รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดอุทัยธานี

ชื่อผู้ศึกษา  สุรัตน์ ก้อนนาค

ปีที่ศึกษา  ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

          รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดอุทัยธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ จังหวัดอุทัยธานี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80   
2)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาพัฒนาสังคม และ ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ จังหวัดอุทัยธานี
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน   โดยใช้เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาพัฒนาสังคม และ ชุมชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ จังหวัดอุทัยธานี

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชนในภาคเรียนที่ 1 /2550  ของกลุ่มศูนย์การเรียนชุมชนสะแกกรัง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 32  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย

1) เอกสารประกอบการสอนเรื่องประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดอุทัยธานี 6หน่วยการเรียน ได้แก่
                           หน่วยที่ 1 ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
                           หน่วยที่ 2 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานี
                           หน่วยที่ 3 การตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
                           หน่วยที่ 4 โบราณสถานที่สำคัญในจังหวัดอุทัยธานี
                           หน่วยที่ 5 โบราณวัตถุที่สำคัญในจังหวัดอุทัยธานี
                           หน่วยที่ 6 แนวทางการดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุ

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) แบบสอบถาม ความคิดนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่องประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดอุทัยธานี

            ผลการศึกษา มีดังนี้

1) เอกสารประกอบการสอนเรื่องประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดอุทัยธานี มีผลคะแนนจากการทดสอบระหว่างเรียน(E1) เท่ากับ 48.23  คิดเป็นร้อยละ 80.39  และได้คะแนนเฉลี่ยจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(E2) เท่ากับ 49.73  คิดเป็นร้อยละ 82.89  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง ประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดอุทัยธานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.38/82.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาพัฒนาสังคม และ ชุมชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุ จังหวัดอุทัยธานี  พบว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนโดยเอกสารประกอบการสอน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ84.27 และคะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยเอกสารประกอบการสอนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 56.67 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.60 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดอุทัยธานี สูงขึ้นกว่าเดิม จึงสรุปได้ว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องประวัติโบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดอุทัยธานี

3. ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุจังหวัดอุทัยธานี พบว่าโดยภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจและมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนอยู่ในระดับมาก

 ********************************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s