิดโลกของงานอาชีพ นักศึกษาสามารถมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพอีกด้วย
   อาจารย์ขิง

 2. เรียน อาจารย์อัญชลีที่เคารพ
  สวัสดีอีกครั้งค่ะ ขอบคุณในคำแนะนำเรื่องคู่มือการใช้แหล่งเรียนรู้ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำผลงาน แต่ก็ยังมีความสับสนในการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนอยู่ เพราะกำลังทำผลงาน จึงต้องการรบกวนที่จะปรึกษาอาจารย์ได้ไหมค่ะ

  • เรียน อาจารย์ Bungean ที่เคารพ
   เรื่องคู่มือ รูปแบบการทำไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทำคู่มือว่าทำให้ใครใช้ เป็นคูมือครู คู่มือผู้เรียน หรือเป็นทั้งคู่มือครูและผู้เรียนในเล่มเดียวกัน จุดมุ่งหมายคือต้องการให้ผู้ใช้นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าต้องการถามรายละเอียดส่งมาที่ anchalee.@nfe.go.th ก็ได้นะคะ
   อาจารย์ขิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s