อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน(อสอ.)

  

                                                                        อัญชลี ธรรมะวิธีกุล
                                                                        ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
                                                                              28 มกราคม 2554

 ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม และช่วยเหลือชุมชนในลักษณะของการให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ซึ่งเรียกว่าอาสาสมัคร  ดังนั้นอาสาสมัครจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

1. ความหมายของอาสาสมัคร 

อาสาสมัคร (Volunteer) หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานที่ให้ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทองและการกระทำที่ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทำตามหน้าที่ หรือบุคคลที่มุ่งหวังทำงานเพื่อการบริการ และอุทิศตนโดยไม่ต้องการรับค่าตอบแทนเป็นเงินทองจากการทำงานนั้น ๆ แต่อย่างใด

องค์ประกอบของอาสาสมัคร มีดังนี้

1. การเลือก (Choose) หมายถึงมีอิสระที่จะกระทำหรือไม่กระทำในงานนั้น เป็นการกระทำโดยสมัครใจ
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึงการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือสังคมส่วนร่วม
3. ไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน (Without Monetary Profit) หมายถึงการกระทำที่ไม่มุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของสินจ้างรางวัล และต้องถือหลักว่าไม่เป็นการจ้าง งานอาสาสมัครไม่ได้หวังผลรายได้ทางเศรษฐกิจ แต่อาจรับเป็นรางวัลหรือค่าใช้จ่ายทดแทนที่ตนเองได้ใช้จ่ายไปแต่ไม่อาจเทียบได้กับสิ่งที่ได้กระทำไป
4. เป็นการอุทิศกำลังกาย กำลังใจและเวลาให้แก่ส่วนรวม (Altruism) ไม่ใช่การอุทิศกำลังทรัพย์
5. งานที่ทำไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทำตามหน้าที่ (Beyond Basic Obligations) 

 

2. ปัจจัยที่นำไปสู่อาสาสมัคร

  จิตวิญญาณอาสาสมัคร(Spinrit of Voluntarism) คือการมีจิตใจที่เสียสละ ทำงานด้วยความสมัครใจ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งตรงกับแนวคิด จิตอาสา หมายถึงจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย สติปัญญาเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน เป็นจิตแห่งการให้ ดังนั้น อาสาสมัคร และจิตอาสา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กันไป ผู้ที่เป็นอาสาสมัครจึงเป็นผู้ที่มีจิตอาสา

3. ประโยชน์ที่ อาสาสมัครได้รับจากการปฏิบัติงานอาสาสมัคร

1. พัฒนาสภาวะจิตใจให้ดีขึ้น
2. ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม
3. ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานใหม่
4. ได้พบเพื่อนใหม่ ๆ
5. ได้รับความสนุกสนานท้าทาย
6. พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับตนเอง
7. พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

4. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน (อสอ.)

      

  โครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงาน กศน. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.) โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านซึ่งเป็นคนในชุมชนเป็นต้นแบบที่ดีของบุคคลที่มีนิสัยรักการอ่านเป็นผู้นำและทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาวิธีการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการอ่านและเกิดการบ่มเพราะนิสัยรักการอ่านขึ้นต่อประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ การดำเนินงานอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านนี้เป็นการดำเนินงานในลักษณะเจาะลึกพื้นที่โดยทำงานประสานกับ กศน. ตำบล ห้องสมุดประชาชนและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน

          4.1 คุณสมบัติของอาสาสมัคร

1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2) เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้านหรือชุมชน
4) เป็นผู้รักหนังสือ รักการอ่าน สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายวัย
5) เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุนชน

          4.2 ภารกิจของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

1) สร้างสรรค์ระบบ วิธีการ นำหนังสือหมุนเวียนเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน
2) พัฒนาและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
3) สร้าง จัดกระบวนการและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการอ่านให้มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ
4) ประสานความร่วมมือกับสื่อทุกแขนงในชุมชน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่าน

          4.3 แนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

1) แกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจะต้องดำเนินการขยายผลการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในเขตพื้นที่ชุมชนของตนเอง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม กระบวนการส่งเสริมการอ่าน
2) ใช้ กศน. ตำบล เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน การจัดประชุมเครือข่ายอาสาสมัคร การวางแผน การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
3) ทำงานโดยประสานกับ อบต. ครู กศน. ครู ศรช. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งร่วมกันดำเนินการพัฒนาแนวทางการทำงานส่งเสริมการอ่านในชุมชน
4) ใช้ห้องสมุดประชาชน เป็นแหล่งทรัพยากรด้านข้อมูล รวมทั้งหนังสือเพื่อการส่งเสริมการอ่าน หรือการทำกิจกรรม

         4.4 ความคาดหวัง ในการทำงานของอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน(อสอ.)

