นโยบายสถานศึกษา 3D

 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
14 มกราคม 2554

แนวคิด

         กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ นโยบายสถานศึกษา 3 D เมือเดือนมิถุนายน 2552 โดยมีแนวคิดว่าการจัดการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมคือ
          1. การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิต สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ
          2. การบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลุกจิตสำนึก เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานต่าง ๆที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมจัดการศึกษา จึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมมุ่งเน้น 3 ด้าน (3D) คือ

ด้านประชาธิปไตย (Democracy)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free)

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
          การจัดกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ดังนี้
1. ด้านประชาธิปไตย(Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต
3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด(Drug-Free) รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด
 

 

แนวทางในการจัดกิจกรรม 3D

 1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

1.1 กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.2 ดำเนินงานสภานักศึกษา/กรรมการนักศึกษา
1.3 จัดค่ายประชาธิปไตย/กิจกรรมประชาธิปไตยสู่ชุมชน
1.4 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสำนึกความรักชาติ
1.5 นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย

2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนา และชุมชน เช่นส่งเสริมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา
2.2 จัดกิจกรรมการส่งเสริมนิยมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือความภูมิใจในความเป็นไทย
2.3 มีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.1 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เช่นการคัดกรองผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การทำให้จำนวนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
3.2 ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่นกิจกรรมนักศึกษาแกนนำ ครูแกนนำ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่(สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรี การแข่งขันกีฬา การจัดนิทรรศการความรู้
3.3 การบริหารจัดการสวัสดิศึกษา(Safety Education) เช่น การขจัดมุมอับลับตา
3.4 จัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด
3.5 ประสานความร่วมมือการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น

เอกสารอ้างอิง   กระทรวงศึกษาธิการ. (2552).แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D). กรุงเทพฯ:อักษรไทย.

อ้างอิงบทความนี้  อัญชลี ธรรมะวิธีกุล: นโยบายสถานศึกษา 3D https://panchalee.wordpress.com/2011/01/14/school-3-d/

******************************

Advertisements

9 thoughts on “นโยบายสถานศึกษา 3D

 1. เรียน อ.ขิง ที่เคารพ
  เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่ายดี ขอขอบพระคุณมากครับ

 2. ขอบคุณครับอาจารย์ ผมไม่ได้สอบครูผู้ช่วยหรอกครับ แต่จะนำข้อมูลไปให้ครูที่ลงสอบได้อ่านครับ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ

 3. ขอบคุณเอกสารค่ะอาจารย์ขิง และ
  เห็นด้วยกับนวพนตะพานหินจัง แต่อยากจะถามนวพนว่าแล้วจะนำอาจารย์ขิงไปทำอะไรคะ

  • อาจารย์ประพาพรที่รัก
   อ่านจดหมายของอาจารย์แล้วชื่นใจ หายเหนื่อยเลยค่ะ ขอบคุณที่อาจารย์เป็นแฟนพันธ์แท้ Panchalee blog อีกท่านหนึ่ง
   อาจารย์ขิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s