รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้รายงาน  นางสาวนิตยา  ตระกูลไทย

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2552       

         การพัฒนาและการทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด  เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีความมุ่งหมายของการศึกษา ดังนี้

1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้   

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2552 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  จำนวน  30  คน   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research) โดยใช้แบบแผนการศึกษา Pre-Experimental  Design   แบบ One-Group  Pretest  Posttest  Design

       เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย

1)  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้ 

2)  คู่มือการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้ 

 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

             การพัฒนาและการทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏผล ดังนี้

1.   หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ  81.76/80.67  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน  ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

*************************

Advertisements

12 thoughts on “รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้

  • เรียนคุณ เจษฎาภรณ์ ที่เคารพ
   รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้ เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หนังสือชุดนี้มี 7 เล่ม
   เล่มที่ 1 แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
   เล่มที่ 2 แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้
   เล่มที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ
   เล่มที่ 4 แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   เล่มที่ 5 แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง
   เล่มที่ 6 แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออก
   เล่มที่ 7 แหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
   วิธีจัดทำคือนำสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 มาวิเคราะห์ จัดทำกรอบเนือหา ออกแบบชุดการเรียน ศึกษาข้อมูลตามกรอบเนื่อหาที่กำหนดจาก วารสาร หนังสือ ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เวปไซด์ต่าง ๆ แล้วนำมาเรียบเรียง ค่ะ
   อาจารย์ขิง

   • ขอบคุณมากค่ะที่ตอบกลับ ค่ะ รบกวนอาจารย์ ตอบกลับทางเมลได้ไหมค่ะ ว่า ราคาเท่าไหร่ค่ะ พอดีหนู เพิ่งเปิดเมลค่ะ

   • เรียน อาจารย์เจษำภรณ์ ที่เคารพ
    ผลงานเล่มนี้เผยแพร่ตอนทดลองใช้และนำมาปรับปรุงให้มีคุณภาพอีกหลายครั้ง ก่อนที่จะส่งประเมิน ขณะนี้อยู่ระหว่างประเมิน ถ้าผ่านแล้วผู้วิจัยคงเผยแพร่ ถ้าอาจารย์ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและการทำรายงานผลการใช้ ส่งคำถามหรือรายละเอียดต่าง ๆ มาได้ที่ anchalee@nfe.go.th ค่ะ
    อาจารย์ขิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s