Archive | กุมภาพันธ์ 2012

การนำเสนอแนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ครุศาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ. 2554

อนงค์  ชูชัยมงคล  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

ดร.พรเทพ  รู้แผน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการและนำเสนอแนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี  การดำเนินการวิจัยมี  2 ขั้นตอน คือ

1)  ศึกษาความต้องการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชนเป็นการศึกษาจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 62 คน  รวม  71  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2) นำเสนอแนวทางการพัฒนาครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี โดยการประชุมสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 15 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพรรณา

ผลการวิจัยพบว่า

1) ครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี  ในภาพรวมมีความต้องการพัฒนา  ด้านบริหารจัดการ มีความต้องการมากที่สุด ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีความต้องการพัฒนาในเรื่องการวางแผนและการจัดทำโครงการ การประเมินโครงการ งานธุรการ การเงินบัญชี และพัสดุ การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  และการสื่อสาร ตามลำดับ

2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความต้องการพัฒนา ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามลำดับ

Download

Advertisements