1) อสอ. ทำงานอาสาสมัครด้วยใจและมีความศัทธาในการทำงานอาสาสมัคร
2) อสอ. ทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
3) อสอ. ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนทางวัตถุ
4) การทำงานเป็นการพัฒนาให้เกิดเครือข่าย คือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย อสอ.
5) อสอ. สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงาน และบุคคลอื่นในพื้นที่ได้
6) อสอ. เข้ารับการอบรม และพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะการปฏิบัติงาน
7) สามารถจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์งานจิตอาสาในงานส่งเสริมการอ่าน
8) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนางานจิตอาสาในการส่งเสริมการอ่าน
9) เผยแพร่การดำเนินงานส่งเสริมการอ่านทางสื่อต่าง ๆ

 

เอกสารอ้างอิง:สำนักงานโครงการส่งเสริมการอ่าน,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน.

อ้างอิงบทความนี้   อัญชลี ธรรมะวิธีกุล: อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านhttps://panchalee.wordpress.com/2011/01/28/readingvolunteer/

*****************************

Advertisements

14 thoughts on “อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน(อสอ.)

 1. เรียน อ.ขิง ที่เคารพ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีมานานหรือยังครับ ผมเพิ่งเคยได้เห็น

  • เรียน อาจารย์นิพนธ์ ที่เคารพ
   โครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นโครงการทดลองใน ปี 2553

   1. วัตถุประสงค์เ
   1) เพื่อจัดและพัฒนาอาสาสมัครที่ส่งเสริมการอ่านในชุมชน
   2) เพื่อสร้างเครือข่ายรักการอ่านในชุมชน
   3) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมการอ่าน
   2. เป้าหมาย
   1) สร้างแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รุ่นที่ 1 ทั่วประเทศ 3000 คน
   2) แกนนำ อสม. ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ไปจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย อสม. อีก 17000 คน
   3. พื้นที่ดำเนินการ
   1) คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการจากจังหวัดทั่วประเทศ 76 จังหวัด (จะนำข้อมูลว่ามีจังหวัดใดบ้างมานำเสนออีกครั้ง )
   2) ดำเนินการในทุกตำบลของจังหวัดนำร่อง นครแห่งการอ่าน 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ลำปาง และขอนแก่น(จะนำรายละเอียดนครแห่งการอ่านมานำเสนออีกครั้ง)
   ระหว่างวันที่ 1- 3 กุมภาพันธ์ 54 พี่ทำงานที่อุทัยธานีค่ะ กลับไปสำนักจะหาข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมานำเสนออีกครั้ง ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 2. เรียน ท่าน ศน.ขิง ค่ะ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหล่มเก่า ทำแผนส่งเสริมการอ่าน โดยจะจัดดำเนินโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป้าหมาย 50 คน จะเรียนขออนุญาตท่านศน.ใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมได้ไหมค่ะ

 3. เรียน อ.ขิง
  ขณะนี้ สำนักงานโครงการส่งเสริมการอ่าน กำลังพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแกนนำ อสอ. ค่ะ ได้ทำการบรรณาธิการหลักสูตรไปเมื่อวันที่ 7-8 มี.ค. 54 ปรับเพิ่มเติมอีกนิดก็จะเสนอขอความเห็นชอบแล้วค่ะ
  คาดว่าจะอบรมวิทยากรแม่ไก่ วันที่ 19-22 เม.ย. นี้นะคะ
  หลักสูตรเสร็จแล้ว ก็จะกระจายให้ กศน.ทุกจังหวัดได้ค่ะ

  • เรียน อาจารย์หน่อง ที่รัก
   ขอบคุณสำหรับข่าวสารดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อชาว กศน. ขณะนี้พี่กำลังทำงานอยู่ในพื้นที่ กศน. เพชรบูรณ์ และการนำงานในพื้นที่ในช่วงนี้พบว่าชาว กศน.ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย และน่าสนใจ ค่ะ
   อาจารย์ขิง

 4. ท่าน ศน.ขิง ที่เคารพอย่างสูง
  ปิ่นหาหลักสูตรอบรม อสอ. แต่ยังไม่เจอเลยค่ะ จะอบรมวันที่ 27 มิ.ย.54
  นี้ ที่ กศน.ทรายทองวัฒนา ได้แต่นำเนื้อหาของท่านมาเป็นสาระหลัก แม้ไม่ได้แสดงตัวแต่ได้ติดตามผลงานของท่านตลอด เป็นห้องสมุดชั้นดีของคน กศน. ค่ะ

  • เรียน ผอ.ปิ่น ที่รัก
   คู่มืออบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ใช้ในจังหวัดนำร่อง คงไม่ได้เผยแพร่ค่ะ
   อาจารย์ขิง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s