การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

งานวิจัยเรื่อง  การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรบ้านเปร็ดใน  ตำบลห้วงน้ำขาว  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด

ผู้วิจัย  สุธี  วรประดิษฐ์

บทคัดย่อ

              

    การประเมินหลักสูตรท้องถิ่นครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง  การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรบ้านเปร็ดใน  ตำบลห้วงน้ำขาว  อำเภอเมือง   จังหวัดตราด  โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model)   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน กำหนดใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวนทั้งสิ้น 34 คน จาก 3 กลุ่มได้แก่
      กลุ่มที่ 1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักบ้านเปร็ดใน ที่ได้เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตร  จำนวน 20 คน      
      กลุ่มที่ 2 กลุ่มครูผู้ช่วยสอนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร จำนวน 5 คน    
      กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 คน

    เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์เอกสารเพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับสภาพแวดล้อมภายนอก    2) แบบประเมินหลักสูตรจำนวน 3 ฉบับได้แก่  แบบประเมินสำหรับผู้เรียน   แบบประเมินสำหรับครูผู้ช่วยสอน  และแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าความถี่   ร้อยละ  ค่ามัชฌิมาเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการประเมินหลักสูตรปรากฏ ดังนี้

    1.  ด้านบริบท   พบว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 –2554 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  หมวด 1 บททั่วไป  ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 7   หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา  มาตรา 22   มาตรา 23 (2) (5)   มาตรา 24 (1) (2) (3)  และมาตรา 29   รวมทั้ง มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปฏิรูปการศึกษา  และการปฏิรูปการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย     ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของสังคม และความต้องการของผู้เรียนในระดับมากที่สุด  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านพุทธิพิสัย ด้านทักษะพิสัย  และด้านจิตพิสัยในระดับมากที่สุด  มีการใช้ภาษาเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ในระดับมากที่สุด   ด้านโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า  โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด   เนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ความต้องการของสังคม  ถูกต้อง ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการประเมิน    

   2. ด้านปัจจัยนำเข้า    พบว่าส่วนประกอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ สถานที่ สื่อการเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมในระดับมากทุกรายการ ด้านครูผู้ช่วยสอน พบว่า จำนวนครูผู้ช่วยสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก    ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะของครูผู้ช่วยสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ส่วนในด้านเจตคติ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  สำหรับด้านคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า  ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้เรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก  ส่วนด้านเจตคติ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

   3. ด้านกระบวนการ ในการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า  การเตรียมการหลักสูตร  การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรและด้านการประเมินผลหลักสูตร  มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนกระบวนการเรียนการสอน พบว่า ด้านการเตรียมการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  สำหรับด้านเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ในส่วนของการวัดและประเมินผล พบว่า วิธีการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด     การประเมินด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน พบว่า  ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน

     4. ด้านผลผลิต  ด้านการประเมินคุณลักษณะทั่วไปของผู้เรียน พบว่า ด้านความรู้ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมาก  ด้านทักษะ และเจตคติ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  สำหรับผลการประเมินผลผลิตของหลักสูตร   ด้านความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในงานอาชีพ   พบว่า  ด้านความรู้และเจตคติ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ด้านทักษะ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมาก

    โดยสรุปของผลการประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษของเกษตรกรบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกด้าน จึงสมควรให้มีการใช้หลักสูตรนี้ต่อไป

                           

 ************************

Advertisements

One thought on “การประเมินหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

  1. ขอความกรุณาขอดูเนื้อหาทั้งหมดของงานวิจัย เพื่อใช้ศึกษาในการเรียนป.ทในแขนงการวัดผลประเมินผลการศึกษาของมสธ. ได้ไหมคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s