หลักสูตรวิชาประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี

              

             ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณี ที่แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ของประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีตำนานบอกเล่าต่อ ๆกันมาว่าวันตักบาตรเทโวหมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา เทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหนะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจาก เทวโลก หมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่ เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นบิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ซึ่งหลังประสูติพระองค์ ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระขนม์ และได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจาก สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น

            ดังนั้นประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานีจึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของคนไทย มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรรายวิชาเลือกเพื่อนำมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา สาระการพัฒนาสังคม ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและสืบทอดศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเของท้องถิ่นและประเทศไทย 

จุดมุ่งหมาย

           เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี

จุดประสงค์

1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี
2. เพื่อให้ตระหนัก เห็นคุณค่า อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี

เนื้อหา                                                                                                                                                                                                                  

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
2. ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี
3. การจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ประดับด้วยงาช้าง
4. การตกแต่งขบวนรถบุพชาติพระประจำวัน
5. พิธีการในการตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี
6. การอนุรักษ์ และการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี

ระยะเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิต

         จำนวน  40  ชั่วโมง  1  หน่วยกิต
                      ภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง
                     ภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

สื่อประกอบการเรียนและแหล่งเรียนรู้

1.ใบความรู้
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. วีดิทัศน์เรื่องประเพณีการตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี
4. แหล่งเรียนรู้ประเพณีการตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี

การวัดผลประเมินผล

1.การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
2.ตรวจแบบฝึกหัด
3.การตรวจชิ้นงาน
4.ประเมินโครงงาน
5.ตรวจแบบทดสอบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี
2. ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าในการ อนุรักษ์ และสืบทอด วัฒนธรรมและประเพณีการตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี

โครงสร้างหลักสูตร

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม
2.ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี
3.ขั้นตอนการตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี
4. การทำอาหารที่ใช้ในประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี
5. พิธีการตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี
6. การอนุรักษ์ และการส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานี

Download

********************************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s